Големина на текста:
ДЕПОЗИТНИ ОПЕРАЦИИ
Свободните пари трябва да бъдат управлявани по начин, който води до тяхното
увеличаване. Депозита продължава да е най-популярната форма на „инвестиране”, при
която лицето предоставя на банката парична сума при определени условия.
Дейността на търговските банки се отразява в техния баланс. Към 31.12.2003 г.
най-голям относителният дял в пасивите на банките имат привлечените средства от
нефинансови институции и други клиенти (т.е. безсрочни, срочни и спестовни
депозити) - 70 %.
Няколко са факторите, които могат да окажат влияние върху доходността от
депозит:
На първо място това е конкуренцията между банките. Депозитът е един
от източниците на ресурс за банките, който те превръщат впоследствие в
кредити. От такава гледна точка и предвид очакванията за навлизането на
нови банки на българския пазар може да се счита, че банките в България
няма да понижат лихвите си по депозити. Така те ще успеят да задържат
ресурс и да предложат по-конкурентни условия по кредитите, които
предлагат.
Очакванията за падане на лихвите по кредити е вторият фактор, който
може да окаже влияние върху депозитите. Лихвите по кредити в ЕС, към
които се стремим и ние са около 2 пъти по-ниски от нашите. Поради това,
че банките залагат на реализиране на печалба, като разлика от прихода от
кредити и разхода по депозити, може да се предполага, че при падане на
лихвите по кредити, то неминуемо ще паднат и лихвите по депозити.
Предвид очаквания период на адаптация към новите условия Банката няма да
предприема драстични промени спрямо условията по депозити, лихвите ще бъдат по
размер близък до настоящите стойности .
Банката изисква минимален размер на сумата за всички свои депозитни
продукти:
Срочните депозити са с минимален размер 500 лева, 250 евро, 250
щатски долара, 150 английски лири;
Дългосрочен “Депозит +” е с минимален размер 1000 лева, 500 евро, 500
щатски долара;
Детски депозит – минимален размер 100 лева, 50 евро, 50 щатски долара;
“Депозит с растяща лихва” е с минимална сума за откриване 500 лева,
500 евро или 500 щатски долара.
“МИКС депозит” - най-масовият спестовен продукт е с минимална сума
за откриване 5000 лева.
Пряко свързан с доходността е срока на депозита. Както при размера на сумите,
така и тук Банката има минимално изискване. Обикновено сроковете започват от 1
седмица и преминават през 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 до 60 месеца. Срочните депозити на
Банката са ограничени от минимален срок - 1 седмица до максимален срок - 1 година.
Предлага се и дългосрочен “Депозит +” с минимален срок 2 години и максимален – 5
години. Рекламирания в момента по медиите “Депозит с растяща лихва” е с фиксиран
срок : 12 периода по 3 месеца (общо 36 месеца). Предлаганият от банката “Детски
депозит” е безсрочен с краен срок на действие – навършване на пълнолетие на титуляра
на депозита /18 годишна възраст/. Ако на датата на навършване на пълнолетие
титулярът на депозита не се яви в офисите на Банката депозита продължава да действа
по установения ред. При първо довнасяне или теглене от депозита, титуляра на детския
депозит трябва да го трансформира в друг вид спестовен продукт /по негов избор/ или
да го изтегли.
Вида на валутата, в която се депозират свободните пари също е от значение за
доходността на депозита. Често хората правят своя депозит в паричната единица, в
която се намират техните пари (левове, евро, долари или друга). Но това не винаги е
добро решение, защото вида на избраната валута влияе пряко върху сумата, която се
получава в края на срока на депозита.
Нека вземем един прост пример: Ако се депозира еквивалента на определена
сума левове, в долари за една година. В края на периода банката изплаща сумата
заедно с лихвите. Ако стойността на долара спрямо лева намалява, е възможно след
една година равностойността на депозита и натрупаната лихва в лева да е същата или
дори по-малка. При това положение влог в долари е безсмислен, тъй като лихвата за
тази година ще бъде унищожена от ниската му стойност. Следователно, ако стойността
на дадена валута спрямо друга пада, то най-удачно е тя да бъде превърната в такава,
чийто курс се покачва, и едва тогава да бъде депозирана.
Депозити в български лева
Минимална сума - 500 BGN.
Срок/Сума 500-20'000 20'001-50'000 над 50'000
1 месец 3.50% год. 3.80% год. по договаряне
3 месеца3.75% год.4.30% год.по договаряне
6 месеца4.25% год.4.75% год.по договаряне
1 година5.25% год.5.55% год.по договаряне
Депозити в евро
Минимална сума - 250 EUR.
Срок/Сума250-10'00010'001-25'000над 25'000
1 месец2.05% год.2.15% год.по договаряне
3 месеца2.20% год.2.35% год.по договаряне
6 месеца2.25% год.2.50% год.по договаряне
1 година2.70% год.2.80% год.по договаряне
Депозит в щатски долари
Минимална сума - 250 USD.
= 2 =
Срок / Сума250-10'00010'001-25'000над 25'000
1 месец1.80% год.2.00% год.по договаряне
3 месеца2.10% год.2.30% год.по договаряне
6 месеца2.80% год.3.00% год.по договаряне
1 година3.20% год.3.40% год.по договаряне
В момента с най-високи лихви са влоговете в лева, следвани от влоговете в евро,
долари, британски паунди и швейцарски франкове. Лихвите по депозити в лева и евро
са почти еднакви, тъй като курса на лева е фиксиран към еврото и там колебанията са
минимални. Затова може да се счита, че най-подходящи са депозити в лева и евро .
Депозирайки парите си в банка, вложителите (депозанти) очакват известна
доходност от депозита. Доходността се формира от лихвата по депозита – това е т.нар.
договорена лихва.
Изборът на подходящ срок, както казахме е много тясно свързан с доходността,
т.е. с размера на лихвата. Обикновено колкото е по-голям срокът на депозита, толкова е
по-голяма договорената лихва. Това е съвсем нормално – банката ще разполага с
парите на депозанта по-дълъг период от време и за това трябва да плати по-висока цена
(лихва).
Допълнителна мярка за избягване на рисковете са депозитите с фиксирана
лихва, когато се депозира дългосрочно. За депозити за кратки и средни срокове – от 3
до 6 месеца, офертите с променяема лихва не са носители на голям риск, въпреки че
риск от промяна на лихвата винаги съществува.
Срочните депозити на Банката със срок от 1 седмица до 1 година, представляват
депозитни сметки за съхранение на средствата за предварително определен срок, като
сумата се блокира за този срок и може да се ползва на датата на падежа на депозита.
Условията, които Банката предлага при срочните депозити гарантират
сигурност за получаване на определената доходност ако депозанта спазва условията по
договора, т.е. лихвеният процент се запазва непроменен за целия срок на депозита:
Банката приема депозити на фирми и граждани в национална и чуждестранна
валута за определен период при лихвен процент, съобразен с пазарните условия, като
същият се запазва непроменен за целия срок на депозита.
Лихвата се изчислява на база реалния брой дни /360 дни годишно/. Този
метод важи за депозити в лева и всички валути, с изключение на британски лири,
където за база се приема реалният брой дни /365 дни годишно/.
На падежа депозанта следва да информира Банката за намеренията си
относно депозита. В противен случай, Банката автоматично подновява депозита при
първоначално договорените условия, прилагайки за новия период валидния към
момента на подновяването лихвен процент.
Банката обявява на видно място прилаганите лихвени проценти.
На настоящия етап банките прилагат различни стратегии за конкуренция. Най-
популярната е да включват в договора клауза за промяна на лихвата по депозита
едностранно от банката. Така от срочен депозит при определена лихва, той може да се
превърне в друг с различна такава. По този начин един продукт се превръща в друг.
Именно това е избегнато в европейските страни, като депозитите са разделени на
такива с фиксирана и на такива с променлива лихва.
Прозрачността и яснотата в механизмите на работа на Банката повишава
доверието в нея и от това печелят всички - банката и нейните депозанти.
Така например в договора за “Депозит с растяща лихва” е посочена в т. 9
клаузата: “Лихвените проценти, посочени в т. 3 и т. 6 са на годишна база и са
фиксирани и валидни до края на срока, за който е сключен настоящият договор.”
= 3 =

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Депозитни операции

Свободните пари трябва да бъдат управлявани по начин, който води до тяхното увеличаване. Депозитът продължава да е най-популярната форма на „инвестиране”, при която лицето предоставя на банката парична сума при определени условия.
Изпратен от:
njkoi_82
на 2008-04-18
Добавен в:
Анализи
по Финанси
Статистика:
153 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
312
·
7
·
1,202
·
328
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Видове бюджети

18 дек 2007
·
440
·
4
·
934
·
220

Развитието на бюджетната практика постепенно довежда до твърде голямо разнообразие от бюджети...
 

Пазар на държавни ценни книжа

23 яну 2009
·
234
·
64
·
8,884
·
187
·
1
·
1

Лекции от ВСУ "Черноризец Храбър" на проф. д-р Хубенова - предназначен за четвърти курс.
 

Паричен пазар

25 юни 2009
·
294
·
11
·
1,957

Най-често срещаното определение за паричен пазар е: финансов пазар, на който се продават финансови инструмети със срок до 1 година...
 

Типови задачи за изпита по „Парични и капиталови пазари”

15 сеп 2009
·
309
·
9
·
2,601
·
1
·
1

Търговията с различните инструменти на паричните и капиталовите пазари е невъзможна без познаване на концепцията за промяната на стойността на парите във времето...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
23
1
4 мин
08.08.2018
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
8
1
7 мин
03.01.2020
» виж всички онлайн тестове по финанси

Депозитни операции

Материал № 131846, от 18 апр 2008
Свален: 153 пъти
Прегледан: 76 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 9
Брой думи: 2,368
Брой символи: 19,692

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Депозитни операции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения