Големина на текста:
Тема: 1
СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА. ПРИНЦИПИ, СУБЕКТИ И
ОБЕКТИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Социалната работа е професионална дейност за подпомагане на
индивиди, групи и общности с оглед увеличаване или възстановяване на тяхната
способност за социално функциониране (взаимодействие) и създаване на
обществени условия, благоприятни за тази цел.
До 90-те години на ХХ век, социалната дейност и работа се реализира
само с нейния медицински контекст, като грижа за болните и другите социални
групи, основно чрез благотворителни дружества и фондации. В годините на
преход към пазарна икономика се наблюдават редица социални проблеми, които
представляват препятствие за адаптацията и социализацията на отделни лица и
групи от населението към непрекъснато променящите се изисквания на живота
и обществото. Това извежда на преден план необходимостта от развитие на
социалната работа кат професияразработване на научна теория и практическа
концепция за помощ и взаимопомощ.
През месец юни 2001г. в Копенхаген Международната асоциация на
школите по социална работа и Международната федерация по социална работа
се споразумяват и приемат следното международно определение:
социалната работа насърчава социалната промяна, решаването на проблеми,
свързани с човешките взаимоотношения и свободата на хората да подобрят
своето положение или да повишат благополучието си. Използвайки теориите за
човешкото поведение и социалните системи, социалната работа въздейства
върху взаимодействието на хората със заобикалящата ги среда. Принципите на
човешките права и социалната спряведливост са основни и фундаментални за
социалната работа.”
В това се заключава уникалността на социалната работа. Социалният
работник е подготвен да работи както с личността, така и със съответната
среда, за да подобри качеството на тяхното взаимодействие. Социалният
работник отделя вторично внимание на индивида и средата по отделно, а
насочва основното си внимание върху начина, по който те са свързани помежду
си.
Принципът е съвкупност от основни правила в дейността на социалния
работник. Те възникват и се утвърждават вследствие продължителния
професионален и житейски опит. На базата на многобройни повторения в
практиката се обособяват известни, близки до закон общовалидни истини, които
се възпроизвеждат в задължителни професионални правила.
Принципите на социалната работа са елемент на социалната политика.
Основните принципи на социалната работа са следните:
1. принцип на индивидуалния
подход:социалния работник трябва да се съобразява с индивидуалните
особености на клиента. Прилагането му изисква социалния работник да няма
предразсъдъци, да познава човешкото поведение, да не губи перспективата,
да контролира своята ангажираност.
2. принцип на поверителността: запазване
тайната на информацията получена от клиента. Тя е право на клиента и
етично задължение на социалния работник. Поверителността може да бъде
нарушена когато споделянето на информацията цели осигуряване на
необходимата помощ или осигуряване на безопасността на други лица.
Основни правила при огласяване на информация получена от клиента:
клиентът трябва да е информиран как ще се използва споделената от него
информация, какво подлежи на огласяване, кога и как;
Достъп до информацията имат само лица, които трябва да я знаят;
На огласяване подлежи само съществената част от информацията.
3. принцип на приемане: разбиране и признаване на нуждите и чувствата
на клиента. Запазване на уважение към него, независимо от неговото
поведение.
4. принцип на непредубеденост;налага идеята, че работата с клиенти
изключва приписването на вина и невинност. Извършва обективно оценяване
на условията на клиента. Клиента не трябва да се чувства осъждан.
5. принцип на ефективно проявяване на чувства: състои се в
целенасочено изразяване на чувства от клиента и контролирана емоционална
ангажираност от социалния работник. Социалния работник трябва
внимателно да изслушва без да прекъсва клиента.
6. принцип на самоопределяне на клиента. Клиента сам или чрез близки
избира вида на услугата, която съответства на начина му на живот и на
интересите му. Прилагането му изисква социалния работник да уважава
правата и свободата на клиента за самоопознаване и отговорност за
собствените действия. Социалния работник помага на клиента ясно да види
проблемите, да разкрие ресурсите и силите си, да създаде чувства, с които
клиента да разреши проблемите си.
7. принцип на хуманност; спазване на норми на поведение, професионален
и човешки морал, недопускане на грубост и дискриминация.
8. принцип на научност: прилагане на утвърдени от науката методи и
практики в социалната работа. Това намира израз в единството и
съгласуваността на въздействието, приемствеността и последователността.
9. принцип на необходимата достъпност: предоставяне на помощ, която
по размер, вид, форма и време съдейства за стабилен жизнен стандарт на
клиента, като в същото време го приучава в поведение, с което да избегне
възникване на нови социални рискове. Изисква прилагане на всички
необходими възможни методи и средства за постигане на социална
сигурност.
10.принцип на стремеж за ефективност; минимум средства максимум
ефект на социалната работа с най малки отклонения.
11.принцип на информационно взаимодействие, сътрудничество и
съгласуваност в действията на различните социални субекти, които
изпълняват защитни функции/мултиекипна практика/ и се поддържат
работни линии между различните институции.
12.принцип на плурализъм на формите и ресурсите на социалната
работа. Паралелно съществуване и използване на възможностите за подкрепа
от държавните организации, частните, физическите и юридическите лица.
Обекта на социалната дейност в широкия смисъл са всички хора.
Заедно с това сред населението могат да се отделят такива хора, групи и слоеве,
които като се окажат в сложна жизнена ситуация не могат да решат своите
социални проблеми. Затова в тесен смисъл на думата именно тези категории са
обект на социалната дейност. Ако трябва да ги класифицираме по принципа на
приоритетност, ще изглеждат по следния начин: според състоянието на здравето
им, което не им позволява самостоятелно да решат своите проблеми: инвалиди,
семейства с деца инвалиди, лица с психически разстройства и др. служба и труд
в екстремни социални условиялица, участвали във войни; вдовици и майки на
военозагинали в мирно време и др.; възрастни хорапенсионери; самотни
възрастни хора и др. девиантно поведение в различни форми и видоведеца,
жертви на насилие; наркомани и др. трудно положение на различни категории
семействамногодетни семейства; непълни семейства; млади семейства;
семейства в развод и др. деца сираци, безпризорни и др.; глупи бременни жени.
Като субекти на социалната дейност се отнасят: всички социални институции
на обществото, които имат отношение към социалната сфера в законодателната
и изпълнителната власт, както и различните видове социални служби;
обществени, благотворителни и др. организации; хората, занимаващи се с
практическа социална дейност ; преподаватели, научни работници и др.;
изследователи на социална дейност.
Заключение ( по избор )
Въпреки различията, които се открояват по отношение на дефиниране
същността на социалната работа, авторите са единодушни, че тя е необходима
професия, която спомага за разрешаването на социалните проблеми в
обществото. Интерпретационните различия според редица български автори се
дължат на сложността и многозначноста на явлението социална работа, което
включва дейности и проблеми от различни области на обществения живот.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социални дейности - Държавен изпит

25 разработени теми за държавен изпит по Социални дейности - гр.Габрово...
Изпратен от:
фЪстЪк
на 2018-06-03
Добавен в:
Общи материали
по Социална политика
Статистика:
4 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методология на социалната работа

03 дек 2007
·
767
·
18
·
5,674
·
497
·
2

Методологията на социалната работа се развива успоредно с теорията и особено на практиките за решаване на социалните проблеми в обществото.
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
816
·
1
·
289
·
345
·
2

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Социални услуги

16 мар 2009
·
331
·
8
·
954
·
369
·
3
·
1

Същност на социалните услуги Социалните услуги са дейност за подпомагане на лица и семейтва, които са затруднени или немогат да задоволяват своите основни потребности...
 

Дом за деца и младежи с увреждания

22 сеп 2009
·
260
·
14
·
2,112
·
405
·
2

ДДМУ ”Калинка” е специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца с увреждания от 3 до 18 годишна възраст, извън обичайната домашна среда, в системата на МТСП, АСП...
 

Стратегия за развитие на социялните услуги

04 юни 2008
·
286
·
11
·
2,244
·
198

В разработването участваха Община Пазарджик, Областна и Общинска служба за социално подпомагане, Районен център по здравеопазване, Инспекторат по образование на МОН, РДВР и НПО.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
16 мин
28.08.2018
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социални дейности - Държавен изпит

Материал № 1321320, от 03 юни 2018
Свален: 4 пъти
Прегледан: 569 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 166
Брой думи: 45,608
Брой символи: 292,401
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала