Големина на текста:
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
ОТВОРНИ СИСТЕМИ.ЕТАЛОНЕН МОДЕЛ ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ. TCP/IP
ПРОТОКОЛНА АРХИТЕКТУРА.
Под КМ ще разбираме програмно-техническа система,
осигуряваща взаимодействието между териториално разсредоточени
компютри. Всяка КМ има 2 подсистеми: ПОД- подсистема за обмен на
данни и ПОСД- подсистема за обработка и съхранение на данни. ОСД
се реализира от включените в КМ компютри, които се наричат
информационни процесори или крайни устройства за данни(DTE-Data
Terminal Equipment).
КМ може да се делят на глобални мрежи(WAN- Wide Area
Network) и локални(LAN- Local Area Network).
При WAN ПОД е сложна
програмнотехническа система, която
много често се проектира и
разработва самостоятелно. Пример:
х25 са мрежи за предаване на данни,
чрез които когат да се организират
WAN. Към х25 могат да се включат
компютри и тогава се получава WAN мрежа. Първите КМ включени в
експлоатацията е AKPANet.
Освен горната особеност при WAN е характерна по-ниска скорост
на обмен на данни и големи разстояния между включените компютри.
LAN имат по-високи скорости на ОД, по-малки разстояния между
включените компютри и прости ПОД(т.е.ПОД се реализира просто и
болшенството функции на тази подсистема се поемат от включените в
мрежата компютри).
ПОД и WAN се наричат мрежови системи за обмен на данни (ОД)
или мрежи за предаване на данни(ПД). В 1963 г.е възприето това да е:
предаване на цифрова информация за обработка от компютър или на
вече обработена такава.
Мрежите за предаване на данни включват множество
териториални разнесени възли, свързани помежду си с комуникационни
линии. Възлите реализират често комуникационни функции чрез
специализиранни изчислителни системи, наречени комуникационни
процесори.
Топология на мрежите-пространственото разположение на
възлите и на връзките между тях. Основни типове топологии:
?Топология “пълно свързан граф”- всеки въьел е свързан
със всички останали. Топологията се отличава с висока
надеждност понеже отпадането на някои връзки
(това са комуникационните
линии,свързващи възлите) няма да
доведе до преминаването на
мрежата в неработоспособно
състояние(такова състояние, при
което е нарушена връзката между
произволна двойка възли в
мрежата т.е.състояние на
несвързаност). При тази
топология мрежата става скъпа
понеже КЛ са скъпо струваща част от мрежата. Тази топология се
ползва при мрежи с неголям брой възли и не толкова големи
разстояния между тях. Пример: х.25 мрежата за
предаване на данни Булпак
беше първата мрежа за
предаване на данни вкл.в
страните от бившия соц.лагер.
? Топология
“непълно свързан граф”-частен
случай на първата. При
тази топология не сеизползват
всички възли. Най-често
ползвана при WAN. Тук се губи
надеждността. N->Cn?.
? Топология”звезда”-
ЦВ-централен възел .
Неудобство-ЦВ трябва да е с
достатъчно висока надеждност
понеже неговото отпадане води
до несвързване на цялата мрежа.
Тази топология е ползвана преди години при
глобалните мрежи и в последните години в
модифициран вид тя е основна топология за изграждане
к
кк
по
д
к
В
Т
С
ф
В
н
П
д
Ц
В
В
В
В
В
на LAN. Най-известните LAN мрежи-Ethernet и TokenRing
се изграждат през последните години чрез използването на
топология “звезда”.
? Топология “шинна”-има
комуникационна среда, нар.обща шина и
към нея са свързани възлите на мрежата.
Ползва се LAN-Ethernet.
? “кръгла” топология-
недостатък : ако една връзка
се прекъсне цялата мрежа
излиза от строя. Тази
топология е тази, на която се
базира функционирането на
локалната мрежа-TokenRing,
но при физическата
реализация тя не намира
приложение поради
споменатия недостатък.
? “дървовидна”
топология(“йерархична”).
? смесена топология -
комбинация от по-горе споменатите:
шинна със звезда; звезда звезда
(свързани звезди)- при свързване на
няколко Ethernet мрежи, изградени като
звезди.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В КОМПЮТЪРНИТЕ
КОМУНИКАЦИИ
Съществуват няколко международни организации, поддържащи
стандарти в областта на компютърните комуникации.
*CCITT-Международен Консултативен Комитет по Телефония и
Телеграфия това е комитет на международния телекомуникационен
съюз; понастоящем той се нарича ITU-T; стандартите, разработвани от
този комитет се групират в серии – някои от тях са:
?серия V – стандарти, отнасящи се до ПД с използване на
телефонни мрежи за общо ползване; стандартите тук се
отбелязват така: V.xx. Пример:
V.34-стандарт за модем;
V.34bit-стандарт за мопдем 2 версия 33 600 bps;
V.27ter-стандарт за модем 3 версия на съответния
стандарт;
?серия Х – препоръки и стандарти за мрежи за ПД-Х.хх.
Пример: х.25;
?серия I – препоръки и стандарти за изграждане на ISDN
мрежи( цифрови мрежи за интегрално обслужване
мрежи за предаване на данни и глас в цифров вид )
*ISO Международна Органозация за Стандарти разработва
стандарти във всички сфери – на български МОС.
*IEEE( ITribleE) Институт на Инженерите по Електроника и
Електротехника най-голямата организация в тази сфера в света.
Тази организация има комитет 802 разработващ стандарти за
изграждане на LAN, означавани така- IEEE.802.x.
Пример:IEEE.802.3 – стандарт за изграждане на локални
мрежи, наречени Ethernet мрежи.
*EIA – Асоциация на Електронната Индустрия на САЩ
( препоръките се отбелязват така RS**).
Пример:RS232C – стандарт за физически интерфейс, включван
към РС-тата( сериен интерфейс ).
*ETSI Европейски Телекомуникационен Стандартизационен
Институт.
ЕТАЛОНЕН МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ
Приет е от ITU-T и ISO през 1984г.за изграждане на единна
методология и методологическа база за изграждане на КМ.
Основни определения на модела:
система – съвкупност от програмно-технически
средства, изпълняващи потребителски задачи;
потребителски процес – процес на въвеждане,
съхраняване, обработка и извеждане на данни за
потребителя. Системи,
Si-система
които немогат да си
взаимодействат помебду
си се наричат затворени
системи ( системи,
Si Потреб.процес
Si Потреб.процес
S1 Потреб.процес
Sn Потреб.процес
развиващи само
потребителски процеси са
затворени системи ).Системи,
при които е възможно
взаимодействие между
потребителските им процеси
се наричат отворени системи.
Според еталонния модел, една
система може да стане
отворена, ако тя реализира
допълнително т.нар.процеси
на взаимодействието.
процес на взаимодействието спомагателни процеси, чрез
които се осъществява взаимодействието ( комуникацията)
между потребителските
процеси на отворените
системи. На фигурата е
даден обобщен модел на
компютърна мрежа –
няколко отворени
системи, свързани с
комуникационна среда.
Поради сложността на
процесите на
взаимодействие в
еталонния модел те са
разбити на 7 слоя и
затова той често се
нарича 7-слойна
архитектура на ISO и
ITU-T или OSI модел.
Принципи на взаимодействието в еталонния модел:
взаимодействието между потребителските процеси на 2 отворени
системи Si и Sj се реализира така:
Потр. Процес на комуник. Процес на Потр.
Процес Si взаимод. Si среда взаимод. Sj процес Sj
Si Sj
комуникационна среда
Канално ( ниво за направление ПД ). Всяко от нивата има
съответни функции. При това съществува йерархия в нивата,
т.е.всяко ниво обслужва по-горното и се обслужва от по-долното.
Взаимодейсвието между потреб.процеси на 2 отворени системи се
осъществява чрез взаимодействието на едноименните нива на техни
процеси на взаимодействието( първо ниво на Si с първо ниво на Sj).
Правилата и съглашението, според които се реализира това
взаимодействие е прието да се нарича протоколи от където следва,
че ще има протоколи за първо, второ и т.н. нива. По същество
протоколът е последователност от стъпки, чрез които се
осъществява взаимодействие на определено ниво ( принципната
разлика между протокол и алгоритъм е изразена в следното:
последователността от стъпки за всеки алгоритъм може да се
реализира само от една страна, при протокола последователността
от стъпки се реализира с участието минимум на 2 среди, при
протокола всяка следваща стъпка на една от страните може да се
реализира след предущата стъпка на друга от страните). Нека
потреб.п-с на система Si да изпраща блок от данни към
потребителски процес на система Sj. Блокът от данни се прехвърля
към протокола от 7 ниво на Si. Този протокол формира блок с
данново поле и своя заглавна част. Така формирания блок се
прехвърля към протокола от 6 ниво на Si. Този протокол формира
нов блок със собствена заглавна част ( header). В данновото поле на
този блок се помества целия блок от 7 ниво. И т.н.докато се
S1 Потр.п-с П-с на взаим.
Si Потр.п-с П-с на взаим.
Sn Потр.п-с П-с на взаим.
Комун.среда
Потр.п-с
7.Прил.ниво
6.Представ.ниво
5.Сесийно ниво
4.Трансп. ниво
3.Мрежово ниво
2.Канално ниво
1.Физическо
ниво
Потр.п-с
7.Прил.ниво
6.Представ.ниво
5.Сесийно ниво
4.Трансп. ниво
3.Мрежово ниво
2.Канално ниво
1.Физическо
ниво
Д
ДН
Н
Данново полеН
К
С
Блок от битове

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
stanimira001 написа на 22 ное 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 17 години от Ловеч , ГЧЕ "Екзарх Йосиф I"
мерси
 
Домашни по темата на материала
Софтуерен продукт Wireshark.
добавена от mirong 16.11.2014
1
17
10. Софтуерен продукт Wireshark.
добавена от mirong 13.11.2014
1
22
Подобни материали
 

Пищови по дисциплина изкуствен интелект


Няколко пищовчета за Изкуствен интелект. Гарантирам че вършат чудесна работа. Успех на изпита колеги...
 

Компютърни мрежи


Компютърните мрежи могат да използват и чужди ресурси (потребител, клиент), които дават информация (използва се сървър), а чрез терминалите се въвеждат само програми и данни за универсалните компютри...
 

Запомнящи периферни устройства


Информацията, която могла да се запаметява на тях достигала до десетки, а рядко – стотици битове. Това зависело от големината на картата (по-голяма карта, възможност за повече дупки и съответно – повече информация).
 

Power Point


Цел на обучението: Студентите да придобият знания и практически умения за пълноценно използване възможностите на Power Point при подготовката и представянето на свои материали на семинари, конференции, защита на дипломни работи и пр.
 

Intel Extreme Edition


Не е лесно да си единият от големите производители на процесори, да не говорим за случая, когато си най-големият производител на процесорите за Desktop системите, които се предлагат по света в момента.
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
98
1
1 мин
25.11.2011
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
99
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Компютърни мрежи

Материал № 133550, от 21 апр 2008
Свален: 731 пъти
Прегледан: 494 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 9,498
Брой символи: 55,545

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Компютърни мрежи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
105 23

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
287 68

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения