Големина на текста:
Проектно предложение
3. Цели
Общата и специфичната цел трябва задължително на проекта да
Наименование на кандидата: Основно училищe „Никола Войводов
Име на проекта: „Да успяваме заедно
Направление: Интеграция
Географски фокус: град Враца
Средства, за които се кандидатсва: 14 689,40 лв.
Продължителност: 9 месеца
Резюме на проекта (до 10 реда): Вниманието ни е насочено към промяна на образователната среда,
което търсим в: повишаване на професионалните компетентност на педагозите, работещи в училището, за процесите на
образователна интеграция; приобщаването на родителите към живота в училище; взаимно опознаване на децата от
различните етноси /ромчета и българчета/, създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и
разбирателство между учениците и между тях, педагози и родители.
Чрез разнообразни дейности, форми и подходи, ще бъде изграден модел за приобщаване на деца от ромски произход.
Насочеността е опознаване, съхранение, споделяне и популяризиране на идентичността на ромската култура. Акцентите
са: провеждане на празници, разширяване познанията на деца, родители и учители за работа в специфични условия в
мултикултурна среда, обмяната на добри практики с училища. Ще се работи в смесени групи, което ще улесни взаимното
опознаване на децата от различните етноси и ще създаде атмосфера на взаимно уважение, толерантност и
разбирателство между учениците, педагозите и родителите, което е сигурен механизъм за повишаване качеството на
обучение
Обща цел:
Специфични цели: Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и
превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество.
Гарантиране и осигуряване правото на равен достъп до качествено образование, чрез интеграция на ученици от ромски произход.
Приобщаване на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот
Обосновка на проектното предложение ( до 20 реда): Училищната среда е
пресечна точка за обединяването на различни култури, на социален опит, богатство на традиции, характерни особености
на двата етноса. Това налага специална грижа за тяхното сближаване, което е и основна цел и насоченост на проекта.
За идентифициране на затрудненията и потребностите на децата от ромската общност и техните родители беше
направено проучване, без представителен характер (мнения, анкети) за установяване степентта на изолация на децата,
готовността за обучение и свързаните с това проблеми, ниво на родителски грижи и за социалния статус на родителите.
Целеви групи:учениците от І –VІІ клас
Описание на дейностите: Дейност 1: Чрез първата дейност ще се постигне:
Работа в екип
Още със сформиране на екипа се определят функциите и отговорностите на членовете му, както и координацията
помежду им и с ръководителя на екипа. Добрата комуникация между членовете на екипа и взаимното им допълване е от
голямо значение при работата му. С цел съгласуваност на действията всички членове на екипа трябва да са добре
запознати с целите на проекта, своите и на екипа като цяло задачи и отговорности, както и с очакваните резултати и
индикаторите за измерването им.Всяка среща на екипа ще бъде отразявана чрез протокол за предприетите действия по
конкретната дейност.
Информиране и публичност
Посредством публикации, пресконференция при стартиране на проекта, заключителна пресконференция и
изготвяне и разпространение на различни информационни материали ще се осигури публичност на проекта, на неговия
напредък и на резултатите от реализиране на проектните дейности. С прилагането на този принцип се подпомага до голяма
степен и мултиплициране на ефекта от реализацията на проекта.
Дейност 2- Ще се сформира Клуб ”Бит и фолклор”, в който ще се включат ученици от двата етноса. Ще работят по
запазването на културната идентичност и разпространението на обичайте сред обществеността. Срещите ще се
провеждат два пъти седмично.
Дейност 3- Ще се сформира Ателие ”Веселата работилница”, в което ще се включат ученици от двата етноса. Ще бъдат
подготвяни изделия за различни поводи и ще бъдат представени пред публика.Срещите ще се провеждат два пъти
седмично.
Дейност 4- Ще се сформира Клуб ”Пея и танцувам”, в който ще се включат ученици от двата етноса. Ще работят за
съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници.
Срещите ще се провеждат два пъти седмично.
Дейност 5 - Ще се сформира Клуб ”Чуден свят, пъстър свят”, в който ще се включат ученици от двата етноса. Ще
работят по запазване, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците.
Дейност 6 - Провеждане на серия от традиционни празници, които ще помогнат за взаимното опознаване и зачитане на
българските и ромски и традиции. За целта клубовете ще изготвят програма за празниците и сценарий за всяка от
График на дейностите:
ДейностВреметраене по месеци
123456789
І. Техническа
подготовка на проекта
Х
ІІ. Клуб „Бит и
фолклор”
Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ІІІ. Ателие „Веселата
работилница”
Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ІV. Клуб „Пея и
танцувам”
Х Х Х Х Х Х Х Х Х
V. Клуб „Чуден свят,
пъстър свят”
Х Х Х Х Х Х Х Х Х
VІ. Заедно на празник! Х Х Х Х Х Х Х
?Очаквани резултати: Изработени информационни материали за оповестяването,
разпространението и изпълнението на проекта (30 бр. брошури и 20 бр. плакати)
?Привлечени 30 % от родителите и ангажирани с училищни дейности;
?Идентифициране на основните подходи за привличане на родителите и по-широката общественост като
партньори в процесите за образователна интеграция;
? Стимулиране включването на семейството, чрез придобиване на практически умения в дейностите, насочени
към образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, което е един от механизмите за
превенция на риска от отпадане на ученици – роми от училище.
?Преодоляване на различията и разпространяването сред общността на ромската култура и традиции чрез
сформирането на Клуб” Бит и фолклор”, Ателие „Веселата работилница”, Клуб „Пея и танцувам” и Клуб „Чуден свят,
пъстър свят”.
?Провеждане на тържества с цел приобщаване на ромите и участието им в културните мероприятия.
?Изградена добра практика за образователна интеграция и преодоляване на самоизолацията- приобщени 80 %
от учениците от целевата група.
?Проведена заключителна пресконференция, която отразява изпълнените дейности по проекта и да представи
пред широката общественост постигнатите резултати.
Устойчивост на проекта: Устойчивостта на проекта е конкретно измерима, тъй като по своята
същност той е работеща система, осигуряваща връзки между родители – педагози – ученици в процеса на ефективна и
ефикасна образователна интеграция на учениците от ромски произход.
Включването на семейството, чрез придобиване на практически умения в дейностите, насочени към образователната
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е един от механизмите за превенция на риска от отпадане
от училище на ученици – роми. Прякото участие на родителите в училищния живот ще повиши активността и
отговорността за успешно обучение, ще повиши социалната и гражданска отговорност, за активна позиция към
образователната интеграция. Дейностите свързани с поредица от културни мероприятия със съвместната подкрепа на
местната общественост, неправителствена организация, родители и педагози от училището ще подпомогнат за
формиране на благоприятна обществена среда. Ефективната работа с родителите, пълноценната интеграция на
учениците от етническите малцинства, преодоляването на културните бариери в общуването и промяна на
общественото мнение в подкрепа за качественото образование и образователната интеграция на ромските деца е
начало за обособяването на ромската култура, откриването на заложби сред децата и популяризирането им.
Създаването на програма и сценарии за празници, книжка с материали от дейността по проекта ще подпомогнат
педагозите в училището, ще улеснят работата с родителите и децата и ще могат да се използват като добра практика

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 юни 2020 в 21:21 студентка на 37 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
01 юни 2020 в 19:30 студентка на 31 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2013
31 май 2020 в 14:17 студентка на 37 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2013
31 май 2020 в 12:14 учител на 61 години
30 май 2020 в 12:06 студент на 20 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Математика и информатика, випуск 2022
28 май 2020 в 10:42 студент на 38 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на деца със СОП, випуск 2021
27 май 2020 в 23:41 студентка от Благоевград
27 май 2020 в 20:05 ученик на 25 години от Варна - Първа езикова гимназия, випуск 2013
27 май 2020 в 19:21 студентка на 37 години от Бургас - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Туризъм, випуск 2018
27 май 2020 в 17:06 студентка на 23 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПУПЧЕ, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Изграждане на детска площадка

27 фев 2017
·
39
·
11
·
2,805
·
72
·
4

В доклада се разглеждат описанието на кандидата по проекта, описание на проектното предложение, финансово разпределение, методология, продължителността на плана за действие, както и още нужни части от целия проект...
 

Управление на проектите

26 ное 2019
·
3
·
33
·
4,966
·
17
·
1

Един от най-удачните варианти за намиране на средства от страна на бенефициента, с които да покрива разходите...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт проекти
Тест по Управление чрез проекти
тематичен тест по Мениджмънт проекти за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, само с по един верен отговор всеки. Може да послужи за упражнение на студентите от 4-ти курс по специалност "Управление на проекти" както и на всички, заниващи се с менажирането на проекти.
(Труден)
15
5
1
1 мин
30.09.2016
Тест по управление на проекти
междинен тест по Мениджмънт проекти за Студенти от 5 курс
Организация и управление на проекти. Въпроса са с един верен отговор.
(Лесен)
20
492
4
29.08.2012
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт проекти

Проектно предложение "Да успяваме заедно"

Материал № 1305129, от 10 яну 2018
Свален: 160 пъти
Прегледан: 153 пъти
Предмет: Мениджмънт проекти
Тип: Документ
Брой страници: 4
Брой думи: 1,059
Брой символи: 7,004

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проектно предложение "Да успяваме заедно""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Мениджмънт проекти
в град София
с опит от  2 години
1 366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения