Големина на текста:
1. Основни понятия в грижите за пациентите с увреждания
Децата и възрастните с увреждания са с различни нарушенияслухови , зрителни ,
унтелектуални увреждания на опорнодвиганителния апарат с обект на медицината на
специалната подготовка.Според по съвременните понятия се наричатлица със
специални образователни нужди” .Съществува голямо разнообразие в степентта и вида
на увреждане.Взависимост от вида на увреждане са възникнали основните дялове на
дефектологията или спец.педагогика,олигофренопедагогика,сурдопедагогика (за слуха)
тифлопедагогика и др.Увреждането представлява отклонение , което се изразява в
невъзможност за осъществяване в различни степени за различен период от време,висши
процеси и фактори , който са блокирани под въздействие на факторите на средата.
*ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКАиндивиди с интелектуални недостатъци.Според
класическата класификация се различават 3 степени: Дебилинай- леката степен ,
Инбецилисредна степен, Идиотинай- тежката степен.
*ТИФЛОПЕДАГОГИКАнайконтингентните са индивиди със зрителни нарушения
(има се превдид слепите и слабо виждащите , при които е увреден зрителния
анализатор ,това води до големи проблеми в развитието на пространствените)
*СУРГОПЕДАГОГИКАзанимава се с пациенти с увреждания на опорнодвигателния
апарат и телесно увредените.В групата нна телесно увредените или физическите
индивиди влизат лица с вродени или придобити телесни недостатъци.
*ЛОГОПЕДИЯ - занимава се с речовите аномалии .Речовите разтройства са твърде
разнообразни ( неправилно изговаряне на звуковите , нарушение на темпото на речта
,заекване)
*ДЕФЕКТАувредата е нарушена в орган или система , което не дава сериозно
различие на личността и не променя входа на развитието
*АНОМАЛИЯсериозно нарушение ,което довежда до своебразно развитие на
личносттавследствие на което настъпват сериозни промени.Аномалията може да засегне
соматичното развитие , слуха , зрението ,психичното развитие.Аномалията е отклонение
от общите закономерности в развитието.Нарушенията могат да бъдар в различна степен
и форма както в чист така и комбиниран вид.Първичните отклонения са в резултат от
вродено или придобито заболяване на даден орган или система.Вторичните вследствие
на неправилно функциониране на орган или система т.е нарушение на функцията
*РЕХАБИЛИТАЦИЯтя може да се разглежда от много гледни точки- медицинса ,
психологическа,педагогическа , социална , трудова.Според СЗО тя е комлексно
кординирано използване на медицински , социални ,образователни и професионални
мерки , чиято цел е обучение или повторно обучение на инвалидите ,за да се постигне
оптимално равнище на функционалните възможности.
*АБИЛИТАЦИЯ - прилага се тогава когато няма изградени умения , стереотипи и
индивидите не са се адаптирали към социалната сфера
2.Специални СГ при пациенти с увреждания на опорно двиг.апарат
Заболяванията на опорно двиг.апарат са често срещано явление.Причините , които ги
предизвикват се делят на 3 гр.: 1гр. – наследствение заболявания (се установяват
заболявание при родители ,близки роднини ) 2гр. : Вродени заболяваниянямаме
наследствен фактор.Причинния фактор действа увреда на бременността.Вродените
заболявания се дължат на увреждания в генотипа, химизация.Вродените заболявания
могат да се прояват като липса или недоразвитие на някой телесни части (например
вродено изкълчване на тазобедрената става) 3гр.: Придобитизаболявания , коити са
получени в ресултат на придобити увреждания и се делят на : причиннипо време на
родовия акт или непосредствено около раждането и увреждания получени в по късна
възраст.Най- голям е делът на соматичните увреждания получени в по късна възраст
транспортнобитов , огнестрелмни наранявания и др. Неудобните пози ,
монотонноповтаряща се работа , вдигане на тежести , вибрации , продължително стоене
могат да доведът до заболявания и увреждания.Влияние оказват стресът , степента на
самостоятелност на работното място , наличие на преедишни заболявания.Рисковите
фактори могат да увредят костите ,мускулите , ставите , сухожилията
,връзките,,нервните и кръвоноси съдове водят до увреждания ан опорно
двиг.апарат..Професионалните увреждания са свързани с многократно натоварване с
тежести по време на работа през определен период .Ръката , краката , шията и кръста са
особено уязвими и водят до увреждания на опорно двиг.апарат.Уврежданията многат да
имат епизодичен характер болката често пъти утихва и изчезва ,но по късно пак се
появява пак.Не малко увреждания са с преходен характер ,симптомите изчезват след
почивка или промяна на дейността.Някой увреждания могат да придобият хроничен
характер или необратим,строителство ,минодобив,транспорт мъжете получават по често
увреждани , а оплакванията нарастват с възрастта.
Болестта на ПЕРТЕСразмекване и счупване на главата на бедрената кост поради
смущения в кръбообращението .При момчета се наблюдава засягане само на единия
крайник,водещи симптоми са : накуцване , болки в бедрото други увреждания са на цели
крайници и техни участъци,костни фрактури ,придобити мдеформации.Влияние оказват
3 фактора: вида и степента на заболяването, времето на полученото увреждане ,времето
на започване на абилитация или рехабилитация.Често срещано явление при соматичните
увреждания е емоционалната неустойчивост ,без причинен плач,повишена
тревожност,много изнервени.Продължителното време , което лицето прекарва в леглото
изолиране от обичайната за здравие му връсници , въздействие на околната среда оказват
негативно влияние.
3.Сг за пациенти със зрителни нарушения
При тях има органично поражение на зрителния анализатор.Уврежданията дават
отражение в/у качеството на зрителните възприятия , а и от тук в/у цялостното
психическо развитие.При деца със зрителни недостатъци , взависимост от степента на
увредата се различават няколко подосносни групи: 1подгрупалица с тотална слепота
и визус(зрителна острота нула).2 подгрупа- лица с перцепция на светлината
(светлоусещане с визус от 0 до 0,01) 3подгрупалица частично виждащи с визус от 0.01
до 0,005 те могат да се ориентират в пространството , да четат големи заглавия , да се
обучават в Браилово писмо.4 подгрупалица слабо виждащи с визус от 0,05 до 0,2 на
по виждащото око.Заболяванията водещи до намаляване или влошаване на зрението
Глаукома ( повишено вътреочно налягане), валиращо зрение,загуба на периферно
зрение,лошо нощно виждане,болки в очите, фотофобия,главоболие може да доведе до
атрофия на очния нерв и от там до слепота.Дегенерация на матолатапрогресивно
наришение са централната част на ретината, тя бива : старческа или ранна преди 7 г.
Възраст, нарушение на централното зрение , лошо цветно нормално периферно
зрение,фотофобия.ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯизменения в кръвоносните съдове на
ретината ,причиняващи кръвоизливи, отлепване на ретината до пълна
слепота,чувствителни към светлина , варираща зрителна острота , двойно виждане.
КАТАРАКТАзамъгляване лещата на окото , което нарушава преминаването на
светлината към ретината.Намалена зрителна острота , намалено цветно зрение ,
фотофобия,нарушение в зрителния кортекс.Той подлежи на развитие до 3
години.ТРАХОМАинфекциозно заболяване , което довежда до ослепяване , също така
венерическо заболяване (сифилис , ако не са лекувани предизвикват
слепота).Психическото развитие на слепите се определя от това ,че са лишени от една от
най-важните познавателни средства .Те трудно се ориентират в средата , трудно учат и
работят.Останалите им сетива са нормално развити ,дори при някой се усувършенстват
много повече отколкото при други хора.Слепите имат предимство пред глухонемите,с
това ,че те могат да усвоят говорната реч както във всеки зрящ.Ръката при слепите е не
само орган на труда , но и орган за опознаване на действителността, имат лабилна
емоционална система ,незрялост,бързо се отказват.Обунятелните усещания играят важна
роля при ориентиране на слепите .ОСОБЕНОСТИ В МИСЛЕНЕТОзадръжки в
развитието на нагледно образното мислене, неправилно формиране на представите и
понятията за предметите , ограничено познаване на техните св-ва и признаци.Въпреки
недостатъците мисленето на слепите се развива по благоприятно отколкото това на
другите , поради пълно развитие на 2 сигнална с-ма.При тях имаме релефно точков
шрифттова е изкуствено създадена с-ма от знаци за четене и писане , създателя е Луй
Браил .Това е универсално средство за четене и писане на слепите по целия
свят.Адаптирано е на всички езици.Състой се от различни комбинации на шест релефни
точки , от чието разположение се получава всяка буква от азбуката.По същия начин
могат да се изпитат и цифрите, препинателните знаци.ОРИЕНТИРАНЕТОпроцес на
използване на сетивата за установяване на положението на собственото тяло в
пространството и отношението му спрямо всички останали значими обекти в околната
среда.Мобилността е способността за самостоятелно придвижване в
пространството.При пациенти със зрителни нарушения се развиват компенсаторни
механизми.В повечето случай са много добре развити слух и музикални

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 май 2020 в 23:31 ученик на 22 години от Стара Загора - СОУ "Максим Горки", випуск 2016
23 май 2020 в 08:56 студент на 22 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински колеж - Стара Загора, специалност - Медицинска сестра, випуск 2017
23 май 2020 в 00:52 в момента не учи на 27 години
18 май 2020 в 21:56 ученичка на 22 години
16 май 2020 в 10:05 потребител
14 май 2020 в 13:17 ученик на 24 години от Варна - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", випуск 2017
14 май 2020 в 11:49 студент на 37 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Логопедия, випуск 2018
07 май 2020 в 18:08 студентка на 22 години от Стара Загора - Медицински факултет, специалност - Рехабилитация, випуск 2021
 
 

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания

Материал № 1301679, от 07 дек 2017
Свален: 117 пъти
Прегледан: 150 пъти
Предмет: Сестрински грижи
Тип: Тема
Брой страници: 14
Брой думи: 4,776
Брой символи: 29,356

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала