Големина на текста:
ДЪРЖАВНИЯТ КОНТРОЛ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИЯ И
ПРЕРАБОТВАТЕЛНИЯ БРАНШ
Съдържание
Увод
Хранително-вкусовата промишленост е един от основните отрасли в България. Тя
генерира голяма част от доходите населението и е основен предмет на дейност на повечето
малки и средни предприятия. Хранителното-вкусовата и преработвателната
промишеленост, земеделието и животновъдството са в тясна връзка и не биха могли да
функционират пълноценно и да бъдат абсолютни лидери, на държавно и международно
ниво. Продуктите от тези дейности са жизнено важни за хората, потреблението им
необходимост, а безопасността е на първо място. Държавата и местната власт имат ключова
роля в изграждането на стабилни и динамични междусекторни отношения, стимулирайки
малкия и средния бизнес. Контролът, наложен от определени органи, е нужен, но той не
бива на надминава своите правомощия.
Целта на изследване на настоящият проект е да разгледа приноса на държавния
контрол в хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, а обект на изследване за
различните ниши на производство.
Актуалността на темата произтича от множеството дебати, породени от
принудителното приспиване на животни с довода, че са болни, а техните продукти негодни
за консумация. Държавните органи следват законовия ред, установен и приет от
българската власт, но е техните действия липсва прозрачността и истинността.
Основните задачи, които си поставяме при разработката на този проект са:
? Да се разгледат особеностите на хранително-вкусовата и преработвателна
промишленост;
? Да се анализира нормативната база и нейното прилагане
? Да се разгледат перспективните и проблемни зони в структурата и дейността
на промишлеността.
1. Oсобености на хранително-вкусовата и преработвателна
промишленост в България
Хранително-вкусовата промишленост е един от основните промишлени
отрасли в България. През 2011 г. относителният дял на нетните приходи от продажби
заемат близо 14,45% от нетните приходи от продажби общо в промишлеността. Предполага,
че около 166 хил. души са заети в този сектор.
2
През 2004 г. БДС, генерирана от земеделието, горите и хранително-вкусовата
промишленост достигна едва 1 820,2 милиона евро. След приемането ни на страната като
член на ЕС през 2007 и след редица политически и икономически кризи, в момента само
производството на храни достига 2 948 029. Това е ясен знак, че хранително-вкусовата и
преработвателна промишленост са предпочитан бизнес и основен източник на доход за
голяма част от населението.
По отношение приноса за производството най-важните сектори в преработвателната
промишленост са производството на хляб и хлебни изделия (около една четвърт от
производството и една трета от заетостта), напитки (18% от производството),
месопреработване (16% от производството) и тютюн (12%). След тях идват
млекопреработването, обработката на плодове и зеленчуци, мелничарството,
производството на масла, като всяко от тях представлява около 7% от промишленото
производство.
1
СЕГМЕНТПРИХОД
(000, BGN)
СЛУЖИТЕЛИКОМПАНИИ
Производство на храни
2 948 02984 3435 456
Преработка на плодове и
зеленчуци
558 00616 229 528
Захар и захарни изделия
343 223 7 960 116
Млечни продукти (сирене)
312 748 7 951 383
Хляб и тестени изделия
299 33428 4343 307
Напитки
852 00224 6671 688
Табл.1 Развитие на хранителния сектор в България (2012 -2014)
Хранително-вкусовата промишленост е най-важният пазар за земеделска продукция
в България. Релацията между агросектора и преработването е изключително силна. Тя
директно изкупва повече от 75% от продукцията от винено грозде, мляко, птици и 30 до
70% от плодовете. Изследванията на предприятията от хранително-вкусовата
промишленост показват, че в някои сектори ефективността на преработвателната
промишленост страда от структурните проблеми на българския земеделски сектор.
Малкият размер на стопанствата води до ниско качество и/или незадоволително или
1 Национална Стратегияза Устойчиво Развитие На Земеделието В България В Периода 2014 – 2020 Г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
 

Държавният контрол в хранително-вкусовата промишленост

Материал № 1345898, от 23 апр 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 11 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Доклад
Брой страници: 26
Брой думи: 5,229
Брой символи: 34,825
Цена: 10.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала