Големина на текста:
Тема №1: Обща класификация на товарите, превозвани по море – транспортни
характеристики, специфичен товарен обем
Транспортна характеристика – съвкупността от свойствата на товара, които
определят условията и технологията на превоз, претоварване и съхранение на борда
на кораба. Включват се физико-химичните свойства на товарите, опаковките им,
режими на съхранение, някои специфични условия, които определят степен на
безопасност, и др.
Класификация на товарите:по произход – промишлени и селскостопански ; по
физико-химични свойства: а)бързоразвалящи се, които се превозват със
специализирани товарни средства; б) бързоразвалящи се, които се превозват на
обикновени кораби в консервиран вид в) устойчиви товари – предимно от минерален
произход или много добре обработени товари от растителен и животински произход;
не изискват специални условия на транспортиране; г)несъвместими за съхранение в
едно помещение товари; по начин на съхранение: а) товари, които трябва да се
съхраняват на закрито – както такива, които се влияят от влага и температура, така и
особено ценни товари; б)товари, които могат да се съхраняват на полузакрито – под
навес или тента. Не се влияят от температура, но не трябва да се намокрят в)товари,
които могат да се съхраняват на открито – не се влияят нито от влага, нито от
температура; по външни форми: а) наливни - суров и обработен нефт, етерични и
растителни масла, спирт; б)сухи - 1) бройни (генерални) – включват голяма група
товари в най-различни опаковки или без опаковка. Животните също се включват към
тях; леки – с относителен товарен обем (stowage factor) >2m
3
на тон; тежки – с тегло
по-голямо от 2т; извънгабаритни – машини и съоръжения – с големи и неправилни
форми; 2) насипни - от минерален произход; зърнени
по форма на договора за превоз: а)масови – основно насипни товари. Може и
генерални да се разглеждат като масови, ако целият кораб е натоварен с един вид
товар; б)генерални
Всички товари, превозвани по море, трябва да отговарят на следните условия: да
запазват свойствата си; да не застрашават кораба и екипажа; рационално да се
използва товаровместимостта и товароподемността на кораба; товарите да осигуряват
удобство и интензивност на товаро-разтоварните операции
Специфичен товарен обем (stowage factor-SF)– показва какъв обем запълва един
тон от товара [m
3
/t]. Може да се използва за определяне на максималната маса товар,
която може да се вмести в дадено помещение, ако ни е известен SF на товара
Тема №2: Генерални товари – опаковка, маркировка. Класификация,
опаковка, маркировка и транспортни характеристики на опасни товари в
опаковка
Опаковка – необходимо е товарът да запазва характеристиките и свойствата си
въпреки разстоянието между мястото на натоварване и разтоварване. Това се постига
чрез достатъчно количество рационална опаковка (амбалаж)
1) Изисквания-да бъде евтина, да бъде лека, изработването й да бъде лесно, да не
влиза във взаимодействие с товара, материалът, от който е изработена, да издържа
товара (ако е химически агресивен), да предпазва товара от повреждане и
разпиляване, да бъде удобна за подреждане и транспортиране
2) Видове: а)фабрично произведена; б)транспортна; в)твърда – предпазва товара от
1
механични въздействия; г)полутвърда – придава на товара по-рационална форма; д)
мека – за товари, за които няма опасност от механични въздействия
Маркировка – нанася се най-често с боя с шаблони, с боя на ръка, с пирографиране
или облепяне на етикети. Всички товари трябва да имат маркировка по точно
установен образец. Маркировка са всички знаци, символи, надписи, рисунки или
етикети, нанесени върху товара или опаковката му. Когато не може да се нанесе
маркировка, върху товара се прикрепват табелки – метални, дървени или от плат.
Изисквания: а)маркировката трябва да е с цвят, който ясно да се отличава от цвета на
товара или опаковката му;
б)трябва да се вижда ясно и отчетливо в продължение на минимум 3 месеца морски
превоз.
Видове: а)според предназначението и вида си-1)фабрично-заводска – нанася се от
производителя и трябва да включва името на производителя, вида на товара, датата
му на производство, масата му в бруто и нето тонове и др. 2)маркировка на изпращача
– нанася се от изпращача и трябва да включва – номера на колета и общия брой на
колетите в партидата, отправния и приемния пункт, изпращача и получателя;
3)транспортна – нанася се от транспортиращата организация в отправния пункт и
представлява дроб – в числителя е номерът на партидата, а в знаменателя е броят на
колетите в партидата 4)специална маркировка – нанася се от изпращача. В повечето
случаи във вид на рисунки или предупредителни надписи. Поставя се, когато се
изисква по-специално внимание към товара. Указанията на тази маркировка са
задължителни за всички участници в товарния процес
Опасни товари – Към опасните товари(ОТ) се отнасят веществата и материалите,
които в условията на транспортиране, съхраняване,товарене и разтоварване може да
са причина за аварийни ситуации. Когато се транспортират опасни товари, опаковките
се облепват със специални етикети. Формата на етикетите е с международен характер
и се регламентира от SOLAS 74.
Класове: 1. взривни вещества; 2. сгъстени газове, сгъстени и разтворени под налягане
газове; 3. лесно възпламеняващи се течности; 4. възпламеняващи се твърди
вещества; 4.1. лесно възпламеняващи се твърди тела; 4.2. вещества, които отделят
леснозапалящи се газове при взаимодействие с вода; 5. окисляващи вещества и
органични прекиси; 5.1. окисляващи вещества; 5.2. органични прекиси 6. отровни и
инфекциозни вещества; 6.1. отровни вещества; 6.2. инфекциозни вещества; 7.
радиоактивни вещества; 8. разяждащи и корозионни вещества;9. други опасни
вещества. Опаковка - в правило 3 на глава VII на SOLAS-74 са изложени основните
изисквания към опаковките, които са: 1. Опаковката трябва да е качествена и в добро
състояние, както и вътрешната повърхност да не се засяга опасно от съдържанието 2.
Ако за опаковка на течностите се използва поглъщащ или амортизиран материал, той
трябва да е годен да сведе до минимум опасностите в съда 3. При превоз на опасни
течности съдовете трябва да са със запасен обем за разширяване 4. Съдовете за
сгъстени газове да са изправни и изпитани 5. Празните съдове от опасните товари да
се считат за опасни товари до почистването им или абсолютно сигурното им
затваряне. 6. Употребата на пластмаси в опаковките и контейнерите се допуска само
когато е изключено опасното взаимодействие с намиращия се вътре товар, а и те са
способни да запазят физико-химичните качества независимо от продължителността на
съхранение и топлинните инверсии 7. Касите от дървени плоскости (талашит и коноп)
2
при определени условия могат да влошат своята механична устойчивост. Видове
опаковки според вида на уплътняване: а)геометрически затворена –
паронепроницаема б) ефективно затворена - непроницаема за течности в) надеждно
затворена - сухото вещество, съдържащо се в нея, не може да се изсипе при
обикновени условия на морски превоз. Херметическите опаковки са предвидени за
опасни товари, които придобиват взривни свойства при контакт с въздуха или след
изсъхване, отделящи отрови, лесновъзпламеняващи се, разяждащи и корозивни
газове. Металните опаковки, изискващи херметично затваряне, трябва да бъдат
запоени или да имат приспособления за надеждно затваряне. За обозначаване типа
и вида на опаковките се използва специален код, състоящ се от цифри и букви,
които по реда си означават:1. първата(цифра) - вид на опаковката 2. втората (буква)-
материала, от които е изработена;3. третата(цифра) - тип на опаковката; 4.
четвъртата(буква)-разновидност на опаковката Маркировка - опаковката за превоз на
опасни товари трябва да има съответна маркировка, съдържаща следните данни:
1)название на държавата, където е направено изпитанието на опаковката; 2)номер или
знак, потвърждаващ че опаковката е преминала изпитания за дадения товар;
3)наименование и знак на изготвителя на опаковката; 4)година на производство, а за
пластмасовите и месеца.
Всички товари се разделят на 3 групи в зависимост от изискванията към опаковките: 1.
много опасни 2. средно опасни 3. слабо опасни.
Тема №3 Уедрени товарни единици – видове, характеристики, стандарти.
Маркировка, пломбиране, номериране на контейнери. Условия за спиране на
експлоатация на УТЕ.
1. Превоз на товари в пакети - основно средство за пакетиране на товари са плоски
палети. Пакетният способ намира широко приложение при превоза на малобройни
товари. Средствата за пакетиране биват универсални и специализирани, еднократни
и многооборотни. Пакетът осигурява обединяването на няколко товарни единици в
транспортен пакет и ги защитава от влиянието на околната среда. Пакетите могат да
бъдат твърди, полутвърди, меки, пластмасови, картонени, текстилни. Маса на пакета -
до 2 т. Най-разпространени са плоските дървени пакети: еднонастилни и двунастилни,
с възможности за захващане от 2 или от 4 страни. Металните се изработват от листов
профилен прекат - наричат се многооборотни, прилагат се леки сплави и решетъчни
конструкции, за да са по-леки от дървените Пакетният способ се характеризира със
значително съкращаване на времето за ТРО и предпазване на товара от механични
повреди.
2. Превоз на товари в контейнери. а) Видове: според тонажа: малотонажни – до 3
тона – придружават товарните документи; среднотонажни – 3 до 10 тона –
придружават товарните документи; голямотонажни – над 10 тона – имат специални
джобове за съхраняване на документите; според конструкцията:
атмосфероустройчиви; водонепроницаеми; херметически; разглобяеми;
неразглобяеми; дървени; метални; според начина на захващане - със захващане
отдолу или с ъглови фитинги; според начина на използване - унифицирани – за
няколко начина на транспортиране (по суша, по море); неунифицирани – за един вид
транспорт; според ISO - за общо предназначение (general purpose); за насипни товари;
за определени типове товари; термични; без покрив; открити контейнери и платформи;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 ное 2022 в 20:52 потребител
 
Подобни материали
 

Транспортният пазар

12 фев 2008
·
246
·
11
·
2,395
·
137
·
1

Транспортният пазар обикновено се определя като специфична сфера на търсене и предлагане на транспортни услуги и свързаните с тях транспортни мощности с цел осъществяване на пространствено преместване на товари и пътници и задоволяване на потребностите...
 

Насипни товари

22 юни 2008
·
160
·
11
·
1,166
·
214
·
1

Въглищата и желязната руда са основните сухи насипни товари, обработвани в големи количества, при които скоростта на обработване е ключова, докато обработката и складирането не изискват особено внимание. Терминалните оператори са в състояние...
 

Типове транспортни системи

25 окт 2006
·
641
·
16
·
1,615
·
357
·
4

Същност и особености на транспортните системи. Всяка транспортна система може да се разглежда като целесъобразно функционираща съвкупност от два или повече вида транспорт... бъдат интернационални, национални и локални
 

Комбинирани превози в България

27 окт 2006
·
685
·
11
·
2,630
·
411
·
2

Услугата Комбиниран товарен транспорт (КТТ) или превозване на товари в интермодални транспортни единици (ИТЕ) предполага използване на...
 

Транспортна политика

25 окт 2006
·
493
·
31
·
3,499
·
233

С развитието на скоростните видовете транспорт в транспортните възли е необходимо да се изгражда разгърната мрежа от комплексни пунктове за престояване,които да осигуряват удобства при прехвърлянето на пътниците от един вид транспорт на друг...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Лекции по Товарно дело

Материал № 1309177, от 12 фев 2018
Свален: 116 пъти
Прегледан: 142 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 45
Брой думи: 17,120
Брой символи: 103,080

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по Товарно дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала