Големина на текста:
т1. Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната
наука.
1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НП-НП е система от правни норми установена от държавата за нейната
защита, и за защите на обществото и отделните граждани от престъпни посегателства ч/з предвиждане и
прилагане на санкции за лицата, които са ги извършили. НП е действуващо право, система от правни
норми регулиращи в определен момент. Това са система от норми обвързващи отношенията между
гражданите и държавата. НП е публично право /имащо принудителен характер/
2. ПРЕДМЕТ НА НП - НП има специфичен предмет. Тези явления от обществения живот
-престъпленията и свързаните с тях наказания /вид, размер/. Специ-фиката се изразява в това, че се
регулират само отрицателните човешки прояви
и точрез установяване на
санкции за извършеното деяние.
3.МЕТОД НА НП ДЯЛОВЕ НА НП: 3 части
1.Правна догматика-изследва нор-мите такива, каквито саключ към постоянното и правилно прилагане
на нормите, изясняване на техния смисъл и връзки, изследва недостатъците на дейст-ващите норми да
предложи такива разрешения за законодателството, да го подобри-от части или цяло.
2.Криминология-причините за извършването на престъплението като социален проблем.
3.Социология на НП.
4.СИСТЕМА НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНАТА СИСТЕМА
Система на общата и обособената част на НП Системата на общата част:
А. Проблеми свързани с наказателно правните норми
Б.Проблеми относно престъпния деец-засягащи принципните пред-поставки, при които едно лице може да се
яви субект на прес-тъпление, да носи наказателна отговорност и влиянието в тези насоки на психическата
нормалност /вменяемост, невменяемост/ и на възрастта.
В.Проблеми засягащи престьп-лението неговата същност и определение, основни особености, форми, видове.
Г.Проблеми относно наказанието -същност, цели и фунции, видове, определяне от съда в отделните
случаи, погасяване.
Д. Проблеми нa освобождаването от наказание и наказателна отговор-ност с налагане мерки за обще-ствено
въздействие и възпитание
т2. Действие на наказателния закон по време и място.
Действие- става дума за тяхното /неговото/ прилагане след като са влезли в сила, докато са валидни/докато
бъдат изменени или отменени/. Необходимостта от прилагането на наказателния кодекс възниква когато се
породи наказателното правоотношение/престъплението/.
1.Приложението на наказателния кодекс във времето
Прилага се онзи закон, който е в сила по време на престъплението. Или за всяко престъпление се прилага онзи
закон, който е бил в сила по време на извършване на престъплението. Наказателно правните норми нямат
обратна сила /не може днес да бъде приета и да важи за вчера, действа след нейното приемане за в бъдеще/.
Има изключение, когато те са по или най- благоприятни за дееца/по принципа на демократизма и хуманизма/.
Случаи на по- или най-благоприятни:
1.Ако до влизане на присъдата в сила е влязло декриминализация /отпаднало е/
2.Когато от части или изцяло е променена наказателно правната норма/ако вместо по-тежко е последвало по-
леко наказание/.
3.Ако е предвидено алтернативност/”ИЛИ”/ на наказанието.
Когато правната норма е била комулативна и вече не е.
4.Ако диспозицията на правната норма е изменена така, че да дава възможност на прилагане на по-доброто.
Условия за да има наказателно правната норма обратна сила:
5.Наказанието да е извършено преди новата норма.
6.Да не е влязла присъдата в сила.
7.Ако новите норми са влезли в сила....................
2.Приложението на наказателния кодекс пространството/мястото/ -кой наказателен кодекс ще се приложи.
Принципи на действие на наказателно правните норми:
1
1. Териториален принцип- означава, че за всяко престъпление извършено на територията на Р България се
прилага действащия наказателен кодекс/НК/, независимо от кого е извършено.
Територия на Р Бъл-я - всичко в рамките на държавната граница.
2. Личен принцип- изразява се в това, че българският НК се прилага и спрямо всички български граждани
носят наказателна отговорност и извън страната, но носят отговорност по бълг. НК.
3. Реален принцип- българският НК се прилага и за всички чужди граждани, извършили престъпление на чужда
територия с които са засегнати интересите на българската държава или на бълг. гражданин.
4. Универсален принцип- Бълг. НК се прилага за всички престъпления, независимо от кого са извършени и
къде, ако с тези престъпления се засягат човечеството и мира /не се погасяват по давност никога/.
Екстрадицията също се отнася за действието на НК по място.- /замяна на едни граждани с други/. Български
граждани не се предават на чужда държава за да носят наказателна отговорност там.
Трансфер на граждани става на принцип на договорености между държавите. Имащите право на убежище не
подлежат на екстрадиция.
т3. Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост.
Наказателна отговорност и наказателноотговорни лица.
Наказателноотговорно лице е лице, което притежава определените в закона качества, за да извърши
престъпление. Понятие за наказателноотговорно лице не съществува в НК. В НК се употребява субект на
престъплението, като това е по общото понятие. С него обозначаваме принципната възможност едно лице да
извърши престъпление и съответно да понесе за това наказателна отговорност. Наказателноотговорно лице
може да бъде физическо лице с нормална човешка психика, което е навършило определена възраст.
Основните качества на наказателноотговорните лица са:
-пълнолетно лицесамо физически лица.
-не може нещо, което не е човек да бъде субект на престъплението
-по българското право не може да съществува колективна наказателна отговорност. Ако престъплението се
извърши от група хора, наказателната отговорност е за всеки един участвал лично чрез своето деяние
-не могат юридическите лица да бъдат субекти на наказателна отговорност (в някои държави го има).
-физическото лице трябва да е достигнало определена възраст.
-субект може да е само вменяемо лице.
Лицата под 18 годишна възраст законодателя ги разделя на две от 14г. до 16г. и от 16г. до 18г.
С оглед на понятието за субект на престъплението в наказателното право познаваме: общ субект и особен
субект. Общ субект е всеки един и се обозначава с ,,койтов НК, а особен субект или специален субект на
престъплението са лица, които притежават и други, специфични качества: длъжностни лица, военни, може да е
с оглед физически качества (мъж), може да е само майка.
Вменяемост и невменяемост.
Нормалната човешка психика, която се съобразява с общочовешките норми се нарича вменяемост.
Проблемите за вменяемостта и невменяемостта възникват когато има престъпление. Вменяемостта и
невменяемостта са качества на човешката психика т.е. на субекта на престъплениетодали лицето разбира
свойството и значението на това което върши и дали може да контролира поведението си.
Психологичната вменяемост се характеризира с два момента: интелектуален и волеви момент.
Интелектуалния момент е свързан със способността лицето да възприема със съзнанието си действителността
и да оценява определени позиции. Волевия момент е свързан със способността на лицето да ръководи
постъпките си, възможността да ги насочва спрямо осъзнатото тяхно свойство и значение. Вменяемостта се
оценява в момента на извършването на самото деяние. Има два критерия за определяне на вменяемостта:
медицински (психиатричен) критерии и юридически (психологически) критерии. Медицинския критерии
определя причините, а юридическия отразява последиците.
Медицинските критерии са: умствена недоразвитост и разстройство на съзнанието.
а/ умствената недоразвитост (олигофрения). Олигофрения означава малоумие или слабоумие. В
психиатрията се разглеждат както групата на вродените, така и на придобитите критерии. Причините са
2
разнообразни и са свързани с недоразвитието на главния мозък. Олигофренията има три степени: идиотия,
имбецилност и дебилност.
б/ разстройство на съзнаниетото може да бъде продължително или кратковременно. Свързано е с
хронични смущения и нарушаване дейността на главния мозък. Тук не спадат неврозата и психозата.
Юридически критериисвежда се до:
-разбирането на свойството и значението на извършеното
-неразбирането на свойството и значението на извършеното
-дали може да ръководи постъпките си лицето
Експертите правят експертни заключения. Към тези лица които са невменяеми се прилагат принудителни
медицински мерки. Тези принудителни медицински мерки са три групи:
-предаване на близките с поемането на ангажимента да гледат и да се грижат за лечението на лицето
-принудително лечение на лицето в психо-неврологично заведение към съответните болници
-принудително лечение на лицето в психиатрични болници
Когато е осъдено лице което страда от алкохолизъм или наркомания съда може да постанови също лечение на
това лице.
Медицинския и юридическия критерии се намират в съотношение причина и следствие.
т4. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.
Използването на наказателноправните методи за борба с общественоопасните деяния на подрастващите е
обусловено на първо място от възможността тези прояви да бъдатВменени”. НП при решаване на въпроса за
значението на възрастта по отношение на принципната възможност субектът да носи наказателна отговорност
разграничава три възможности:
1.Малолетнидо 14 ненавършени години, които без оглед на тяхното конкретно физическо, интелектуално и
обществено развитие се приема,че не притежават онази оформена психика, която може да обуслови
наказателна отговорност.
2.Непълнолетни-от 14 до 18 ненавършени, по отношение на които с оглед на индивидуалното развитие и
характера на общественоопасното деяние е въпросът за възможността да носят наказателна отговорност би
могъл да бъде решен в един случай положително в друг-отрицателно.
3.Пълнолетнинавършили 18години, достигнали по начало психофизичната зрялост, които се явяват
наказателно неотговорни само при наличност на отклонение от нормалната душевност-т.е. при
невменяемост/вследствие умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на
съзнанието. За първите две групи -/малолетни и непълнолетни/ са необходими специални наказателни правила.
Положение на малолетните:
Наказателна отговорност-съгл. Чл.32/1/ Не е наказателно отговорно малолетното лицененавършило 14г.
възраст. Наказателно правното положение на лица, ненавършили 14 години, е ясно и просто: извършените от
тях общественоопасни деяния не пораждат наказателна отговорност, те са въобще наказателно неотговорни.По
отношение на тях методите на наказателноправни въздействия не се прилагат. Малолетните могат да бъдат
субекти на общественоопасни деяния /отнемане на вещи , наранявания и умъртвяване на хора/ обаче тези
деяния не се явяват престъпления и не обосновават наказателна отговорност. Това положение е безусловно.
Няма значение нито конкретното психофизично и обществено развитие на субекта нито характерът на
извършеното общественоопасно деяние. За тях се използват редица специални мерки за възпитателно
поправително въздействие по отношение на дееца,които по някаква причина са се отклонили от правилното
развитие и възпитание или са извършили нарушения на правния ред. Между тези мерки особено място заемат
установените със специалния закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни
непълнолетните. Законът предвижда ред мероприятия:
1.Изгражадне и поставяне в действие на специални институти: комиси за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните, детски педагогически стаи, трудово-възпитателни училища
2.Установяване възможност за вземане по отношение на отделни подрастващи на общи и специални мерки на
възпитателно-поправително въздействие, и на защита.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 окт 2020 в 09:43 в момента не учи на 30 години от София
29 окт 2020 в 10:11 студент на 28 години от София - Нов български университет, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2016
28 окт 2020 в 12:32 студент на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Туризъм, випуск 2015
27 окт 2020 в 12:29 ученик на 24 години от Бургас - ГПАЕ "Гео Милев", випуск 2015
 
Подобни материали
 

Наказателно право – обща част

30 яну 2010
·
421
·
32
·
9,614
·
325

Система от правни норми, регулиращи обществени отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност...
 

Субект на престъплението. Наказателно отговорни лица

10 фев 2011
·
66
·
11
·
5,191
·
94

По-общото понятие е това за суб-т на престъплението (сп) и с него се обозначава принципната възможност на 1 лице да извърши престъпл въобще или пък даден вид прест-е и съответно да понесе наказателна отговорност...
 

Наказателноотговорни лица – субект на престъплението, вменяемост и невменяемост

19 юли 2011
·
74
·
5
·
1,882

Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните...
 

Наказателна отговорност и наказателно отговорни лица

24 окт 2011
·
175
·
74
·
48,556
·
356

Друга особеност е предвидена в чл. 64 от нк. в тези случай непълнолетния се осъжда на общо основание. Срещу него има влязла в сила осъдителна присъда, той се счита осъждан и се прилагат всички неблагоприятни последици...
 

Наказателно право

27 окт 2007
·
1,350
·
22
·
13,103
·
799

Понятие за българското наказателно право. Същност, основни принципи. Обща и особена част на НП. НП и другите клонове на обективното право...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Тест по наказателно право– особена част
изходен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Това са въпроси по Наказателно право- особена част, подходящ за подготовката за изпита. По-голяма част от въпросите позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
54
153
1
3 мин
15.07.2013
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
42
1
5 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Съкратени лекции по Наказателноправни науки за държавен изпит

Материал № 1326684, от 02 окт 2018
Свален: 156 пъти
Прегледан: 149 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 48
Брой думи: 23,595
Брой символи: 143,680

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съкратени лекции по Наказателноправни науки за  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала