Големина на текста:
Изработване на трудотерапевтичен план
1. Цели на мултидисциплинарния екип
Да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за лицата с увреждания и
подкрепяща среда за техните семейства.
Да съдейства за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата и възможностите им
за социална интеграция.
За обстойно изследване и запознаване с потребителя, неговите дефицити, възможности,
потенциал и желания, като и с близкото му обкръжение, се провеждат няколко срещи между
потребителя и специалистите от мултидисциплинарния екип.
В рамките на 5 дни след провеждане на първоначалната среща, Ръководителят координира
изготвянето на специализирана оценка от мултидисциплинарен екип. В мултидисциплинарния екип
се включват специалисти (медицинска сестра, трудотерапевт, домашен помощник,
рехабилитатор/кинезитерапевт), социален работник от ДСП, както и външни експерти, при
необходимост. Оценка включва:
? здравословно състояние – диагноза, прием на лекарства, ТПС, зрение, слух, дейности с
горните и долните крайници, дейности свързани с функциониране на опорно-двигателния
апарат;
? умения и способности за самообслужване – лична хигиена, хранене и обличане;
? умения и способности за домакинство – приготвяне на храна, чистене и пазаруване;
? реч и общуване;
? емоционално състояние;
? интелектуално развитие;
? поведенчески прояви;
? комуникативни умения;
? социални умения;
? знания, умения и компетентности
? други умения и компетентности – дефицити и ресурси.
Всеки от специалистите, които ще работят с потребителя изготвят индивидуален план за
работа с него в зависимост от възрастта, степента на развитие, нивото на увреждане и в
съответствие с потребностите и съобразно желанията му като приоритет са възможностите, а
дефицитите са само ориентир. В плана се:
? определят целите, които трябва да бъдат постигнати
? поставят конкретните задачи
? планират дейностите
? маркират очакваните резултати
? определя периода на работа
Планът включва дейности по задоволяване на:
? ежедневни потребности;
? здравни потребности;
? образователни потребности;
? рехабилитационни потребности;
? потребности в свободното време;
? потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.
В екипа: целите, мерките, дейностите и резултатите се обобщават в общ индивидуален план,
който се изработва на базата на изготвените индивидуални планове от специалистите.
Индивидуалните планове и общият индивидуален план се изготвят до един месец от приемане на
потребителя.
Г. Янкова Page 1
Индивидуалните планове за работа, общият индивидуален план и плана за здравни грижи се
съгласуват с потребителя или попечителя. Плановете се подписват от специалиста, който ги е
изготвил, потребителя и негов роднина.
Оценка на изпълнението на плановете се прави на всеки 6 месеца. При необходимост те се
актуализират.
Специалистите, които ще работят с потребителя, изготвят седмичен график на посещенията.
Активна работа
Активната работа с потребителите включва индивидуална и групова работа на всеки специалист
по случая с потребителя, за изпълнение на плана за грижи, индивидуалния план и плана за здравни
грижи, съобразно работния график.
С цел запазване личното достойнство на лицето с увреждане и правилна преценка на
действителната обстановка (динамика на процесите, рискове, и т.н.) се изслушва и се уважава
мнението му.
Активно се работи и с роднините на потребителите на услугата. От първият етап до последния, те
участват в целия процес по рехабилитация и интеграция на техните близки. Изготвянето на
индивидуалните програми на близките им става с тяхно участие и съгласие. Запознават се с текущите
оценки и нанесените корекции в индивидуалната програма. Обучават се от специалистите за
домашни упражнения с близките, за които се грижат. Всеки месец специалистите провеждат
индивидуални консултации с тях.
Специалистите изпълняват и отчитат дейностите почасово в рамките на деня в месечна форма за
планиране и отчитане на индивидуална и групова работа. Ежедневната работа на специалистите
с потребителите се описва в терапевтичен лист, а за трудотерапевта – в трудовотерапевтичен лист.
Груповата работа на специалистите с потребителите се извършва по предварително изготвена
програма, съгласно предвидения график и се отчита в протокол от групова работа.
Развитието по случая с всеки потребител, напредъка, постигнатите резултати или липсата на
такива, се установява на нарочно свикано екипно обсъждане или при оценка на плановете за работа с
потребителя на 6 месеца.
Оценката на плановете се прави в бланка оценка на индивидуалния план. При наличие на
разминаване в предварително планираните цели, дейности и резултати, плановете се актуализират –
т.е. изготвя се нов актуализиран план с необходимите промени.
МЕТОДОЛОГИЯ НА ТРУДОТЕРАПЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ
Трудотерапията е активен терапевтичен метод, при който се ползва системно трудовата дейност,
специално подбрана според заболяването, формата и фазата му, функционалното и психическо
състояние на лицето.
Целта и е да подпомогне цялостното възстановяване на организма, изразяващо се в настъпващи
положителни изменения.
Работата се ръководи от квалифициран трудотерапевт.
Организацията на работата му е устроена така, че потребителя да придобива нови знания, да
развива умения и да вижда обществената полезност на своя труд. Оптималният режим на
трудотерапия е свързан с индивидуалните възможности и личния избор на потребителя.
За постигане целта на трудотерапията, специалиста редува различни видове трудотерапевтични
дейности. Имайки предвид тази необходимост, са осигурени няколко възможности - зала за
трудотерапия с обособени: кът за приложно творчество, кът за подобряване фината моторика, кът
фотография, кухня, а в двора има обособено място за занимания по цветарство и градинарство.
Зaдачите, които трудотерапевта се стреми да изпълни са:
?Оптимално въздействие върху личността на потребителя за развиване на цялостния му
потенциал;
?Коригиране на недостатъците в емоционално-волевата сфера - изграждане на умение за
преодоляване на трудности;
?Развиване на двигателни умения;
Г. Янкова Page 2
?Овладяване на битови и трудови умения, за улесняване участието в обществения живот;
?Формиране на личността чрез развиване на трудови умения.
Тези задачи се постигнат чрез:
?Арт-терапия
?Финна моторика
Работата на трудотерапевта е подпомагана от екип доброволци – специалисти в своята област.
При необходимост трудотерапевта съвместно с рехабилитатора провеждат и обучение в
самообслужване – целта е да се преодолее безпомощността на потребителя, вследствие на
функционалното увреждане и да се постигне самостоятелност и независимост от другите. Зa целта се
упражняват елементарни действия: сядане и ставане от леглото, служене с прибори, поддържане на
лична хигиена, хигиена на мястото на живеене, хигиена на работното място, комуникация с околния
свят и др.
ПРИМЕРНА ТРУДОТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА - I
I.ПАСПОРТНА ЧАСТ
1.ИМЕ…………………………………………………………………………………………………………
2.ВЪЗРАСТ…………………………………………………………………………………………………...
3.ДИАГНОЗА………………………………………………………………………………………………..
4.СЪПЪТСТВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ…………………………………………………………………….
II.ЦЕЛ НА ТРУДОТЕРАПЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ
Постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот чрез придобиване
на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично
чувство.
III. ЗАДАЧИ НА ТРУДОТЕРАПИЯТА
1.Организиране на оптимален режим на трудотерапия съобразен с индивидуалните възможности на
всеки клиент
2.Оптимално въздействие върху личността за развиване на цялостния и потенциал чрез личностно
ориентиран модел, съобразен с индивидуалните особености
3.Придобиване на знания, умения и ориентири, относно заобикалящата среда
4.Изграждане на умения за преодоляване на трудности
5.Формиране на личността чрез развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения
6.Развиване на двигателни умения
7.Овладяване на битови и трудови умения, за улесняване участието в обществения живот
IV. ДЕЙНОСТИ:
1.АРТ-ТЕРАПИЯ
Изобразителна дейност
рисуване с акварел, темперна боя, смесена техника;
изработване на маски, елементи на украшения и художествени предмети от бита;
декориране чрез комбиниране на разнородни елементи;
изработване на картички, мартеници, пликчета;
живописни изделия с използване на сламки и хартия;
декоративни изделия от борови кори;
изработване на изкуствени цветя от хартия или пластмаса
Конструктивна дейност
Г. Янкова Page 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изработване на трудотерапевтичен план

Цели на мултидисциплинарния екип. Да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за лицата с увреждания и подкрепяща среда за техните семейства. Да съдейства за възстановяване и(или) развитие на потенциала на лицата и възможностите им за...
Изпратен от:
Камелия Дакова
на 2018-04-17
Добавен в:
Планове
по Труд и трудови отношения
Статистика:
165 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Планове по Труд и трудови отношения несваляни с 6 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Изработване на трудотерапевтичен план

Материал № 1315468, от 17 апр 2018
Свален: 165 пъти
Прегледан: 259 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: План
Брой страници: 6
Брой думи: 1,509
Брой символи: 10,715

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изработване на трудотерапевтичен план"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала