Големина на текста:
ЛЕКЦИЯ № 1
Общи сведения за инженерната геология и хидрогеологията
Инженерната геология изучава природните условия, определящи проектирането,
строителството и експлоатацията на съоръженията. Основната роля на инженерната геология
при съставяне на проекта на съоръженията се състои в установяването на участъци с най-
благоприятни природни условия, като своевременно се отчитат трудностите, възникващи
при строителството и експлоатацията. Инженерната геология, механиката на строителните
почви и фундирането на инженерни съоръжения могат да се обединят в единен комплекс на
геотехническите знания.
Таблица 1.1. Сфери и области ва приложение на инженерната геология
Сфера на народното стопанствоОбласт на приложение
Усвояване на земи, благоустрояване
на територии
Комплексна оценка на инженерно-
геоложките условия и възможност
за застрояване на големи площи
Строително
дело
сградостроителство
промишлено
строителство
хидротехническо
строителство
транспортно
строителство
енергийно
строителство
строителство на наземни и подземни
съоръжения, жилищни и
обществени сгради
строителство на наземни и подземни
съоръжения, тръбопроводи, водо- и
хвостохранилища
язовирно строителство, напояване,
осушаване, защита на бреговете,
строителство на бентове и канали,
корекции на реки
пътно строителство, строителство
на мостове, железопътно
строителство, аерогари, тунели
строителство на подземни кабелни
линии, въздушни линии,
водохранилища, подземни машинни
зали
Минно делооткрита и подземна
разработка
осигуряване устойчивост на
откосите, прогнозиране слягането на
почвите и пропадане на земната
повърхност, техника на безопасност
Селско
стопанство
земеделие и селско
строителство
мелиорация, строителство на малки
язовири, корекция на реки и дерета,
селско строителство на наземни и
подземни съоръжения
Хидрогеологията е наука за подземните води — за техния произход,
разпространение, закони на движение, физични свойства и химичен състав, както и за
връзките им с повърхностните води и валежите. Задачи на хидрогеологията са намирането на
подземни води в достатъчно количество и с необходимите качества за питейно и
промишлено водоснабдяване и напояване, както и определянето на условията за тяхното
използване. Тя изучава и методите за отводняване на заблатени територии, на строителни
изкопи и др. Непрекъснатото замърсяване на повърхностните и подземните води с
промишлени отпадъчни води ги прави негодни за водоснабдяване и напояване без
предварително пречистване.
ВЪПРОС 1. СТРОЕЖ И СЪСТАВ НА ЗЕМЯТА И ЗЕМНАТА КОРА
1
1.1. Общи сведения за планетата Земя
Земята е третата планета от Слънчевата система. Образувана е преди около 4,7 млрд.
години. Тя е най-голямата от вътрешните планети на Слънчевата система и се върти около
Слънцето по почти кръгова орбита. Средното разстояние до Слънцето е приблизително 150
млн. km. Скоростта на движение на Земята по орбитата е 29,7 km/s, като пълен оборот тя
извършва за 365,26 d. Периодът на въртенето на Земята около оста й е 23,56 d. В резултат на
въртенето диаметърът на Земята в екваториалното сечение е с 43 km по-голям от диаметъра,
съединяващ полюсите.
Фиг. 1.1. Схематичен строеж на Земята:
1 - Земна кора; Мантия: 2 - горна; 3 - преходна зона; 4 – долна;
Ядро: 5 – външно; 6 – преходна зона; 7 – вътрешно;
Граници: 8 – на Мохоровичич; 9 – на Гутенберг.
Земята има форма, близка до ротационния елипсоид, наречена геоид, която предс-
тавлява мислено продължената повърхност на Световния океан и под континентите. Във
всяка точка от тази повърхност силата на тежестта е насочена перпендикулярно към
повърхността. Масата на Земята е 5.976.10
27
g, обемът й — 1,083.10
27
cm, а плътността
5,52 g/cm
3
. Радиусът на земята е средно 6378 km на екватора и 6357 km към полюсите
1.2. Вътрешни земни обвивки
Вътрешни обвивки на планетата Земя са ядрото, мантията и земната кора.
Земното ядро заема централната част на планетата, има радиус около 3500 km и
представлява около 15,9 % от обема и 31,4 % от масата на Земята. тъй като средната
плътност на скалите, изграждащи земната кора и на магмата е около 2,5 - 2,7 g/cm
3
,
съществува хипотеза за голямо външно течно ядро и малко твърдо вътрешно ядро, което по
свойства наподобява сплав от желязо, никел и леки елементи.
Земната мантия заема около 83,3 % от обема и около 67,8 % от масата на Земята.
Нейната плътност се увеличава неравномерно към центъра на Земята. Счита се, че
веществото, изграждащо горната мантия (астеносферата), извършва конвективни
(постъпателни) движения. Това определя динамиката на земната кора и постоянния
веществен обмен между горната мантия и земната кора. Сведения за състава на мантията се
получават от анализите на мантийния материал, изнасян при вулканизъм.
Земната кора (литосферата) представлява 0,8 % от масата и 0,8 % от обема на
Земята. Тя е най-горната и най-динамичната част от твърдото тяло на Земята. Отдолу е
ограничена от сеизмичната граница на Мохоровичич. Има средна плътност 2,8 g/cm
3
.
Планетарният релеф е формиран от океанска и континентална земна кора. Под континентите
земната кора е значително по-дебела (35—70 km), а под океаните е по-тънка (до 10 km). В
континенталната земна кора по геоложки и петрографски данни се разграничават
седиментен, гранитен и базалтов слой. По дъното на океаните гранитният слой отсъства, а
земната кора се състои само от базалтов слой (фиг. 1.2)
2
Фиг. 1.2. Схематичен строеж на земната кора
В най-общ вид земната кора се състои от три комплекса скали: седиментни,
метаморфни и магмени. Земната кора е образувана от материал на мантията, който се
преработва от атмосферата, хидросферата и биосферата и при това се осъществява големият
кръговрат на веществото в земната кора.
1.3. Външни земни обвивки
Външните обвивки на Земята са хидросферата, атмосферата и биосферата.
Хидросферата включва Световния океан и водите на сушата. Нейната горна граница
са нивото на Световния океан и нивото на подземните води, а долната е неясно изразена и
съответства на дълбочината на критичната температура на водата (374°С) в литосферата.
Хидросферата е възникнала от дегазацията и отделянето на вода от мантийния материал.
Пресните води са резултат от естествената дестилация при изпаряването от първичните
водоеми.
Атмосферата има маса 0,00009 % от масата на Земята. Включва тропосфера (до 8
– 17 km; в този слой се развиват всички атмосферни явления и процеси), стратосфера ( 40
– 50 km над тропосферата; В зоната от 10 до 60 km е озоновият слой, който поглъща част от
ултравиолетовото излъчване на Слънцето и прави възможен живота на Земята.) и йоносфера
(между 80 и 800 – 1000 km; има повишена йонизация на газовите молекули). Приема се
съществуването и на екзосфера, където газовите молекули се движат с големи скорости и се
разсейват в пространството. Първичната атмосфера на Земята в ранните етапи от нейното
развитие е била възстановителна и практически не е съдържала свободен кислород.
Биосферата обхваща хидросферата, горната част от литосферата и долната част от
атмосферата, където обитават организми. По биологични данни появата на първите сложни
молекули на ДНК и еволюцията на живото вещество са започнали преди около 4,55 млрд.
год., а данни от космохимията на метеоритите свидетелстват, че образуването на органични
съединения в Слънчевата система е било типично и масово явление в ранните етапи от
формирането й. Основната жива маса е съсредоточена в зелените растения. Чрез фотосинтеза
те преработват енергията на слънчевите лъчи и от химичните елементи изграждат сложни
органични съединения, при което се отделя свободен кислород.
Земната повърхност се състои от континенти и океани.
Континентите съставляват около 1/3 от земната повърхност и се издигат над нивото
на морето средно на 800 m. Гравиметрични данни показват, че континентите се разполагат
по-високо вследствие на по-малката плътност на тяхното вещество. Средната дълбочина на
океаните е около 4,8 km. По-голямата част от дъното им напомня еднообразна равнина, над
която се издигат високи планински хребети. Най-големите океански дълбочини са в тесните
и дълбоки жлебове, които очертават континентите. Най високата точка на планетата е връх
Монт Еверест в Хималаите с височина 8848 m, а най-голямата дълбочина е в Марианската
падина в западния Тих океан – 11500 m.
ВЪПРОС 2. СКАЛООБРАЗУВАЩИ МИНЕРАЛИ
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Общи сведения за инженерната геология и хидрогеологията

Инженерната геология изучава природните условия, определящи проектирането, строителството и експлоатацията на съоръженията...
Изпратен от:
petya...
на 2008-04-22
Добавен в:
Лекции
по Геология
Статистика:
188 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
главни скалообразуващи минерали
добавена от kazino1925 17.10.2013
1
12
Подобни материали
 

Минна дейност

12 ное 2008
·
124
·
31
·
2,579

Медно-рудното прожилково-впръснато находище се намира в землището на град Етрополе. Разтоянието от “Елаците” до гр. Етрополе е 14 km. То се намира 2,2 km. южно и 2,0 km. западно от шосето което свързва градовете Етрополе и Златица...
 

Геосферен строеж на Земята

19 яну 2009
·
1,032
·
141
·
28,670
·
1,586
·
3

Земята е на около 5 млрд. Години. Вътрешният и строеж е резултат на милиарди години, проучен с помощта на т.нар. сеизмични вълни...
 

Топография

16 юни 2009
·
143
·
9
·
7,432
·
352
·
1

Счита се, първите карти на земната повърхност са изработвани в древността, главно за да се изобр. на тях транспортните пътища...
 

Геоложка дейност на подземните води.

19 мар 2008
·
158
·
2
·
410

Атмосферната вода се просмуква и през скалите докато достигне водонепропусклив пласт, който я задържа.Частта от пласта , запълнен изцяло с вода ,се нарича зона на насищане...
 

Скалообразуващи минерали

02 окт 2010
·
53
·
1
·
493

В табличен вид са представени всички основни минерали и техните свойства...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Геология
Геология
изпитен тест по Геология за Студенти от 1 курс
Тектоника, земетресения, образувания. Тест по основи на геологията и обща геология за студенти, редовно обучение, МГУ. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Труден)
36
1
1
3 мин
29.07.2019
» виж всички онлайн тестове по геология

Общи сведения за инженерната геология и хидрогеологията

Материал № 134273, от 22 апр 2008
Свален: 188 пъти
Прегледан: 179 пъти
Качен от:
Предмет: Геология
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,768
Брой символи: 24,275

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общи сведения за инженерната геология и хидроге ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения