Големина на текста:
1. Анализът на външната среда включва: - И двата отговорамакросреда и
непосредствено обкръжение.
2. Анализът на вътрешната среда на предприятието обхваща следните
направления:- Кадрово,
организационно,производствено,маркетингово,финансово.
3. Асортиментна позиция означава: -- Конкретен модел,марка,размер на
продукцията.
4. Бюджетния метод се основава на: - Съставянето на бюджетни
таблици,отразяващи състоянието на основните резултати от стопанската дейност.
5. Балансов метод: - основава се на взаимно обвързване на два основни бюджета
6. В зависимост от мащабността ПО различаваме : - сублокалнидо 3
променливи, локалниот 4 до
14 променливи, сублокалниот 5 до 35 променливи, глобалниот 36 до 100
променливи, суперглобални над 100 променливи .
7. В зависимост от периода следва да различаваме следните видове
прогнози : - оперативни ( до1 месец ); краткосрочни ( до1 год.) ;среднострочни (
до 5 год.) ; дългосрочни (над 5 год.)
8 . В зависимост от равнището на стопанската йерархия се разграничават
следните видове планове: - Национален,на мезоравнище,на фирмено
равнище,териториално планиране,национално планиране,световно планиране.
9. В зависимост от отразяваните зависимости нормите биват: - преки и
коствени
10. В зависимост от формата си нормите биват: -
Натурални,стойностни,времеви.
11. В зависимост от способа на представяне се различават динамични редове
на: - абсолютни величини,относителни и средни величини
12. В зависимост от това дали отразяват състоянието на изследваното
явление към отделен момент във времето се различават:- към
началото/края/на месеца,към началото/края /на годината,към началото/края/на
тримесечието
13. В зависимост от това дали отразяват величината на иследваната явление
за определен интервал от време/ден,година,месец/се различават: - моментни
редове ,интервални редове
14. В началото на ХХ век голяма известност получават : - Икономическите
барометри.
15. В практиката на планирането се различават следните ресурси: - трудови,
производствени, инвестиционни
16. Вътрешни възможности и ограничения се определят от: - трудови
материални и финансови ресурси
17. Външните възможности и ограничения се определят от: - характера на
външната среда,която по отношение на целите може да се структурира на
:икономическа,технологическа,правова и др.
18. В рамките на средносрочното планиране се разработва:-
Последователност от мероприятия,насочени към постигане на целите,набелязани
в дългосрочната програма на развитие.
19. Видове бюджети: - натурално-
веществени,трудови,стойностни,оперативни,продажни,материални запаси,готова
продукция,разходи,приходи,вземания и др.
20. Дълбочината на номенклатурата се определя от: - Броя на позициите във
всяка асортиментна група.
21. Ефективният фонд на работното време характеризира: - Номиналният
фонд на работното време намален
22. За първи път основната управленска функция планиране е обоснована
от : - Анри Файол .
23. За целите на предвиждането могат да се използват следните групи
модели и методи : -генетичен подход и генетични модели,
нормативен подход и нормативни модели
24. Изучаването на връзката между три и повече явления става с помощта
на :- множествена регресия
25. Икономическите показатели за конкурентноспособност характеризират:
- Цената на потреблението.
26. Инвестициите са три типа: - материални,финансови и интелектуални
27. Какво представлява плановият показател : - Предварително определен и
установен количествен и качествен израз на икономическите процеси и явления и
тяхното развитие във времето .
28. Колко са нивата на планиране : - 3 .
29 .Като обект на планиране производствения процес може да се представи
:- като съвкупност от взаимосвързани основни,спомагателни и обслужващи
процеси
30 .Методите за прогнозиране могат да се групират на следните основни
класове :- На експлоатацията,сравнителни, на експертната оценка, на
моделирането .
31. Методът на двойното експоненциално изглаждане може да се използва
само в случаите когато: - За предходния период са известни и
действителните и планираните продажби.
32. Методът на експертната оценка се основава на: - Доводите и интуицията
на висококвалифицирани служители.
33 .Методи на планиране: - бюджетен ,балансов,нормативен,математико-
статестически,графични,на експертна оценка,на имитация и др.
34. Методът на имитацията се основава на: - Създаване на модел на реална
стопанска ситуация и неговото изучаване.
35. Механизмът на планиране обхваща: - Цели и задачи,функции на
планирането,общи методи на планиране.
36. Многофакторните модели на взаимозависимост се описват с помощта на
някой от следните функции : -И двата отговора (линейна ,
степенна,показателна,параболична,хиперболична).
37. Многовариантността на прогнозите изискват разработване на два-три
варианта на сценарий: - --- оптимистичен,реалистичен песимистичен
38. Мултипликационният подход при планирането: -търси запазването и
умножаването на икономическия и социалния ефект в цялата верига на
възпроизводствения процес и неговите отделни фази .
39. Номенклатура означава: - Обобщен списък на произвежданите продукти и
оказваните услуги.
40. Номиналният фонд на работното време характеризира: - Максимално
възможния за изпълнение фонд на работното време.
41. Нормите и нормативите се разделят на: -
ресурсни,икономически,социални
42. Оборотните производствени фондове : - са част от производствения
фонд, която изцяло се употребява във всеки производствен цикъл .
43. Основни понятия в PERT са:- Работа,събитие,цел,път.
44 .Основните производствени фондове: - участват в производствения процес
продължително време като прехвърлят стойността си в стойността на готовия
продукт постепенно и на части .
45. Основните характеристики на динамичните редове се изучават чрез
следните...:- абсолютен прираст,темп на растеж и темп на прираст.
46. От гледна точка на обекта на прогнозиране, прогнозите се
разграничават на :- Социално-икономически,научно-технически,стратегически,
политически, демографски .
47. От гледна точка на териториалния фактор, равнището на общественото
разделение на труда и обхвата различаваме: - глобални, интернационални,
национални, регионални, отраслови, браншови, фирмени, за отделните клонове на
науката и др. прогнози.
48. При величина на коефициента на корелация:
До /+-0,3/-степента на зависимост е много слаба
От /+-0,3 /до/+-0,5/ е слаба
От /+-0,5/до/+-0,7/ е умерена
От /+-0,7/до +-1,0/ е силна
49. Периодично пресмятан, пределно допустим разход на ресурси на
единица продукция или извършена работа се нарича: - Норма
50. Перспективното планиране обхваща: - Общите стратегически цели и
направления за развитие на организацията / фирмата.
51. Планирането е процес на :- Предвиждане и координация на взаимни връзки
и зависимости на дадена система(макроикономическа,регионална,фирмена)за
определен период от време .
52. Планирането е управленска функция, чрез която :- И двата отговора( се
изработват целите и задачите на организацията; се определя пътят на реализация
на плана).
53. Планирането на производствената програма обхваща следните етапи: -
Анализ на изпълнението на плановото производство, анализ на плана на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 май 2022 в 10:20 студент на 38 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Методи за планиране


Подходите в икономическото планиране са част от методологията на икономическото планиране и са непосредствено свързани с развитието на теорията на икономическото планиране...
 

Лекции по прогнозиране и планиране

10 юли 2008
·
547
·
14
·
2,510
·
368
·
1
·
1

Добре написани и систематизирани лекции по прогнозиране и планиране при Горанова...
 

Лекции по планиране

14 юни 2009
·
205
·
16
·
2,999
·
124

Лекции за 2 курс по планиране и прогнозиране...
 

Глобал Карбон - методи за планиране и прогнозиране на търговията с емисии


С настоящата курсова работа се цели запознаванe с основните методи за планиране и прогнозиране в компания „ Global carbon” ЕООД, занимаваща се с търговия на емисии към Протокола от Киото...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
22 мин
25.10.2016
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
39
4
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Пищови по Планирани и прогнозиране

Материал № 1319226, от 16 май 2018
Свален: 57 пъти
Прегледан: 80 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 6
Брой думи: 1,884
Брой символи: 11,510

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по Планирани и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала