Големина на текста:
Банково дело
7. Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на пасивите. Политика
и отчетност на ликвидността.
Ликвидност - способността на даден актив да бъде максимално бързо обменен и превърнат в
парични средства при минимум загуби.
Банкова ликвидност - постоянна способност на банките да посрещат своите задължения и да
изпълняват поетите ангажименти своевременно, на разумна цена с минимален риск.
Причина за възникване на недостиг на ликвидност на банките: неплащане е опр. срок на
вноски по кредитите (най-честата причина) и масово и внезапно теглене на депозити.
Банките посрещат задълженията си по 3 начина: 1)чрез налични средства, които
притежават; 2) чрез активи, които бързо, лесно и икон. изгодно биха могли да продадат; 3) чрез
привлечения капитал;
Специализиран компетентен за упр. на ликвидността - всяка банка е задължена да
притежава такъв орган, който съблюдава платежната структура и изготвя ежемесечно отчети за
ликвидността. Негово задължение е да следи и планира краткосрочните и средносрочните ликвидни
нужди на банката.
Оценка на ликвидността - използват се 2 различни подхода - статичен и динамичен.
- Статичен - третира се като катическа величина, установена на базата на зависимост между
различни активи и пасиви и тяхната структура. Всяка банка се стреми да структурира така активите
си, за да може, както да извлича оптималната изгода от тях, чрез тяхното влагане в по-ниско
ликвидни ценности, но и да гарантира, че във всеки момент ще може да посрещне нуждите си при
погасяване на задължения. Това изисква много добро структурно и времево балансиране на капитала,
което задължително следва определени изисквания. Следователно, за да се гарантират ликвидността
на банката, а оттам и платежоспособността и доходността й, е нужно балансиране между активите и
пасивите, което е известно като структурна ликвидност. Основни моменти в същността на
структурната ликвидност са естествените изисквания за разпределението на основните компоненти в
счетоводния баланс на банката: 1) Привлечения капитал да превишава непаричните активи; 2)
Краткосрочните кативи трябва да превишават краткосрочните задължения; 3)Дълготрайните активи
трябва да са по-малки, или равни на дългосрочно привлечените финансови източници;
- Динамичен - ликвидността се разглежда като постоянно променлива стойност, поради
непрекъснатия кръгооборот на капитала и на базата на входящите и изходящите парични потоци.
Разграничение на активи и пасивите според тяхната срочност е в основата на динамичния подход,
като позволява да се следи времевото противопоставяне на паричните потоци. Обект на контрол от
страна на компетентния банков орган за управление на ликвидността е осигуряването на синхрон
между тези входящи и изходящи парични потоци, така че банката да не изпада в ситуация на
ликвидна криза, което може да се илюстрира със следното равенство: НС + По - Пл > или =0.
Където НС - началното състояние на платежните средства; По - обща сума на постъпленията; Пл -
обща сума на плащанията;
Финансово-счетоводни показатели за оценка на банковата ликвидност - делят се на
хоризонтални и вертикални спрямо обектите, които се разглеждат от счетоводния баланс на една
банка.
- Хоризонтални - директно се разглеждат преките връзки между активите и пасивите. Чрез
хоризонталните показатели се оценява краткосрочната и дългосрочната ликвидност на базата на
отношението между конкретни краткосрочни или дългосрочни активи и пасиви. Показателите за
измерване на краткосрочната банкова ликвидност: 1) Коефициент на ликвидност от трето ниво
(обща ликвидност) - Коеф. на общата ликвидност = краткосрочни активи / краткосрочни пасиви. 2)
Коефициент на ликвидност от второ ниво (ускорена ликвидност) - Коеф. на ускорена ликвидност =
(пари + кредитни вземания) / краткосрочни пасиви; 3) Коеф. на ликвидност от първо ниво (абсолютна
ликвидност) - Коеф. на абсолютна ликвидност = парични средства / краткосрочни пасиви.
Дългосрочна банкова ликвидност - показатели
* Капиталово покритие на дълготрайни активи - това е отношението между собствения капитал на
банката и дълготрайните й активи ;
* Коефициент на дългосрочна ликвидност - директното съотношение между вземанията с
възвръщаемост повече от една година към задълженията с изискуемост също над една година.
*Съгласуваност на дългосрочните финансови източници с дългосрочните активи - представлява
обобщаващ коефициент на горните два, дефиниран като отношение на дългосрочния капитал
(собствен и привлечен) и дълготрайните активи.
*Коефициент на имуществена автономност - изразява отношението между общата стойност на
привлечения капитал и общата сума на активите.
- Вертикални - съпоставят се отделно обемите на дадени активи спрямо общите или други активи
или пасив спрямо друг пасив. Те се разделят на показатели, които характеризират активите и такива,
които характеризират пасивите на една банка.
Вертикални показатели, които характеризират активите:
*Коефициент на касова активност - отразява дела на касовата наличност в общата сума на
краткосрочните активи, той е основен показател за степента на ликвидност на банката .
*Относителен дял на краткотрайните активи - представлява отношението на активите на банката с
възвръщаемост в рамките на 1 година и общото й имущество.
*Относителен дял на дълготрайните активи - той е обратния на горния показател – показва дела на
най-ниско ликвидните активи в общия капитал на банката.
Вертикални показатели, които характеризират пасивите са: структура на привлечения капитал;
Отношение между депозитите на виждане към обшия размер на депозитите; Относителен дял на
собствения капитал;
Вертикални показатели, които характеризират пасивите:
*Структура на привлечения капитал - основни фактори, които влияят върху ликвидността са обема
на привлечения капитал, икономическата му същност и различната му падежност.
*Отнощение между депозитите на виждане към общия размер на депозитите - този показател
показва какъв ще е делът в общите депозити на тези, които изискват незабавна ликвидност. Този
коефициент може да се разглежда като пасивен аналог на коефициента на касовата наличност.
*Относителния дял на собствения капитал - отразява дела на собствения капитал в общата сума на
капитала на банката, от гледна точка на ликвидността той може да бъде нар. резерв.
Активни и пасивни операции на банката: От позициите на банковия баланс, операциите се
разграничават на два вида - активни и пасивни. 1) Пасивни операции - изразяват формирането на
собствения и мобилизирането на чуждия капитал от банките. Като основа може да се приеме, че
първичните операции на банката, провеждани преди всичко останало при формиране на банковата
структура, са пасивните операции. Пасивните операции включват всички форми на набавяне на паричен
капитал, т.е. на капиталоснабдяването, а именно: Формиране на депозити от граждани и юридически
лица; Получаване на кредити от Централна банка; Получаване на кредити от други търговски банки;
Емитиране на собствени акции и облигации; 2) Активни операции на търгожски банки - Наричат се
активни операции, защото чрез тях търговските банки активно участват в икономическите процеси. Чрез
активните операции търговските банки осигуряват по-голяма част от доходите си, които основно се
формират от разликата между лихвените проценти по разрешените кредити и лихвените проценти, които
банките плащат по депозитите. По икономическото си съдържание активните операции могат да се
обособят в няколко основни групи: А) Касова наличност и приравнени към нея средства: Касова
наличност; Депозити по сметки в други търговски банки; Минимални задължителни резерви (МЗР);
Платежни документи на инкасо Б) Ценни книги: На ЦБ; На правителството; На нефинансови
институции; Други В) Покупка на ЦК с цел последваща продажба Г) Кредити: Краткосрочни;
Средносрочни; Дългосрочни Д) Финансиране на лизингови операции Е) Вземания по акцепт Ж)
Материални и нематериални активи на банките З)Разходи за бъдещи периоди И) Загуба от отчетния
период; Най-ликвидни са касовата наличност, депозитите в банките кореспонденти, МЗР. С най-добра
възможност за бързо задоволяване търсенето на налични пари са ликвидните ЦК – краткосрочните ДЦК,
ЦК на паричния пазар, включително срочните депозити в други банки и търговските ефекти.
Касова наличност - най-ликвидният актив на банките, който приема форма на налични пари – банкноти
и монети, намиращи се в банковите трезори. С нея банките посрещат текущите задължения към
клиентите.
Покупка на ЦК -Сконтови операции - изразяват покупка от банките на дългови инструменти – полици.
Сконтовите операции са ликвидни, ако полиците са качествени, банките могат да ги ресконтират при ЦБ.
Кредитни операции - формират най-съществените активи на ТБ, но те са най-малко ликвидни, т.е те са
най-рисковия антив на ТБ не могат да се превръщат в пари преди настъпването на падежа.
Класификация на кредитите - 1) според формата на кредита:контокорентен, сконтов, авалов,
акцептен, ипотечен, рамбурсен, ломбарден; 2) според срока: краткосрочни, средносрочни, дългосрочни;
3) според вида на кредитната услуга: индиректни и директни кредити; 4) според целта им на
използване: потребителски и стокови; 5) според начина на отпускане и погасяване: еднократно
погасяване, кредит на изплащане, револвиращи кредитни линии, овърдрафти; 6) според наличието на
алтернативни форми на покриване на вземанията: обезпечени и необезпечени; 7) според
кредитополучателя: кредити предоставени на ФЛ, на ЮЛ, на държавата и други публични субекти, на
субекти от други страни;
Специални форми на кредитиране: 1) Факторинг- представлява покупка на вземания без право на
регрес (обратен иск), произтичащи от доставка на стоки, или предоставяне на услги и поемане на риска
от събирането на тези вземания. В повечето случаи клиентите - купувачи по основната сделка за доставка
на стоки са уведомени, че дължимите суми са платими директно на фактора. Факторът превежда сумата
на фирмата след инкасирането й, или предоставя кредит на фирмата за времето до настъпването падежа
на вземането в размер на цялата сума, или на част от несъбраните вземания, намалена с резерв от 5 - 10%.
2) Форфетиране - представлява сдедка по придобиване на права по средносрочни вземания без право на
регрес (обратен иск), оформени чрез търговски ефекти и поемане на риска по събиране на тези вземания.
Участието на банката в тези операции е в ролята на: форфетьор; гарант, или авалист, доколкото наличието
на банкова гаранция, или авал най-често е едно от изискванията при сключване на споразумение за
форфетиране. 3) Лизинг - от една страна е форма на инвестиция от друга е форма на кредит, само че не
паричен, а като някакув материален актив. По своята ликвидност тези операции са близки до кредитните.
Лизингът има две основни форми: оперативен (краткосрочен от 6 месеца до 3 години, и обикновено не
покрива икономическия живот на актива) и финансов (при него правото на собственост преминава върху
потребителя след изтичане на лизинговия срок, ако имуществото се закупи). Лизингът е сделка, по силата
на която лизингодателя се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение.
Материални и нематериални активи: ДМА са най-малко ликвидни, защото се натрупва веществена
форма. Общият размер на вложенията на банката в недвижими имоти и други ДМА не може да
надвишава 50% от СК, а заедно с дяловите участия в дружества, които не са банки – 100 % от СК.
Ликвиден риск - най-общо се дефинира като заплаха от временна, или тотална загуба на банкова
ликвидност, в резултат на което банката губи способността си да посреща своите задължения. Факторите
за поява на ликвиден риск се разделят в две групи: външни и вътрешни. 1) Външни фактори: икон.
състояние на средата в която се намират клиентите на банката; дълбочина и степен на развитие на фин.
пазари; склонността на клиентите на банката на поемат опр. степен на риск; надзорни регулации и
капиталови изисквания; политика на ЦБ; макроикономически промени; 2) Вътрешни фактори:
структура на активите пасивите и задбалансовите позиции; структура на качеството на кредитния
портфейл; големина и структура на портфейка с ЦК; структура на депозитите притежавани от банката;
лихвени % на банковите продукти и размера на комисионните и др.
Управление на ликвидността с цел намаление на ликвидния риск: 1) упр. на потребностите от
"чисто финансиране" - под "чсто финансиране" се разбира отрицателната разлика между входящите и
изходящите парични потоци, потребността от такова финансиране се опр. от падежна таблица. В нея се
вкл. падежите на банковите активи и пасиви, задбалансовите (условни) вземания и задължения. Изготвя
се от звено за анализ на паричните потоци и е част от системата за информация на ръководството за
текущото състояние на ликвидността. 2) упр. на достъпа до финансовите пазари: банката трябва да
обърне внимание на няколко проблема - Разнообразяване на структурата на пасивите; Поддържане на
добри взаимоотношения с потенциални кредитори; Развиване на пазарите за продажба на активи; 3)
Изготвяне на планове за действие при непредвидени обстоятелства: надзорните органи смятат, че с
колкото повече планове за действие при непредвидени обстоятелства разполага една банка, толкова по-
вероятно е тя да оцелее при евентуална ликвидна криза. При това, разчетите не трябва да се изработват
единствено, за да се спази формалното регулативно изискване за съществуването им. На второ място,
банката следва да има изградена стратегия по отношение поведението на активите и пасивите си.
Методи за управление на ликвидността: 1) Активен метод - поддържане структурата на активите,
позволяваща покриване на ликвидните нужди на банката чрез преструктуриране (прегрупиране) на
активите, без използване на външни източници на ликвидност. 2) Пасивен метод - използването на
външни източници на ликвидни средства. Например: кредити от междубанковия паричен пазар;
ломбардни и сконтови заеми от централната сметка при централната банка; емисия от собствени ценни
книжа; сключени споразумения за обратно изкупуване (репо операции) и други. Активно-пасивен
метод - Балансирано използване на двата метода. Използването на този метод се изразява в: прилагане на
активния метод при очаквани и прогнозирани нужди от ликвидни средства и прилагане на пасивния
метод при всички непредвидени нужди от ликвидни средства. Чрез този метод се намаляват разходите за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банково дело

Банково дело - основни понятия и определения, част от лекции. Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на пасивите. Политика и отчетност на ликвидността...
Изпратен от:
Iwelina Nenowa
на 2018-09-03
Добавен в:
Теми
по Банково дело
Статистика:
1 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Банково дело несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
342
·
16
·
4,426
·
363

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
347
·
18
·
3,674
·
216

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Потребителски кредити

19 май 2009
·
220
·
10
·
796

Сравнение между потребителските кредити предостажиани от Райфайзен банк и Първа инвестиционна банка....
 

Доход, печалба и индикатори за анализ нa резултатите от дейността на банките

17 авг 2010
·
61
·
24
·
299
·
70

Основен мотив (цел) на бизнес фирмите в пазарни условия е реализирането на печалба и максимизиране стойността (богатството) на акционерите.Банките като бизнес фирми също преследват тази цел....
 

Потребителски кредити

19 апр 2011
·
79
·
12
·
465
·
145

Същност на потребителските кредити и сравнение на условията по потребителски кредити в няколко банки...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
49
1
1 мин
12.09.2014
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
68
1
1 мин
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банково дело

Материал № 1325319, от 03 сеп 2018
Свален: 1 пъти
Прегледан: 4 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 5,355
Брой символи: 33,925

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения