Големина на текста:
Стратегическо управление в публичната сфера
Тема 1 Публичен сектор, публична дейност, публичен мениджмънт
Публичния сектор включва система от държавни организации или учреждения, занимаващи се с управление на
публичните активи с данъчно облагане и с предлагане на публични блага използвани от обществото. Има
производен характер пазарното стопанство и добива ресурси от данъкоплатците и частния сектор.
!!!! Има 3 вида блага – публични, частни и смесени блага.
-Частни блага – за тях потребителя трябва да заплати определена цена, за да придобие правата за
ползването им. Потреблението им се основава на 2 принципа:
a)Принцип на изключването – означава, че този, който не заплати цената на конкретното частно
благо се изключва безусловно от потреблението;
b)Принцип на конкурентност – налице е конкуренция и при производителите и при потребителите
на конкретното частно благо
-Публични блага – при тях принципите на изключването и конкурентност са неприложими. При тях се
използват предимно други, непазарни механизми. Основни публични блага са отбраната на страната,
вътрешния трудов ред, образование, здравеопазване и др. Публичните блага биват достойни, т.е носят
праводействие на обществото – напр. образование, здравеопазване и др. Публичните блага биват и
недостойни. За тези блага обществото изразходва публични ресурси, за да се преодолее вредата от тях.
Напр. алкохолизъм, наркомания и др.
-Смесени блага – съчетават в себе си принципите на изключване и конкурентност.
a)Публичен избор система за разкриване на предпочитанията на отделните граждани или
граждански структури към потреблението на дадени публични блага. Осъществява се по 2 начина –
чрез директно гласуване и чрез избраните от народа органи
b)За меродавен /сигурен, достоверен, авторитетен/ се приема изборът на т.нар. среден избирател. Това
ще рече този, който е с най-голяма публична избираемост.
c)Публични разходи – разходите, които извършва държавата, с цел осигуряване на определен вид
публични услуги. Средствата за тях се осигуряват основно – това са така наречените публични
вземания – данъци, мита, такси, акцизи и др.
d)Публични услуги – услугите, предоставени от държавата или упълномощени от нея организации на
отделния гражданин на различни социални групи и на обществото като цяло.
e)Организация, предоставяща обществени услуги – всяка организация, независимо от правната форма
на учреждаването и, която предоставя една или повече от средните услуги – образователни, здравни,
водоснабдителни и др., предоставени за задоволяване на обществените потребности, включително
като търговска дейност по повод на чието представяне могат да се извършат административни
услуги.
3. Публичен мениджмънт – мениджмънтът = на управление + ръководство
-Управление – въздействие върху организацията и системата за постигане на нейните цели.
-Ръководство – въздействие върху човешките ресурси /персонала/ за постигане целите на организацията.
Публичният мениджмънт може да се определи като управление и ръководство на публичните организации.
Основните разлики между бизнес мениджмънта и публичния мениджмънт са в целите, субектите и обектите на
управление. Бизнес мениджмънта може да се определи като управление и ръководство на бизнес администрацията.
1
Тема 2 Организация и управление. Управление на организациите в публичната сфера
I. Организация и управление
За да може група хора да бъде наречена организация, трябва да отговаря на следните характеристики:
-Наличие най-малко на 2-ма души, които считат себе си за част от групата;
-Наличие на обща цел на хората в групата;
-Наличие на членове на групата, които работят съзнателно за достигане на общата цел.
Според американският изследовател Честър Бърнард, организация е група от хора, дейността на която съзнателно
се координира за достигането на обща цел или цели. Терминът „организация” може да се разглежда от 3 гледни
точки:
1. Като система
2. Равнище на организираност вътре в системата, т.е добър ред, лош ред, вътре в организацията
3. Като функция на управлението – планиране, организиране, контрол
Системата представлява съвкупност от елементи, които са свързани по между си с динамично взаимодействие и
функционира като цяло за постигането на определена цел или цели. Всяка организация е съставена от различни
индивиди и това позволява ефективността да се постигне чрез разделението на труда и съответстващата му
организация. При това, координацията прави възможна появата на определението „синергия”. Синергия - основава
се на разбирането, че цялото е по-голямо от сумата на неговите части.
Обединяване и взаимодействие на различни органи или организации- напр. с цел изпълнението на определена
функция като по този начин се засилва мощта при съвместното им съдействие. Съществуват разнообразни
източници на синергия в публичната администрация. Те се формират чрез комбиниране на видовете дейности,
съчетаване на функциите, обединяване на усилията, сплотяване на служителите, сдружаване с др.организации и др.
Синергията /синергичният ефект/ може да бъде позитивна /позитивен/, т.е 2+2=5 или негативна /негативен/, т.е
2+2=3.
II. Класификация на организациите или системите
a)Организациите могат да се класифицират според различни критерии или признаци. Критерии:
-Според размера биват големи, средни или малки
-Според крайната им цел или основната им функция биват политически, здравни или др.
-Според степента на ефективност биват ефективни или неефективни
-Организациите могат да се разделят на формални и неформални.
b) Класификация на системите:
-По физическа измеримост на връзките между компонентите им биват физически или абстрактни
-По необходимост за наличието им на съзнателен волеви акт на човека биват изкуствени или естествени
системи
-Отворени и затворени системи
III. Управление на организациите в публичната сфера
Дефинира се като човешка дейност, насочена към ефективно използване на ограничените ресурси, с които
разполагат организациите в публичната сфера за постигане на техните цели.
!!!!!! Управлението на публичната сфера се характеризира със следните особености:
1) Публичните организации си поставят цели, които съществено се различават от тези в бизнес организациите.
Дейността им се подчинява на обществения интерес. Публичните блага се консумират без достатъчна
обратна връзка и оценка от страна на техните потребители.
2) Организациите в публичната сфера имат строго дефиниран предмет на дейност
2
3) В структурно отношение, организациите в публичната сфера се характеризират с голям брой дирекции,
сектори, отдели, като това предполага бюрократично поведение
4) Други
Управлението на публичните организации е необходимо да се промени в следните насоки:
-Пренасяне на техниките на стратегическия мениджмънт от бизнеса в публичната сфера
-Измерване на резултатите от дейността на публичните организации съобразно критерии за икономическа
ефективност и ефикасност
-Промяна в акцента при предоставяне на публични услуги от предлагането към търсенето на публични
услуги
-Отстраняване на колективната безотговорност на работещите в публичната сфера
-Други
Тема 3 Стратегия – понятие; характерни определения; конкурентна основа на стратегията
I. Обща постановка
Понятието стратегия датира от древногръцката цивилизация. Етинологията му се корени от гръцкия термин за
завладяване „ekstrsteia”. От „stratus /войска, армия/ и „ago” /водя/. Стратегията означава изкуството на генерала или
пълководеца. Терминът стратегия е въведен отново и адаптиран към съвременната цивилизация през 19 век от
прочутия немски военен теоретик Карл Фон Клаузевиц. Понятието стратегия напоследък е навлязло в почти всички
области на човешката дейност, тъй като стратегическото мислене и действие се налага навсякъде, където се действа
в условията на ограничени ресурси и конкуренция. Говори се например за пазарна стратегия и др. Концепцията за
стратегията е наета от военната сфера и адаптирана към сферата на политиката, бизнеса и в последствие в сферата
на общественото управление. Клаузевиц многократно заявява своя прочут трактат „ теория на голямата вина”, че
войната е продължение на политиката с др. средства. Стратегирането е формулирането и реализирането на
стратегия.
II. Характерни определения
1.Стратегия според Клаузевиц, Сун Дзъ и Лидъл Харт.
За Клаузевиц, стратегията е изкуството да се използват битките като средство да се постигат целите на войната.
За Сун Дзъ най-хубавата битка е тази, която не се състои от „битки на всяка цена”, „няма нужда”, защото са по-
неефективни и отдалечават целта на войната в сравнение с преките действия по осъществяването на тази цел.
Лидъл Харт определя стратегията като изкуството за разпределение и приложение на военни средства за
изпълнението целите на политиката.
2.Стратегия според Джордж Стайнър – стратегията се отнася до основните направления на решенията, т.е до
намеренията, целите и мисиите; стратегията отговаря на въпроса „ Какво трябва да върши организацията?”.
Тези определения са твърде различни, за да се допълват взаимно.
3.Стратегия според Хенри Минцбърг
В книгата си от 1994г „ Възходът и падението на стратегическото планиране”, той казва, че хората използват
стратегия по няколко различни начина. Най-често са следните 4 вида:
-Стратегията е план;
-Стратегията е модел на действие;
-Стратегията е позиция;
-Стратегията е перспектива.
4.Стратегия според Майкъл Портър
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегическо управление в публичната сфера

Организация и управление. За да може група хора да бъде наречена организация, трябва да отговаря на следните характеристики: Наличие най-малко на 2-ма души, които считат себе си за част от групата; Наличие на обща цел на хората в групата...
Изпратен от:
bubito21
на 2018-03-14
Добавен в:
Лекции
по Стратегическо управление
Статистика:
26 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Стратегическо управление за Студенти несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Тестове по Публични финанси

23 мар 2009
·
448
·
5
·
796
·
8
·

Тестове по Публични Финанси 1. В едно стопанство (общество) от двама души (А и Б), което произвежда две блага (Х и У), използвайки два фактора на производството (L и C), условието за разменна ефективност има следния вид: MRSAx,y = MRSBx,y 1....
 

Публични блага

28 апр 2010
·
101
·
3
·
1,047
·
203

Лекция на тема публични блага, използвана в 3-ти курс...
 

Публични блага

18 май 2010
·
227
·
3
·
1,275
·
356

Представляват специфичен тип стоки и услуги, чието предлагане от частния сектор е затруднено. Типични примери за публични блага са отбрана, сигурност, улично осветление, сфетофари, образование, здравеопазване, държавно управление...
 

Публични финанси

14 мар 2008
·
1,755
·
19
·
3,832
·
796
·
1

Лекции по публични финанси от ИУ гр.Варна. Съдържат темите финанси и финансови системи, публично стопанство и публични блага, държавни доходи, обща теория на данъка, косвени данъци, акцизи, ДДС, организация на облагането с ДДС, мита и др. теми
 

Публични финанси

17 мар 2008
·
609
·
13
·
3,601
·
125
·
2

Продуктът на труда се изразява (измерва) в пари и трябва да бъде разпределен между неговите основни създатели. Това разпределение се осъществява чрез съвкупност от финансови методи и форми. То предопределя т.нар. „първично”...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по стратегическо планиране за 1-ви курс
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 1 курс
Тест по стратегическо планиране за студенти 1-ви курс. Съдържа 24 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
41
1
3 мин
01.11.2013
Управление на маркетинга в туризма - тест 3
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
7
1
4 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегическо управление в публичната сфера

Материал № 1312103, от 14 мар 2018
Свален: 26 пъти
Прегледан: 27 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 7,716
Брой символи: 52,271

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо управление в публичната сфера"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала