Големина на текста:
SWOT АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
СИЛНИ СТРАНИ
Благоприятно географско разположение спрямо паневропейските транспортни
коридори и националното пространство.
Утвърден индустриален център със стабилна група МСП, с водеща роля на
преработващата промишленост.
Водещите сектори в икономиката на общината са експортно ориентирани.
Благоприятна среда за развитие на бизнес.
Богато природно и културно наследство, благоприятен микроклимат и разнообразен
ландшафт, създаващи условия за развитие на различни форми на туризъм.
Природни условия, подходящи за развитието на биологично земеделие и
агроекологични практики.
По-добра образователна структура на населението спрямо тази на страната.
Развита мрежа от образователни институции за основно, средно общообразователно
и средно професионално и висше образование.
Добра материална база на образователната инфраструктура.
Градът е добре обезпечен със заведения и практики за болнична и извънболнична
помощ, някои от които са с надобщинско значение.
Добре изградена система за предоставяне на социални услуги с висока степен на
децентрализация.
Традиции в развитието на спорта и сравнително разнообразна спортна
инфраструктура.
Благоприятна среда за развитие на културни и творчески индустрии. Наличие на
обекти от национално значение.
Обособени индустриални зони с изградена основна инфраструктура.
Достатъчно обществени пространства и площи за отдих.
Разнообразни природни и естетически качества на средата на населените места.
Покритие с актуална кадастрална карта на половината от територията на община
Габрово. Наличие на планови устройствени документи за града.
Много добро качество на околната среда. Голям дял от територията на общината е
част от Националната екологична мрежа.
Централна система за сметоизвозване и на разделно събиране на отпадъците в
големите населени места, обхващаща почти цялото население.
Развити водоснабдителни мрежи на територията на цялата община и стартирал
процес на рехабилитация.
Изградена пътна мрежа, достигаща до всички населени места в общината, въпреки
сложния релеф.
Разработени и прилагани стратегически и оперативни документи. Изграден капацитет
за привличане и реализиране на проекти с европейско финансиране.
Високо ниво на административно обслужване, въведени услуги на електронното
управление.
Активен неправителствен сектор.
Установени международни сътрудничества.
Последните 4 години община Габрово изпълнява балансиран бюджет, като приключва
съответната бюджетна година без просрочени задължения.
СЛАБИ СТРАНИ
Планински регион с ограничена достъпност от страна на железопътен, воден и
въздушен транспорт.
В периода на криза е налице спад в развитието на утвърдени сектори, особено при
експортно ориентираните, както и недостиг на средства за технологична
модернизация.
Несъответствие между квалификацията на кадрите и нуждите на бизнеса.
Слабо използван потенциал за развитие на многофункционално селско и горско
стопанство.
Липса на координирани усилия за разработване, предлагане и промотиране на
комплексен туристически продукт.
Липса на достатъчно терени общинска собственост, подходящи за привличане на
инвестиции.
Негативни демографски тенденции и миграционни процеси.
Липса на информация относно нуждите, степента на обслуженост и удовлетвореността
на потребителите от наличните здравни услуги.
Незадоволително състояние на спортната база и неефективно използване на
възможностите за спорт на територията на цялата община.
Липса на координирани усилия за създаване на културни идустрии, подценяване на
потенциала за привиличане на публики и формиране на нови.
Висок процент жилищни сгради с недобри енергийни характеристики.
Голям брой производствени терени в упадък.
Занемарени и неподдържани елементи на зелената система и неизползван потенциал
на реките в населените места.
Незадоволително състояние на сградния фонд, общинска собственост.
Много на брой, но с малко население селища. Фрагментирана и моноцентрична
селищна мрежа.
Стари и неактуални общи планови устройствени документи на ниво град.
Множество свлачища.
Влошено състояние на компоненти на околната среда: замърсявания на речните води,
липса на канализационна мрежа по места, голям дял на емисиите от битово
отопление и транспорт, нарушения на акустичната среда.
Липса на ефективна система за сметоизвозване на битови и депониране на строителни
отпадъци.
Незадоволително състояние на междуселищната пътна мрежа, недостатъчно
ефективен масов обществен транспорт и лошо състояние на подвижния състав. Липса
на инфраструктура за велосипеден транспорт.
Амортизирана и ненапълно изградена инженерна инфраструктура.
Недостатъчно собствени приходи на общината.
ВЪЗМОЖНОСТИ
Интензивно развитие на елементите на транс-европейската транспортна мрежа (TEN-
T) автомагистрала Хемус, Тунел под Шипка и Западен обход.
Запазване и развитие на утвърдените сектори на икономиката, чрез технологично
обновяване и насърчаване на иновациите.
Стимулиране предлагането на иновативни продукти и услуги от икономическите
субекти, развиващи дейност в община Габрово. Създаване и развитие на иновационни
клъстери.
Създване на пакет от стимули и мерки за привличане на инвестиции и подпомагане на
малкия и среден бизнес.
Развитие на културни и творчески индустрии.
Развитие на комплексен туристически продукт на базата на доброто съчетание на
антропогенни фактори и богати природни ресурси.Популяризиране на дестинация
Габрово.
Развитие на биологично земеделие, агроекологични практики и многофункционално
горско стопанство.
Развитие на работната сила и ефективна реализация на трудовия потенциал на
населението.
Развитие на местна политика за създване на младежка заетост и предприемачество.
Прилагане на гъвкави механизми и „мобилни решения“ и реализиране на публично-
частни партньорства в здравните и социалните услуги.
Развитие на масов спорт и осигуряване на условия за провеждане на повече спортни
събития.
Създаване и промотиране на интегриран културен продукт чрез ефективно
сътрудничество между културните институции, независимия сектори и общината.
Привличане на средства за обновяване на общинския сграден фонд.
Подобряване на инвестиционния климат чрез възобновяване на производствени
терени в упадък.
Постигане на балансирано пространствено развитие на мрежата от населени места в
община Габрово. Развитие на вторичните центрове.
Подобряване качеството на околната среда чрез въвеждане и прилагане на мерки за
ЕЕ и иновативни практики и технологии.
Подобряване на свързаността чрез оптимизация на системата за управление и
поддръжка мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и обществения
транспорт.
Ефективно планиране, оперативна бързина, партньорства и използване на
възможностите за привличане на различни финансови източници.
Развитие на „електронното управление“.
Разширяване на регионалните партньорства, както и сътрудничества на местната власт
и бизнеса.
Финансова децентрализация на местната власт.
Разширяване на комуникация между местната власт, бизнеса и гражданския сектор.
Ефективно усвояване на европейските фондове.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

SWOT анализ на община Габрово

Благоприятно географско разположение спрямо паневропейските транспортни коридори и националното пространство. Утвърден индустриален център със стабилна група МСП, с водеща роля на преработващата промишленост...
Изпратен от:
vasileff83
на 2018-03-06
Добавен в:
Курсови работи
по Организационно поведение
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Организационно поведение
Организационно поведение(Вариант 2) - тест 2
тест по Организационно поведение за Студенти
Тест по организационно поведение за студенти, изучаващи дисциплината. Съдържа 25 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
25
46
1
1 мин
28.05.2015
Тест по организационно поведение
изпитен тест по Организационно поведение за Студенти от 5 курс
Комбинирани въпроси за изпит по Организационно поведение. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
77
1
1 мин
08.07.2013
» виж всички онлайн тестове по организационно поведение

SWOT анализ на община Габрово

Материал № 1311356, от 06 мар 2018
Свален: 0 пъти
Прегледан: 2 пъти
Предмет: Организационно поведение
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 1,203
Брой символи: 7,890

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "SWOT анализ на община Габрово"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения