Големина на текста:
TEMA 16
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
І.Същност и характерни особености.
Стопанството на България е система от човешки дейности с различен характер, имащи
за цел подобряването на условията за живот на хората. Тези дейности са обединени и
целенасочени от държавната стопанска политика. Развитието на стопанството е
отражение на състоянието на държавата и фактор за развитието й.
Основните стопански характеристики на всяка държава са:
1/. oтраслова структура на стопанството, отразяваща ресурсите на страната и нивото на
социално-икономическото й развитие;
2/. териториална стопанска структура, която дава представа за зрелостта на стопанското
развитие;
3/. динамика на стопанското развитие;
4/. тенденции в развитието.
Нивото на стопанско развитие се определя с помощта на няколко основни съизмерими
показатели:
1/. БВП - представлява стойността на произведените стоки и услуги + стойността на
производствените услуги и данъци /акцизи и оборот/ + стойността на ДДС и митата по
вноса + брокерските услуги по реализацията на стоките и услугите във финансовата
област;
2/.БДС - стойността на крайната произведена продукция и услуги - разходите за
производството им /суровини, транспорт, заплати и др./;
3/.БНД - крайният резултат от дейността на отрасъл или НС + доходите от
задграничните финансови операции;
4/.БП - крайният резултат от дейността на отделен стопански субект или отрасъл.
ІІ.Условия и фактори за развитие.
Върху развитието и териториалната организация на стопанството в България влияят
множество фактори - природни, демографски, обществено-икономически, политически,
екологични, технологични и др. Географското положение има различно през отделните
исторически етапи, но винаги силно влияние. Важен фактор са и ограничените
природни ресурси за развитието на промишлеността и основно на добивните й отрасли.
Същевременно климатичните, почвени и хидроложки условия са благоприятен фактор
за развитието на селското стопанство. Демографските ресурси влияят върху
стопанското развитие чрез потреблението, работната ръка и др. Много силно влияние
върху развитието на стопанството оказва транспорта и състоянието на транспортната
инфраструктура.
В настоящия етап НС на България се характеризира с промени по отношение
финансирането му, пазарната ориентация, номенклатурата на произвежданата
продукция, производителността на труда, схемата на разплащане и редица други
особености. Успоредно със създаването и развитието на българската държава се
развива и стопанството й. То преминава през няколко исторически етапa.
ІІІ.Основни етапи в развитието на националното ни стопанство.
1/. Развитие на стопанството преди 1878г. През ранното Средновековие България е една
от най-развитите в икономическо отношение държави в Европа. С падането й под
турско владичество в края на XIVвек, нейното демографско, политическо и стопанско
развитие са нарушени и това довежда до значителното й изоставане в сравнение с
държавите от Централна и Западна Европа. Турското владичество забавя в
продължение на векове развитието на занаятите, търговията, манифактурата и
фабричната индустрия. През този период основа на стопанството са примитивното
земеделие и скотовъдство, а цялото българско население е във феодална зависимост от
турски феодали. При ползването на земята властва спахийско-ленната система, при
която цялото производство е подчинено на военните нужди на Османската империя.
При тези условия развитието на занаятите и манифактурата е ограничено. В края на
XVIIIв. с премахването на спахийско-ленната система се създават условия за навлизане
на западни капитали в стопанството и развитие на индустрията и занаятите. Това дава
тласък за стопанското развитие на българските земи чрез разширяване на пазарите за
земеделската и занаятчийска продукция. От края на XVIIIв. и началото на XIXв. се
появяват едри земеделски собственици - българи, които отделят значителна част от
продукцията си за пазара. Този подем се дължи и на промененото географско
положение на българските земи като резултат от политическите и стопански промени в
Османската империя. Близостта до Цариград, излазът на Черно и Егейско море и
плаването по река Дунав стават благоприятни предпоставки за стопанското развитие на
българските земи.
Водещ стопански отрасъл преди Освобождението е селското стопанство. В структурата
му преобладава животновъдството, защото продукцията му е търсена на пазарите /месо,
кожи, вълна, мляко и млечни продукти/, а многобройните стада имат осигурена паша
чрез излаза на Егейско море. В крайна сметка този отрасъл дължи водещото си място и
на ограниченото разнообразие от отглеждани земеделски култури /предимно зърнени,
използвани за храна от хора и животни/. През този период основната част от
селскостопанската продукция се използва за нуждите на производителите или за
натурална размяна, което ограничава бързото й нарастване.
Преди Освобождението се развиват и занаятите. През ХVв. и ХVІв. те западат поради
стопанската разруха в българските земи през първите векове на турското владичество.
Едва в края на ХVІІв. се развиват абаджийството, тепавичарството, гайтанджийството,
папукчийство, кожарство и др., като продукцията им е търсена навсякъде в Османската
империя.
В края на XVIIIв. и началото на XIXв. богатата суровинна база и огромните пазари
дават възможност за развитието на манифактурата в българските земи. Последната е
предпоставка за появата на текстилната фабрична индустрия, която е базата на
индустриалното производство в България след Освобождението.
Началото на фабричната индустрия се поставя с пускането на текстилната фабрика на
Добри Желязков /Фабрикаджията/ в град Сливен през 1834г. Преди Освобождението са
открити още няколко текстилни фабрики, работилници за амбалаж, кибрит, спирт,
стъкло и др. През този период са създадени и множество шивашки работилници,
спиртоварни, водни и парни мелници, ремонтна работилница за вагони и други
индустриални предприятия. Те стават основата на българската индустрия след
Освобождението.
Развитието на селското стопанство, занаятите и фабричната индустрия преди
Освобождението е немислимо без развитие на транспорта. В началото на XIXв.
р.Марица е все още плавателна за лодки и салове. По нея се превозват стоки към
Егейско море. През 1834г. се открива редовното корабоплаване по река Дунав. През
1866г. е пусната в експлоатация ж.п. линията Русе-Каспичан-Варна /223км/, а през
1873г. - и линията Любимец-Марица /Симеоновград/-Пловдив-Белово, с отклонение от
Марица за Нова Загора. Преди 1878г. са прокарани трасетата на 2511км коларски
пътища, които са основа на шосейната мрежа през ХХв.
Преди Освобождението се развива и търговията. Като търговски и фабрични центрове
изпъкват Русе, Габрово, Пловдив, Скопие и редица други градове. Всичко това дава
основание българските земи да бъдат определени като най-развитата част от
Османската империя в средата на XIXв.
2/. Развитие на стопанството от Освобождението до края на Втората световна война.
След Освобождението се създават значително по-благоприятни условия. Селското
стопанство се развива по екстензивен път чрез оземляването на населението за сметка
на турското население и разораването на ливади, пасища и изкоренени горски масиви.
Руско-турската освободителна война нанася удар върху занаятите и търговията, които
губят обширните си пазари и са принудени да се конкурират с европейските фабрични
стоки. В тази връзка още през първите години след Освобождението българските
правителства са принудени да приемат протекционистични мерки, осигуряващи
развитието на стопанството при по-силна конкуренция отвън. Към тези мерки се
отнасят повишаване на вносните мита; задължително снабдяване на полицията,
армията и държавната администрация със стоки, произведени в България и др.
До Балканската война стопанството на България има земеделски облик, защото
единствено този отрасъл има вътрешни и външни пазари /развиваща се местна
индустрия, нарастване на населението, запазване на традиционните пазари в Европа и
др./. В тази връзка хората се стремят към увеличаване на продукцията за сметка на
разширяваните обработваеми площи и увеличените стада с животни. Водещ отрасъл на
селското стопанство е растениевъдството, специализирано в отглеждането на зърнени
култури, овощарство и зеленчукопроизводство. Развити са говедовъдството и
коневъдството, поради необходимостта от работен добитък и теглителна сила.
След Освобождението започва да се развива бързо фабричната индустрия. В края на
XIXв. в България има 340 предприятия с 19500д. заети в тях. Развиват се главно
добивни промишлени дейности с участието на чужди капитали /немски, белгийски,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
Betka_bg написа на 01 ное 2007 ОТГОВОРИ
ученик на 20 години
Защо не мога да си изтегля материал при условие,че имам регистрация?
 
Домашни по темата на материала
Географски региони в България
добавена от amoris_99 02.11.2016
0
14
България - принос в световната култура и наука
добавена от valentin.bozkov 18.01.2015
0
3
Отговорете на въпроса:
добавена от smiiiiile 15.06.2014
0
9
Много спешноо по география
добавена от deivid.ivanov1 27.02.2013
2
13
Моля Ви помогнете ми .. За утре ми трябва !! ^_^
добавена от toni.toncheva 08.01.2013
3
29
Подобни материали
 

Малайзия - описание

06 мар 2008
·
62
·
4
·
725
·
40

Малайзия се сьстои от две природогеографски части- Западна(Малая) и Източна Малайзия, разделени от Южнокитайско море и на разстояние 650км.
 

Градът с името на Апостола

09 фев 2010
·
57
·
50
·
10,072
·
112

Моят роден край - град Левски е разположен в Централна България, общински център е в Плевенска област с население от 10 786 жители (2007г)...
 

Континентът Австралия

15 апр 2010
·
154
·
12
·
1,559
·
648

Географско положение, граници и големина. Релеф и полезни изкопаеми. Климат. Води...
 

Световно стопанство

18 окт 2009
·
129
·
5
·
1,263
·
199

Стопанството е сложна природно-икономическа и социално-екологична система. В нея се осъществява взаимодействието между природата и човешкото общество...
 

Крайводни ландшафти

28 апр 2009
·
19
·
1
·
1,038
·
26

Водата е 'вечен' природен ресурс, защото се възобновява непрекъснато чрез кръговрат, присъства в течно, твърдо и газообразно състояние. На сушата основните водоизточници като подпочвени води, реки, езера...
 
Онлайн тестове по География
Тест по География - входно ниво за 6-ти клас
входен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът ще покаже резултатите и натрупаните знания по география през 5-ти клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
8
188
1
07.08.2019
Общ географски тест (X-XII клас)
кандидат-студентски тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е любознателен за проверка на знанията по география. Състои от 30 въпроса, с един възможен отговор всеки.
(Труден)
30
12
1
8 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Обща характеристика на стопанството в България

Материал № 1310, от 20 мар 2006
Свален: 1,008 пъти
Прегледан: 619 пъти
Предмет: География
Тип: Урок
Брой страници: 11
Брой думи: 2,720
Брой символи: 24,017

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща характеристика на стопанството в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
18

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
221 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения