Големина на текста:
Екологични трофични вериги, мрежи, структури
и пирамиди
Трофични вериги и мрежи, трофични нива
В природата се осъществява сложно пренасяне на материя и енергия от
фотосинтезиращите организми (продуцентите) през редица консументи
(потребители) до редуцентите. То става по т.нар. хранителни (трофични)
вериги. Според Дажо (1975) хранителната верига е последователност от
живи организми, при които едни организми изяждат
предшестващите ги по веригата и на свой ред биват изяждани от
видовете, които са след тях. При всяко пренасяне на енергия от едно звено
на хранителната верига на друго по-голяма част от нея се изразходва за
жизнените процеси на организмите, а останалата се натрупва в тяхната
биомаса. Колкото по-къса е хранителната верига, толкова повече е енергията
достъпна за популациите.
Хранителните вериги са три типа:
Хранителна верига на хищниците. Тя започва от зелените растения
(които усвояват слънчевата енергия и минерални вещества от абиотичната среда)
продължава с растителноядните животни (насекоми и фитофаги), които служат
за храна на дребни хищници (гущери, жаби, пойни птици и др.), а те се изяждат от
по-едри хищници (ястреби, орли и др.). Дължината на този тип хранителна
верига е различна.
Къси ( прости ) хранителни вериги: трева (продуцент) заек (първичен
консумент) – лисица (вторичен консумент) – биоредуценти (микроорганизми).
Дълги ( сложни ) хранителни вериги, с повече звена: треванасекоми
жабизмиихищни птицибиоредуценти.
Този тип хранителни вериги се наричат още пасищни.
Дълга хранителна верига във водна среда е: фитопланктонзоопланктон
фитофагзоопланктон зоофагхамсияскумриялеферчовек.
По-бедните на видове хранителни вериги са по-чувствителни и лесно се
прекъсват и разпадат при неблагоприятни условия. По устойчиви са по-
богатите на видове хранителни вериги. При тях загиналите видове могат да се
заместят от еквивалентни видове и хранителната верига не се разпада.
Човекът взема участие като краен консуматор в много вериги.
1
Хранителна верига на паразитите. Тази верига започва с
растителноядни животни и продължава с паразити с различни размери. Пример:
тревабозайницибълхиедноклетъчни. Бозайниците са жизнена среда за популациите от
бълхи, а те - за голям брой едноклетъчни паразити.
Детритна хранителна верига (сапрофити и сапрофаги). Тя започва
от мъртви органични вещества (растителни и животинскидетрити). Те се
консумират от детритофаги, които са храна за хищници и паразити. Източник
на енергия тук не е слънчевата светлина, а енергията от химичните връзки на
органичните съединения. Липсва звеното на първичните продуценти.
Извършва се в зони, където фотосинтезата е невъзможна (пещери, дълбоките
части на океана и в почвата, където има хетеротрофни организми - бактерии,
безгръбначни, гъбички).
Всяка группа организми с еднакви функции в трофичната верига
образува (представлява) отделно трофична ниво.
Всеки вид може да заема едно или няколко трофични нива в зависимост
от използваните източници на енергия. При преминаване на енергията през
всяко трофично ниво около 80% от нея се разсейва като топлина, т.е.
достъпната енергия за всяко следващо ниво силно намалява. В резултат
намалява броя на организмите, които могат да се подържат от тази енергия,
но се увеличават техните размери. Животните с по-големи размери имат по-
нисък интензитет на обменните процеси, т.е. необходима им е по-малко
енергия. Най-простите хранителни вериги се наблюдават в тундрата. Те са
бедни на видове и протичат при кратък вегетативен период и ниски
температури. Първо трофично ниво – Cladonia, Poaceae, Junkaceae, Salix – фитофаги
карибо и северен елен, тундрови патици и леминги.
Трофични нива на хищницисеверни вълци, полярни сови и човек. Основна храна на
вълците и човека са елените, а на полярните сови - лемингите. Всяка промяна в
числеността на елените и лемингите се отразява върху функционирането на всички
останали нива. Първичната продукция и числеността на продуцентите се регулира чрез
естествена миграция на стадата от карибо и северен елен. Миграцията на северния елен е
направлявана от човека. Интродукцията на северния елен в Аляска води до деградацията
на пасищата и намаляване на достъпната първична продукция.
Колкото по-дълги са хранителните вериги, толкова по- малко вторична
продукция може да се използва от човека поради намаляване на енергията от
ниво на ниво. Затова при производството на животинска храна се предпочитат
къси хранителни вериги. В рибовъдната практика човек свежда веригата до
фитопланктонриба, като възпрепятства развитието на плевелни риби, които са
конкуренти на развъжданите видове.
Дължината на хранителните вериги зависи от:
2
1)Количеството на достъпната енергия. Тя от своя страна се
определя от ефективността на функциониране на продуцентите.
2)Ресурсите на местообитанието. Има случаи на високи стойности на
първична продукция и къси хранителни вериги и други, при които има
недостатъчно първична продукция и дълги вериги.
3)Видовото и функционалното разнообразие на биоценозите.
4)Създалите се на тази основа регулатори механизми.
В природата хранителните вериги са твърде преплетени и разклонени.
Скумрията например яде и цаца, а самата тя може да бъде изядена от паламуд или делфин.
Ако хранителната верига се състои от три трофични нивапродуценти, фитофаги и
хищтници, то числеността на фитофагите ще се регулира от хищниците, а първичната
продукция ще зависи от ресурсите на местобитанието. Това дава възможност за формиране
на по-дълги хранителни вериги и по-голямо видово и функционално разнообразие.
Количеството първична продукция ще бъде почти постоянна величина въпреки промените
в режима на средата поради видово разнообразие на продуцентите и различна екологична
валентност и пластичност на видовете.
Хранителна мрежа. Хранителните вериги в природата са много
сложни. Един и същи растителен вид може да служи за храна на различен брой
растителноядни животни, а те на свой ред да се изяждат от различни хищници
и паразити. Така в природата хранителните вериги се преплитат, усложняват
се, свързани са помежду си с общи хранителни звена и се превръщат в
хранителни мрежи, които представляват свързани и преплетени
помежду си множество хранителни вериги. Например хранителната верига
царевица свиня човек. Свинята освен царевица консумира и много други неща
плъхове, мишки, насекоми, ларви, трева, бурени и др. Човекът също не се храни само със
свинско, а и с много други неща. В природата хранителните вериги
представляват отделни нишки в една сложно преплетена хранителна мрежа.
Колкото по-голям е броят на каналите за протичане на енергията, толкова по-
стабилни са хранителните мрежи и самата екосистема.
2. Трофична структура и екологични пирамиди
Трофичните връзки между организмите в екосистемите, през които
протича енергията, създават трофичната структура на екосистемите.
Хранителните вериги и мрежи са качествен израз на отношенията между
видовете на отделните трофични нива. Те, обаче, не дават представа в какви
количествени зависимости встъпват отделните трофични нива. Органичната
материя и енергия, която използват консументите и редуцентите винаги се
произвеждат от продуцентите. На всяко следващо хранително ниво енергията
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екологични трофични вериги, мрежи, структури и пирамиди

Трофични вериги и мрежи, трофични нива. Хранителна верига на хищниците. Хранителна верига на паразитите. Трофична структура и екологични пирамиди...
Изпратен от:
Aneliq Mihailova
на 2019-05-02
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
7 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Биоценози - същност, състав, видове, структура и взаимодействие между популациите в биоценозата

28 фев 2006
·
2,417
·
4
·
1,461
·
563
·
4

Екологията е биологична наука,която изучава взаимоотношенията между живите орга-низми както помежду им, така и с обкръжаващата ги нежива природа. Обект на изуча-ване са системи от живи организми - популации и биоценози и системи от жива и не-жива природа
 

Екологично чисти материали

29 мар 2006
·
732
·
4
·
619
·
62

За да опазим нашата природа чиста всички фирми, които извършват дадено производство трябва да се стремят към произвеждане на продукция от екологично чисти материали,
 

Биоенергия

23 фев 2007
·
679
·
7
·
1,427
·
128

Енергията е двигател на цивилизацията. Досега използваните източници са на изчерпване. Полезните изкопаеми-нефт, земен газ, въглища намаляват. Според прогнозите на петролните магнати, нефтените залежи биха стигнали за още 40-50 години...
 

Природата – безценното богатство, което не ценим

15 юни 2007
·
522
·
4
·
818
·
235
·

Вода, небе, надничаща светлина през листата на дърветата...
 

Алтернативни енергийни ресурси

03 яну 2008
·
688
·
31
·
6,816
·
281
·
1

За да усвоява природните богатства човек се нуждае от енергия. Тя е в основата на индустриалната цивилизация; без енергия съвременното човешко съществуване не би било такова, каквото го познаваме...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологични трофични вериги, мрежи, структури и пирамиди

Материал № 1346491, от 02 май 2019
Свален: 7 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,434
Брой символи: 9,116

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологични трофични вериги, мрежи, структури и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
220 50

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
40 50

виж още преподаватели...
Последно видяха материала