Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ
Днес, ……..20…г в гр. Сливен се сключи настоящият договор за лизинг между:
1. „……………” ……….. с адрес на управление гр. …………., ул. „ …………….” № …..,
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ………………,
представлявано от ……………………………, наричан накратко ЛИЗИНГОДАТЕЛ
и
2. . „……………” ……….. с адрес на управление гр. …………., ул. „ …………….” № …..,
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ………………,,
представлявано от ………………………… наричан накратко ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава да придобие при определени от ЛИЗИН-
ГОПОЛУЧАТЕЛЯ условия следната вещ: Трактор марка :…………., Модел
…………………., Рама: …………………, Двигател ……………………….
(наричана накратко ЛИЗИНГОВАНА ВЕЩ), която да предостави за ползване
на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ срещу възнаграждение.
Чл. 2. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава да придобие не по-късно от …………20…..г.
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ .
Страните се задължават след изтичане на срока на договора и след заплащане на
всички дължими лизингови вноски да сключат окончателен договор за покупко-
продажба.
Страните се споразумяват, че тя ще се ползва от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ за след-
ното предназначение: обработка на земеделска земя.
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от петнадесет месеца, считано от
датата на подписването му.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
Чл. 4. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава:
4.1. да придобие ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ и да я предаде на ЛИЗИНГОПОЛУ-
ЧАТЕЛЯ за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по-долу в настоящия
договор;
4.2. да осигури на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ свободно и необезпокоявано използване на
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ през срока по чл. 3;
4.3. да прехвърли на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ правата си срещу третото лице –
продавач на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, в момента, в който му прехвърли и
собствеността върху същата, ако последният упражни правото си на изкупуване
съгласно раздел VIII от договора;
III. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.
СОБСТВЕНОСТ И РИСК
Чл. 5. Страните се споразумяват ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ да бъде предадена в със-
тоянието, описано в чл. 2 от настоящия договор, не по-късно от ………..20….г..
Чл. 6. Местоизпълнението на задължението на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ да предаде
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е в землището на град ………, област ………………..
Чл. 7. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ предизвестява (писмено) ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ не
по-малко от един ден преди датата на очакваното получаване на ЛИЗИНГОВАНАТА
ВЕЩ.
Чл. 8. През времето на действие на настоящия договор до евентуално упражняване
на правата по раздел VIII от него ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ остава собственост на
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, но ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ носи риска от случайното й погиване
или повреждане.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
Чл. 9. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен:
9.1. да ползва ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ до изтичане на уговорения срок според
предназначението по чл. 2 от настоящия договор и според инструкциите
за ползването й;
9.2. да пази ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ с грижата на добър търговец;
9.3. да понася разноските по ползването и поддръжката на ЛИЗИНГОВАНАТА
ВЕЩ;
9.4. да заплаща лизинговите вноски редовно и в срок съобразно уговореното в
раздел V от настоящия договор;
9.5. да уведомява (писмено) ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ незабавно за всякакви претен-
ции, посегателства и повреди, нанесени на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ от трети
лица;
9.6. да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ след изтичането
на срока по чл. 3 от договора, освен ако не упражни правото си да изкупи вещта.
Чл. 10. При връщането на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е
длъжен да я предаде в състоянието, в което я е получил, като се отчете нормалната
степен на овехтяване за изтеклия период от време предвид предназначението по
чл. 2 от договора.
Чл. 11. Местоизпълнението на задължението на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ да върне
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е в землището на град Гулянци, област Плевен.
Чл. 12. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ уведомява (писмено) ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, че е
готов да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ не по-малко от три дни преди датата,
на която тя може да бъде върната. При предаването на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ я преглежда и ако намира, че тя е увредена, уведомява неза-
бавно (писмено) ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ не направи
това, се приема, че ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е върната в добро състояние. При връ-
щането страните подписват приемо-предавателен протокол. Констатациите в него
обвързват страните относно факта на връщането и отсъствието на повреди в ЛИ-
ЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.
Чл. 13. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да преотстъпва ползването на
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ на трети лица само с предварителното (писмено) съгласие
на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.
V. ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ
Чл. 14. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да изплаща лизингови вноски как-
то следва:
14.1. първоначална (авансова) вноска – в размер на ………… (…………………..) лева
без ДДС, не по-късно от ………...20…..г.;
14.2. периодични лизингови вноски в размер …………… (………………….) лева на
всеки пет месеца от действието на договора, не по-късно от 5 (пето) число на месеца,
следващ периода, за който се отнасят.
Чл. 15. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по сметка на ЛИЗИНГО-
ДАТЕЛЯ както следва: …………………………………………….
BIC: ………………………..
IBAN: ……………………………………….
В срок от три дни след получаването на всяка вноска ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ ще издава
на ЛИЗИНГОПОЛУАТЕЛЯ (данъчна) фактура за получената сума. Данните на ЛИЗИН-
ГОПОЛУЧАТЕЛЯ са както следва:
15.1. наименование ……………………….;
15.2. данъчен номер BG…………………… ;
15.3. адрес гр. ……………, ул. „……………………” № ….;
15.4. представляващо лице ………………………… ;
VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 16. При забава на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ да изпълни задълженията си да предаде
ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ той дължи на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойка в раз-
мер на 0.07% за всеки пресрочен ден от размера на първоначалната (авансова)
вноска.
При отклонение на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ от указанията на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
по чл. 1 от настоящия договор относно условията по договора с третото лице – про-
давач на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да не
приеме отклонението от договора и да изиска вещта да му се предостави за ползва-
не при непроменени условия, като ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ понесе разликата от указа-
нията за своя сметка.
Чл. 17. При забава на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ
след изтичането на срока по чл. 3 от настоящия договор той дължи на ЛИЗИНГО-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за лизинг

Договор за лизинг - може да се ползва за доста специалности и е всеобхватен...
Изпратен от:
lenito8809
на 2018-02-13
Добавен в:
Договори
по Счетоводство
Статистика:
8 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Счетоводство за Студенти несваляни с 5 страници Други
 
Подобни материали
 

Годишно счетоводно приключване

20 авг 2007
·
1,032
·
24
·
1,703
·
288

Курсова работа по застрахователно счетоводство..........
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за студенти от 5-ти курс. Търговия на стоки
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 5 курс
Тестът е по дисциплината "Счетоводство", предназначен за магистри (5-ти курс) специалност - Счетоводство и контрол. Съдържа 32 въпросa за търговията на стоките като всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
32
54
1
2 мин
24.11.2016
Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
9
1
5 мин
26.06.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Договор за лизинг

Материал № 1309266, от 13 фев 2018
Свален: 8 пъти
Прегледан: 13 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Договор
Брой страници: 5
Брой думи: 1,123
Брой символи: 6,706

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за лизинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
39

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала