Големина на текста:
Що е мотивация? Мотивацията е един от най-критичните компоненти на учението и е сред
най-трудните за измерване. Всички ученици са мотивирани. Въпросът е: “ мотивирани да
правят какво”?. Работата на педагога е да не засилва настоящата мотивация, а да събужда и
мотивира учениците да учат и да се ангажират с дейности, които водят до учене.
Психолозите определят мотивацията като вътрешен процес, който активира, насочва и
поддържа поведението в течение на времето. На прост език мотивацията е онова, което ви
кара да вървите, което не ви оставя на мира. Учениците, които са мотивирани да научат
нещо, използват висши познавателни процеси в ученето и абсорбират и съхраняват по-
голям обем от информация. Важна задача на учителите е да планират начините, по които ще
поддържат мотивацията у учениците.
Мотивацията да се направи нещо може да се предизвика по множество причини. Понякога
обаче един тип мотивация недвусмислено детерминира поведението, друг път влияние имат
няколко различни типа мотивация.
Мотивация и човешки потребности-Хората се различават по степента на важност при
своите нужди и потребности.Някои имат нужда от това постоянно да им се казва,че са
обичани,други хора имат по силна потребност от комфорт и сигурност.Един и същи човек
има нужда от различни потребности в различни моменти:една чаша с вода,която ще се
оцени много повече отколкото един обилен обяд.
Йерархия на потребности при Маслоу-Хората имат много и най-различни потребности-
коя ще се опитат да задоволят в дадения момент?Маслоу предвиждайки това предлага
йерархия на потребностите.Според него потребностите,които са към дъното на
йерахията,трябва да бъдат поне частично задоволени,преди човекът да се опита да задоволи
по високи по ранг потребности.Като пример може да ни послужи един гладен човек или
някой,който е във опасност,ще се интересува по-малко от поддържане на положителен Аз-
образ,отколкото от получаване на храна или безопасност.Той вече след като не е гладен или
е спрял да се страхува, потребностите от самооценка могат да бъдат първостепенни.Маслоу
въвежда едно понятие,което е с критично значение.Това е разграничението между
потребности на дефицита и потребности от растеж.Потребностите на дефицита са-от
любов,от безопасност,от благополучие,от самооценка.Това са тези потребности,които са от
критично значение за физическото и психичното благополучие.Те трябва да се
задоволяват,но след като това стане,мотивацията у човек започва да намалява.При
потребностите от растежа е обратното.Например потребността да се знае и да се разбират
нещата,да се цени красотата или да се расте и развива,да цени другите хора,никога не могат
да се задоволят напълно.Колкото повече хората са способни да задоволяват потребностите
си да разбират и да осъзнават света около себе си,толкова по силна ще бъде тяхната
мотивация да учат.
Самоактуализация.В теорията на Маслау е включено понятието самоактуализация.Той го
определя като „желанието човек да стане,всичко което е способен да стане“.Характерното
за актуализацията е приемането на себе си и на другите,откритост,спонтанност,относително
дълбоки,но и демократични взаимоотношения с другите,чувство за хумор и независимост-
по-същество,с психично здраве.Маслоу поставя стремежа към актуализация на върха на
своята йерархия на потребностите,подчертавайки,че постигането на тази най-важна
потребност зависи от задоволяването на всички останали.Маслоу признава за трудностите
при постигането и.Той изчислява,че по-малко от 1% от възрастните постигат
самоактуализация.
Последствия от теорията на Маслоу за обучението.
Значението на тази теория се крие във взаимоотношението между потребностите на
дефицита и тези от растежа.Учениците,които са много гладни или са във физическа
опасност,ще имат по малко психическа енергия,която да приложат при учене.Ако основните
потребности на децата не са задоволени учението не ще се развива добре.Това признават
правителствените организации и училищата.Те са откликнали като са осигурили програма
за безплатни закуски и обеди.Потребностите на дефицита,които са най-важни са-тези от
любов и самооценка.Учениците,които не чувстват,че са обичани и са способни,е малко
вероятно да бъдат силно мотивирани да постигнат високорангови цели на растеж.Пример за
това е търсене на познания и разбиране заради самото разбиране,
творчеството и откритостта към нови идеи,които са характерни за човека,който се
самоактуализира.Този ученик,който не е сигурен дали заслужава да бъде обичан и
способен,ще направи безопасния избор:ще върви с тълпата,ще учи без всякакъв интерес за
усвояване на дадени идеи,ще пише есета,които са предвидими в творчески аспект.Според
възгледите на Маслоу учител,който може да предразположи възпитаниците си и да ги
накара да се чувстват приети и уважавани като личности е много вероятно да им помогне да
станат нетърпеливи да учат заради самото учене и да са открити рискувайки творчески
открития на нови идеи.Ако желаем децата да могат сами да се насочват,те трябва да
вярват,че учителят ще реагира справедливо и ,че те няма да бъдат наказвани за техни
грешки,които са непреднамерени.
Мотивацията и атрибутивната теория.
Атрибутивната теория има за цел изясняването на обяснения и извинения,
особено когато се отнасят до успех или провал.Според Уейнър има три характеристики на
успеха или провала.Първата е дали причината се разглежда като вътрешна или
външна.Втората е дали може да се разглежда като стабилна или нестабилна.Третата е дали
може да се разглежда като контролируема или не.Затова,когато хората се справят добре в
дадена област е най-вероятно да припишат успеха си на своите собствени усилия и
способности.Когато обаче се справят зле,ще вярват,че неуспехът им се дължи на фактори
върху които те нямат никакъв контрол.Атрибуциите за чуждото поведение са също много
важни.Като пример можем да дадем учениците,които реагират на молбата на свой
съученик,ако вярват,че той се нуждае от помощ-например нараняване при футболен мач-
това като пример за неконтролируем фактор отколкото ако смятат,че помощта е необходима
заради контролируем фактор-като пример липса на усилия да учат.
Локус на контрола и Аз-ефективност.
Понятието локус означава място.Човек с вътрешен локус на контрол вярва,
че успехът или неуспехът се дължи на собствените му усилия или способности.Човек с
външен локус на контрол е по-вероятно да вярва,че фактори като късмет,трудност на
задачата или действията на други хора причиняват успеха или провала.Вътрешният локус
на контрола се нарича Аз-ефективност.Това е убеждението,че собственото поведение има
значение.Локусът на контрола или Аз-ефективността могат да са много важни при
представянето на учениците в училище.Изследователи са открили,че ученици
със силно изразен вътрешен локус на контрола имат по-добри оценки,отколкото ученици
със същото ниво на интелигентност,които са с външен локус на контрола.Локусът на
контрола е вторият по важност прогностичен фактор за академичните постижения на
учениците след способностите.Това може лесно да се открие със следният пример.
Ученици,които вярват,че успехът в училище се дължи на късмет,на приумиците на
преподавателя или на други външни фактори,е малко вероятно да работят усилено.Ученици
пък които вярват,че успехът и провалът се дължат на собствените им усилия,може да се
очаква да работят усилено.Успехът по даден предмет е плод както на усилията и
способностите на ученика/вътрешни фактори/,така и на късмета,трудността на задачата и
поведението на учителя/външни фактори/.Учениците,които имат най-голям успех са
склонни да надценяват степента,до която собственото им поведение създава успех или
неуспех.
Даване на учениците на мотивираща обратна връзка.
Ученици,които вярват,че миналите им неуспехи се дължат на липса на способности,е малко
вероятно да очакват успех на подобни задачи и следователно няма да полагат големи
усилия.Ученици,които вярват,че ще се провалят,е възможно да не са мотивирани да вършат
академична работа,а това е причината на техния провал.Най-вредната идея,която
преподавателят може да предава на ученика,е ,че той е безнадеждно глупав.
Много малко учители биха казали такова нещо директно на някои ученик,но идеята може да
се внушава също толкова ефективно по-няколко други начина.Единият е да се използва
конкурентна оценъчна система-/оценяване по крива/и да се правят оценките публично
достояние,а относителното ранжиране на ученика да има особена важност.Практически
това няма особено значение за нивото на постижения като цяло,а учениците които
получават най-ниските оценки решават,че никога няма да научат нещо независимо какво е
то.Учител,който снема ударението от оценките и относителното ранжиране,но изразява
вярното очакване,че всички ученици в класа могат да учат,е вероятно да помогне на децата
да разберат,че шансовете им за успех зависят от усилията им-вътрешна,но променяема
атрибуция,даваща възможност на учениците да очакват успех за в бъдеще,влагайки всичко
на което са способни.Стабилната вътрешна атрибуция за успеха също е слаб мотиватор,и
можещите ученици имат нужда да вярват,че именно усилията им,а не способностите им са
това,което води до академичен успех.Учителите,които подчертават количеството усилия
като причина както за успеха,така и за провала и които надграждат усилията,а не
способността,най-вероятно мотивират своите възпитаници да влагат най-доброто у себе
си,отколкото преподаватели,чийто акцент е единствено върху способностите.
Теорията за очакванията в обучението.
Най-важното значение на теорията за очакванията е разумната идея,че задачите на
учениците не бива да са нито много лесни,нито много трудни.Ако някои ученици вярват,че
вероятно ще получат отлична оценка независимо от това какво правят,мотивацията им няма
да е максимална.Ако някои ученици се чувстват сигурни,че ще се провалят,без значение
какво правят,мотивацията им ще бъде минимална.Необходимо е системата за оценяване да
бъде такава,че получаването на отлична оценка да е трудно/но постижимо/за колкото е
възможно повече ученици.А при получаването на слаба оценка да е сигурно за такива
деца,които полагат ограничени усилия.
Мотивация и целеви ориентации
Някои ученици, са мотивационно ориентирани към учебни цели/цели на задачата и на
овладяването/,други от тях са ориентирани към целите на изпълнението.Учениците с
учебни цели приемат обучението в училище като натрупване на компетентност в
преподаваните умения,докато учениците с целите на изпълнението търсят предимно
спечелваното на положителни преценки за тяхната компетентност/избягване на отрицателни
преценки/.Учениците,които се стремят към постиганета на учебни цели,е най-вероятно да
се записват в трудни курсове търсещи предизвикателствата,докато учениците с целите на
изпълнението се концентрират към получаването на добри оценки,като се записват в лесни
курсове и избягват предизвикателни ситуации.
Учебни цели срещу цели на изпълнението.
Учениците с учебни цели и тези с цели на изпълнението нямат разлика помежду си по
цялостната си интелигентност.Тяхното представяне в класната стая може да бъде много
различно.Тези деца,които са ориентирани към изпълнението са склонни да се обезкуражат и
тяхното представяне е сериозно затруднено.А когато ориентираните към ученето ученици
се натъкнат на пречки,са склонни да продължат да опитват,така тяхната мотивация и
тяхното представяне могат значително да бъдат подобрени.Тези ученици,които са
ориентиране към учене е по-вероятно да използват метакогнитивни или саморегулирани
стратегии за учене.Ориентираните към изпълнението ученици,които смятат способностите
си за ограничени,е възможно да изпаднат в моделна безпомощност,вярвайки,че техният
шанс за получаване на добри оценки е малък.Децата ориентирани към ченето,възприемащи
способностите си като ограничени,не се чувстват по-този начин.Те се интересуват от
това,колко самите те могат да научат без никакво отношение към представянето на другите.
Най-важният извод от изследванията върху учебните цели срещу целите на изпълнението
е,че учителите трябва да се опитват да убеждават учениците,че ученето,а не оценките са
целта на академичната работа.Това може да бъде направено,като се подчертае интереса и
практическата значимост на материала,който учениците учат,и чрез снемане на ударението
от оценките и другите награди.
Търсене на успех срещу избягване на неуспех
Аткинсън пише,че хората могат да постигнат мотивацията си по два начина:като търсят
успеха или да избягват неуспеха.Той отбелязва,че някои хора са по-силно мотивирани да
избегнат провала,отколкото да търсят успеха/избягващи неуспеха/,докато други хора са по-
мотивирани да търсят успеха,отколкото да избягват неуспеха/търсещи успеха/.Мотивацията
на хората,които търсят успеха се засилва след като претърпят провал.Причината е в това,че
те удвояват усилията си необходими им за да успеят.Тези които избягват неуспеха намаляват
усилията си след провал.Важна характерестика за тези,които избягват неуспеха

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мотивиране на учениците да учат

Що е мотивация? Мотивацията е един от най-критичните компоненти на учението и е сред най-трудните за измерване. Всички ученици са мотивирани. Въпросът е: “мотивирани да правят какво”...
Изпратен от:
Мануел Зафиров
на 2018-01-25
Добавен в:
Реферати
по Психология
Статистика:
7 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Възрастова психология

18 апр 2006
·
5,140
·
110
·
20,195
·
1,248
·
2
·

Възрастова психология - 39 страници реферат по темата.
 

Способностите

10 мар 2007
·
385
·
10
·
1,687
·
50

Способности и заложби.Трябва най-напред да се подчертае,че въпросът за същността на заложбите в психологията не е много ясен,като липсват единство между отделните психолози за тяхното определение.
 

Психология

28 ное 2008
·
112
·
2
·
439
·
80

Психологически школи, психоаналитична коцепция за личността, Аз-образ и самооценка, етапи в развитието на личността.
 

Мотивация. Същност на мотивацията

07 мар 2008
·
920
·
9
·
1,340
·
401
·
1

Същност на мотивацията - мотивацията това са целите и причините, поради които хората правят своят избор на поведение, определят действията си. Тя е мисловен процес, на основата на който хората формират поведение, за да постигнат своите цели...
 

Оптимизма в човешкия живот

23 окт 2006
·
1,287
·
2
·
407
·
236
·
1

Позитивното мислене може да промени живота на човек
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,187
1
20.07.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
165
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Мотивиране на учениците да учат

Материал № 1307181, от 25 яну 2018
Свален: 7 пъти
Прегледан: 11 пъти
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 2,988
Брой символи: 17,458

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мотивиране на учениците да учат"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
450 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения