Борислав Борисов
преподава по Музика
в град Пловдив
Големина на текста:
Тема 1.2 част
Основни цели на
образователните
направления ПС и СС.
Съобразно целите и задачите на Педагогиката
на взаимодействиедете- средаводещи се
оказват цели, преследвани и гарантирани от
Програма за възпитание на детето от 2 до
7год. възрасти чрез образователния акцент
Ориентиране на детето в света и овладяване
на култура на поведение”, а именно:
-Изграждане на базисни ключови ядра от
знания и умения;
-Развитие на важни умения и способности за
ориентиране в картината на света;
-Осъзнаване на норми на социално-
ориентиране и тяхното прилагане в житейски
план;
-Структурно ново схващане за единството на
дейност, поведение, отношение, определящо
културата на детската личност.
Следователно става въпрос за организирана
система от съдържателно зададени
образователни зони, интегриращи определени
образователни цели, дефинирани като
поведение- начини и степени на проявление на
определени умения, способности или
готовности.
Природата и предметно-социалния смят се
намират във взаимовръзка, която произтича от
цялостната обща представа на детето за
света.Детето трябва да намери своето място в
екосистемата, сато естествена среда-
многообразна система от природни предмети и
обекти и като среда на общуване.
Образователното съдържание при
взаимодействиетодете-средае разделено в
две направления : природен и социален свят,
като всяко направление е структурирано в
отделни ядра.
1.Главни цели на образов. направление СС
-гарантиране на комфорт и сигурност в
близката социокултурна среда;
-възпитаване на личностна автономия;
- възпитаване на адаптивна комтентност;
-възпитаване на способност да се разпознават и
вземат под внимание интересите на другите;
-възпитаване на толерантност и
сътрудничество.
Цели на отделните ядра:
а/ ЯдроОбщуване с околните и
самоутвърждаване”-утвърждаване на
детската индивидуалност;-реализиране на
начални прояви на взаимодействиес връствици.
б/ ЯдроПредметна среда”-опознаване на
предметната среда и осъзнаване на функциите
и предназначението на предметите;-
упражняване на норми за културно поведение.
в/ ЯдроЗдравословна и социална среда”-
осъзнаване на здравето като ценност;-
професии на хора, които се грижат за
опазването му;-норми за безопасно движение и
регулирано поведение.
г/ ЯдроКултурни и национални ценности”-
представа за етническа и национално
принадлежност;-упражняване на самостоятелна
практика при спазване на етикетни правила.
2.Главни цели на образов. направление ПС
- усъвършенстване на възприятията и
представите за живата и неживата среда;
-овладяване на практически умения за
ориентиране в природната среда;
-възпитаване на отзивчивост към възприемания
свят;
-защитаване правото на живот и неговото
съхраняване.
Цели на отделните ядра:
а/Ядро животински свят-ориентиране в
животинския свят,типичен за средата ,в която
живее;- осмисляне и съхранение на живото в
природата.
б/Ядро растителен свят-ориентиране в
растителния свят ;-систематизиране на прояви
за диференцирана активност към растителната
природна среда.
в/ ЯдроЕстествена физическа среда и
природни явления”-детето да
експериментира със свойствата на
въздуха,водата, почвата и някои минерали;-
разбира връзки в природата, сезонни промени;-
осмисляне на връзки между природните дарове
и човека.
Ориентирането в света е свързано с
изясняването на процесите на адаптиране,
възникващи при въздействия, които до известна
степен нарушават психосоциалния стереотип
на човека в средата. В началния стадий на
адаптиране, придружен от повишена
тревожност от установените промени в средата
се стига до мобилизиране на енергийно
структурните ресурси на човека и настъпва
преразпределение на отговорните системи за
адаптация. Ако въздействието на средата не е
придружено от безизходен резултат в
ситуацията, се поражда функционална следа,
осигуряваща устойчива, дълговременна
адаптация, а стрес- реакцията, породена от
неизвестността угасва. Ако промените са силни
и не могат да удовлетворят изискванията на
средата или потребностите на индивида, до
адаптация не се стига, а стресовите реакции
придобиват затворен характер.
Докато в традиционния досегашен вариант
беше необходимо ежедневно да се въвеждат
теми и свързаните с тях задачи, формулирани
от педагога, то изборът на образователно
съдържание в този акцент е ориентиран към
определени цели: на преживяване и
преобразуване на дейността.
Тема 2.2част
Методика на обучението
по ЧП и ЧО в НУ като
наукаоснования за необходимостта от
методика, предмет, задачи,
връзки с другите науки.
I.Основания за необходимостта от
методика на обуч.по ЧО и ЧП- като на-
ука тя изучава целите, предпоставките,
методите, формите и средствата на обуч.
по ЧО и ЧП в НУ.Тази цел се реализира с
помощта на следните задачи:
-да отрази взаимоотношенията наука-уче-
бен предмет;
-да определи методите,с които си служи;
-да определи цел и задачи на обучението;
-очелтава рамките на уч.съдържание;
-изследва възпитателните измерения;
-да очертае спецификата на използване на
методите на обучение.
II.Предмет, задачи,връзки с др. науки.
Нейният основен предмет на изследване
се явява процесът на обучение на учени-
ци,тяхното възпитание и развитие в хода
на обучението, а също и откриване на
връзките м/у дейността на учителя и дей-
ността на ученика, съпровождащи учебно
възпитателния процес.
1.Учебният предмет ЧП е от културно-обр.
областПриродни науки и екологияи
подготвя децата за изучаване в следващите
етапи и степени на средното образование на
предметите
химия,физика,биология,екологично и здравно
образование.Учевиците овлодяват методи за
изследване,изучаване и опазване на околната
среда.В новата учебна програма е отделено
специално внимание на здравното образование
в начален етап на основната обр.степен.Темите,
свързани със здравето на човека са обособени в
ядроЧовекът и неговото здраве”.
2.Учебният предмет ЧО има интегрален
характер.С този предмет завършва
задълж.подготовка на учениците в начален етап
на основната обр.степен.Той изгражда
началните познания на учениците за човешките
взаимоотношения,устройство на обществото и
организацията на българската
държавност.Подготвя ги за изучаване в
следващите етапи и степени на средното
образование на предметите история и
география.
Във всеки урок или друга оргазиционна
форма се използва един основен и друг
допълнителен метод.Методът има функция да
предизвика определени видове активности на
децата за овладяване на съответния вид
знания.Методът носи атмосферата на
урока.Той функционира във връзка с вида на
знанията и определя въздействието между
учителя и учениците.Методът се използва в
хода на всеки урок.Във всеки един момент
учениците трябва да правят нещо в рамките на
изискването на метода,да приложат
активността си.
Средствата с които учителят изисква
децата да изпълняват учебните действия в
рамките на метода са похватите.Похватите са
най-конкретните,най-практическите
средства,чрез които учениците биват
принудени да действат и да проявяват
активност.Успехът от прилагането на метода
зависи не от самия , а от правилно подбраните
похвати.Похватите изпълняват две основни
функции:1)дидактическа-защото похватът
създава определена практическа ситуация,в
която децата действат,боравят с
информацията и достигат до определено
осмисляне на информацията.2)емоционална-
защото децата изпитват определено
удовлетворение от активността си при
изпълненението на похвата.В най-общи линии
похватите биват две
групи:1)демонстративни-когато похвата се
използва от учителя пред децата или от някой
предварително подготвени
деца.2)оперативни-т.е индивидуални-когато
всяко дете участва самостоятелно в
похвата.Според дейността похватите биват 7
групи:1)като изобразителна дейност2)като
писмена дейност3)като чететне4)словестна
дейност5)художествено сценична
дейност,6)като ситуации7)като моделиране на
действия.
1група:рисуване в различни
варианти;дорисуване-апликиране и
др.,2група:записване на план на уорока-
допълване на план,дописване на изречения;3
група:четене на научнопопулярни четива и
анализи-разчитане на комикси и др.4
група:разказване на собствени
преживявания,преразказване на художествен
текст;5 група-рецитали,драматизиране;6
група:разиграване на житейски ситуации с
реално съдържание и други,7 група-сглобяване
на образи на реални предмети,сглобяване на
пъзели,кръстословици.
Методи:1)наблюдение-доминиращите
възможности на наблюдението са
преформиране на новите знания.Същноста на
наблюдението се заключава в
следното:осигурява непосредствен контакт с
обектите;разкрива възможност за възприемане
на реалния вид на обекта;непосредствения
контакт с реалния вид на обектите прави
ученическите възприятия
ефективни.Активизирането на сетивната
дейност е най-съществената психическа
функция на наблюденеито.Заедно с сетивната
дейност в него се включват мисловната и
словестната.Мисловната дейност при
наблюдението е по-елементарна или по-сложна
и се изразява в извършването на различни
мисловни операции-
анализ,синтез,сравнение.Словестната дейност
се изразява не само в отговорите на въпросите
от учениците,но и в речевото излагане на
впечатленията и в изказването на лични
мнения.2. Разказ-същноста на разказа като
метод се изразява в това,че той представлява
словесно сестематично излагане,описване или
тълкуване на определен фактически
материал.Основаната психична фунция на
разказа е свързана с активизирането на
мисловната дейност на ученика.Словестната
дейност на учениците при разказа е
резолтативна и протича чрез обсъждането на
чувството от тях.Според дидектическите си
предназначения разказите биват:на нови
знания,описателен,обяснителен,разказ за
разширяване на знанята.
Според
съдържаниетоса:фактологичен,сюжетен,научно
-популярен.
Според начина на представяне:четене от
учитяла на готов текст,представяне на учителя
наизустен текст,аудиозаписи от
специалисти,разказване от учителя на собствен
текст.3 Беседа-същноста и се изразява в
следното:беседата е словесен диалогичен
метод,при който въпросите на учителя
насочват учениците към определена умствена
обработка на информациата на
обекта.4.работа с учебника-дидактическите и
психическите му фукции се определят от двата
основни варианта в неговото
използване.5.Илюстративно-работата с
учебника илюстрира
,доказва,коментира,разширява информацията.
Информационн-дидактически-функцията е
определено свързана с формирането на нови
знания.Учебника е основен източник на
информация.Използването на този метод е
различно в различните класове.6.Опитна
работа-типичен пример в
природознанието,като съдържание опитната
работа предполага два варианта-като
моделиране,изкуствено
предизвикване.Учениците трябва да се убедят
в качествата и свойствата на явлението.
-Като боравене,манипулиране с реални обекти
в реални условия при използване на реални
действия. Осмисляне (сетивно) на
същноста.Опитната работа може да се
организира по няколко
начина:демонстративно,фронтално,по
групово,индивидуално.7.Дидактична игра-
особености които опредлеят дидактическите и
психическите функции на дидактическата
игра:1.тя обединява учебната и игровата
дейност;2.игровата дейност е
открита.3.игровата дейност е
формата,действието,а учебната дейност е
съдържанието.4.играта може да бъде извън
урочна.Видове дидактически игри се
определят от характера на игровите действия:-
материални(предметни) и материализирани,-
двигателни;-словесни;-технитизирани.
Тема 4.2 част
Подходи и принципи за подбор и
структуриране на програмното съдържание
по Човек и общество и Човек и природа.
Подходите и принципите представляват
ръководни идеи за управлението и
провеждането на определена човешка
дейност.Тяхна основна функция е да
формулират кръг от правила и
изисквания,спазвването на които определя
постигането на целите,задачите на
дейността.Съществуват 3 основни човешки
дейности:игра,учене и труд.Подходите
определят правила и изисквания, които се
отнасят и до 3 те вида човешки дейности,т.е.
имат общочовешко значение.Принцпите имат
специфични функции.Техните
правила,норми ,изисквания се отнасят до
конкретна дейност.В педагогиката принципите
и подходите се делят на две групи според 2
признака:1)методически-водят технологията
на обучението;2)съдържателни-регламентират
подбора , структурата на учебния процес.
Типични за обучението по ЧО и ЧП са
съдържателните подходи и принципи,т.е. тези
които насочват учителя как да подбира кръга
от знания, техния обем и трудност, как да
подрежда информацията.
Съдържателни подходи:1.личностния и
2.интегралния функциите са:за на
гледност,достъпност,справедливост,комуникат
ивност,проблемност.Личностен подход-
водещата идея е че всяко дете е специфично
идндивидуално.Втората идея е че детето
трябва да бъде център на възпитателната
работа.При прлагането на личностния подход
при обучението по ЧО и ЧП трябва да има в
предвид следните ключови думи:познание на
учителя за учениците,среда(къде живеят
учениците),семейство,познавателен опит по
различни теми,познавателни интереси.
Интегрален подход-основна идея е че знанията
небива да бъдат разпокъсани, а важно тяхно
качество е ракриването на взаимните
връзки,зависимости между знанията за
различни обекти.Ключови думи:свързаност на
знанията в учебно възпитателния процес по ЧО
и ЧП се осъществяват 3 вида интеграция-
съдържателна ,методическа, и
психологическа.Варианти на съдържателното
интегриране-е знанията на учениците да
действат,да отразяват социални и природни
факти,обекти,явления.
Вариант 1-тематично интегриране-връзките в
точно определена тема,ако темата прадполага
повече от един обект,това са връзки между
различни обекти.Вариант 2-междутематична-
междъ две различни теми-между теми оъ
социалния и природния свят.Вароант 3-
междуразделно интегриране-това е интеграция
по ЧО и ЧП със знанията по другите учебни
дисциплини.
Методическо интегриране-основна идея за
метода интегриране е цялостност,свързаност
при използване на методически
средства.Варианти на методическо
интегриране.1.интегриране в рамките на
методиката по ЧО и ЧП,където методическите
средства трябва да са
свързани.2.междуразделно методическо
интегриране когато във формите на ЧО и ЧП
се използват средства от други училищни
дисциплини.3.използване на житейски
методически средства,типични за детето вън от
училище.
Психологическа интеграция-по цялостно
формиране на учениковата
личност.Принципи:1.нагледност-
онагледяване,илюстриране2.достъпност-
съобразяване с възрастовите
възможности.3.справедливост-повтаряне на
едни и същи теми,или на едно и също
съдържание в различни теми.При всяко
повтаряне да има разширяване,попълване на
старата информация.4.житейска актуалност-
обектите,темите да са свързни с житейския вид
на социалните и природни
обекти.5.евристичност-разбираемост за
знанията на децата.6.комуникативност-изисква
създаване на условия за
общуване,непосредствен контакт с обектите в
истинския им вид и среда-екскурзия,
наблюдение.7.проблемност-означава знанията
да им се дават на готово и да се поощрява
самостоятелнтото усвояване от
учениците.Типични средства на ЧО и ЧП са
еврестичните похвати.Програмираните
игри,викторини.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит, ПНУП

Основни цели на образователните направления ПС и СС. Съобразно целите и задачите на педагогиката на взаимодействие “дете- среда” водещи се оказват цели, преследвани и гарантирани от “програма за възпитание на детето от 2 до 7 год. възраст” и чрез...
Изпратен от:
Цветомира
на 2018-07-29
Добавен в:
Общи материали
по Педагогика
Статистика:
820 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Педагогика от Велико Търново за Студенти факултет педагогически специалност ПНУП несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Образованието

08 дек 2007
·
484
·
4
·
709
·
646

Нивото на образованието в Балгария и другите страни
 

Тема: Педагогически цели

28 май 2006
·
1,781
·
10
·
3,042
·
438
·
4

Като всяка целенасочена дейност педагогическите цели винаги са се ръководили от определени цели. За същността на общите педагогически цели Според философско-социологическото определение целта е мислен и желан резултат от някаква дейност
 

Сравнение на образователните системи на България, Хърватия, Австралия, Германия

30 май 2007
·
815
·
9
·
1,136
·
430

Всяка страна има своя образователна система и тя произхожда и е съобразена с особеностите както в исторически така и в политически и икономически план на дадената държава.
 

Гражданско образование

12 апр 2008
·
450
·
5
·
468
·
439
·
2

Гражданското образование е непрекъснат процес на усвояване на знания, умения и формиране на компетентности за развитие и усъвършенстване на личността, за структурата на демократичното общество, за законите, правата и отговорностите, даващи възможности...
 

Образованието като градивен елемент. Леерман

10 ное 2007
·
153
·
7
·
1,204
·
41

Образованието като градивен елемент на човешката култура и цивилизация. Култури на образование. В.Леерман.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти в специалността предучилищна и начална училищна педагогика.
(Труден)
14
9
1
1 мин
11.08.2020
Методика на обучението по математика в детската градина - III-та част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Лесен)
51
10
1
11 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Теми за държавен изпит, ПНУП

Материал № 1324519, от 29 юли 2018
Свален: 820 пъти
Прегледан: 1,159 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Общ материал
Брой страници: 33
Брой думи: 10,567
Брой символи: 68,249

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит, ПНУП"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
153

Борислав Борисов
преподава по Музика
в град Пловдив
с опит от  7 години
1 330 19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала