Големина на текста:
ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
1. Приходите като обект на счетоводството – определение, оценка, признаване.
Според Международните и Националните счетоводни стандарти приходите представляват
нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на
придобиване(въ-
веждане, подобрения) на актива или намаляване на пасиви, което води до нарастване на
собствения капитал, отделно от дяловите вноски на капиталовложителите и преоценката,
отразена в този капитал.
На практика приходите се формират от продажба на продукция , стоки, услуги други
продажби,както и от използването на ресурси на предприятието от трети лица(лихви,
лицензионни възнаграждения, наеми, дивиденти и др.). В НСС 18 – Приходи се конкретизира,
че приход е брутният поток от икономически изгоди (получени пари или други ценности или
възникнало вземане) през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието,
когато този поток води до увеличение на собствения капитал, отделно от увеличенията,
свързани с вноските на собствениците. В размера на приходите се включват събраните суми
за данъци(например ДДС), застраховки и др. за сметка на трети лица.
С оглед получаването на необходимата информация за съставянето на отчета за
приходите и разходите (ОПР) приходите на предприятието за текущия период, подобно на
разходите му, се деференцират в три основни групи: приходи от дейността, финансови
приходи и извънредни приходи. Предприятията могат да прилагат и друга класификация на
приходите, ако това е предвидено в приложим счетоводен стандарт.
- приходи свързани с дейността: към тях се отнасят приходите от продажба на
продукция, стоки, услуги и други продажби(напр. на ДА и материали) и други приходи(от
излишъци на активи, отписани задължения, от възстановени загуби от обезценка на активи и
пр.).Общите или съвкупни приходи на предприятието се образува главно от този вид приходи.
- финансови приходи: този вид приходи се формират при използването на ресурси
на предприятието от трети лица, като например: приходи от лихви(по предоставени заеми и
по банкови сметки);приходи от съучастия(получени дивиденти от притежавани дълготрайни
финансови активи; акции и дялове на други предприятия, както и печалби от дъщерни
предприятия);положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти, от
увеличаване стойността на финансови активи и инструменти при последващи оценки по реда
на приложимите счетоводни стандарти, положителни разлики от промяна на валутните
курсове при обмяна на валута и други и други приходи от финансови операции. Обособяването
на тази група приходи дава възможност за осигуряването на необходимата информация за
ефективността от използването на финансовите ресурси.
- извънредни приходи: това са приходите, които възникват или са в резултат на
събития извън обичайната дейност и не се очаква да възникнат отново в близко бъдеще(напр.
получени обезщетения от застраховки).
Отделно се отразяват приходи за бъдещи отчетни периоди, това са тези приходи, за
които още при получаването им е известно, че се отнасят за следващи приходи, т. е. не са
посредствено свързани с текущия финансов резултат. По често те са свързани с дейността
на предприятието(напр. авансово получени суми за изпълнение на определени поръчки, за
такси, комисионни и пр.). Приходи за бъдещи периоди възникват и при финансови
операции(на-
пример получени лихви, които се отнасят за следващи периоди, при договори за продажби или
лизингови договори и други).
Приходите се оценяват по справедливата стойност на получените или подлежащите на
получаване възнаграждения под формата на парични средства или парични еквиваленти.
Когато паричния поток се забави, справедливата стойност може да бъде по-малка oт
номиналната стойност на получените или подлежащи на получаване парични средства.
Разликата между тези стойности се признава за приход от лихви.
Като сделки, които създават приходи, следва да се разглеждат продажбите на стоки или
услуги в замяна на несходни стоки или услуги. В тези случаи приходите се определят по
справедливата стойност на получените стоки или услуги, коригиране със сумата на всички
преведени парични средства или парични еквиваленти.
Съгласно НСС 18 приходите се признават, когато са налице слените критерии:
• съществува вероятност предприятието да има икономически изгоди;
• сумата на прихода и направените разходи или тези, които ще бъдат
направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно измерени(изчислени).
Когато възникне неяснота по събирането на вземане, което вече е отчетено като приход,
несъбираемата сума се признава за разход, а не като корекция на първоначално признатия
приход.
- приходи от продажби на продукция и стоки: признават се, когато са изпълнени
едновременно следните условия(вкл. посочените по-горе критерии):
• продавача е прехвърлил на купувача значителни рискове и облаги, свързани със
собствено-
стта върху продукцията и стоките;
• продавачът не запазва участие в управлението и контрола върху продаваните
продукция и стоки.
Когато продавачът запазва значителни рискове, свързани със собствеността, сделката не
се третира за продажба и приходът не се признава. Такива са случаите, когато:
• продавачът поема задължение за незадоволително изпълнение, което не е
покрито с гаранция;
• получаването на прихода от продажбата зависи от създаването на прихода
за купувача, след като продукцията или стоките бъдат продадени на други лица(продажба на
стоки или услуги на консигнация);
• изпратената(експедитираната) продукция или стоки подлежи на монтаж,
представляващ съществената част от договора, която все още не е изпълнена от
предприятието;
• клиентът има право да анулира покупката по причини, посочени в договора за
покупко-продажби и предприятието-продавач не е сигурно дали ще получи възнаграждение.
Посочените изисквания за продукцията и стоките се прилагат и при продажбата на други
активи.
- приходи, свързани със сделки за оказване на услуги: признават се в зависимост от
етапа на завършеност на сделките към датата на съставяне на счетоводния баланс, при
условие, че резултатите от тях могат да оценят надеждно.
- приходи от използването на активи на предприятието от други лица:
признават се, когато са на лице посочените по-горе критерии(сумата на приходите може да
бъде изчислена надеждно и предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката).
2. Основи на организацията на синтетичното и аналитичното отчитане на
приходите.
Като стопански процес, продажбите на продукция, стоки и услуги включва няколко
основни моменти: изпращане(експедитиране или предаване) на продукцията, стоките и
услугите на клиентите; начисляване на дължимите ДДС и акцизи за продажбите; извършване
на разходи по продажбата, респ. стокообмена; получаване на фактурната стойност от
клиентите и установяване на реализирания финансов резултат.
Изпращането(експедитирането) или предаването на продукцията, стоките и услугите се
извършва съгласно сключени договори. Документирането се извършва посредством различни
документи – нареждане за експедитиране на стоки, складови разписки, сертификати,
фактури, товарителница, решения аз изнасяне и други, които се определят от предприя-
тието при спазване на изискванията на Закона за счетоводството, Закона за ДДС и други
нормативни актове. При всички случаи за продажба се издава фактура, която е писмено до-
казателство за осъществената сделка. В практиката се използват данъчни и опростени фак-
тури. Чрез данъчните фактури се документира осъществяването на облагаеми сделки между
регистрираните по Закона за ДДС лица. Те съдържат информация за вида, количеството,
стойността и размера на начисления данък върху добавената стойност за извършената
обла-
гаема сделка. С опростените фактури се документират сделки между регистрирани лица(по
освободени сделки), между регистрирани и нерегистрирано лице(по облагаеми и освободени
сделки) и между нерегистрирани лица. Те съдържат всички задължителни реквизити на данъ-
чната фактура с изключение на сумата(размера) на начисления данък за извършената сделка.
При износ фактурата документира осъществяването на сделка за износ заедно с митническа
декларация по образец съгласно Закона за митниците. Съдържа информация за вида, коли-
чеството на сделката и договорената цена, която не включва данък върху добавената стой-
ност.
Митническата декларация включва информация, необходима за отчитане на изчислените
на митническата граница мита, такси и др.
При продажбите чрез електронен касов апарат с фискална памет се издава касова бележ-
ка с информация за продавача, поредния номер и дата на издаване, за определяне на вида, ко-
личеството, единичната цена на продадените стоки и извършените услуги и стойността,
включваща начисления данък върху добавената стойност. Продажбите не стоки и услуги,
документирани с касови бележки, ежедневно се обобщават в дневния отчет за продажбите,
които заедно с фактурите и известията към тях се посочват в дневника на продажбите,
който предприятието задължително трябва да води съгласно ЗДДС и Правилника за прилага-
нето му.
За отчитане на приходите в примерния Национален сметкоплан са предвидени съответни
синтетични сметки, обособени в раздел 7 – Сметки за приходи. В този раздел са включени
сметки за отчитане на текущите приходи от дейността( от продажби на продукция, стоки
и услуги, от финансирания и други приходи),приходите от възстановени загуби от обезценка,
финансовите и извънредните приходи и приходите за бъдещи периоди и финансирания.
В отделни групи са предвидени и сметки, чрез които се отчитат приходите в предприятия
с нестопанска дейност, приходите от пряко застраховане, от пасивно презастраховане и по
активно презастраховане.
3. Отчитане на текущите приходи от дейността.
3.1. Отчитане на приходите от продажби: приходите от продажби се отчитат чрез
сметките от едноименната група 70 Приходи от продажби. По – конкретно чрез сметките
от тази група се отразяват приходите, получени в резултат от текущата( основната ) дей-
ност на предприятието. За тази цел са обособени сметките:
-Приходи от продажби на продукция (с/ка 700)
-Приходи от продажби на стоки (с/ка 701)
-Приходи от продажби на услуги (с/ка 702)
-Приходи от финансирания (с/ка 706)
-Приходи от продажби на дълготрайни активи (с/ка 704)
-Приходи от продажби на материали (с/ка 705)
-Приходи от финансирания (с/ка 706)
-Други приходи (с/ка 709)
Чрез тези сметки се осигурява информация както за нетния обем(размер) на
продажбите,
така и за разходите, свързани с тях. След съпоставяне на записванията (оборотите) по де-
бита и кредита на съответните сметки се установява постигнатият финансов резултат от
продажбите и от другите приходи, свързани с дейността.
3.1.1. Отчитане на приходите от продажби на продукция, стоки и услуги: приходите
от продажба на продукция се отразяват чрез едноименната сметка Приходи от продажба
на продукция (700) . При разработването на индивидуалния сметкоплан на предприятието по
разгърнатата система към същата сметка може да се открият четирицифрени сметки
(подсметки) съобразно видовете дейност, от които продукцията е създадена:
- Приходи от продажби на продукция от промишлена дейност
- Приходи от продажби на продукция от селско стопанска дейност
- Приходи от продажби на продукция от строителна дейност и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
mengel написа на 22 мар 2009 ОТГОВОРИ
ученичка
СТАШНИ СТЕ В ТОЗИ САЙТ
 
Домашни по темата на материала
СМЕТКОПЛАН -примерен
добавена от venecia.hristova 19.01.2013
2
64
Подобни материали
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
379
·
2
·
860
·
568
·
1
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Същност и калсификация на разходите

12 окт 2008
·
76
·
1
·
455
·
56

Ползвано за пищов на държавен изпит.........................
 

Счетоводна политика

28 яну 2009
·
297
·
14
·
2,914
·
366

Въз основа на действащата нормативна база на законовите принципи за осъществяване на счетоводството се изготвя счетоводна политика на всяко предприятие...
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
303
·
2
·
339
·
530
·
1

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Счетоводни и данъчни аспекти на лизинговите сделки

29 апр 2008
·
166
·
6
·
383
·
80
·
1

Лизингът е съвременна форма на кредитиране, която предлага повече предимства в сравнение с банковия заем. Лизингът е най – прекия път да се придобие необходимата стока или оборудване, без да се влагат наведнъж крупни парични средства...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
3 мин
26.06.2019
Униграфическо счетоводство
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по дисциплината "Теории, системи и школи в счетоводството" и е подходящ е за студенти от икономически специалности, предимно от УНСС. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
8 мин
23.12.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Отчитане на приходите

Материал № 131284, от 17 апр 2008
Свален: 564 пъти
Прегледан: 314 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 3,301
Брой символи: 29,614

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчитане на приходите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения