Големина на текста:
1. Живопис видове, жанрово разнообразие, изразни средства,
техники и материали.
Живописта е основен вид изобразително изкуство ,при което художествените изображения се
изпълняват посредством колоритни изразни средства основно върху двуизмерна плоскост.При
създаването на худ.образи в живописната творба цветът е основен,организиращ живописното
изображение композиционен елемент.Живописта бива изящна,монументална и
декоративна.Съобразно използавните изобразителни материали и съответните техники на
изпълнение акварелна ,темперна,акрилна,восъчна и др.Изящната живопис има следните
основни жанрове:фигурална
композиция,портрет,пейзаж,натюрморт,интериор,нефигурална композиция.
Фигуралната композиция е основен жанр в живописта ,графиката и скулптурата.Тук намират
съучастие и др.основни жанрове или елементи от тях като-
портрет,натюрморт,пейзаж.Живописната фигурална композиция може да има композиции
като:битова;батална;актова;митологична;религиозна;историческа;социална.
Портрет:живописно изображение на човешки образ при което чрез специфични изразни
средства се предават конкретни индивидуални черти ,характер и душевни
състояния.Портретната живопис бива-официален,исторически,автопортрет,детски,групов и
др.Художникът се стреми да предаде съответствие между външната физическа прилика и
емоционално-душевното излъчване на образа.Портретът може да обхваща цяла фигура,само
глава,глава и рамене или гръден пояс,полу фигура.Изобразителен елемент тук е фонът,който
се намира на втори или заден план.
Пейзаж:пресътворяват се природни или архитектурни мотиви от заобикалящата
действителност.Разновидности на пейзажния жанр са
селски,исторически,природен,сезонен,космически,фантастичен и др.Най-често срещаните
пространствени планове при пейзажът са преден ,среден и заден. Натюрморт:изобразяват се
недушевни предмети от домашния бит и личния живот на човека,напр.вази,цветя,плодове,дивеч
и др. Основното тук е поместването на предметите,участието на светлината и
пространството,формите,обемите,цветовете
Интериор:вътрешната обстановка и намиращите се в нея предмети,мебели,хора,домашни
животни и др.В интериора художника трябва да пресъздаде атмосферата на домашната
обстановка.
Рисунката е основното изобразително изразно средство в творческата дейност на всеки
художник.Едно от основните средства за изграждането на художествения образ е
рисунъкът,който олицетворява естетическите послания на творбата.Иконата:е изображение с
религиозен характер.В иконата изображенията са двуизмерни,липсва светлина,защото идеята е
светлината да произлиза от самата икона.
Основните изобразит.материали на живописта са боите,а най важното им качество е
покривността им.Боите се нанасят с различни по вид четки,използват се и
шпатули,тампони,спрейове,валяци и др.Боите биват :
-акварелни/водни /бои-когато се рисува с тях може да се комбинират с акварелни моливи на
които върхът се навлажнява при работа,също може и пастели;
-темперни бои -цветовете им са покривни и по матови;
-маслени бои-те трябва да бъдат силно покривни;
-акрилни бои-потъмняват при съхнене.
Техники и похвати:
-акварелни техники,когато се работи най-вече с акварел,но тук изискванията са за качество на
боите,хартията и четките;
-темперни техники-тук трябва да се съобразяваме с бързото съхнене на боите;
-маслени техники;
-лазурна техника-върху изсъхнал цветен тон се полага втори разреден пласт боя;
-пастелна техника-сух и маслен пастел;
-лакова техника-използва се за запазване повърхността на живописното платно;
-восъчна техника;
Худ.изразни средства на живописта са цветния тон,колорит,цветно петно,цветна линия,
,локален тон,контрастът,цветовата гама ,нюансът отенъкът.
2. Графика видове,жанрово разнообразие, изразни средства,
техники и материали
Графикатае вид изобразително изкуство,основаващо се на рисунката,със специфични начини на
създаване и възможности за художествен изказ.Произведенията на този вид изкуство се наричат
също графика.Към графичното изкуство спадат гравюрите(върху метал,дърво,линолеум и
др.)литографските отпечатъци,графичната рисунка, ,а също и графичното оформление
на книгата,плаката,шрифта и др.Графиката е едно от най-древните изобразителни
изкуства,появило се още от времето на първобитното изкуство.Графичната рисунка е най-
старото визуално средство за комуникация на човешката цивилизация.Една от първите известни
графични техники е високо печатната гравюра(щампа)върху дърво..Изкуството на графиката
може да се разгледа в две основни направления-графична рисунка и графика в материал,а
според предназначението си се дели на два вида-изящна графика и приложна
графика.Класифициране на видовете графика може да се извърши и според следните
показатели:-техники на изобразяване(висок,дълбок и повърхнен печат,монотипия,кредов
картон,графична рисунка и др.); съобразно жанровото си
съдържание(портрет,пейзаж,фигурална композиция,натюрморт);-според сюжетно-
тематичното си съдържание (историческа,митологическа,религиозна и др.);-според това дали
е тиражирана,лимитирана или е в единствен отпечатък(например монотипия);съобразно вида на
стиловото си направление(реалистична,академична,абстрактна и др.)Към изящната графика
спадат произведенията със самостоятелно художествено значение(графични листа). Най-често
използаваните жанрове са фигурална композиция,портрет,пейзаж,натюрморт,итериор и
нефигурална композиция.Графичното изкуство разполага с качеството"условност"поради
факта,че свежда изобразяването към белия,черния или стойностите на сивия цвят. Основните
материали са:хартии,матрици,плаки,грундове,лакове,киселини,свързватели,изолатори,масла,
балсами и др.Основните изобразителни средства са
моливи,креди,въглен,туш,бои,мастила,игли,четки,валяци,кобилици, ,метални
четки ,пера и др.Разновидност на графичната рисунка е техниката"Кредов картон",за
изработването на която се използават следните материали и изобразителни пособия:каширан
картон,черен туш или темперна боя,бяла темперна боя,четки ,лепило ц
200.Единичните(уникални)печатни техники обхващат монотипната,апликираната
графика,както отделни изяви на компютърно обработени графики и някои форми на
експерименталното графично изкуство.Основните материали за печат са
стъклена,пластмасова,метална или друг вид твърда основа(плоча)печатарско
мастило,маслена,темперна или друг вид боя,валяк.След нанасяне на рисунката върху равната
повърхност,в някои случаи плочата може леко да се нагрее с цел да се отдели по- лесно слоят
боя при отпечатването.Друг вид техника е така наречената"апликирана графика",където към
повърхността на матрицата се поставят или апликират изразяни формени изображения,най-често
носители на различна фактурност,съобразно художествената идея.В тиражираната графика се
използват три основни технологии на печат-висок,дълбок и повърхностен печат.Най-
разпространените високопечатни графични технологии са:ксилографияи
линогравюра.Ксилографията,известна и като гравюра на дърво, за матрица се използва
обработена плоскост от дърво на круша,чемшир,палма или орех.Предварителната рисунка се
нанася негативно,с помоща на абрис.При техниката известна като"тонова гравюра",участва
втора дървена плоскост,върху която се добавя допълнителен тон към гравираните и отпечатани
черни щрихи.При техниката"суха игла" се рисува чрез"издраскване"с графични игли, и метални
четки върху огледално гладка метална плоча или полиетиленова плака,изпълняващи ролята на
матрицата. В изграждането на художествените образи в графичното изкуство съществена роля
заема условността.Едни от най-срещаните и използване изразни средства в графиката при
изграждане на формата на изображенията и пространството на композиционното решение са
графичната линия,щрихът,графичните петна,точката,рисунъкът,светло сенъчните
степенувания,участието на цвета,качествата на хартия и графичните изобразителни
материали.
3. Скулптура видове,жанрово разнообразие, изразни средства,
техники и материали
Склуптурата е пространствено изобразително изкуство,което има за цел художествено създаване
на обемно-пластични образи и форми. Художественият език на склуптурното изкуство
предполага установяване на изобразеното в трите измерения,приоритетно място заема
принципът за изобразителното осмисляне на реално-обемната скулптурна форма.
Произведенията на скулптурата представляват художествено изградени обеми влезли по особен
начин в допир и съотношения с околното пространство.Вещественост на скулптурата и нейната
телесност на безусловното и присъствие е важно нейно качество. Различаваме две основни
разновидности на пластичното изкуство-кръгла и релефна скулптура.В зависимост от
предназначението си скулптурните творби се делят на изящни,монументални и декоративно-
монументални.Произведенията на кръглата скулптура се изграждат обемно-пластично в
реалното пространство и се възприемат от всички страни,в своите три пълни измерения.
Разновидности на кръглата скулптура са статуя,скулптурна група,бюст,глава,торс и
статуетка.Според начина на изграждане и пространственото си установяване кръглата
скулптура се разглежда като компактна,разчленена и ажурна.При релефната изобразяващият
наблюдава фронтално произведението,тъй като пластичният образ е изграден обемно върху
равнинна плоскост.Чрез релефа се създават сложни композиционни решения,които имат най-
често повествователни сюжети. Съществуват четири основни вида релефна скулптура-
орелеф(висок),барелеф(нисък)плосък и вдлъбнат релеф.Изящната склуптура обхваща
онези произведения които не са обвързани с определена пространствена среда и имат
самостойно художествено въздействие.Творбите на изящната скулптура най-често имат за обект
на изобразяване фигурални и фигуратативни композиции. Монументалната скулптура обхваща
предимно внушителни по размер и излъчващи подчертана вътрешна сила на художествената си
изразителност творби или ансамбли,въздействащи в синтез с определено пространство.
Монументалността се свързва не само с големината на формата но и със съдържанието на
творбата.Монументално-декоративната скулптура е свързана с художественото проектиране
и изграждане на архитектурна паркова и градска среда. Основните жанрове в скулптурното
изкуство са: портретна скулптура,торс,фигурална композиция и малка пластика.
Към портретната скулптура спадат маска,глава,бюст и статуя.Фигуралната композиция има
изключително вътрешно разнообразие. Поджанрови видове историческа, митологична актова,
анималистична религиозна и др.
Маската е посмъртна гипсова отливка възпроизвеждаща точно човешки черти. Бюстът
представляващ до поясно изображение в което се включва глава раменен и гръден пояс на
конкретна личност.ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА ЧОВЕШКО ТЯЛО БЕЗ ГЛАВА И КРАЙНИЦИ СЕ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юни 2021 в 13:55 потребител на 27 години
04 юни 2021 в 12:32 в момента не учи на 45 години
03 юни 2021 в 22:49 студент на 38 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - администраия и управение, специалност - публична администраия, випуск 2014
03 юни 2021 в 21:19 студентка на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
02 юни 2021 в 23:33 студент на 26 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2018
30 май 2021 в 17:31 потребител
28 май 2021 в 11:18 студент на 25 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПУНУП, випуск 2022
20 май 2021 в 00:05 потребител на 22 години
18 май 2021 в 17:51 потребител
16 май 2021 в 14:01 студентка на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Мениджмънт на туризма, випуск 2010
 
Подобни материали
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,689
·
6
·
1,205
·
3,933
·
2

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,502
·
3
·
549
·
3,513

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
 

Видове изобразителни изкуства

12 юни 2008
·
1,097
·
9
·
1,490
·
1,241

Според предназначението си графичното изкуство се дели на два основни вида – изящна графика и приложна графика.
 

Тестови въпроси по изобразително изкуство

24 юни 2008
·
145
·
8
·
1,292

Въпроси за тест по изобразително изкуство върху втора и трета глава от книгата "Детето и творбата". Верните отговори са посочени с зелен цвят.
 

Анри Матис- биография

19 апр 2007
·
296
·
3
·
165
·
145

Анри Матис е роден на 31 декември 1869 г. в Льо Като Камбрези, Северна Франция, в семейство от средната класа, но прекарва детството си в Боен ан Вермандоа.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Методика на обучението по изобразително изкуство в детска градина
тематичен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 1 курс
Примерен тест по методика на преподаването на изобразително изкуство в детска градина. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
30
4
1
9 мин
12.07.2019
Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 1
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 45 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
45
8
1
25 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Живопис – видове, жанрово разнообразие, изразни средства, техники и материали

Материал № 1319095, от 15 май 2018
Свален: 257 пъти
Прегледан: 436 пъти
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 5,331
Брой символи: 34,886

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Живопис – видове, жанрово разнообразие, изразни ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Едуард Кендерян
преподава по Изобр. изкуство
в град Велико Търново
с опит от  1 години
124 3

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
113 17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала