Големина на текста:
ТЕМА 1 Исторически обзор. Научни геронтологични школи.
Гериатрията/ идва от гръцките думи: geron - старец и iatreia – лечение / е дял от
медицината, който изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването
на болестите при възрастните хора. Тя се занимава с диагностициране, характерно
протичане, лечение, методи за социална рехабилитация. Предмет на гериатрията са
както болести, започващи в по-ранни възрастови периоди, така и специфичните
геронтологични заболявания. Гериатрията се занимава с проблеми най-вече от областта
на вътрешната медицина, ортопедията, неврологията и психиатрията
(геронтопсихиатрия). Геронтологията е раздел от биологията, изучаващ стареенето
във всичките му аспекти. Основната цел на геронтологията е да разкрие отключващите
фактори и механизмите за протичане на стареенето. Въпреки огромния материал по
тези въпроси, истинската същност на тези процеси все още ни е напълно непозната.
Основната задача на геронтологията е да предложи пътища за повишаване
благосъстоянието на възрастните хора и да забави тяхното стареене. Геронтологията е
общобиологична наука за възрастните организми.Както повечето биологични и социални
понятия, старостта също трудно се поддава на дефиниция. Най-общо, за възрастни се
приемат организмите със затихнали размножителни функции. Така природата намалява
вероятността за получаване на слабо, нежизнеспособно потомство.Предполага се, че
старостта е естествен еволюционен механизъм. Чрез него младото, подрастващо
поколение постепенно отнема ресурси за своето развитие (територия, храна, вода и
т.н.) от остаряващото поколение. Така младите индивиди се адаптират към условията
на заобикалящата ги среда много по-ефективно и устойчиво, отколкото при един рязък
преход.
Гериатриата се е появила като съставна част на геронтологията, включващи
медицинските аспекти и проблеми на стареенето на организма.
Съвременната геронтология е многопрофилна наука, занимаваща се с различните
аспекти на стареенето - медицински, социологични, биологични, икономически,
психологични, хигиенни, екологични и т.н. Това определя и характера на
геронтологията, като комплексна наука, развиваща се въз основа на
междудисциплинарни изследвания.
Развитието на геронтологията през XX век се характеризира с развитието на две основни
тенденции - диференциация и интеграция на научните знания. От една страна
геронтологията включва резултатите и методите на други науки, а от друга се разделя
на отделни направления в геронтологичните познания. Геронтологията се обогатява от
едни от най-младите науки; биохимия и биофизика, психоанализа, психофизиология.
Една от най-важните особености на изминалия XX век е стремителното нарастване на
абсолютния брой и относителния дял на възрастните и стари хора. Това заставя
обществото да обърне внимание на основните демографски процеси и на специфичните
здравни проблеми при възрастните и стари хора. Не е случайно, че началото на XX век
бележи обособяването и бързото развитие на гериатрията като самостоятелно
направление в геронтологичното познание. На преден план все повече излизат и
проблемите на възрастните и стари хора, свързани с тяхното обезпечаване, нуждата от
здравни грижи и социална защитеност. Решаването на практическите, а по-късно и на
теоретичните въпроси за положението на старите хора в обществото, довежда до
появата на ново направление на геронтологията - социалната геронтология. През 1990 г.
СЗО развива концепцията за активно стареене като възможен отговор на
предизвикателството от глобалното стареене. Активното стареене е процес на
оптимизиране на възможностите за здраве, безопасност и активен начин на живот, с
цел подобряване качеството на живота при възрастните и стари хора. Активното
стареене означава хората да реализират своя потенциал за физическо, психическо и
социално благополучие през целия си живот, да участват активно в обществения
социален, икономически, духовен, религиозен живот в съответствие с нуждите,
желанията и способностите си. при осигуряване па подходяща защита, безопасност и
грижи когато се нуждаят от помощ. С активното стареене се цели да се увечичи
продължителността на .живота при добро здраве и качество на живота (включително и
немощните, инвалиди и нуждаещите се от грижи хора), да се поддържа автономност,
усещане за възможност за контролиране, справяне с проблемите, за вземане па
решения за живота, съобразени със собствените предпочитания п преценки и
независимост (осъществяване на ежедневна жизнена активност с или без малка чужда
помощ) при възрастните и стари хора. Концепцията за активно стареене се базира на
принципите на ООН за независимост, съпричастност, достойнство, грижи,и т.н.
Активното стареене означава и поемане отговорности, включително за участие на
възрастни и стари хора в политическите процеси и други аспекти на обществения
живот.
Удължаването живота на хората е един от големите триумфи на човечеството, но
същевременно е голямо предизвикателство. Глобалното стареене през XXI век ще
повиши икономическите и социални нужди и разходи във всички страни. Същевременно
възрастните и стари хора са скъпоценен, често пренебрегван ресурс за икономиката и
обществения напредък.
Стареенето на населението поставя фундаментални въпроси:
1. Какво трябва да се направи, че възрастните и стари хора да останат независими и
активни?
2. Как да се подобри качеството на живота при възрастите и стари хора?
3. Как да се утвърди здравна политика насочена специално към възрастни и стари хора
за поддържане на добро здраве и с профилактична насоченост?
4. Как да се отговори на растящия натиск върху здравно осигурителните системи при
непрекъснато увеличаващия се брой вьзрастии и стари хора? Ще издържат ли здравно-
осигурителните системи на непрекъснато увеличаващите се разходи и няма ли те да
банкрутират? Как да се оптимизират разходите? Как да се осигурят нови ресурси?
5. Какъв да бъде баланса между ролята на семейството и държавата в грижите за
възрастните и стари хора нуждаещи се от помощ?
6. Как да се признае и утвърждава важната роля на възрастните и стари хора за
обществото?
Не е случайна оповестената цел па СЗО прел 1996 г. - "Здравите възрастни и стари хора
да останат важен ресурс за техчите фамилии, за обществото и икономиката"
(Декларация за проблемите на Старенето и Здравето па СЗО, Бразилия, 1996). С
промените в структурата на населението и оформянето на нашата страна към групата на
"застаряващи страни" с увеличаващо се възрастно население, се появява нуждата от
повече знания на медицинските специалисти по проблемите на стареенето и
особеностите на заболяванията при възрастните и стари хора. За голямо съжаление
знанията по геронтология и гериатрия, обособени като отделен предмет, все още не са
застъпени достатъчно в преподаването в медицинските институти и колежи, а
приложението им е недостатъчно в практиката на лекарите и медицинските сестри.
Така, най-онеправданата категория в нашето здравеопазване са възрастните и стари
хора
ТЕМА 2 Биологични основи на старостта и нейната същност
В нашия разнообразен и променящ се свят, процесът на стареене е един от малкото
проблеми, който обединява, уеднаквява и характеризира всички хора. С нарастването
на относителния и абсолютен дял на възрастните и стари хора, проблемът за старостта
и продължаването на живота се превръща в глобален проблем. За XX век са характерни
колосалните демографски изменения. През трите предшестващи века населението се
увеличава 3 пъти, а само през XX век - с близо 4 пъти (в началото на века в света са
живели 1 милиард и 630 милиона, а в края на века населението на земята се увеличава
3.7 пъти), т.е. темповете на нарастване на населението на земята са устойчиви и се
увеличават стремително. Същевременно броят на хората, достигащи до напреднала и
старческа възраст се увеличава многократно.
Застаряването на населението се установява:
1. по относителния дял на лицата над 60 годишна възраст (над 15%) и над 65 години (10%
по публикации на СЗО и ООН).
2. по увеличаването на разликата между дела на децата от 0 до 15 години и лицата над
50 годишна възраст. Делът на лицата от 0 до 15 години е по-малък спрямо лицата над 50
години и при увеличаване на тази разлика се проявява тенденцията за застаряване на
населението (характерна за всички развити страни).По данни на ООН през 1950 година в
света е имало 214 милиона лица над 60 години, през 2000 година 590 милиона, а през
2025 години те ще достигнат до 1.2 милиарда. Числеността на възрастните и стари хора
ще нарастне за този период 5 пъти, а населението на планетата само 3 пъти. Въпреки
мита, че процесите на стареене се отнасят само за доразвитите в икономическо
отношение страни, в развиващите се страни също се наблюдава драматично
увеличаване на броя на възрастните и стари хора. Прогнозира се, че населението над 60
години в тези страни ще се увеличи 9-кратно в следващите 50 години (от 171 млн за
1998 г. до 1 594 млн през 2050 година.В целия свят нараства бързо относителния дял на
възрастните и стари хора. Между 1970 г. и 2025 г: се очаква населението на земята над
60 години да нарастне с 694 млн. или 223%. През 2025 !. хората над 60 г. ще са 1.2 млрд,
а през 2050 г. 2 милиарда, от които в развиващите се страни ще живееят 80%.
Възрастовата триъгълна пирамида (на възрастовата структура) от 2002 г. ще придобива
все повече цилиндроподобна форма, при непрекъснато увеличаване на относителния
дял на възрастни и стари хора и намаляване на децата и младите хора. Очаква се, че
през 2025 г. в Япония. Германия. Италия и др. европейски страни 1 /З от населението
ще бъде на възраст над 60 години, а в страни с население над 100 млн. като Китай,
Индия, САЩ, Бразилия, Индонезия, Пакистан, Мексико. Бангладсж и Нигерия,
абсолютният брой на хората над 60 годни ще се удвои между 2002 и 2025 г. (ще
нараства и възрастта на хората над 60 г.). Съотношението между населението над 60 г и
между 15 и 60 години бързо се променя в целия свят, така например ако в Япония днес
има 39 лица над 60 години на всеки 100 на възраст между 15 и 60 години, то през 2025
г. този брой ще достигне 66. Относителният дял на хората над 60 г., живеещи в Африка,
Северна Америка, Океания ще се запази през 2025 г., в Европа ще намалее от 24% на
17% през 2025 г., за сметка на увеличения относителен дял на хората над 60 години,
живеещи в Азия (от 53 па 59%). В САЩ през 2002 г. с имало 35.6 милиона лица над 65
години (12.3% или всеки 8-ми американец, жител на САЩ, е над 65 години), като се
очаква през 2030 г.техния брой да се удвои (70 милиона американци ще бъдат над 65
годишна възраст (20%) или всеки 5-ти американец ще бъде над 65 години.По настоящем
лицата над 80 г. са. около 1% от населението на земята и около 3% в развитите страни,
тази възрастова група е с най-бързо нарастващ сегмент на популацията от възрастни и
стари хора. Процесът на стареене на населението е много по-голям, подчертано през
последните 2-3 десетилетия в развиващите се страни, така например ако относителният
дял на възрастните и стари хора във Франция се е удвоил от 7 на 14% за 115 години, то
за удвояване на относителния дял на възрастните и стари хора в Китай ще са

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 юни 2020 в 15:21 студент на 53 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2021
23 юни 2020 в 23:21 студент на 39 години от Враца - МУ - София, филиал Враца, факулетет - Обществено здраве, специалност - nikakva, випуск 2021
23 юни 2020 в 10:09 ученик на 25 години от Исперих - Гимназия "Васил Левски", випуск 2014
20 юни 2020 в 14:53 потребител на 21 години
14 юни 2020 в 12:25 студент на 21 години от Варна - Медицински университет "Проф.П.Стоянов", факулетет - Медицински колеж - Шумен, специалност - Медицинска сестра, випуск 2021
08 юни 2020 в 21:52 ученичка на 23 години от Брезник - СОУ "Васил Левски", випуск 2017
07 юни 2020 в 23:34 ученичка на 22 години от Гоце Делчев - ПМГ "Яне Сандански", випуск 2016
04 юни 2020 в 18:05 студент на 33 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет полиция, специалност - ППООР, випуск 2014
31 май 2020 в 09:30 в момента не учи на 35 години
29 май 2020 в 20:44 студент на 28 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Акушерка, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Социални проблеми на старите хора

12 мар 2011
·
63
·
2
·
493
·
172

Измененията настъпващи при стареене, външни и вътрешни фактори, особеноости и социални проблеми...
 

Анализ на работата на болница

09 окт 2008
·
480
·
15
·
2,110
·
1

Обектът на настоящето изследване -“МБАЛ- ТЪРГОВИЩЕ”АД е създадена през 1978 година. “МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД заема важно място в структурата на здравеопазната система в Област Търговище. Болницата се намира се в кв.”Запад”.Общата застроена площ е от...
 

Медицина на бедствията и авариите

09 дек 2008
·
39
·
7
·
764

Бедствени ситуации, характеристика, проблеми на медицинското осигуряване.
 

Анализ на релация, социална политика, икономически възможности -здравеопазване

14 окт 2011
·
31
·
9
·
2,154

Само по себе си здравето е резултат от общобиологичната възможност за приспособяване на човешкия организъм към промените на неговата външна среда....
 

Геронтология и гериатрия

Материал № 1314398, от 05 апр 2018
Свален: 89 пъти
Прегледан: 103 пъти
Предмет: Геронтология и гериатрия, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 44
Брой думи: 20,368
Брой символи: 131,284

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геронтология и гериатрия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала