Мая Капелова
преподава по Икономика
в град Ловеч
Големина на текста:
1
Съдържание на проучване на самолетни авиолинии с цел намиране
подходяща фирма за придобиване (сливане)
I. Придобиване и сливанеосновните операции на пазара за установяване на
корпоративен контрол. Контролът е властта да се управлява финансовата и
оперативната политика на едно предприятие с оглед извличането на изгоди от
дейността му.
Придобиването се изразява в закупуването на цяла фирма или на част от
нея така, че придобитата фирма изцяло се поглъща от придобиващата и престава
да съществува като самостоятелна единица в бизнеса. Когато придобиването
става без съгласието на придобитата фирма, се говори за поглъщане. То може да
се финансира с плащане в налични пари по офертна цена, обикновено над
пазарната цена на акциите. При по-големите покупки поглъщането става, като
придобиващата фирма изкупува акциите на придобиваната фирма.
В някои случаи придобиването може да има за главна цел получаването на знания
и обучението на персонала на придобиващата фирма за работа в новия бизнес.
При този механизъм придобиващата фирма получава незабавно на разположение
специалисти, запознати лично с новия бизнес.
От друга страна придобиването е сделка, при която се реализира трансфер на
права на собственост. Съпроводено е с промяна в производствената и
финансовата политика на придобитата компания, а често е налице и промяна в
ръководството и. В операцията по придобиване участват две страни: компания
купувач и компания цел. Като синоними се използват още придобиваща компания
и придобита компания.
Когато компанията-купувач отправя предложението си за придобиване на
компанията-цел, се използва термина приятелско придобиване”. Когато
офертното предложение се отправя и реализира чрез акционерите на компанията-
цел, като се пренебрегва ръководството и, говорим завраждебно придобиване”.
Процесът на придобиване се осъществява условно в три фази: подготовка,
реализация и фаза на интеграция след сделката.
Подготвителната фаза се състои от 6 основни компонента:
? определяне на цел на придобиване;
? събиране и анализ на информацията;
? изготвяне на стратегия за реализация на сделката по придобиване;
? изготвяне на план за действие;
? изготвяне на офертно предложение;
? създаване на екипи за водене на преговори и контрол на сделката.
Определянето на компания-цел става, като се проследи развитието и текущото
състояние на достъпните на пазара дружества, чийто корпоративни профили
съответстват в максимална степен на избраната от компанията-купувач стратегия
за развитие.
Многообразието от транзакционни мотиви рефлектира и върху използваните
методи при избора на цели. На практика едновременно с това започва и процесът
2
на събиране на информация за компаниитев т.ч. счетоводна, правна,
техническа.
Процесът на изготвяне на стратегия за реализация на сделката по
придобиване обобщава резултатите от избора на цел за придобиване и анализа на
събрана информация. Съществен въпрос, на който разработената стратегия
трябва да отговори, е какво се купуваактиви, дълг, акции. Възможен е и
комбиниран подходнапример закупуване на необслужван дълг и офериране на
акции. Купувачът трябва внимателно да прецени какъв дял от акциите иска да
придобиене са рядкост случаите, когато контрол се придобива със закупуване
на значително, но не мажоритарно участие, което е под 51%.
Всяко придобиване засяга под една или друга форма интересите на
ръководството на набелязаната за цел компания. Съществува мнение, че най-
добрата защита е доброто стопанисване на дружеството. Това предполага както
поддържане на цена на акцията, отразяваща реалното състояние на компанията,
така и постоянно следене на настроенията и очакванията на акционерите,
инвестиционната общност и потенциалните купувачи.
Сливането е сделка, при която се реализира обединение на две или повече
компании в една, при което се запазва структурата на собственост и правата на
акционерите чрез пропорционална конверсия на акциите на сливащите компании.
Сливането изразява съединяването на две или повече самостоятелни фирми в
едно цяло доброволно, на общо взето равноправна основа. На практика едната
фирма обикновено е по-силна, запазва своята идентичност и стил на управление и
поема активите и пасивите на другата фирма.
В счетоводната литература се използва терминът бизнес комбинация, дефиниран
като обединяване на отделни предприятия в една стопанска единица в резултат
от сливане на едно предприятие с друго или придобиването на контрол върху
нетните активи и дейности на друго предприятие.
Операциите на пазара за придобиване на корпоративен контрол могат да
бъдат структурирани по различни начини, в зависимост от законовите, данъчните
или други изисквания. Дадена операция може да се изрази в закупуването от едно
предприятие на капитала на друго предприятие или на нетните му активи. Тя
може да се осъществи посредством емитиране на акции или чрез прехвърляне на
пари, парични еквиваленти или други активи. Операцията може да се осъществи
между собствениците на комбиниращите се предприятия или между едно
предприятие и собствениците на другото предприятие.
Хоризонталните придобивания се реализират между дружества от един
отрасъл. От своя страна, те биват два вида: пазарно ориентирани и продуктово
ориентирани. За пазарно ориентирани хоризонтални придобивания говорим,
когато придобиваната компания реализира идентичен продукт, но на различен
пазар, като правило различен географски пазар. Чрез продуктово ориентирано
хоризонтално придобиване компанията-купувач разширява продуктовия си
асортимент, т.е. в този случай придобиваната компания има сходен, но не
идентичен продукт.
3
Вертикалните придобивания се реализират с цел подсигуряване по
технологичната верига. Разграничаваме два вида: вертикално придобиване нагоре
в този случай транзакционен мотив е реализацията на продукцията на
компанията-купувач и вертикално придобиване надолукомпанията-цел трябва
да послужи за осигуряване на евтин и стабилен източник на суровини.
Родствените придобивания се реализират между компании, свързани с
базова технология, производствен процес или посредством пазарен сегмент. В
този случай компаниите работят в едно стопанско пространство, но не реализират
един и същ продукт, нито са обвързани в технологичния цикъл снабдяване
реализация.
Конгломератни придобивания се реализират между компании, които нямат
връзка, както по отношение на продукт и пазарен сегмент, така и спрямо
технологичния цикъл снабдяванереализация.
Съществуват разнообразни транзакционни модели, определящи
активността на процесите на придобивания и сливания, а съвременната
икономическа наука познава три основни теории, обясняващи тези мотиви
теория на синергията, теория на агентските разходи и теория на високомерието.
Теорията на синергията, окончателно разработена през 1983 г. от Bradley, Desai и
Kim приема, че в резултат на транзакцията новата компания получава
предимства, които водят до повишаване на стойността и в степен по-голяма от
простия сбор на стойностите на двете компании. Това увеличение в стойността се
нарича синергия, а постигнатия ефект - синергичен, който често се нарича
правило “2+2=5”. Авторите на тази теория разграничават два вида синергийни
ефекти: операционна синергия и финансова синергия.
Операционна синергия може да се получи в резултат на следните фактори :
икономия на операционните разходи (по правило се съкращават разходите по?
администриране на производството, маркетинговите разходи, централизиране на
счетоводната отчетност, финансовия мениджмънт и контрол)
икономия на разходите по развойната дейност?
ефект от комбинирането на взаимодопълващи се ресурситехнологични,?
производствени, финансови и увеличаване на размера на пазарен дялнарастване
на монополното положение на компанията. Счита се, че операционната синергия
е основният транзакционен мотив, определящ хоризонталните и вертикалните
придобивания.
Фактори, определящиФинансовата синергия:
възможности за създаване на данъчни облекчения?
възможности за придобиване по цена под балансовата стойност на активите на?
компанията-цел
диверсификация?
Сливанията и придобиванията - защо са толкова популярни?

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съдържание на проучване на самолетни авиолинии с цел намиране подходяща фирма за придобиване

Придобиване и сливане на авиокомпании от края на първата декада на XXI век. Разглеждат се бизнес средата на авиолиниите по света и новото сливане между ”Бритиш Еъруейс” и "Иберия"...
Изпратен от:
Стоил Любомирски
на 2018-12-09
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика
Статистика:
2 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Курсови работи по Икономика от София за Студенти в УНСС от факултет Бизнес факултет специалност Бизнес икономика магистър несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
868
·
11
·
1,922
·
1,212
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Разработване на Бизнес план

01 дек 2009
·
1,485
·
7
·
890
·
1,834
·
2
·

Основната идея на настоящия проект е създаване на фризьорски салон. Фирмата е стартираща, като създаването й е с цел предоставяне на възможност за бизнес дейност в сферата на услугите...
 

Бизнес план

20 яну 2008
·
3,300
·
2
·
318
·
11

При писането на бизнес план е важно да се съблюдава изчерпване, отделяне и единство на всички части...
 

Търговско предприятие - същност и видове

04 апр 2006
·
1,047
·
6
·
1,628
·
307

Правна и икономическа характеристика на индустриалното предприятие, избор на правна форма за стопанска дейност, видове и обединения на търговски дружества.
 

Ценови стратегии

28 май 2006
·
1,041
·
2
·
478

Стратегията е средство за осъществяване на политиката на цените. За стратегията по цените са характерни следните моменти: • тя е свързана с генералната цел на ценообразуването; • тя засяга интересите на цялата Бизнес Организация;
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на обществения сектор за 4-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Икономика.
(Труден)
24
5
1
9 мин
28.08.2018
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията при управление на човешките ресурси. Въпросите са от типа вярно/грешно и имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
9
1
8 мин
03.10.2019
» виж всички онлайн тестове по икономика

Съдържание на проучване на самолетни авиолинии с цел намиране подходяща фирма за придобиване

Материал № 1333219, от 09 дек 2018
Свален: 2 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 27
Брой думи: 9,541
Брой символи: 57,954

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдържание на проучване на самолетни авиолинии  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Икономика
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 800 141

Лиляна Велчева
преподава по Икономика
в град Пазарджик
1 842 80

виж още преподаватели...
Последно видяха материала