Големина на текста:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
1.КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА СЕСТРИНСТВОТО
Непрекъснато променящото се общество доведе до чувствително развитие на сестринската професия и
обучението на м.с. през последните десетилетия. Образованието се базира на основни концепции на
дисциплината и тяхната взаимна връзка. Интердисциплинарното сътрудничество даде възможност да се
определи важно място на понятията:грижи, личност, здраве, заобикаляща среда. В историческото си развитие
сестринските грижи а получили различни определения от водещи м.с. в професията. Първото определение на
Флоранс Найтингел, според което „сестринските грижи се изразяват в поемане на ангажимент към здравето
на даден човек, чрез индивидуален подход, с цел осигуряване на пациента на най-добри условия за естествено
удовлетворяване на неговите потребности”.
От времето на Ф.Найтингел и до сега са разработени множество концептуални модели на сестринството
(моделите на В.Хендерсон, Д.Орем, Рой, М.Роджърс и др.), повечето от които се опират на основните човешки
нужди, които трябва да бъдат удовлетворявани в процеса на промоция на здравето и предоставяне на помощ
във връзка със заболяванията. Това дава основание да говорим за превантивни и лечебни сестрински грижи.
Сестринската роля се променя според ситуацията, в която се намира сестрата. Корените на сестринството са
във фундаменталните човешки нужди. Терминът нужда може да се определи като определена жизнена
необходимост която лицето трябва да задоволи, за да запази своето физическо, психическо, социално и духовно
равновесие. Сестрата винаги трябва да отчита неизбежното човешко желание за храна, подслон, облекло, за
любов и одобрение, за чувство за полезност и взаимна зависимост в социалните отношения. Сестрата често
трябва да се приспособява към състояния, които не може да повлияе и да приема факта, че нейната способност
за оценка на нуждите на другите е винаги ограничена. Ако има намерение „да влезе под кожата „ на пациента,
тя трябва да умее да се вслуша; да бъде чувствителна към невербалната комуникация и да насърчава пациента
да изразява чувствата си.
Вирджиния Хендерсон дава следното определение: сестринските грижи имат за цел да подпомогнат чрез
индивидуален подход болния или здравия човек, извършване на дейности, спомагащи или водещи до подобряване
на здравето или за възвръщане на здравето, придружаване на умиращите и подпомагането им за умиране в
свобода и достойнство, подпомагане на всички, които нямат сила или знание да запазят здравето си сами”.
Концептуалния модел на В.Хендерсон е разработен в средата на миналия век, но запазва своята актуалност и
се използва като основа в планирането и предоставянето на сестринските грижи.
Сестринските грижи са комплекс от сложни елементи и явления, които някои автори отъждествяват с
парадигмата. Това именно определя голям брой автори, които са развили различни концепции относно
същността на сестринството, за да могат да поставят теоритичните основи на тази професия.
Концепция / conception, лат./ – схващане, разбиране, идея, система от възгледи по научно – теоретичен въпрос
Парадигма – най-общата философска рамка на дадена дисциплина или професия, която описва главните идеи и
ценности и посочва организационните модели за дадена професия.
Сестринската парадигма включва четири основни понятия:
1. Потребител – здраво или болно лице, семейство, общност
2. Околна среда – всички вътрешни и външни условия, оказващи влияние върху потребителя на грижи
3. Здраве – здравословно състояние на потребителя на грижи
4. Сестринство – всички действия , характеристики и качества на индивида, предоставящ грижи
Сестринството е система от здравни грижи, извършвани от сестрата за задоволяване на здравните потребности
на пациента, клиента, семейството, обществото като място на оказвана помощ.
Уникалната функция на сестрата е да подпомага индивида (болен или здрав) в извършване на такива
дейности, които способстват за здравето или за възстановяването му (или за спокойната смърт)п и които той
сам би изпълнявал, ако имаше за това необходимата сила, желание или знания, и то да прави това по такъв
начин , че да помогне индивида да придобие независимост колкото е възможно по-бързо.
Теория за грижи – теоретично изложение, което описва, обяснява и свързва четирите понятия на сестринската
парадигма
Наредба №1на МЗ/ 08.02.2011г – Тя регламентира самостоятелните дейности на м.с., акушерка.
Концептуалната рамка на модела на В.Хендерсон включва следните 14 основни потребности: 1. Индивидът да
диша нормално; 2. Да се храни и пие нормално; 3. Да отделя продуктите от обмяната на веществата; 4. Да се движи
и да поддържа правилна стойка на тялото си; 5. Да спи и да си почива; 6. Да може да избира подходящи дрехи, да се
облича и съблича; 7. Да поддържа нормална телесна температура; 8. Да поддържа добра хигиена на тялото си и
приличен външен вид; 9. Да избягва опасностите и, който крие околната среда; 10 . Да общува с други хора; 11. Да
действа в съгласие с това, в което вярва, съгласие със своите ценности; 12. Да упражнява занятие, което му
позволява да се реализира като личност.; 13. Да участва в различни забавления или игри. 14. Да се учи да прави
открития или да задоволява своята любознателност, като това му позволява да се развива нормално и да бъде здрав.
2. ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ЗА СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ
Основата на всяка професия е свързана с развитие на специализиран обем познания. Теориите за
сестринството предоставят информация за дефинициите на сестринството и сестр.професия; принципите ,
които формират основата на сестр.практика; целите и функциите на сестринството. Теориите могат да се
категоризират в зависимост от това как описват, обясняват и свързват четирите понятия на сестринската
парадигма: - Теории и модели на развитието – наблягат на растежа, развитието и съзряването. Системни
теории и модели – разглеждат лицата като отворени системи. Всяка отворена система получава входни данни
от околната среда, преработва ги, да произвежда резултат и получава обратна връзка, като се стреми към
стабилно състояние (баланс м/у вътрешните и външните сили).
Фл. Найтингел – основоположник на научното сестринство, Англия 1860 год. Основа на теорията е значението
на околната среда за здравето. Тя определя 5 главни компонента на здравословната околна среда – вентилация,
осветеност, топлина, контрол на лъчения и контрол на шума. Сестринството е услуга за човечеството с цел да
се осигурят най-подходящи условия за живот.
Х. Пеплау – основа на теорията са междуличностните отношения между сестра и пациент, които имат четири
фази: ориентация, идентификация, експлоатация и разрешаване.
В. Хендерсон ,1960г. – определя уникалната функция на сестринството: да оказва помощ на човек, здрав или
болен, при осъществяване на такива действия, които имат отношение към неговото здраве, възстановяване или
спокойна и достойна смърт, и които той сам би извършвал, ако имаше необходимите сили, воля и знания за
това, и да го прави по такъв начин, че да придобие независимост възможно по-бързо. Идентифицира 14 основни
човешки нужди. Първи постановки на план за сестрински грижи и сестринска диагноза.
А. Орландо, 1961г. основните компоненти на теорията са : поведение на пациента, реакция на сестрата,
дейността на сестрата. В основата на концепцията са междуличностните отношения в процеса на здравни
грижи.
Б. Нюман , 1972 г. – сестринските грижи осигуряват цялостен подход към проблемите на пациентите, които са
индивиди като отворена, динамична система. Нюман разглежда сестринския процес в три стъпки – сестринска
диагноза, цели на грижите и резултати от грижите.
Д.Орем, 1976 г. – теория за самопомощта, дефицита на самопомощ и сестринските системи за грижи. Нуждите
от самопомощ според авторката са: универсални, потребности на развитието, нужди, свързани с отклонения в
здравето.
К.Рой , 1976 г. – разглежда човека като био, психосоциално същество. В основата на теорията е възможността на
човек да се адаптира. Човек има четири адаптивни категории на поведение – физиологична, самоопознаване,
ролева и взаимозависимост.
Модели за предоставяне на грижи:
А. Традиционни
Медицински модел
Модел за цялостни грижи за пациента
Функционален модел за грижи
Модел на екипното сестринство
Модел на първичното сестринство
Б. Съвременни
Case management
Пациент – центрирани грижи
Мениджмънт на продукта
Диференцирана практика
Състояние на съвременното сестринство
1. Базово образование – университетско образование, бакалавърска степен, подбор и обучение
2. Подготовка на ръководни сестрински кадри, СДК
3. Научни изследвания и разработки в областта на грижите
4. Документи на СЗО, ICN, FINE, директиви на ЕО
Роля и позиция на медицинската сестра в здравеопазването
4 основни функции на сестринството:
1. Да осъществява грижи
2. Обучение на пациента и близките
3. Зависими и независими дейности
4. Научно -изследователска работа
МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА РАБОТИ С: Деца; Жени; Възрастни; Стари хора; Терминално болни
МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА РАБОТИ В: Дома на пациента, при ОПЛ; Детски здравни заведения; Детска
консултация; Училища, детски ясли и градини; Болнични отделения; ДКЦ-та; Диспансери; БНМП; Старчески
домове; Домове за хора с увреждания ; Социални заведения и служби; Хоспис и др.
Сестринството в 21-ви век
Промени в новото столетие:
От индустриално към информационно общество
Високотехнологично общество
Глобална икономика
От краткосрочно към дългосрочно планиране
От институционална зависимост към по-голяма самоувереност
Ера на демократичните процеси
От формални йерархии към неформални мрежи
От общество с ограничен избор към общество с многовариантен избор
Нов универсализъм – предоставяне на висококачествена основна здравна помощ на всички лица,
определяна чрез критериите за ефективност, цена и социална приемливост, определен избор на
приоритети сред интервенциите, съблюдавайки етичния принцип за справедливост в използването на
ресурсите.
Настояще и бъдеще на професията
От настояще Към бъдеще
Медицински подход Био, психо социален подход за промоция, превенция,
профиластика, лечение, рехабилитация и ресоциализация
От зависимостКъм автономност и сътрудничество
От изцяло изпълнителска роляКъм самостоятелен анализ и дейности
От занаятКъм професионална дейност с компетенции и отговорности
От застиналост и стериотипностНепрекъснато обучение и развитие
От повтарящо се възпроизвежданеКреативност и научен подход
От научно -информационен подходКъм хуманно – творчески подход
3. МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Едно от предизвикателствата за сестринството е начинът, по който се предоставят сестринските грижи. Ефективното
предоставяне на сестрински грижи е важно средство за постигане на целите на здравната организация, за висока
продуктивност и удовлетвореност на сестрите от тяхната дейност.
Модел за цялостни грижи на пациента: Това е един от най-ранните модели за предоставяне на сестрински грижи,
възникнал в началото на ХХ-ти век. Основава се на холистичната философия на сестринството. Това е оригиналният

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 окт 2022 в 08:26 ученик на 25 години от Благоевград - НХГ "Св. св. Кирил и Методий", випуск 2015
 
Подобни материали
 

Управление и организация на здравните грижи в МБАЛ "Свети Иван Рилски", София

18 апр 2006
·
2,978
·
21
·
2,534
·
1,642
·
1
·
2

Анализ на ситуацията...Цел на проекта...План за действие..Финансово обезпечаване
 

Сестрински грижи при болни с бронхиална астма в домовете и в болничните отделения

23 ное 2006
·
925
·
7
·
1,134
·
849
·
11

Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъп на задух в следствие обратимо генерализирано стеснение на бронхите с алергична етиология...
 

Технически фишове за работа с пациенти със заболяване на кръвтта и кръвотворните органи

21 яну 2009
·
316
·
12
·
1,576
·
537

Техническите фишове имат за цел да подобрят качеството на общите и цпециални сестрински грижи които медицинските специалисти полагат за болни със заболяване на кръвта и кръвотворните органи...
 

Стратегия за управление и развитие на специалистите по здравни грижи

11 яну 2011
·
402
·
15
·
3,217
·
793
·
6

Считаме,че медицинските сестри и акушерките играят важна и все по-нарастваща роля в решението на съществуващите проблеми в общественото здравеопазване...
 

Системи на заплащане в здравеопазването


Според зависимостта на финансирането от обема на обслужването системите биват....Според момента на определяне на размера на финансирането се различават..Основните системи за заплащане на здравни заведения и структури, ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по икономика на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по Икономика на здравеопазването за студенти от специалността здравен мениджмънт, мениджмънт на социалните дейности и др. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
20
86
1
1 мин
02.07.2012
Икономика, организация и финансиране на лечебните заведения
изпитен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 2 курс
Тестът е за студенти по здравен мениджмънт. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
50
1
1
8 мин
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Теми по "Управление на здравните грижи"

Материал № 1319746, от 20 май 2018
Свален: 289 пъти
Прегледан: 407 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 30
Брой думи: 14,542
Брой символи: 95,913

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по "Управление на здравните грижи""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала