Големина на текста:
КОНСПЕКТ-ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ОКС “МАГИСТЪР”
I ЧАСТ
1.Педагогика, предучилищна педагогика и психология като науки. Основни понятия.
Интегративни тенденции.
2.Психолого-педагогическа характеристика на детето от предучилищна и начална
училищна възраст.
3.Принципи на възпитанието. Методи на възпитанието-същност, детерминанти,
класификация. Характеристика на отделните методи. Форми и средства на
възпитанието.
4.Умствено възпитание Същност и съдържание на интелекта Основни идеи и
концепциии за интелекта Цел и задачи на умствено възпитание Развитие на
способностите на детето в предучилищна и начална училищна възраст
5.Нравствено възпитание. Същност и особености на морала като социален
феномен Нравственото развитие на личността Процес на нравственото
възпитание- цел задачи съдържание Особености на нравственото възпитание в
предучилищна и начална училищна възраст
6.Естетическо възпитание-същност, цел и задачи. Основни категории в
естетическото възпитание. Фактори и средства за естетическо възпитание.
Особености на естетическото възпитание в предучилищна и начална учищна
възраст.
7.Здравно възпитание-цел, задачи, методи, средства и форми. Здравни
детерминанти. Процесът на полова идентификация на децата от предучилищна и
начална училищна възраст.
8.Игрова дейност-същност, структура и значение за личностното развитие на детето
от предучилищна възраст. Психолого-педагогическа характеристика на играта.
9.Класификация и характеристика на видовете игри. Етапи за овладяване на
игровата дейност. Възпитателната роля на видовете игри в детската градина.
10.Своеобразие на образователния процес детската градина. Форми на
педагогическо взаимодействие.
11.Учебна дейност в начална училищна възраст-същност, компоненти. Роля на
учебната дейност за формиране на основни психични образувания-рефлексия,
вътрешен план на действието/действия наум/ и анализ.
12.Преподаването и ученето в обучението.
13.Принципи на обучение. Същност и характеристика.
14.Методи на обучение-същност, свойства, функции, детерминанти. Характеристика
на методите на обучението. Инерактивни методи в обучението. Методи и форми
за контрол и оценяване на знанията, уменията и отношенията. Източници на
субективизъм при оценяването.
15.Урокът-основна форма за организация на обучение-същност, структура,
изисквания. Типове уроци. Подготовка на учителя за урока. Възможности за
усъвършенстване на урока.
16.Самостоятелна работа на учениците. Условия за успешна самостоятелна работа.
Организиране и планиране на самостоятелната работа.
17.Предучилищен и начален училищен етап в образователната система. Обща и
специална подготовка на децата за училище. Диагностика на готовността на
децата за училищно обучение. Приемственост “детска градина-училище”
18.Семейството като социализираща среда и възпитателен фактор. Процес на
семейно възпитание. Съдържание, методи и средства при реализиране на
възпитателните функции на семейството.
19.Психолого-педагогическа характеристика на учителската професия.
Професионални компетентности на детския и началния учител.
КОНСПЕКТ-ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ОКС “МАГИСТЪР”
II ЧАСТ
1. Принципи на родноезиковото и литературното образование в предучилищна и начална
училищна възраст. Стратегически функции на комуникативно речевия принцип.
2. Обогатяване на речника в предучилищна възраст. Езикови игри и упражнения за
активизиране на устната реч.
3. Закономерности на овладяване на звуковата култура в предучилищна възраст.
Съвременен вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод-подготовка за четене и
писане и начално ограмотяване в 1-ви клас.
4. Условия за възпитаване на граматически правилна реч в предучилищна възраст
Видове уроци в началното обучение по български език Инвариантна структура
5. Съвременни изисквания към работата с художествена литература в предучилищна
възраст. Методи и похвати на литературното обучение в 1-4 клас.
6. Формиране на умения за устно изложение в предучилищна възраст. Типология на
детската речева изява в 1-4 клас. Характеристика на комуникативно речевите умения за
преразказване и съчиняване.
7. Предмет, цел и задачи на педагогиката на взаимодействие “дете-среда”. Съвременни
педагогически технологии за ориентиране на децата от предучилищна възраст в света.
8. Методиката на обучението по човекът и обществото и човекът и природата в
началното училище като наука –основания за необходимостта от методика предмет
задачи връзки с другите науки
9. Цели и съдържание на образователно направление “Околен свят” /педагогическо
взаимодействие с три-четири пет-шест и шест седемгодишни деца/.
10. Принципи на подбор и структориране на образователното съдържание в направление
“Околен свят”. Подходи и принципи за подбор и структуриране на програмното
съдържание по “човек и общество” и “човек и природа”.
11. Педагогически функции и характеристика на системата от методи за ориентиране на
детето от предучилищна възраст в света. Основни методи в обучението по “човек и
общество” и “човек и природа”. Похвати използвани в обучението.
12. Своеобразие и функции на педагогическата ситуация като основна форма на работа
при ориентиране на детето от предучилищна възраст в света. Основни форми
организация на учебно – възпитателната работа по “човек и общество” и “човек и
природа”.
13. Количествена и аксиоматична теория за изграждане на аритметиката на естествените
числа Методика на изучаване на числата до 20, релациите “>”,” <” и “=”, операциите
събиране и изваждане с тях/събиране и изваждане без преминаване на десетицата
събиране и изваждане с преминаване/. Методика на изучаване на двуцифрените числа,
по-големи от 20, трицифрените и многоцифрените числа, операциите събиране,
изваждане, умножение и деление.
14. Задачите като цел и средство в обучението по математика. Изграждане на
елементарна представа за текстова задача/5-7 годишните деца/, видове задачи, етапи при
решаване на текстова задача в началните класове, структура на текстовата задача.
15. Величини. Сравняване и измерване на величини-компоненти на измерването,
равнища. Методика на изучаването на величините в началните класове: дължина на
отсечка; големина на ъгъл; време. Конкретна методика на изучаването на: единиците за
дължина, лице, време отношението между мерките за дължина; между мерките за лице;
между мерките за време. Аритметични операции с именувани числа.
16. Формиране на елементарни представи за форма и геометрични фигури у 5-7
годишните деца Методика на изучаване на геометричното съдържание в началните
класове-конкретни методически насоки при изучаване на геометричните понятия
17.Психологическа характеристика на изобразителната дейност. Значение на зрителните
възприятия, памет и представи. Специфика на мисловните процеси в изобразителната
дейност. Роля на въображението.
18. Теории за произхода и движещите сили на детската изобразителна дейност. Същност
на детската изобразителна дейност.
19. Основни етапи и характерни особености в развитието на детската изобразителна
дейност. Еволюция на елементите на изображение в детската изобразителна дейност-от
три до десет годишна възраст.
20. Методи и похвати на обучение по изобразително изкуство в детската градина и
началното училище.
21. Изобразителни форми на организиране на учебно-възпитателния процес по
изобразително изкуство в детската градина и началното училище. Структура
методическа организация.
22. Теоретични постановки и определения на музикалните способности Структура на
музикалността.
23. Формиране и развитие на музикалните способности в ДГ и НУ.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит ПНУП

Теми за държавен изпит ПНУП, Св. Св. Кирил и Методий Велико Търново...
Изпратен от:
zar4o0000
на 2018-03-11
Добавен в:
Общи материали
по Педагогика
Статистика:
11 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
стажантски дневник за държавна практика
добавена от avramovaasia80 преди 25 дни
0
24
информационна брошура за специалисти, която да съдържа 10 теста за изследване на речта в детска възраст.
добавена от mitko.terziev_7416 28.05.2019
0
21
педагогика на ранната възраст предмет,научноизследователски задачи,методи на изследване
добавена от dani.milosheva 21.04.2018
0
75
Драматизация на народна приказка
добавена от natasha.petrova.754 18.01.2020
1
21
Теми за държавен изпит по ПНУП ЮЗУ -бакалавър
добавена от lolitka86 14.01.2020
1
12
Подобни материали
 

Методи на обучението

29 май 2007
·
2,953
·
11
·
1,339
·
1,161

Методите на обучение като "подредени системи от взаимосварзани похвати за педагогическа дейност на учителя и учебно-познавателна дейност на учениците".
 

Методи на възпитание

21 окт 2008
·
765
·
11
·
1,242
·
725
·
1

Методи на възпитание – начини и способи за въздействие от страна на педагога върху личността на възпитаника с цел формиране или промяна на определени възгледи, убеждения, чувства, потребности, вид поведение /действия, постъпки/, ценностни ориентации...
 

Училищна възраст

19 окт 2009
·
19
·
3
·
432
·
28

В училищната възраст различаваме два периода : период на младшата училищна възраст, обхващащ децата от началните класове (от І до ІV), и период на старша училищна възраст, обхващащ децата от горните класове (от V-X)...
 

Словесни методи на обучението

05 апр 2008
·
359
·
15
·
1,717
·
406

Думата „метод”, преведена от гръцки, значи път, начин. В педагогиката под методи на обучение се разбират начините за работа на учителя и на учениците, чрез които те овладяват знания, умения и навици, развиват се техните познавателни способности.....
 

Формиране на познавателен интерес у петокласниците чрез нетрадиционни методи в обучението

17 апр 2008
·
99
·
13
·
1,163
·
93

Учебният предмет “Човекът и природата“ е интеграция на физични, химични и биологични знания осигуряващи изграждане на единна картина за многообразието на неживата и жива природа в съзнанието на учениците...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
28
1
7 мин
18.09.2013
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
25
1
2 мин
18.11.2016
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Теми за държавен изпит ПНУП

Материал № 1311721, от 11 мар 2018
Свален: 11 пъти
Прегледан: 3,029 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Общ материал
Брой страници: 435
Брой думи: 677
Брой символи: 4,946
Цена: 70.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 15 1

Виолета Филипова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  23 години
9 1

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения