Големина на текста:
1) ОТП като наука - възникване и развитие. Предмет и система.
Предмет на ОТП като наука. Съдържание на ОТП
Предмет на науката- обектът на изследване към който е насочена съответната система от знания.
Обособяването на определени явления, които поради общите им признаци позволяат да бъдат
използвани във връзка, като изграждат система, подлежаща на самостоятелни изследвания. Предметът
на науката се очерава и чрез посочване на подхода, който се използва за разкриване на същността на
посочените явления.
Предмет на ОТП като наука:
Обект на изучаване на ОТП е правната действителност в нейната цялост- съвкупността от всички
правни явления. Правото е социално явление, но притежава такива особености, които му позволяват
да бъде отделно от останалите социални явления и да бъде изучавано самостоятелно.
Особеността на правото като нормативна система предопределя и начина по който ОТП изучава
правните явления. По този начин централна роля в правните знания придобива нормативизма.
Съдържание на ОТП
Статичната страна на правото
Правотворчество
Нормативни актове
Юридическа техника
Правна норма
Динамична страна на правото (реализиране на правото)
Форми на реализиране на правото
Субект на правото
Юридически факти
Субективни права и юридически задължения
Правни отношения
Правонарушения и юридическа отговорност
Междинна група от въпроси, които осигуряват връзката между правотворчеството и реализирането на
правото
Интерпретиране и тълкуване на правото
2) ОТП в системата на социалните науки.
ОТП има общ, концептуален характер, но разглежда същите явления и понятия, които се използват и
от отрасловите П.Н. Следователно ОТП е методология за отрасловите П.Н. Понятията субекти и
обекти на правото са основни за правната наука. Тези понятия притежават по-тясно значение в
отрасловите правни науки.
ОТП може да бъде разглеждана и в контекста на социалните науки, защото ОТП взаимодества с тях
философия, социология и т.н. На границата между правото и философията има проблематика, която
се разработва спомощта на съответната социална наука, но неин предмет са правните явления. Когато
социологически методи се прилагат за изследване на типично правни явления възниква социологията
на правото, която по своята същност е поставяне на социологията при изучаване на правото.
Съществуват правна логика, философия на правото и др.
Проблематиката на ОТП е насочена към изучаване на специфични правни проблеми, но методът на
ОТП е различен от този на отрасл. П.Н. Отрс.П.Н. принадлежат по своя метод към т.нар. нормативни
науки, защото тяхна цел изучаване съдържанието на задължителните правни норми. Именно поради
тази причина се наричат прескриптивни (предписателн).
Целта на ОТП е да опише как действа правото и това я отнася към дескриптивните (описателни)
науки. ОТП не влиза в даване на предписания по своя теоретиче подход.
Методът на ОТП е аналитичен и описателен.
3) ОТП в системата на юридическите науки.
Sisi’s OTP
1
ОТП следва да бъде съпоставена от една страна с общите правни науки, а от друга страна с
фундаменталните(специални) правни науки
Съпоставка на ОТП с останалите общи правни науки:
Всички общи правни науки имат един и същ обект на изучаване и това е правната действителност в
нейната цялост
ОТП използват различен подход при изучаване на правната действителност
пр. Философията на правото изучава метафизичните характеристики на правните явления. Това са
характеристики, които са резултат от отразени в правото оценъчни явления (справедливост, морал,
интерес, принуда)
Кога правото е справедливо? И възможно ли е изобщо правото да бъде справедливо?
пр. Социологията на правото- разглежда ефективността на правото
пр. Историята на правото- еволюцията на правните явления
пр. Правна информатика
ОТП изследва юридическата същност на правните явления, която им позволява да бъдат разглеждани
като самостоятелни обществени явления.
ОТП в системата на специалните правни науки:
За разлика от ОТП- специалните правни науки изучават отделни части от правната действителност =>
има разлика в обекта на изучаване
Подобно на ОТП- специалните правни науки изучават юридическите характеристики (правно-
догматичните характеристики)
това е причината да съществува тясно взаимодействие между ОТП и специалните правни науки, които
също се наричат и отраслови .
ОТП достига до знанията и терминологията върху които в последствие се изграждат знанията на
специализираните правни науки. Развитието на отрасловите науки оказва обратно въздействие върху
знанията и терминологията на ОТП
4) ОТП и философия на правото.
B Най-популярните исторически становища за същността на ФП са:
а) ФП е учение за естественото правото е най-популярното в правно-философската литература.
Това мнение тръгва от Х. Гроций;
б) ФП е учение за методологията и гносеологията на правото. За негов родоначалник се счита И. Кант.
Така ФП се превръща в история на формиране и развитие на правните понятия;
в) ФП е учение за същността на правото. Такова е било мнението на Хегел. Така ФП се превръща в
изследване на смисъла на правото, на понятието за правото, на основанията на правото, на мястото и
ролята на правото в обществото;
г) ФП е ординарен дял на общата философия, част от нейния дял социална философия. Това е
виждането на повечето философи. Според тях ФП изследва най-общите принципи на съществуване,
познание и преобразуване на правната реалност. ФП била неюридическа наука, тъй като нейното
съдържание надвишавало познавателните и методологически възможности на юридическата наука;
д) ФП е сборно понятие, което включва: обща теория на правото, история на правната философия и
правна политика. Такова е мнението на руския учен Г. Ф. Шершеневич. Според него непосредствена
задача на философията на правото е да отговори на въпроса какво е право. Този отговор не може да
се даде от теорията на правото, защото теорията изследва правната догматика и няма отношение към
социума. Независимо от своята догматичнонормативна природа, правото е обществено явление и
трябва да бъде дефинирано по начин, който го прави съизмеримо с всички останали обществени
явления;
е) ФП е съвкупност от принципите, максимите, основните правила, на база на които се изгражда и
функционира правото, респективно неговите отрасли и дялове. Това е масовото, житейското
Sisi’s OTP
2
разбиране за ФП;
ж) ФП е юридическа наука, опознаваща правото чрез обществените явления, които съществуват
независимо от правото, но се отразяват в него (като справедливост, мяра за свобода, нравственост,
интереси, цел, принуда и пр.). В България това становище се отстоява от проф. Г. Бойчев, доайена на
съвременната българска ФП. Така философията на правото се превръща в наука за легитимността на
правото, формулира основните принципи на правото.
ФП разкрива причините за съществуването на метаюридическите качества на правото. Ето защо тя е
каузална наука. ФП е наука заоснованията на правото”. В този смисъл тя е наука за легитимността
на правото. Легитимността на правото е обусловено от това, доколко отговаря на философско-
правните категории. Нелегитимно е несправедливото право. По този начин ФП отговаря на въпроса
какво трябва да бъде правото. С това е свързано и приложното й значение.
ФП дава прагматичните познания за правотворчеството във формата на извънправните критерии за
правото. В правотворческия процес законодателят трябва да се съобрази с всички оценъчни явления,
които то отразява в правото.
5) Теории за естественото право. Обща характеристика. Направления.
Основни направления и етапи в развитието на естественото право
В един ранен етап намираме естественоправни възгледи в трудовете на гръцката класическа
философияПлатон и Аристотел. Платон приема, че съществува един свят на материална,
сетивновъзприемаема действителност, който обаче е временен нетраен и дори измамлив. Зад него се
намира света на идеите, които са вечни, неизменни и истински. Теорията на Платон служи като
философия и на християнството. Св. Тома Аквински и Св. Августин Блажени са неоплатоници, а
християнското разбиране за правото е естественоправно. съществува Божествено право, което е
вечно, неизменно и справедливо, има и човешко право, което е бледо и неточно отражение на
Божественото право. Но човешкото право следва да бъде спазвано, защото то носи отделни черти на
Божественото право.
През XII и XVIII век християнската теория за правото е атакувана от т. нар. рационално направление,
според което основанията на естественото право трябва да се търсят в разумната природа на човека.
Рационализмът води началото си от Гроций, бива развит от Спиноза и в трудовете на Кант.
Обобщение: Всяко човешко същество е надарено със способността да разсъждава разумно и това е
именно естественото право. Позитивното право е задължително, доколкото отразява принципите на
човешкия разум Едновременно с рационалзма възниква и още едно направление на естественото
право, което бива наричано, теория за вродените права на човека: Всеки човек се ражда свободен и
равен на останалите хора. Всеки човек притежава права, които са неотменими, неотчуждими и
неотделими от индивида. Тези права на човек са онзи естествен фундамент, на който законодателят
трябва да се опре в при създаването на позитивните закони. Те са справедливи и легитимни само
доколкото не влизат в противоречие с естествените човешки права.
През XIX вел кодификацията води до радикални промени в правната теория. Възниква теорията на
правния позитивизъм. За няколко десетилетия естествено правната теория губи доминиращата си
роля. След няколко етапа на развитие обаче правният позитивизъм изпада в криза към средата на XX
век, тъй като вярата в закона бива изключително сериозно разклатена и това дава възможност за
възраждане на естественоправната доктрина.
Теория на естественото право. Общи характеристики 5в
Исторически първа възниква доктрината на естественото право. Тя е единствената доктрина, която в
течения на столетиядо XIX век. Доктрината на естественото право възниква в Античносттав
гръцката философия. Можем там да срещнем възгледи за правото, които по естеството си са
естественоправни.
Основни възгледи на естествено правната доктрина
Sisi’s OTP
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 сеп 2019 в 11:01 ученик на 22 години от Пазарджик - ЕГ "Б. Брехт", випуск 2016
20 авг 2019 в 20:07 ученик на 21 години от Пловдив - ФЕГ "Екзюпери", випуск 2018
11 авг 2019 в 17:15 ученик на 20 години от Пазарджик - ПГХХТ, випуск 2016
07 авг 2019 в 16:30 потребител
04 юли 2019 в 21:47 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2023
24 май 2019 в 17:31 ученичка на 25 години от София - 34 ОУ " Стою Шишков", випуск 2016
21 май 2019 в 12:44 потребител
18 май 2019 в 12:25 учител на 45 години
05 май 2019 в 21:20 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
08 мар 2019 в 14:11 студент на 26 години от София - ЮЗУ"Неофит Рилски", специалност - Право, випуск 2023
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,095
·
2
·
405
·
749

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Правна норма

17 мар 2011
·
59
·
19
·
8,321
·
103
·
1

Правна норма - понятие, видове, структура...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,424
·
1
·
136
·
288
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
233
·
14
·
2,218
·
177

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници

03 юни 2006
·
1,709
·
2
·
327
·
257
·
1

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници. Договорът като източник на облигационни отношения. Сключване на договорите. Предварителни договори.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Много лесен)
40
2
1
8 мин
24.07.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Много лесен)
30
2
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Обща теория на правото - лекции

Материал № 1332722, от 04 дек 2018
Свален: 27 пъти
Прегледан: 20 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 79
Брой думи: 37,186
Брой символи: 241,492

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща теория на правото - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения