Големина на текста:
1.Пристанищата са една от най-важните
части на морската транспортна
система,които осигуряват нейната
работа.С увеличаване на размера на
корабите се налага и удълбочване на
подходите и местата на
заставане,необходимост от
пристани.Пристанищата са разположени
на границата между морето и сушата и са
приспособени да обслужват морски и
сухоземни транспортни
средства.Търговското пристанище е
комплекс от съоръжения и устройства
които осигуряват стоянката на
кораба,предаването на товари и
пасажери.В пристанищата още се
съхраняват ,подготвят и сортират
товарите.В света функционират над 7000
пристанища като всички имат еднакви
елементи и въпреки това няма две
еднакви пристанища.Според
местоположението си пристанищата
могат да бъдат-морски и речни,брегови и
устиеви.В зависимост от режима на
приливите и отливите пристанищата
могат да бъдат открити-със свободен
достъп до морето,и закрити –където се
използват шлюзове за поддържане на
еднакво ниво на водата.Акваторията на
пристанищата са изключителна държавна
собственост.Територията и
инфраструктурата на пристанищата могат
да бъдат собственост на държавата,на
общините,на физически и юридически
лица.
2.Основните елементи на пристанището
към инфраструктурата са:-пристанищната
акватория с водните подходи към и от
пристанището;-територията
напристанището;-сухоземни подходи и
вътрешните пристанищни пътища;-
енергетични,водопроводни и
канализационни системи.Ос елементи
към суперструктурата:-товарната
техника,кейова механизация,кранове;-
тилова
механизация(автотоварачки,вилкови
товарачки,трактори);-портови флот;-
складове заедно с оборудването;-
Работилници,инвертарни
складове,административни и битови
сгради.Пристанищната акватория е
защитения от вълнението воден район на
пристанището.Изпълнява функциите на
запазване на съоръженията и корабите в
лошо време,маневриране и престой на
корабите по време на тяхнотопребиваване
и обслужване в
пристанището.Територията на
пристанището е очастък от брега където е
разположено пристанищното стопанство
–сгради,съоръжения,пътища,оборудване
и всичко останало за претоварване и
обслужване на кораба.Пристанищната
територия може да се раздели на две-
оперативна (корданна) и
тилова(производствена).Оперативната е
по продължение на кейовата стена.В нея
са разположени кейови
съоръжения,складове,ппретоварна
техника.Тиловата зона е непосредствено
до оперативната.В нея са разположени
всички производствени и спомагателни
обекти,работилници,административни и
битови сгради.Към основните
транспортно-икономически х-ки на
пристанището спадат товарооборота и
пропускателната
способност.Товарооборота
емаксималното количеството
товари,които преминават през
пристанището в двете посоки за
определен период от
време.Товарооборота(ТО) е основен
показател за работата на
пристанището.ТО се най-често се дели по
видове товар.Разделят се на 5 вида товар-
насипни,зърнени,генерални(бройни),дърв
ен материал и
нефтоналивни.Пропускателната
способност се изразява в тонове за
год.При замръзващи пристанища
пропускателната способност се изчислява
за периода на навигационната
експлоатация.Пропускателната
способност се установява от условията за
минимални загуби на време при
обработване на корабите на бреговите
съоръжения и оборудването.Пропуск сп-
ст зависи от:-дължината и
разположението на кейовите места
;-наличната товаро-разтоварна техника и
тилова механизация;-разположението и
обема на складовете;-транспортните
връзки на пристанището с др видове
транспорт;-организацията на
работата.Пропускателната способност х-
ра производствената мощност на
пристанището и е важен показател при
планирането на ТО.
5/6/Акватория на пристанището-това е
водната част на пристанището.В нея
влизат водният басейн на пристанището с
изкуствени или естествени преградиТам
са изградени кейови стени за заставане на
корабите.Включва също пристанищните
подходни канали, Аванпортът/вътрешен
рейд/Това е районът преди пристанището,
защитен от вълните с
прегради/изкуствени или
естествени/Рейдовете са участъци от
акваторията на прист. Запазени от силно
вълненеие и предназначени за котвена
стоянкана корабите, за да могат те да
маневрират,както и за извършване на
товаро-разтоварна дейност.
Рейдовете са:-външни-част от
екваторията извън естествени те прегдари
или изкуствени огради.
-вътрешни-част от вътрешната акватория
защитена от вълноломни съоръжения.
В някой пристанища има специални
рейдове за формиране и разформиране на
корабни състави.
Понякога се образуват претоварни
рейдове,където се извършват това
раатоварни работи.Тогава рейдовете се
оборудват със специални
съоръжения/закотвени бочки,пилотни
съоръж,за закотвяне на кораба/.Корабите
стоящи на външен рейд не трябва да
пречат на тези който влизат в
пристанището.
Там където природата го изисква
пристанището се защитава от оградно
съоръжение..което пази от
вълните.Размерите и дължината на
акваторията трябва да осигурява
маневрирането на кораб при подхождане
към всяко от корабните места.Затова към
дълбочината на газене се добавя запас от
дълбочина.Този запаз е различен за всеки
участък и се пресмята поотделно.Най-
големи са дълбочините на акваторията на
входа и подхода към
пристанището.Навигационната
дълбочина на прист достига 20-
25м.Подходните канали се оборудват със
съответните навигац. Знаци. Поради
увелиаване размерите на корабите в
много пристанища има нужда от
прокопаване на нови канали или
увеличаване на дълбочината на
старите/Ширината на подходния канал
зависи от интензивността на движение на
корабите, размерите им и
характеристиката на дънният грунт,
вятъра, теченията, и вълнението.
Пристанищният оперативен басейн и
кейовата зона трябва да осигуряват
удобно и безопасно маневриране и
швартовка на разчетените кораби.Това се
изпълнява с помощта на буксир.
7/Вход на пристанището-под вход се
разбира съвкупността от елементи ,
осигуряващи влизането и излизането на
корабите.Към тези елементи се отнасят
входното пространство и входния канал.
Входовете биват открити и шлюзови.
Входното пространство представлява
прекъсване в оградното съоръжение.За
търг.пристанища обикновено е
достатъчен един вход., но може да има и
няколко входа.Ширината на входното
простр. Се определя от две неща:-удобно
влизане и излизане на корабите в
щурмово време;-минимално проникване
на вълнението през
входа.Навигационната ширина на входа
Вн трябва да бъде такава,че кораба да
може да влезе в пристанището при
разчетните вятър и вълнение.Скоростта
на влизане без буксир трябва да е такава
че кораба да се подчинява на руля., но и
да има възможност да намали хода до
пълно спиране.Големите кораби се
вкарват в пристанището с
влекачи.Ширината на входа Вн трябва да
бъде 0,8 Lc /Лc-най-голямата дължина на
разчете кораб/Ширината на входа в
различните пристанища е от няколко
десетки до няколко стотици метра.Входа
се разполага в най-дълбоката част на
акваторията и най-далеч от брега.В
рамките на входа завои е се
разрешават.Направлението на входа на
пристанището не трбва да бъде паралелно
на брега тъй като при страничен вятър и
шормова вълна може да бъде изхвърлен
на брега.Ъгълът между бреговата линия и
направлението н авхода не трябва да е по
< от 30
о
.Оста на входа е успоредна на
посоката на вятъра и вълнението.Ако
ширината на входа не осигурява защита
от вълнение се прави прикритие.
9/ Хидротехническите съпоръжения са с
цел да защитят акваторията на
пристанищата от въздействието на водата
и по този начин да осигурят претоварните
работи и обслужването на кораба.В
зависимост от предназначението си се
делят на:1/оградни съоръжения
защитаващи от вълнения , течения и
дънни наноси;2/кейови съоръжения-за
претоварни рабити;3/брегоукрепителни
съор. Защитаващи брега и акваторията на
прист;4/специфични
хидротехн.конструкции на
предприятията/докове,
хелинги.Наличието на всички видове в
едно пристанище не е
задължително.Кораборемонтните съор.
Са в големите пристанища и често са
отделни самост. Територии.Съор. се
делят и на постоянни и
временни.Постоянни са тези предназ. За
работа през целия
навигац.период.Временни тези изп. През
времето на строителство и ремонт на
основните съор.Постоянните са основни
и второстепенни-основни са тези от които
зависи работата на целия
прист.комплекс./външни оградни съор,
товарни и пасажерски
кейове,брегоукрепителни и т.н
Второстепенни са кейови и прист.съор за
обслужване на спомагателни кораби и
техн.служби.
Особенности;-строят се на
входа,използват се големи сборни
констр.от предв. Подготвени
елементиСтроежът е върху
предварително подготвена основа в
грунта на дъното;-Работи се предимно по
подводни методи за
строене.Сроителството на сухо е
скъпо.Изучават се всички възможни
течения и вълнения.Тези конструкции са
подложени на постоянни механични
натоварвания.Това са ударите на вълните,
натиска и опъването от страна на кораба,
натоварването от крановете.За
намаляване на натоварванията се
изпозлват скъпи отбойни устр.
Разположени в горната част на кейовата
стена.Освен механични към
хидросъоръженията се оказват и химични
въздействияот разтворените въвъ водата
химически елементи и физически от
замръзването на водата в порите на м-
лите, образуването на кристали в порите
и т.н Затова се използват плътни без
пукнатини констр. Физическата корозия
най-много засяга бетонните и
желязобетонните съор.Химическата
корозия засяга металните части.
Въздействието на морската вода по
височината на съоръж. не е еднаква.Има 4
зони-1/надводна-височина3-5м;2/зона с
променливо овлажняване-най опасна за
корозия3/подводна зона-наличието на
кислород е ограниченои корозията
протича по бавно4/зона на забитата в
грунта част.там липсва кислород и няма
обраствания.Корозията е много
слаба.Разчетите за носеща способност на
прист.хидротехн.съоръж. се правят на
основата на общото
натоварване,включващо най
неблагопр.съчетание на видовете
натоварвания. Има три метода за
разчет:1/метод на разрушаващите
нат2/метод на допустимите напрежения
3/метод на пределните състояния.Целта
на разчетите е да осигури устойчивостта
на нескалната основа, за да не се допусне
преместване на съор по повърхността на
основатаи неговото разрушаване.Правят
се ;-разчет за устойч. На съор с/у
преместване по плоска повърхност
-разчет на общата устойчивост;-разчет за
устойчивост с/у разрушаване;-разчет за
деформация.Когато се вземат предвид
срока на изплащане ;год.разходи за
издръжка,общите разходи за периода на
екплоатация се взима решение за вида на
съоръжението и метода на стоеж.
10/оградни съор.-според
предназначението са външни и вътрешни-
външни са тези предназначени да
защитаватакваторията на прист.и
подводните канали от страна на морето от
вълни, течения ,запълване с
наноси.Акваторията се защитава с
вълноломи и молове.Вътрешни са
разположемни в акваторията на прист.
Отделят различните части на акватор. И
ограждат басейни със спец.
предназначение./нефтени
пристанища/Възпрепядстват
образуването на вълна в самата
акватория.При проектирането им се
отчитат известните вече хидроложкии
инж.геоложки фактори.Характера на
грунта е от значение за вида на оградното
съор., за начина на построяване,
експлоатацията,поддържането, и ремонта
му.По формата на напречното си сечение
се разделят на-с верт,профил;-скосен
тип;смесен тип;При смесеният тип
долната часст е от скосен а горната с
верт.профил.Има и съор. От
плаващ,пневматичен и хидравличен
тип.Верт.съор са гравитационни и
пилотни.Устойчивостта на гравит. Се
осигурява от тежестта на съор. , силите
на триене и натиска.Строят се на плътни
грунтове.Гравит. оградни съор се строята
на дълбочина 20-28м височина ан
вълните 5-8м и в/у достатъчно плътни
грунтове.Пилотните се строят на
дълбочина 10-12м и при железни
пилоти/колони/ и вълни 4-5м.Скосените
огр.съор могат да имат различни
покрития на откоса, разлиен наклон на
откосите,констр.на ядрото.Строят се на
всякаква дълбочина и а всякаква
основа.Смесените оградни съор. Винаги
имат верт.стена от
гравитац.тип.Използват се за дълб. >20-
28м където не е възможен строеж на
гравит съор.,а откосното ще бъде твърде
скъпо.
11/територия-Кампановка това е
съставянето,вътрешното устройство и
подреждането на елементите. Всяко
пристанище се състои от две главни
части;-1/акватория с подходните канали,
оградителните и др.
съоръжения2/територия с кейовите
съоръжения,складове,сгради,
железопътни и автомобилни
пътища.Разположението на всички тези
елементи трябва да отговаря на някои
изисквания.Отчитат се местните
природни и географски условия.В
пределите на пристанището се разполагат
сгради и съоръжения,които подсигуряват
нормални условия на работа на
работниците и служителите.Територията
на пристанището трябва да бъде
озеленена и благоустроена.Всички
съоръжения отговарят на
технологични,технически ,но и
естетически изисквания.Също и на
изискванията на околната среда и
противопожарната
служба.Експлоатационно трябва да се
отговаря на тези изисквания за външния
вид-да ма придвижване и стоянка за
превозни средства;-ефективно
взаимодействия м/у сухопътен и морски
транспорт;-бързо преминаване на
товарите през пристанището;-
безпроблемно обслужване на
пътниците;Техническите изисквания към
вида на пристанището са такива че да
съчетаят габаритите и разположението на
елементите на прист. С техн.
Оборудванеи земните съор, като се има
предвид последователността на стоеж,
срокове на строителство , разширяване в
бъдеще и т.н. Ако в едно прист., има
морски и речни кораби те се разполагат
отделно поради разлика в дълбочината на
газене.Икомоническите изисквания към
вида на прист. Налагат разглеждането на
различни варианти на разработване;-
избота на р-йон на разполагане на прист.
В пределите на водния басейн с
тенденция привличането на товари;-
изббор на място за разполагане;-избор на
подреждане на прист.Към изискванията
за опазване на околната среда се обръща
особенно внимание напоследък.Ако има
части където се надвишават допустимите
норми за въздействие в/у околната среда
и хората ,то те се отделят със санитаро –
защитни зони.При подреждането на съор.
Се взимат предвид следните фактори;-
запращаване;замърсяване на
водите;отделяне в околната среда на
врядни вещества;шум и
вибрации;ултразвук;електромагнитни
вълни;Разпределят се нефтено-наливните
райони, складове със запалими в-
ва,взривоопасни товари.Разработката на
плана включва;определяне границите на
подходите;разполагане на навигационно
оборудване;оформяне на територията на
прист;проект. На авто и ж.п
мрежа;разполагане на очистващи
съор.;пропусквателна
способност;товарооборот;корабооборот;д
ълбочуина на подходите;
Територията на прист. Се състои от
оперативна и тилова част.Оперативната е
до кейовия фронт.Там се провеждат
претоварните работи.Тя има три зони-
прикордонна,складова,задскладова
зона;Общата ширина на опер.зона е 90-
120м.Тиловата част се заема от ж.п
райони , работилници,служебни сгради и
други
Районите на пристанището-по
техн.признаци районите за делят на
;-товаро0разтоварни;-район за
кораборемонт;-район пасажерски;-район
за оказване услуги на кораба;
Има райониране и по видове товари;по
видове плаване; по видове газене на
корабите и т.нВ товарния район се намира
района на генералните товари, на
насипните и наливните
такива.Специалнизацията на кейовия
фронт е по два наина-1/при големи
товаропотоци от един вид товар-
капитална;2/при голямо разнообразие на
товарите, преработката на които може да
се организира на едно място/кейово/-
оперативна.Всеки участък от товарните
райони има характерна част от
координатната зона,
територии,площадки,складове.Прикордон
ната зона е от съществено значение.Там
се осъществява връзката на водния и
бреговия транспорт.Нйните размери и
разположение са от голямо значение за
целият товаро-разтоварен процес.Районът
на генералните товари се разделя на
учстъци за преработка на еднородни
товари-пакетни
товари,метали,универсални,оборудване,к
онтейнери и т.н Ширината е в граници
4,5-15м ,обикновенно7,5-9м.Участък за
ро ро трябва да е свободен от ж.п и
пътища и сгради.Фериботен участък –там
не се извършват претоварни
работи.Учатък за лихтери-по голяма
акватория тъй като товаро-разтоварването
на баржите става от и на вода.Районът за
насипни товари с открито
складиране/руди,въглища/ изисква по-
големи площи за разполагане на
складовете.Районът за наливни товари
също има спец.по вида на товарите
,участъците.Пасажерският район е
предназначен за операции с
пътници.Включва се тилова
прист.зона,където има паркове,ж.п
линии.,площадки,хотели,градски
транспорт и т.н.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Експлоатация на флота и пристанищата

Пристанищата са една от най-важните части на морската транспортна система, които осигуряват нейната работа. С увеличаване на размера на корабите се налага и удълбочване на подходите и местата на заставане, необходимост от пристани...
Изпратен от:
Данчето
на 2018-06-08
Добавен в:
Пищови
по Проектиране и конструиране на корабите
Статистика:
22 сваляния
виж още
 
 

Експлоатация на флота и пристанищата

Материал № 1321976, от 08 юни 2018
Свален: 22 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Проектиране и конструиране на корабите, Корабостроене
Тип: Пищов
Брой страници: 6
Брой думи: 3,731
Брой символи: 23,832

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Експлоатация на флота и пристанищата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала