Големина на текста:
Теоретичен анализ на държавния бюджет
Държавният бюджет от юридическа гледна точка е закон, който се променя всяка
година. Бюджетът изготвен за годината е финансов план, който държавата ще следва. В
който се отразяват паричните отношения, свързани с разпределението и
преразпределението на брутния вътрешен продукт с оглед формирането на парични
средства на национално и регионално равнище и тяхното насочване за покриване на
разходите на държавните и общинските органи при излъчването на своите функции.
Бюджетът, като финансов план има приходна и разходна част. Приходната част
съдържа обикновено три пера: данъчни приходи, неданъчни приходи и други
(обикновено безвъзмездни) приходи.
Данъчни приходи – включват постъпленията от подоходните,
корпоративните, косвените данъци, митата и др.
Неданъчните приходи – включват държавни такси, приватизация, глоби,
санкции, наказателни лихви. И ако приходите от приватизация подлежат
на планиране, то глоби, санкции и наказателни лихви могат да се
пресметнат приблизително с помощта на статистическа информация и
трендове.
Други приходи – тук се записват очаквани безвъзмездно предоставени
суми по различни програми.
Разходната част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи,
непредвидени и неотложни разходи.
Текущи разходи – включващи цялостната издръжка на държавната
администрация (заплати, осигуровки, стипендии, поддръжка на
материалната база), субсидии, разходи за лихви по държавния дълг.
Капиталови разходи – включващи придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт.
Непредвидени и неотложни разходи включва покриване на разходи
вследствие на природни бедствия и аварии.
В разходната част се записват и трансферите. Това са преди всичко субсидии
предоставяни на общините, за образование, здравеопазване, култура, за издръжка на
националните медии, на съдебната власт, за земеделие.
Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет е
бюджетното салдо. То може да бъде бюджетен излишък и бюджетен дефицит. Това
салдо също се финансира – ако е дефицит, се записват колко и какви средства ще го
1
покрият. Ако салдото е излишък – то финансирането е с отрицателна стойност и най-
често представлява плащания за погасителни вноски по държавния дълг.
1
Държавния бюджет се приема всяка година със специален закон и в него се
определят приходите и разходите на държавата. Той влиза в сила от първия ден на
новата бюджетна година и приключва на 31.12 на същата година. В него постъпват
приходи от основни корпоративни данъци, данъка върху консумацията, акциите,
митата, данъците върху доходите на физически лица и др. В перо разходи влиза
„издръжката на държавната администрация, отбраната и сигурността, съдебната власт,
образованието, здравеопазването, културата, науката, социалните грижи и др. разходи,
включително за стопанската сфера, както и за изплащане на вътрешния и външния дълг
на страната и вноските на Република България в общия бюджет на Европейския съюз“.
2
Бюджетът на министерски съвет се изпраща в Народното събрание от
Министерския съвет, а не от Министерство на финансите. Една от задачите на
Министерство на финансите е да разработи бюджетна прогноза за съответния период,
закона предвижда тази прогноза да е за 3-годишен период, като тази прогноза е на база
на разработки на самото Министерство на финансите, разработки на редица
институции, наши и международни (Международен валутен фонд, Световна банка). В
основата на тази бюджетна прогноза е очакването на динамиката на БВП, ще има ли
промяна в него, какво ще бъде нивото на цените, респ. инфлацията, каква да бъде
политиката на доходите, безработицата, очакваните лихвени нива, очакванията на
котировките на основните валути и т.н. Първо се прави очаквания за световната
икономика, после за националната. На база на тези прогнози и на политиката на
правителството, се правят указания до всички, които имат управление в съответните
бюджети – казва се каква ще бъде средната, максималната заплата, безработицата и т.н.
Исканията са три пъти повече от възможностите. Едно правителство трябва да има
всички действия, които трябва да са извършени, и после да се определят разходите.
Парламентът има специализирани комисии. Всяка комисия обсъжда бюджета на частта,
в която е специализирана. Но три комисии гледат по-мащабно на нещата – правната
комисия, по бюджет и финанси и икономическата комисия. Дава се определен срок, в
който комисиите трябва да направят своите становища, когато комисиите обсъждат
съответните части, те канят специалисти и се води дискусия и всяка една комисия е
длъжна да изготви писмено становище и го праща в комисията по бюджета и финанси.
След което бюджетът се внася на първо четене в пленарната зала и се гласува блок, като
още тогава се дават становищата на отделните комисии. Ако се приеме бюджетът
обикновено е в реда, в който е внесен. Дава се нов период, в който трябва вече
съдържателно да са обсъдени всички предложения и изказвания и вече при второто
четене започва същинското разглеждане на бюджета ред по ред и всички предложения
се гласуват едно по едно. Когато се гласува бюджетът първо приходите, разходите,
салдото, и като бъдат приети тези параметри се започва детайлно, дума по дума. И
1https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A
%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%8E
%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
2 Закон за устройството на държавния бюджет, чл. 2 ал. 6
2
когато се гласува, публикува се в държавен вестник и приема силата на закон.
Изпълнението на бюджета се възлага на Министерски съвет, т.е. той започва да дава
указания за изпълнението на бюджета. Органът, който съблюдава стриктното
изпълнение е Сметната палата.
3
Функциите на бюджета са:
Осигуряване на ресурси за задоволяване на обществените потребности;
Регулиране на разпределението на националния продукт;
Съдействие за стабилизация на икономиката.
Бюджетът функционира според два вида принципи: общи и специфични.
oОбщи (материални) принципи на бюджета:
Ограниченост на приходите;
Степенуване на държавните разходи;
Съгласуване между потребности и средства;
Икономически принцип – от държавните разходи да се търси
възможно най-голяма изгода (ефект).
oСпециални или финансово-технически принципи:
Принципа за пълнотата на бюджета изисква в бюджета да бъдат
включени всички приходи и разходи, които финансовото стопанство
трябва да осъществи в продължение на бюджетната година. Този
принцип не допуска да има приходи и разходи вън от рамките на
бюджета.
Принципът за точност на бюджета. Приходите и разходите на бюджета
трябва да бъдат точно изчислени. Ако този принцип не се спазва, би се
стигнало много лесно до разстройване на финансовото стопанство.
Принципът за реалност на бюджета - става дума за икономическа
обоснованост на приходите и разходите, за провеждането им в
съответствие с реалностите в икономиката и националното стопанство
като цяло.
Важен принцип в областта на бюджетната действителност е
единството на бюджета. Под единство на бюджета се разбира
упражняването на един-единствен бюджет, не на няколко бюджета
едновременно.
3 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 дек 2020 в 18:29 студентка на 31 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Задочно обучение, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
18 ное 2020 в 17:01 студент на 28 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,591
·
3
·
617

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Анализ на приходите

25 фев 2008
·
898
·
7
·
383
·
303
·
1

Осъществяването на производствено – стопанската дейност в организацията трябва да се извършва с минимални разходи и максимална печалба...
 

Приходи и разходи на фирмата

16 дек 2007
·
1,281
·
5
·
765
·
449
·
2

Основните променливи, от които зависи поведението на фирмата са нейните приходи и разходи. Фирмата е стпанска единица, която използва производствени фактори...
 

Публични финанси

01 май 2007
·
2,047
·
1
·
256
·
83

Теоретични основи на държавните приходи и разходи. Характеристика на държавните приходи – те са част от националния доход представен на държавата, областите, общините и кметствата за покриване на техните разходи...
 

Финансово изравняване и приемане на бюджета

24 яну 2008
·
156
·
2
·
296
·
54

Под финансово изравняване се разбира технологичните дейности по балансиране на приходите и разходите на бюджетната структура. Опростена формула на социалното осигуряване...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
9
1
14 мин
14.08.2019
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
9
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Теоретичен анализ на държавния бюджет

Материал № 1303463, от 22 дек 2017
Свален: 24 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,429
Брой символи: 8,834

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теоретичен анализ на държавния бюджет"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала