Големина на текста:
Финансови инвестиционни инструменти
Инвестиране и създаване на финансови активи
(финансови инвестиционни инструменти)
1.Инвестиране и инвестиционни решения на икономическите агенти
2.Създаване на финансови активи (финансови инвестиционни инстеументи) в
икономиката
3.Ценни книжа
Теорията на инвестирането разглежда главно влагането на капитал във финансови
активи, което се изразява в придобиване на акции, облигации, опции или други ценни
книжа. Но много от основните принципи на инвестирането са общи за всеки вид
инвестиране, което може да бъде в недвижими имоти, скъпоценни метали или стоки.
1.Инвестиране и инвестиционни решения на икономическите агенти
Инвестирането в най-широк смисъл е жертване на определена сегашна ценност
срещу бъдеща ценност, която може да е в някаква степен неопределена, като очакването
е бъдещата ценност да е по-голяма от сегашната. То е дейност, която се изразява в
отказване от нещо сегашно, т.е. пожертване или отстъпване на нещо в момента, срещу
получаване на нещо бъдещо. Това определение показва, че нвестирането има две основни
характеристикивреме и риск. [2, p.23]
Факторът време е първата основна характеристика на инвестирането.
Пожертването е по отношение на нещо реално в момента, а очакването е по повод на
нещо, което трябва да се получи след време. При някои форми на инвестиране времевата
характеристика доминира, а рискът играе минимална роля. Прието е да се смята, че
инвестирането в краткосрочни държавни ценни книжа е почти безрискова инвестиция,
при нея вероятността да не се получи обещаната главница плюс лихвата клони към нула.
Инвеститорът се отказва за известно време от възможността да използва дадена ценност,
например определено количество пари, той ги отстъпва за известно време на друг
ползвател, срещу което изисква да получи лихва като компенсация, защото времето има
своя цена.
Втората основна характеристика е рискът, тъй като това, което се очаква да се
получи, може и да не се получи, или да не е това, което е предвидено. Рискът произтича
от неопределеността. Събитие, което е отдалечено във времето и е подложено на
действието на голям брой фактори, които не могат да бъдат изцяло предвидени, е
свързано с неопределеност и риск. Поемането на риск срещу очаквана бъдеща изгода е
отличителна черта на всички форми на инвестиране. Според степента, в която доминира
рискът, инвестирането може да се разглежда в по-тесен или по-широк смисъл.
При най-тясното разбиране на инвестирането, за такова се приема дейност, при
която се придобива реален или финансов актив с цел да се използва неговата текуща
възвращаемост за срока на притежаването му. Например построява се сграда, за да се
използва под някаква форма, купува се машина и т.н. Към него се отнася влагането на
пари в общоприети финансови инструменти, като спестовни влогове, акции и облигации,
което се прави с цел да се получи бъдещ доход под формата на дивидент или лихва.
Такава е целта на инвестирането и когато активите са с неограничен срок на
съществуване, както е при земята, акциите или пожизнените ренти, защото покупката на
актива се обуславя от желанието за получаване на създавания от актива доход.
Характерна черта на инвестирането в най-тесен смисъл е намерението да се притежава
дългосрочно придобития актив.
Втората форма на инвестиране се нарича на финансов език спекулация. Такава е
покупката на активи не с цел получаване на текущ доход от тяхното притежаване, а с
очакване на печалба от колебанието на пазарните им цени. Спекулацията е форма на
поемане на делови, т.е. бизнес риск и има голямо значение за осигуряване на вторичен
пазар и ликвидност на финансовите инструменти, чрез които в крайна сметка се събира
финансов ресурс за създаване на реални активи. Тя не означава нищо незаконно или
неморално и не трябва да се разглежда в житейския смисъл на това понятие като
някакъв вид злоупотреба.
Третата форма на инвестиране, която е до известна степен условна и може да се
оспорва от някои, е залагането на бъдещи събития с неизвестен предварително резултат,
при обещаване на печалба в определени случаи, което е съдържанието на хазарта или
игрите на щастието. Тази дейност може да се отнесе към инвестирането при разглеждане на
това понятие в най-широк смисъл. В този последен случай рискът е определяща
характеристика, той силно доминира над времевата характеристика на инвестицията. При
хазарта средната възвращаемост за играчите е отрицателна величина. Малко на брой играчи
печелят, мнозинството губят и възвращаемостта общо за играчите е винаги отрицателна,
защото организаторите на играта задържат част от вложените пари за себе си, а
инвестицията не носи доход от реални активи, които да създават нова стойност.
При влагане на пари в реални активи или финансови активи, възникнали върху
основата на реални активи, средната възвращаемост е положителна и всички могат да
печелят. Но разликата между инвестиране, спекулация и хазарт е често подвижна и
трудно доловима.
Всяка инвестиция може да бъде разглеждана като актив, който се притежава от
някого и представлява източник на очакван бъдещ доход. Инвестициите имат разнообразни
конкретни форми. Една фирма инвестира, като изгражда нова производствена сграда,
оборудва я и я подготвя за производство на нов продукт. Едно домакинство инвестира в
покупка на жилище. Отделни индивиди инвестират под формата на влагане на пари в
банкови влогове, покупка на акции или фючърси върху земеделска продукция.
В икономическата теория в определени случаи се прави разлика между спестяване,
като пропуснато или отложено потребление и инвестиране, като пренасочване на сегашен
доход или богатство от потенциално потребление към влагане в реални активи, които
създават бъдещ доход. Това е задължително разграничение от макроикономическа гледна
точка. От гледна точка на теорията на инвестирането обаче такова разграничение не е
необходимо, тъй като принципите на инвестиране не се влияят от това дали се влагат пари
във финансови или реални активи. От гледна точка на обществото спестовният влог не е
инвестиция, но от гледна точка на неговия собственик той представлява инвестиция. Ако се
отделят от дохода и се държат налични пари, без да са вложени срещу бъдещ доход, такова
спестяване няма да притежава признаци на инвестиране.
2.Създаване на финансови активи (финансови инвестиционни инстеументи) в
икономиката
Независимо от общността на принципите на инвестиране, съществуват
действителни различия между инвестирането в реални и във финансови активи. Реалните
активи са вещи или информация, които се използват за производство на блага и услуги.
Тези активи съществуват във формата на земя, сгради, машини, транспортни средства,
знания. Реалните активи чрез своята производителност определят производствените
възможности на обществото. Те създават материалното богатство на една нация. При
инвестиране в реални активи се създават предпоставки за нови бъдещи продукти и
услуги. При това обаче не възникват задължения между отделни лица.
Освен тях, много важна роля в икономиката играят финансовите активи, например
акции или облигации. Финансовите активи са искове към реални активи или доходи,
създадени от тях. Финансовите активи не представляват част от производствения потенциал
на обществото и не създават пряко брутен вътрешен продукт. Брутният вътрешен продукт
на обществото се създава чрез взаимодействието на факторите на производството, които за
своите собственици са реални активи, тъй като те очакват изгода от тяхното използване.
Финансовите активи се основават на възникването на задължения. Тези задължения
имат като съдържание придобиването на бъдещи доходи. Влогът в банка или даването на
пари в заем представляват актив за своя притежател. Той очаква да получи предоставената
сума с допълнителна част, като възнаграждение за лишаването от главницата за определено
време и поемане на риск. За получателя на влогабанката, това е заем от вложителя, който
поражда задължение.
Когато една голяма фирма разширява производството, тя има нужда от
допълнителен финансов ресурс, за да закупи земя, да построи необходимите сгради,
съоръжения, да закупи машини и т.н. Обикновено в такъв случай собствените средства са
недостатъчни и фирмите търсят външно финансиране. Ако една фирма издаде емисия от
акции на първичния капиталов пазар, тя набира парични средства от инвеститори, които
очакват доходи от закупените акции. Впоследствие притежателите на акции могат да ги
продадат на вторичния пазар, ако изпитват нужда от пари или акциите не са повече
привлекателни за тях. Акциите могат многократно да сменят своите собственици на
вторичния пазар, като това по никакъв начин не влияе на капитала на фирмата, която ги
е емитирала. Наличието на вторичен пазар обаче е изключително важно и за първичната
емисия и набирането на финансов ресурс. Ако не съществуваше ликвидност на ценните
книжа, т.е. възможността техните собственици по всяко време да ги превърнат отново в
пари, те в много по-малка степен биха били готови да закупят акции при първоначалното
им издаване. Това от своя страна би намалило значително възможностите за създаване на
нови реални активи.
Финансовите активи са едно от средствата за удостоверяване на собствеността
върху реалните активи и за разпределение на създавания от тях доход. Те създават условия
за инвестиране в реални активи и в този смисъл двете форми на инвестиране са
взаимнодопълващи се, а не взаимно конкуриращи се.
Финансовите активи са форма, в която
съществува богатството на един индивид или домакинство. Повишаването на размера или
на цената на финансовите активи при равни други условия означава увеличаване на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 май 2019 в 16:29 ученичка на 28 години от Шумен - СОУ "Сава Доброплодни "
03 май 2019 в 10:05 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Финанси, випуск 2020
30 апр 2019 в 23:04 студент на 25 години от Варна - Икономически университет - Варна, специалност - Маркетинг, випуск 2016
27 мар 2019 в 21:50 студент на 37 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Регионална икономика, випуск 2020
13 мар 2019 в 20:06 ученик на 26 години от Пловдив - ФЕГ "Екзюпери"
08 мар 2019 в 20:43 ученичка на 27 години от Шумен - ГПЧЕ "Н. Й. Вапцаров, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,826
·
4
·
924
·
466
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Финансите – технология за управление на парите и богатството

01 май 2007
·
566
·
1
·
236

Финансите е наука за управлението на парите. Чрез тях се осъществява разпределение и преразпределение на националния доход между три основни групи икономически агенти...
 

Активи, пасиви. Финансов синтез на баланса

01 май 2007
·
1,460
·
1
·
336
·
215
·
1

Финансовият синтез на баланса има за резултат съставянето на форми на у-в. Последнят включва обединяването на групи на отделните елементи от актива и пасива чиято същност е близка по значение. Обособяват се две групи- на ДА и на НА ...
 

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика

16 мар 2006
·
2,804
·
11
·
1,749
·
528
·
1

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика - реферат.
 

Инвестиране на капитал в краткотрайни материални активи

05 яну 2007
·
718
·
2
·
391
·
45

Оборотният капитал на фирмата е съвкупност от стойността на краткотрайните й активи, които обхващат...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
5
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансови инвестиционни инструменти

Материал № 1339674, от 20 фев 2019
Свален: 10 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 54
Брой думи: 20,621
Брой символи: 122,845

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови инвестиционни инструменти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения