Валя Русева
преподава по Химия
в град София
Големина на текста:
1.Екологизацията на учебното съдържание в ДГ в предучилищна възраст. Екологията като
наука.
Като наука в ДГ екологията развива водещи идеи, които са в основата на познанието на човека за
природата поведението и отношението му към нея. Най-важните идеи в предучилищна възраст са:
-Идеите за многообразието на продния свят
-За единството на видовете
-За приспособяване към условията на живот в природата
-За хармонията, реда, и съвършенството на еко системите
-Запазване на равновесието човек – природа
-Правилно отношение към всичко живо и мястото на човека в природата.
Екологията в ДГ изисква децата да се научат да:
-наблюдават растителния и животинския свят.
-Да се отнасят грижливо към растенията и животните като по този начин създават първите си
връзки с околната среда.
Детският интерес към растенията и животните и правилното екологично отношение към тях зависи
не само от знанията на детския педагог , но и от неговия методически подход. Детския педагог си
поставя за цел:
-възпитаване у детето на емоционално положително отношение към околната среда.
-Правилно ориентиране на детето в спецификата и разнообразието на флората и фауната
-Изграждане на основите на екологична култура у детето и формиране на детската
наблюдателност и любознателност по отношение обектите на околната среда.
В детската възраст от 3 – 6 г. превес има възпитанието и за това в ДГ се развиват сетивата,
потребностите, чувствата и интересите, волята и енергията на подрастващите. Във всички
ситуации в ДГ децата трябва да усвоят правилни норми на поведение и общуване, както помежду
си така и при общуване с околната среда. Формирането на Еко култура в Пред.уч. възраст е сложен
процес. Лежи в основата на усвояването на понятия свързани с природните ресурси, живите
организми, хигиената и се основава на общественото битие и общественото съзнание. Докато до
1989 г. екологичното възпитение и образование са били приоритет на българското еко образование
и възпитанието от 2002 г. еко възпитението и образованието съответстват на международните
стандарти и акценти. Те са съобразени с нормативните документи на ЕК, касаещи
общокулутурните тенденции по отношение опазването на околната среда , безопастността на
здравето, моделите на изграждане на отношения общество – природа, които не нарушават
динамичното равновесие в нея.
Децата от Пр.уч. възраст не са в състояние да разберат всички връзки и взаимоотношения между
човека и природната среда, но могат трайно и дълбоко да:
-обикнат прорадата ,
-у тях може лесно да бъде изградено грижливо и нежно отношение към всяко живо същество
и
-да им се помогне да почувстват на базата на директните контакти с прорадата, наблюденито
и емоциите нейното безкрайно богатство.
Работата по формиране на екологична култура в Пр.уч. възраст включва следните основни аспекти:
-познавателен аспект – той е свързан с усвояване на достъпни знания за природата и с
разкриване пред децата на необходимостта да природата да бъде грижливо опазвана и
защитавана. Освен това познавателния аспект има за цел формиране на природозащитни
умения и навици и създаване на траен интерес към природата.
-Естетически аспект - той е свързан с изграждане на естетическо отношение към
природата и формиране на трайна потребност от общуване с нея.
-Нравствен аспект – насочен е към изграждане на етично поведение в околната среда и
към формиране на любов към природата и грижливо отношение към растенията и
животните.
Интердисциплинарнията характер на екологията като наука определя основните тематични
направления в работата на детския педагог по формиране на екологична култура. Пет
направления:
-Базира се на идеята за формиране на първоначални представи за съдържанието на следните
еко понятия – адаптация; равновесие; хранителна верига; околна среда; природни
ресурси; екосистема; биосфера; антропогенно замърсяване . В първото тематично
направление усилието на педагозите са насочени не към осъзнаве на причинно
следствените връзки, а към формиране на умения за разкриване причините и зависимостите
на съществуващите взаимоотношения в природата.
-Има за цел да покаже, че в живата и неживата природа има такива екологични зависимости,
които определят устойчивостта на екосистемата. Това направление изисква директен
контакт на детето с природата и анализ в съответствие с възрастовите особености на детето
на елементарните екосистемни зависимости.
-Има за обект отделния човек, взаимоотношенията му с природата и детският педагог е
този, който отчитайки възрастовите особености на децата представя човека и връзките
му с природата. В ежедневието си.
-Четвъртото направление е прякосвързано със Социална екология – Соц.екология
изучава взаимоотношенията човек – природа. В това направление целта е да се създадат
устойчиви детски навици за неупотреба на психоактивни вещества и устойчиво формиране
на хигиенни навици.
-Отразява идеята за формиране на екологична култура в резултат на това, че процесите на
възпитание в ДГ са винаги в контекста на възникнали екологични проблеми.
-
2.Екологични понятия в ДГ
Включва две групи понятия: като педагог които преподаваме и с които боравим
1. Околна среда: Д - това е средата която заобикаля човек. П – система от природни и видоизменени от
човека и социални фактори, параметри на заобикалящата ни среда. Околната среда вкючва природните
ресурси, екологичните проблеми, флората, фауната и неживата природа, климат, елементи на климата.
При запознаване с околната среда у децата се създават навици за нейното опазване.
2. Природа: ОБкРЪЖАВАЩИЯТ човека материален свят в т.ч. обекти процеси и явления, които
съществуват вън и независимо от човешкото съзнание и не са създадени от човека. Природата е един
от най-важните фактори за развитието на човека. При запознаване с понятието природа Дта
реализират директен контакт с нея, създават се условия да слушат специфичните звуци издавани от
определен вид птици, щурци, река, жаби, или да се пускат на магнитен носител. Съчетава се
информацията за сезоните. Работи се с природни материали.
3. Природна среда : Д - природната среда е съставна част на околната среда и вкл. Всички природни
компоненти. П – Природната среда е единство от абиотични и биотични екологични фактори, които
са в основата на еколочичното равновесие. Абиотини фактори са всички компоненти на неживата
прорада – светлина, топлина, влага, релеф, климат, въздух, вода , почва. Биотичните фактори са
вътревидовите и междувидовите взаимоотношения във флората и фауната. Биотичните фактори са
свързани с такива понятия като хишничество, конкруенция, полезни и вредни животни и растения.
4. Образование за околна среда – П - процес насочен към усвояване на знания, формиране на
умения, нагласи и ценности свързани с екологичните проблеми на околната среда.
5. Природозащитно възпитание – П - педагогически процес за развитие на ценностни ориентации за
опазване на природната среда.
6. Природозащитно образование - П - образование за опазване на природната среда.
7. Екологично образование – П - насочено към формиране на екологична култура, екологично
поведение и екологично съзнание. Еко образованието е фундаментално за устойчивото развитие.
8. Екологична етика – П система от морални норми, които са включени в съдържанието на
екологичното съзнание.
9. Екологично поведение – П - система от постъпки, действия, дейности, вкл – щи екологични
компетенции насочени към съхраняване и опазване на природата и човешкото здраве. Екологичното
поведение се регулира от екологичното съзнание.
10. Екологично съзнание – П – съвкупност от ценности, цели, принципи, норми и представи, които
трябва да следват хората, в процеса на обществения си живот, без да нарушават хармонията във
взаимоотношението общество – природа.
11. Екологична култура – Съвкупност от материални и духовни ценности, закономерности, теории и
идеи, свързани с взаимоотношенията общество – природа.
12. Анторопогенно замърсяване – замърсяването на околната среда в резултат на човешки дейности.
13. Отпадък – П – продукт на целенасочена производствена или битова дейност, който не може да
се употреби повторно без допълнителна обработка. Д – отпадъците са всички ненужни продукти.
Може да се покажат трите вида отпадък – хартиени, пластмасови и стъклени. При отпадъкът особено
внимание на пластмасата с особено внимание към шишето за вода.
3.Форми и методи на работа за екологично възпитение
Формите за ек. възпитание са 4 групи:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екологизация в детската градина

Екологизацията на учебното съдържание в ДГ в предучилищна възраст. Екологията като наука. Като наука в ДГ екологията развива водещи идеи, които са в основата на познанието на човека за природата поведението и отношението му към нея...
Изпратен от:
Гергана Иванова
на 2018-10-29
Добавен в:
Теми
по Екология
Статистика:
179 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Екология за Студенти несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Екологична култура

10 ное 2009
·
233
·
12
·
2,317
·
214

Екологията е наука изучаваща условията на съществуване на живите организми и взаимната връзка между организмите и средата в която те живеят...
 

Екологични проблеми

18 май 2006
·
6,557
·
2
·
763
·
416
·
19

Изградените горещи теми превръщат решаването на екопроблемите в глобална цел на цялото общество - държавници, политици, законодатели, неправителствени организации и наддържавни формирования (ЕС).
 

Мерки за опазване на околната среда

26 мар 2007
·
2,612
·
3
·
921
·
1,300
·
1

Под замърсител следва да се разбира всеки физически агент, химично съединение или биологичен вид, попадащ в околната среда или появяващ се в нея в определено време в количества, надвишаващи естественото му колебание...
 

Опазването на околната среда (есе)

30 мар 2007
·
4,548
·
2
·
398
·
3,766
·
15

Околната среда е природата която ни заобикаля.Без нея е невъзможно съществуването на човечеството,затова ние трябва отговорно да се отнасяме към нейното опазване.
 

Екологична култура

25 ное 2009
·
196
·
11
·
1,528
·
266

“Екологичната култура предполага такъв способ за животообезпечаване, при който обществото е система от духовни ценности...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
28.02.2013
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
3 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологизация в детската градина

Материал № 1328744, от 29 окт 2018
Свален: 179 пъти
Прегледан: 261 пъти
Предмет: Екология
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,653
Брой символи: 17,094

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологизация в детската градина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град София
с опит от  37 години
262 53

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
49 53

виж още преподаватели...
Последно видяха материала