Големина на текста:
Анализ на проблемите пред устойчивото развитие на индустриални зони в РБългария
Резюме: В доклада са дефинирани понятията индустриални зони и устойчиво развитие.
Направен е преглед на националното законодателството и е изведена правната рамка за
устойчиво развитие на индустриалните райони в страната. Представени са
стратегическите, планови и програмни документи, въз основа на които се реализира
националната политика за устойчиво развитие. Описани са главните проблеми пред
успешната реализация на устойчиво развитие на индустриалните зони в България.
Ключови думи: устойчиво развитие, индустриални зони
1.ВЪВЕДЕНИЕ
Индустриални зони са районите с развита индустрия. Големият относителен дял на
индустрията (30,4%) в структурата на брутния вътрешен продукт на РБългария я
утвърждава като основен, водещ отрасъл в националното стопанство. В нея са заети над
27% от активното население в страната [3].
Индустрията е сред основните антропогенни дейности, причиняващи замърсяване на
околната среда и изтощаване на природните ресурси. Двете водещи направления в
индустрията са енергетиката и промишлеността.
Промишлеността произвежда продукти за крайна консумация или полуфабрикати. Чрез
производствената си дейност тя е най-големият замърсител на околната среда.. Всяка
промишлена дейност въздейства върху околната среда, тъй като се нуждае от енергия и
суровини. Въздействието е по-силно, когато като суровини се употребяват
невъзобновяеми ресурси. Въздействието включва: замърсяване на въздуха, водата,
почвата и земята; генериране на отпадъци; консумация на значими количества вода;
шумово замърсяване; блокиране на големи площи.
Енергийната индустрия задоволява настоящите нужди от енергия. В изпълнението на
тази задача енергетиката трябва да балансира между предизвикателствата на
изчерпващите се запаси от конвенционални енергийни ресурси, огромните екологични
поражения, които използването им нанася върху околната среда и задължението да
осигурява качествено, непрекъснато, стабилно енергоснабдяване на достъпни цени. За
съжаление не съществува форма на превръщане на първична енергия в електричество
без това да се отразява неблагоприятно на околната среда. Енергетиката има значителен
дял в отделяните серни и азотни окиси, прах и парникови газове в атмосферата.
Сериозен проблем са опасните отпадъци и голямото количество пепел и сгурии, които
се изхвърлят при електропроизводството. Все още не е внедрена технология за
оползотворяването на част от тези отпадъци. Замърсяването на водите в процеса на
електропроизводството също е значително, но поради практически почти затворения
цикъл на водоползване чрез хвостохранилищата, това не оказва съществено влияние
върху качеството на повърхностните и подземните води[18].
В резултат на индустриално замърсяване от близкото минало в нашата страна са се
формирали райони с изострени екологични проблеми, които е прието да се наричат
екологични "горещи точки". Такива са районите Пловдив-Асеновград; Димитровград;
Варна-Девня; Русе; София-Кремиковци и др. Тези райони са свързани предимно с
големите градове или големите локализации на индустриални дейности. Макар и
неголеми по териториален обхват, те засягат пряко качеството на живот на населението
и влошават инвестиционната атрактивност на съответните райони. Влошеното
състояние на околната среда в посочените райони и задълбочаването на съвремнните
глобални екологични проблеми, налагат необходимостта от устойчиво развитие на
индустриалните зони в България.
2.Определение за понятието устойчиво развитие
Концепцията за устойчиво развитие се оформя през 70-те години на ХХ век, като
основите й са заложени още през 1972 г. на Световната конференция за човешко
развитие, проведена в Стокхолм, когато е взето решение за създаване на Програмата за
околна среда на ООН. Голяма популярност концепцията придобива с Доклада на
Световната комисия за околна среда и развитие през 1987 г., в който към икономическия
и екологичния аспект на устойчивото развитие е добавено и човешкото измерение. На
Конференцията за околна среда и развитие на ООН в Рио де Женейро през 1992 г. за
първи път е представена тезата за същността на устойчивото развитие като цялостна
концепция за управление на развитието, състояща се от три основни елемента, а
именно: съчетаване на икономическото и социалното развитие при запазване и
подобряване качеството на околната среда [1, 2].
Предложени са много и най-различни, често противоречиви дефиниции на
устойчивото развитие (УР), отразяващи различни гледни точки, ценности, разбирания и
интереси. Класическата дефиниция на понятието е тази, дадена от Световната комисия
за околна среда и развитие, в Доклада на Брундтланд, 1987 г. и тя гласи: "Устойчивото
развитие е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да отнема
възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди."
Дефиницията е приета и в българското законодателство – в заключителните разпоредби
на Закона за опазване на околната среда с нея е дадено определение на понятието
"устойчиво развитие", като в допълнение е отбелязано, че устойчивото развитие
обединява два основни стремежа на обществото: постигане на икономическо развитие,
осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и опазване и подобряване на околната среда
сега и в бъдеще [1, 6].
Основните принципи на устойчивото развитие са следните:
-Да се задоволят потребностите на съвременното общество, без да се лишават
бъдещите поколения от възможността да задоволяват потребностите си в същия
размер (количество);
-Да се използват пестеливо природните ресурси и да се възстановява нарушеното
екологично равновесие;
-Да се анализира икономическия ефект от всяка дейност, като се вземат предвид
разходите за възстановяване на загубите, нанесени на околната среда, т.е. да
заплаща и чисти този, който замърсява;
-Да се разпределят по-справедливо разходите за опазване на околната среда от
трансгранични замърсявания между сегашното и бъдещите поколения [1].
3.Национална законодателна рамка за УР на индустриални зони
Съвременните действащи закони, поставящи правната основа за устойчиво развитие на
индустриалните зони в Република България, са:
?
?
Конституция на РБългария. Още в глава първа, "Основни начала", чл.15
гласи: "Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната
среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на
природните богатства и ресурсите на страната." В Конституцията (чл.55) изрично се
подчертава: "Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в
съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната
среда" [5].
?
?
Закон за опазване на околната среда. Законът за опазване на околната среда,
приет септември 2002 г., създава правната рамка за комплексен подход към въпросите
на околната среда. Устойчивото развитие е на първо място в списъка от принципи, на
които се основава опазването на околната среда. В Закона са поставени основните
правни изисквания за опазване и ползване на компонентите на околната среда и
управлението на отпадъците. Съгласно чл.34 на ЗООС, лицата, осъществяващи
дейности по ползване на компонентите на околната среда за задоволяване на собствени
потребности с нестопанска цел или използване на природни ресурси с цел стопанска
дейност, са длъжни да опазват и възстановяват околната среда. Въвеждането на
принципа на устойчиво развитие се извършва чрез изискването за извършване на
екологична оценка на планове и програми и на оценка на въздействието върху околната
среда на инвестиционни предложения. Законът регламентира мерките за
предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване [6].
?
?
Закон за регионалното развитие. На първо място сред целите на закона е
създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на районите в Република
България. В чл.3 на закона е дефинирано понятието "регионално развитие" като процес
на формиране и осъществяване на политика за постигане на балансирано и устойчиво
развитие на административно-териториалните единици, обединени в райони за
планиране на територията на Република България [7].
?
?
Закон за устройство на територията. Член първи на Закона гласи:
"Територията на РБългария е национално богатство. Нейното устройство гарантира
устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението"
[8].
?
?
Закон за чистотата на атмосферния въздух. Целта на закона е да се защити
здравето на хората и на тяхното потомство, животните и растенията, техните
съобщества и местообитания, природните и културните ценности от вредни
въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за обществото
при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности.
Със закона се уреждат определянето на показатели и норми за качеството на
атмосферния въздух; ограничаването на емисиите; правата и задълженията на
държавните и общинските органи, на юридическите и физическите лица по контрола,
управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух; изискванията за
качеството на течните горива; ограниченията в емисиите на серен диоксид при
използването на течни горива [9].
?
?
Закон за водите. Главната цел на закона е да осигури интегрирано управление
на водите в интерес на обществото и за опазване здравето на населението, както и да
създаде условия за осигуряване на достатъчно количество и добро качество на
повърхностните и подземните води за устойчиво, балансирано и справедливо

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на проблемите пред устойчивото развитие на индустриални зони в Р. България

В доклада са дефинирани понятията индустриални зони и устойчиво развитие. Направен е преглед на националното законодателството и е изведена правната рамка за устойчиво развитие на индустриалните райони в страната...
Изпратен от:
Hristina Tashkova
на 2018-03-19
Добавен в:
Анализи
по Регионално развитие
Статистика:
7 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по Регионално развитие от София за Студенти несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Политика на устойчиво развитие в Република България


Предимства и ограничения за регионалното устойчиво развитие на България...
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Анализ на проблемите пред устойчивото развитие на индустриални зони в Р. България

Материал № 1312643, от 19 мар 2018
Свален: 7 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Анализ
Брой страници: 9
Брой думи: 3,590
Брой символи: 24,036

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на проблемите пред устойчивото развитие  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 372 87

виж още преподаватели...
Последно видяха материала