Големина на текста:
1. Хуманизмът на комуникационната
среда се изразява в:
Б) осигуряването на атмосфера на
зачитане на чждата личност и мнение
2. Принципите на ефективната БК
според Спивак са:
А) единство на рационалното и
ирационалното, ситуативност,
повишаване на обективността,
хуманизъм, развитие на субекта
3. Контролната функция на БК се
състои в:
В) изясняване на задълженията, правата
и нормите в деловите отношения
4. Моделът на Луис за организационната
комуникация включва следните етапи:
А) осмисляне, интерпетиране, предаване
и получаване на информация
5. Какво представлява интегриращата
функция на БК?
Б) създава организационно единство и
координация
6. Според Реймънд Лексикар, БК
представлява:
А) дейност или процес, който дава
възможност на хората да работят заедно
7. Как се характеризиратличните
каналии за какво служат в процеса на
комуникация?
А) служат за предаване на информация
чрез личен контакт между комуникатора
и клиенталице в лице, по телефона, по
пощата
8. При метода на телефонното обаждане
за предимство се счита:
А) пряка обратна връзка
9. Кои от следните методи са най-често
използвани за осъществяване на делова
комуникация?
Б) телефонно обаждане; общуване лице
в лице
10. Какво означава ефективно
възприемане и изпращане на
информация?
В) умения за активно, съпричастно
слушане; задаване на въпроси;
адекватана интерпретация на изказа и
израза и изграждане на ясни, разбираеми
и достоверни съобщения
11. В какво се изразява емоционалната
функция на БК?
Б) размяна на нагласи, настроения,
чувства
12. Изберете отговора, който най-пълно
отговаря на методите за делова
комуникация:
В) официален доклад, меморандум,
среща, телефонно обаждане, общуване
лице в лице
13. Какво включва третият етап от
модела на Луис за организационната
комуникация?
Г) получаване на съобщението
1. Интервюто е често използван метод за
устна комуникация. Кои от изброените
по-долу черти са характерни за него?
Г) Директно предаване, приемане и
използване на информация между двама
души ; не е допустимо трето лице да се
намесва в разговора
2. Как се характеризира
комуникативността според Питър
Дракър?
В) представлява способността да се
организират и да се изразяват идеите в
писана и говорима реч
3. При емпатичното слушане в деловите
комуникации слушателят:
В) е повлиян силно от емоциите си в
конкретната ситуация
4. Какво следва да притежава добрият
слушател?
Г) възприемане на информация от
говорещия, при което слушателят се
въздържа от своите емоции
5. Какви са характеристиките на
рационалния стил?
Б) Опасността се омаловажава; думите
звучат абстрактно
6. Кои са комуникационните стилове
според Вирджиния Сатир?
В) разсеян стил, успокояващ стил,
обвиняващ стил, рационален стил
7. Диалогът е устно общуване при
който:
А) е налице двупосочна размяна на
информация
8. Кои са основните функции на
научния стил?
Г) информативната и въдействаща,
използват се много термини
9. За коя от основните видове устна
комуникация отговаря определението:
Не е обикновен разговор, съзнателно и
съвсем доброжелателно е от страна на
двамата участници. Чрез него се
създава, предава и използва
взаимоизгодна информация с точно
определена цел.
Б) интервю
10. Сред трудностите пред
ефективното слушане е?
Г) събеседникът говори недостатъчно
високо или шепне
11. Коя от следните характеристики се
отнася до нерефлексивния вид слушане?
А) минимално вмешателство в речта на
говорещия; максимално
съсредоточаване
12. При подготовка на дневен ред за
делово съвещание стъпките са следните:
Г) определяне на времето за срещата,
подреждане на темите по важност,
съобразяване на темите с участниците,
обсъждане първо на по-рано възникнали
проблеми, а после на по-късно
възникналите
1. Кои знакови системи от изборените се
отнасят към лингвистиката?
А) думи, интнация, тембър на гласа,
жестове и мимики, емпатия
2. При невербалната комуникация, кои
са жестовете на неувереност и
раздразнение?
Г) отърсване на въображаем прах от
мангиста яката, ръкава или крачола;
бърсане на стъклото на часовника или
мобилния телефон
3. Какви умения са нужни за
организиране на събитие?
А) предварително запознаване с
останалите събития за деня поради
конкуренцията
4. Коя позиия в деловото общуване е
подходяща за приятелски и непринуден
разговор?
А) позицияна ъгъл
5. Зоната на близост с размер 120-350
см се прилага при:
В ) при комуникация с непознати
6. Кое от долу посочените изразява жест
на неувереност и раздразнение?
А) отърсване на въображаем прах от
маншета, крачола или яката
7. Коя зона се характеризира като
лична?
А) зоната, която обхваща
пространството между 45 см - 120 см.
8. Жестовете показват черти на
характера и отошение. Жестът "По
време на разговор, партньорът се стреми
да се подпре на нещо" означава?
Б) не може да намери отговор,
ситуацията му е неясна
9. Към коя група жестове попадат
ръцете в джобовете”, палците са вътре
Г) жестове на увереност
10. Емпатията е част от знаковата
система на:
Б) невербалната комуникация
11. Коя от следните знакови системи се
отнася към сензориката?
В) емпатия
12. Към коя част на тялото е насочен
деловият поглед?
В) към челото на партньора
1. Какво наричаме манипулация?
А) скрито управление на поведението на
човека, което се извършва с цел да се
постигне някаква изгода за този, който
го предприема
2. Как се определят активните
манипулатори?
А) не разчитат на себе си и не поемат
отговорност
3. Коя от структурите не намира
приложение при убеждаващите
комуникации?
В) описателна структура
4. При пирамидалната структура:
Б) аргументите са в средата на
посланието
5. На кой тип манипулатори отговаря
описанието? „Не разчитат на себе си и
не поемат отговорност; натоварват този
когото могат да манипулират, с
негативните последствия, с отговорост
за решенията, с по-голямото количество
работа
А) активни манипулатори
6. Каква е последователността на
класическата схема за въздействие
върху съзнанието на човека
А) внимание - интерес - желание -
действие
7. Какво представлява двустранното
послание?
А) признание за нещо, с което
комуникаторът не може да не се съгласи
8. Коя от следните характеристики
принадлежи на метода за манипулация
Съпричастен”?
В) манипулаторът ви посвещава в свой
проект за реорганизации
9. Коя техника за защита се предприема
при метода на манипулация, "налагане
на роли"?
В) „нямам възможност да поема
работата
10. Емоционалните призиви са свързани
с/със:
Г) предизвикване на положителни или
отрицателни чувства в аудиторията
11. Кои манипулатори можем да
наречемпасични”?
В) страхуват се да получат нечие
неодобрение, готов са на всичко за да
угодят
12. Американският психолог Ерих Берн
е разработил модел за състоянието на
Егото, в съответствие с който, всяка
постъпка на човека е продиктувана от
едно от трите състояния на съзнанието:
А) родител, възрастен или дете
1. Коя от следните грешки не е сред най-
често срещаните при писане на email?
Б) изпращане на e-mail без тема
2. Какво точно е social networking for
business?
В) портали за бизнес мрежи специално
приспособени да улеснят
комуникацията и са предназначени за
професионални цели
3. Кое от изброените НЕ е вярно?
Видеотелеконференцията е:
В) конференцията е по-евтина и по-
използвана система
5. Кое от изброените не се счита за
грешка при използването на e-maila?
Г) добавяне на disclaimers към
входящата и изходящата поща
6. Виртуалните бизнес срещи:
А) стават все по-популярни в глобалния
бизнес, чрез които осъществяват
обсъждането и решаването на важни
въпроси
7. Социалният портал за бизнес
професионалисти: “Linked in” e за:
Г) професионална мрежа, която
позволява да бъдете представени пред
други професионалисти и да
сътрудничите с тях
8. Каква е характеристиката а системите
за ел.пощи като средство за орг.
комуникация?
В) ел. поща с много бърза
10. Какви са характеристиките на
електронната поща?
А) несинхронизирани, бързи, предаващи,
освен текстови съобщения и графики
11. Кой е недостатъка на електронните
пощи?
Г) не отразяват невербални знаци
12. Правилиа за участниците и
създателите на уеб страници са:
(посочете най-пълния отговор)
Г) когато създавате страница, посочете
собствениците на споменатите в нея
търговски марки, уточнете авторското
право на страниата и поместената в нея
информация; за да получите обратна
връзка за страницата, поместете на нея
препратка към вашия email адрес; за
потребителя на страницата ще бъде
много лесно, когато се отбелязва датата
на последното обновяване на страниата;
за информация която не трябва да се
вижда от деца или непълнолетни, се
съобщава и оформя по определения за
целта начин.
1. Кое от изброените не е вид специално
събитие (мероприятие)
Г) надзираване и контрол
2. Ако не знаем как да ползваме дадена
програма към кого можем да се обърнем
за помощ?
А) системния администратор
3. Отбележете най-точният и пълен
отговор. Кои са най-срещаните цели за
организиране на фирмени събития?
В) уважение към персонала,
благотворителност, празници,
сплотяване, популяризиране на фирмен
продукт, традиции на фирмата
4. Нетикетът представлява:
Г) етикет на използване на компютърна
мрежа
6. На работното място ползвате
копютъра си за:
Б) писане с колеги, партньори, клиенти
8. Компютърният етикет:
А) е съвременният и най-рационалният
етикет в бизнеса
10. Към кои правила еНе работете
едновременно с няколко програми”?
А) правила в локалните мрежи
11. Кое от изброените съкращения
означаваза твое сведение”?
Б) FYI
12. Какви умения са нужни за
организиране на събитие?
А) предварително запознаване с
останалите събития за деня поради
конкуренцията
1. Кое от изброените не е предмет на
презентиране:
Г) документи, предназначени за висшето
ръководство
3. При Комплиментен подход е
харатерно:
А) комплиментът който е направен
уместно, предизвиква положителна
реакция и създава приятна атмосфера за
провеждане на презентацията.
4. В кой от видовете дрескод, допустим
за презентации, няма забрани и
предписания?
Б) небрежно елегантен
6. Кинетичното спечелване на внимание
включва:
Г) движение, действие, материали,
аудио-визуални средства
7. Подходът задаване на въпроси
предполага:
Б) търсене на отговоридаза
предварително измислени въпроси
9. „Самотният любовнике позиция,
чрез която:
А) презентаторът губи
правдоподобност пред публиката
1. Кое не е вярно за облеклото и
външният вид на бизнес дамата?
Б) не са препоръчителни ярките цветове
2. За кой вид дрескод се отнася
следното описание: облекло от дънки и
тениска, блуза, риза, яке, поло, удобни
обувки:
Г) спортно елегантен
4. Към видовете дрескод не се отнася:
Г) кодбяла вратовръзка
7. Кое от изброените е недопустимо за
дрескода във Франция?
В) ярки дрехи
8. При външният вид на деловия мъж
има изисквания относно облеклото. Кой
от цветовете е от препоръчителните за
риза?
А) бял
10. Кое от изброените е вид бизнес
дрескод?
Б) светски шик
1. Кое от посочените е елемент на
Международния бизнес етикет?
В) правила за общуване, свързани с
точността
3. Преди да участваме в мероприятия с
чужди представители се налага
предварително да съберем
необходимата информация за: (посочете
грешния отговор)
Г) управлението на преговорите
4. Кое не е елемент на международния
етикет?
Б) правила за учтивост, свързани със
спазването на личното пространство
5. Кое от изброените не е ключова
област в международния бизнес?
Б) нетикет
7. Какъв подарък според
международния бизнес етикет не е
добре да поднесете в мюсюлманска
страна:
Г) алкохол
8. Къде приемат прекъсването на човек
докато говори?
А) Бразилия
12. В арабския свят визитка се подава?
Б) с дясна ръка
1. Невербалната комуникация използва:
в) жестове, поза, поглед, външен вид и
др
2. Вътрешнофирмените комуникации
включват:
в) заседанията, инструктажите,
заповедите, отчетите и служебните
разговори
3. Верният модел на комуникация
включва:
в) получателналичие на съобщение -
изпращащ
5. Паузата по време на разговори може
да бъде:
а) активизираща и запитваща
б) санкционираща и тактическа
6. Начинът по който един човек
изглежда и се движи съставя първото
впечатление за него, без нито една
произнесена дума над :
в) 80%
8. Етапността при бизнеспреговорите
следва стъпките:
б) подготовка - старт - провеждане -
приключване
9. Определящо за преговорите е:
а) разменяне на различна информация
относно условията на сделката
б) търсене на взаимноизгодни решения
при евентуално възникващи проблеми
10. Проява на професионализъм в бизнес
корес-понденцията е да се отговори на
получен е-mail в рамките на:
б) същия ден
11. При изпращане на писма по
електронна поща редът за резюме
(subject) не трябва да се оставя празен,
защото е:
а) ценен източник на информация за
получателя
б) дава възможност за сортиране и
подреждане на пощата по съдържанието
на резюметата
12. Сред най-важните отличителни
черти на преговорите са:
б) постигане на взаимноизгодно и за
двете страни споразумение
13. Фирмената култура осигурява:
б) приемственост, творческа атмосфера
и стабилност в развитието на екипа
14. Рекламните константи на фирмата
включват:
а) рекламен лозунг, запазен шрифт и
фирмени документи
15. Корпоративният имидж има за
задача да:
в) създаде позитив¬на нагласа към
организацията в съзнанието на нейните
външни публики
16. При бизнес разговори
отклоняването на погледа от говорещия
събеседник означава, че:
а) слушателят не е съгласен с казаното
б) ще направи коментар или препоръки
по темата
17. Едно от най-известните обозначения
за видовете облекло на поканите
Semi-formal означава:
а) полуофициално
облекло, което се носи обикновено за
вечеря в ресторант, коктейли, фирмени
партита, големи семейни тържества и
др.
18. Начинът на обличане съобразно
бизнес етикета издава :
а) професионалната кариера
б) индивидуалноста на човека
21. Интранетът като своеобразен
вътрешен сайте обединение на webи
Интернет технологии за: б) той е на
разположение на персонала и на
клиентите на по-големите фирми за
различни информационни нужди
22. Корпоративният web сайт осигурява
актуално и атрактивно представяне на
организацията чрез:
а) съчетаване на
текст, звук и картина и разумно
съотношение на бизнес информация и
развлечения
23. Блоговете са полезни и интересни за
бизнес комуникациите от гледна точка
на обратната връзка с потребителите и
заради това, че са:
а) постоянен източник на информация
б) осигуряват откровен диалог с
фирмите
24. Електронният документ е:
б) електронно изявление, записано върху
магни-тен, оптичен или друг носител,
който дава възможност да бъде
възпроизвеждано
25. Между 60 и 80 процента от
междуличностното общуване лице в
лице се извършва по пътя на:
а) несловесния обмен на
информация
26. Добре подбраните думи (вербалната
комуникация) в бизнеса трябва ли да
съответстват на:
б) добре подбраната външност и
поведение (невербалната
комуникация)
27. В деловото общуване приетите
норми за отстояние за публично
общуване са:
б) 4-8 м

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси и отговори по Бизнес комуникация

Тестът е подходящ за студенти от 4-ти курс обучаващи се в бакалавърска степен по специалност Икономика в УНСС и други ВУЗ-ове с доминиращи икономически профили на обучение...
Изпратен от:
Sonq Kanyrova
на 2018-01-14
Добавен в:
Упражнения
по Бизнес комуникации и кореспонденция
Статистика:
28 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Бизнес кореспонденция


Лекции: стилът, който обслужва сферата на официално-деловите и правови отношения, регулира взаимоотношенията между държавата, учрежденията, страните, гражданите. Общуването е предимно в писменна форма и се осъществява стандартизирано...
 

Вербалната комуникация


Красноречието е не просто още едно положително качество за търговеца, предприемача, дилъра или брокера, а сериозно условие за успехи в кариерата му и съществен белег за степента на фирмената му култура..
 

Способи за психологически натиск по време на преговори

16 авг 2008
·
249
·
25
·
5,592
·
119

Доста често се случва един или повече партнъори да се опитват да преговарят за споразумение, когато силовите отношения са разклатени. Под силово отношение се разбира властта, която единият има върху другия и обратното.
 

Писмена и устна комуникация


Комуникацията е процес, при който хората обменят информация и споделят нейния смисъл. Тя е както наука, така и изкуство, защото се изискват определени умения за ефективно общуване.
 

Невербалните знаци и тяхното тълкуване за различните култури, които са от значение на масата за преговори

24 яну 2008
·
396
·
3
·
243
·
142

Успешните преговори и взаимното разбиране между представители на различните култури е немислимо без познаването на езика на тялото и неговите изразни средства за комуникация.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по Основи на комуникациите за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 3 курс
Тестът е използван на изпита по дисциплината "Основи на комуникациите" в УНСС. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
21
1
4 мин
03.11.2016
Тест по бизнес комуникации за 4-ти курс
изходен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 4 курс
Тестът по бизнес комуникации е примерен и може да се ползва за изходен. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
15
31
1
3 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Въпроси и отговори по Бизнес комуникация

Материал № 1305700, от 14 яну 2018
Свален: 28 пъти
Прегледан: 53 пъти
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 2
Брой думи: 1,863
Брой символи: 11,895

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по Бизнес комуникация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения