Големина на текста:
УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
V. 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪДЪРЖАНИЕ
Учебният процес по физическо възпитание е планомерна и
организирана дейност, в която участват учителят специалист - като субект
и обучаваните като обект на процеса. Този двустранен процес е насочен
към реализиране на специфичната цел на физическото възпитание -
поставяне основите на физическото съвършенство на личността, като
важно условие, без което всестранното развитие е невъзможно.
За постигане на целта се решават конкретни задачи: стимулиране на
физическото и духовното развитие на подрастващите; укрепване на
здравето и закаляване на организма; обогатяване на двигателната култура
и формиране на двигателни умения и навици; достигане на високо ниво на
развитие на физическите качества, двигателно-координационните
способности; даване на необходимите знания в областта на физическата
култура, създаване на трайни интереси към физическите упражнения.
Учебният процес по физическо възпитание включва следните
елементи: усвояването на програмното съдържание (под формата на
разнообразни двигателни действия и свързаните с тях знания;
преподаването на спортния педагог осъществено с помощта на
съвременните средства и методи за оптимизиране на двигателната дейност
в съответствие със закономерностите на учебния процес); ученето
(двигателната дейност и познавателната активност на обучаваните за
пълноценно усвояване на учебното съдържание).
Водеща в учебния процес е познавателната дейност. Специфичните
цели и задачи на физическото възпитание (образователни, възпитателни и
оздравителни) се реализират чрез многостранната двигателна дейност. В
обучението по физическо възпитание активната познавателна дейност
протича успоредно с двигателната дейност и е предпоставка за неговата
ефективност.
Единството на теорията и практиката е съществена закономерност на
учебния процес. Преподаването и усвояването на двигателните действия са
свързани както със сетивното познание и с абстрактното мислене, така
също и със самото практическо изпълнение. Тази връзка е основен фактор
за реализиране на крайната цел - формиране на творческа, хармонично
развита личност.
Знанията са основа за активна познавателна дейност при
изграждането на двигателните навици. Те могат условно да се разделят на
две групи - общи и специални. Общите носят информация за същността,
закономерностите на двигателната дейност, за изискванията, с чиято
помощ се постига по-висока ефективност на учебния процес.
Специфичните знания подпомагат осмислянето на собствените движения,
овладяването на правилна техника на изпълнение на елементите на дадена
двигателна задача. Те способстват и за изграждане на правилно отношение
и познания за конкретната същност на видовете дейности.
Най-елементарни са знанията за терминологията на физическите
упражнения. Формират се с помощта на словесните методи,
възпроизвеждането на движението и мисловната дейност. На по-високо
равнище са знанията, които се отнасят до цялостното двигателно действие
(за параметрите му, техниката, условията за въздействие и др.).
Друг вид са вътрешно-предметните знания, носещи информация за
методиката на обучение, хигиенните изисквания и други.
Междупредметните знания, като резултат от обобщени теоретични
познания от други дисциплини са средство за опознаване основните
закономерности на физкултурната и спортната дейност.
Информацията за различните физически упражнения в учебния
процес е в зависимост от тяхната степен на сложност. При елементарни
двигателни действия е достатъчно обучаваният да получи знания само за
образеца и по пътя на репродуктивната дейност да го възпроизведе. При
по-сложните упражнения, каквито са повечето от гимнастиката и други
видове спорт, по пътя на правата информация се усвояват знания за начина
на изпълнение, техниката, фазите на упражнението и други. По-ефективна
е обратната информация, която позволява на базата на усвоените методи за
когнитивна дейност (анализ, синтез, сравнение, съждение, обобщение),
обучаваният да извършва активна самостоятелна мисловна дейност. Така
по този начин той осъзнава движенията си, самоконтролира се. Съкращава
се времето за словесна информация.
Учебният процес по физическо възпитание има две тясно свързани
страни: формиране и усъвършенстване на двигателните умения и навици и
целенасочено развиване на функционалните възможности на организма на
обучаваните.
В резултат на целенасочена, съзнателна двигателна дейност те
управляват и контролират собствените си движения и на тази основа
стигат до изграждане на двигателни умения и навици.
Двигателното умение представлява придобита способност за
съзнателно неавтоматизирано управление на движенията на основата на
натрупания двигателен опит и знания. Проявява се в началния стадий на
овладяване на техниката на физическите упражнения, когато движенията
се изпълняват в най-общи линии правилно, с активното целенасочено
внимание на обучавания или когато се извършва двигателна дейност,
свързана с неочаквано възникнали двигателни задачи в сложна и изменяща
се обстановка, каквато най-често предлагат игрите.
При многократно и стериотипно изпълнение на двигателните
действия се изгражда двигателен навик.
Двигателният навик е система от рефлекторни двигателни
действия, трайно усвоени, леко и свободно изпълнявани. Негова
отличителна черта е автоматизацията. Автоматизираното изпълнение на
двигателната дейност освобождава съзнанието от необходимостта за
непрекъснат контрол. Това дава възможност вниманието да се насочи към
резултатите, условията и ситуациите, възникващи по време на това
изпълнение, което води до повишаване на неговата ефективност.
Многократното изпълнение на двигателната задача осигурява стабилност
и устойчивост на навика при неблагоприятни ситуации като: умора,
емоционални преживявания, напрегната борба. Най-голяма устойчивост се
наблюдава при плуването, колоезденето и др., а по-малка при дисциплини
с по-сложна техника като спортна и художествена гимнастика, акробатика
и други. Едновременно със стабилността и устойчивостта двигателният
навик се характеризира и с вариативност изразяваща се в умението да се
подбере за всеки отделен случай, най-добрият начин за осъществяване на
движението. Тя се наблюдава най-вече при спортните игри.
V. 2. ФОРМИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ НАВИЦИ
Формирането на двигателния навик е свързано с определени
физиологични, психологични и педагогически закономерности. От
физиологична гледна точка двигателните навици представляват стройно
изградена система от условно-рефлекторни връзки между анализаторите,
централната нервна система, мускулите и вътрешните органи.
Въпросът за физиологичната същност на двигателния навик е разработен в
ученията на И. П. Павлов, И. М. Сеченов (1952). Те за първи път изясняват
рефлекторната основа на волевата мускулна дейност. При двигателния
навик е налице рефлексен кръг с три вида елементи: аферентни -
рецептора и аферентния неврон; корови - съответният нервен център в
кората на главния мозък и еферентни - еферентен неврон и съответни
части на двигателния апарат и вътрешните органи.
Способността да се извършват автоматизирани, координирани
движения има условнорефлекторен характер. Зависи от сигнализацията на
външната среда и се осъществява чрез създаване на временни връзки в
различни нива на централната нервна система.
Процесът на изграждане на двигателния навик започва с обработване
на постъпващата към мозъка информация по аферентните пътища. След

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Учебен процес по Физическо възпитание

Обща характеристика и съдържание. Учебният процес по физическо възпитание е планомерна и организирана дейност, в която участват учителят специалист...
Изпратен от:
Sasho Kanev
на 2018-10-21
Добавен в:
Реферати
по Физкултура и Спорт
Статистика:
89 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Урокът по физическо възпитание. лекоатлетически упражнения

21 мар 2012
·
629
·
15
·
3,812
·
1,219
·
10

1. Урокът по физическо възпитание. 2.Задачи на урока. 3.Съдържание и структура на урока 4. Видове уроци по физическо възпитание. 5. Методически изисквания при провеждане на урока по физическо възпитание. .....
 

Организиране и реализиране на учебен час по физическо възпитание

11 дек 2007
·
670
·
9
·
829
·
1,658

І. ВИЗИЯ Чрез приоритетите, мотивацията, с методите и средствата на физическото възпитание и спорт, да се поставят учениците в ситуация, където да развият способности за противодействие на съвременните предизвикателства, сред които са оцеляване, агресия.
 

Теория методика на спортната подготовка

25 окт 2006
·
2,619
·
31
·
5,387
·
1,664
·
2
·
12

Същност и функции на съвременния спорт. Спорта като философия на живота, която възвисява и обединява в хармония способностите на тялото, волята и ума.
 

Физическо възпитание

13 юни 2008
·
540
·
4
·
736
·
499
·
3
·
1

При теорията за физическо възпитание, както и при всяка обобщаваща научна дисциплина, трябва да се запознаем с нейното съдържание, с определенията, с общите изходни понятия, отнасящи се към изучаването на обекта и уточняването им ...
 

Физическо възпитание в начална училищна възраст

05 юни 2009
·
511
·
6
·
825
·
651
·
3
·
1

Целта на физическото възпитание в началното училище е да съдейства за правилното физическо развитие на учениците и формирането на траен интерес за занимание със спорт и физически упражнения. Задачите които се решават са: Стимулиране правилното и хармо...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
113
1
1 мин
05.09.2014
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
91
2
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Учебен процес по Физическо възпитание

Материал № 1328042, от 21 окт 2018
Свален: 89 пъти
Прегледан: 120 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 3,213
Брой символи: 21,886

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Учебен процес по Физическо възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
130

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
253

виж още преподаватели...
Последно видяха материала