Големина на текста:
ЖПаразити, гостоприемници,паразитна болест
Паразити: живи организми, използващи други организми като източник за храна и
местообитание като по този начин му нанасят вреда (и понякога смърт). Според произхода:
фитопаразити-причиняват инфекциозни заболявания – вируси, бактерии, гъби. Зоопаразити -
животински видове-причиняват паразитни заболявания (паразитози, инвазии) Според локализацията
си: ектопаразити – паразитират по външните обвивки на тялото (кожа и придатъци)- бълхи, въшки,
комари, мухи и др. ендопаразити паразитират вътре в тялото на човека. Според начина на живот:
Според начина на живот: задължителни (облигатни) –паразитират през всички фази на жизнения си
цикъл острици, маларийни плазмодии факултативни (необлигатни) могат да съществуват и като
свободноживеещи форми свободно живеещи мебипсевдопаразити (лъжепаразити)-случайно попаднали
в човешкия организъм биологични агенти или техните размножителни елементи тип Protozoa
-ПРОТОЗОИ -едноклетъчни еукариоти Микроскопски размери на всички форми.Вегетативна форма =
трофозоит-извършва активно движение и размножаване. Форми чрез които се осъществява
разпространението на паразита и предаването на възприемчивите –цисти, ооцисти и др. Съществуват и
по-сложни жизнени цикли с няколко форми и стадии. Класификация: 1. Амеби-Entamoeba histolytica
2.Камшичести–ламблии, трихомони, лайшмании 3.Спорообразуващи–маларийни плазмодии,
токсоплазми 4.Ресничести тип Metаzoa - ХЕЛМИНТИ–многоклетъчни червеи –Макроскопски
размери на възрастните и някои ларвни форми. Микроскопски размери на яйцата и някои ларви.
Възрастни = имагинални форми – разделнополови или хермафродити. Извършват оплождане и отделяне
на размножителни елементи (яйца или ларви), които осъществяват разпространението и предаването на
хелминтите. Гостоприемници: oрганизмите (човек,животно), които паразитите използват за храна и
местообитание. 1. Краен: в който се развиват полово зрелите форми на паразита, размножаването му и
отделянето на размножителните елементи (човек за говеждата и свинска тении). 2. Междинен: в който
се развива ларвната форма на паразита (човек за кучешката тения). 3. Допълнителен (втори междинен):
в който се развиват последните фази на развитие на ларвните форми (рибите за рибната тения).
ПАРАЗИТИЗЪМ - Епидемиология на паразитизма: Източник(човек/ животно) фактори на предаване
Възприемчиво население. Механизми и фактори на предаване на паразитозите -осъществяване на
паразитизма 1. Поглъщане на заразоспособни елементи от околната среда - замърсени ръце, вода,
плодове и зеленчуци, почва -чревни паразити и др. 2. Поглъщане на ларвни форми и др. размножителни
елементи -недобре термично работени животински продукти - месо и риба -говежда и свинска тении,
трихинелоза, токсоплазмоза. 3. Пряк контакт с животни– ехинококоза, токсоплазмоза 4. Полов път
-трихомоноза, мебиаза 5. Чрез ухапване на насекоми –кръв-малария, лайшманиози, трипанозомози,
филариози преносители = вектори 6. При кръвопреливане, трансплацентарно, при органна
трансплантация, лабораторно -кръв, тъкани -малария, токсоплазмоза, лайшманиози 7. Пряко проникване
на ларви през кожата – шистозомози 8. Аерогенен път -въздух - Пневмоцистоза 9.Автореинвазия–
ентеробиоза, хименолепидоза
Паразитна болест:резултат от антагонистичното въздействие на паразита върху гостоприемника
(човека) в условието на влиянията на околната среда паразитоза(инвазия) Протозойни инвазии
(протозоози)хелминтни инвазии (хелминтози) името на причинителя + оза – токсоплазма =>
токсоплазмоза. Тежестта на паразитозите зависи от:Вирулентност
и патогенност на видовете/щамовете на паразита/ Количеството(интензинвазията) и кратността на
заразяване. Имунното състояние на инвазирания организъм – (имунокомпетентност, възраст,
съпътстващи заболявания)Географски и социално-икономически фактори –климат, бит, култура,
комунални условия, ниво и достъп до здравеопазване
Класификация на паразитните болести: Според биологичния им цикъл:Геохелминтози –
биологичният цикъл се осъществява в един гостоприемник (човека) и стадий на развитие в околната
среда (абиотичен стадий) в почвата. Биохелминтози – жизненият цикъл се осъществява с помощта на
един или повече гостоприемници. Според източника: Антропонози -паразитни заболявания засягащи
само човека, Антропозоонози-паразитни заболявания засягащи и човека, и животните. Зооантропонози-
паразитни заболявания засягащи предимно животните и понякога и човека. Зоонози-паразитни
заболявания засягащи само животните
Според ареала: Космополитни засягащи целия свят; Природо –ендемични засягащи определена
територия, в която съществуват условия за развитие на гостоприемниците и осъществяване на
епидемиологичния процес. Според противоепидемичния контрол: Местни –в дадената географска
1
единица съществуват активни източници, възприемчиво население и благоприятстващи
разпространението фактори, поради което епидемичния процес се осъществява непрекъснато Вносни -в
дадената географска не съществуват част от факторите, поради което епидемичния процес не се
осъществява, но може да се внесе. не съществува опасност от местно разпространение съществува
опасност от локално разпространение -местни от вносни МАЛАРИЯ – ОПР.: Остра тропическа
приподоендемична трансмисивна протозойна инвазия, протичаща с периодични температурни
пристъпи, хепатоспленомегалия и анемия. Причинители: род Plasmodium - Plasmodium falciparum -
тропическа малария Plasmodium vivax–тридневна малария; Plasmodium ovale– малария овале;
Plasmodium malariae–четиридневна малария. Епидемиология: Източник: опаразитения човек (болен
или носител) Механизъм и фактори на предаване:трансмисивен–чрез Кръвосмучещи комари от род
Anopheles-в България се срещат няколко вида-женските комари при кръвосмучене инокулират
причинителя, който се намира в слюнчните им жлези-потенциална опасност за предаване на малария
има в месеците от априлдо октомври кръвопреливане, органна ,трансплантация,лабораторно
Географско разпространение: над 100 тропически и субтропически страни на Африка, Азия, Латинска
Америка и Океания > 2 милиарда, >100 държави в рискови зони(40% от населението на земята) 300 -500
млн
-заболяемост ; 1,2-2,5 млн-смъртност;> 1 млн -деца до 10 г.Всяка година у нас се регистриратоколо 1-10-
15 вносни случая рискови групи: работещи и пътуващи в тропическите райони на света пристигащи в
България; чужденци и имигранти. Клинична характеристика: Съществуват леки, средни, тежки
форми на протичане и безсимптомно носителство. Независимо от вида малария заболяването протича с:
0. Начален период с нехарактерни оплаквания(продроми) 1. Температурен пристъп (с различна
цикличност)-Фаза на разтрисане: чуство на студ , разтрисане, температтурата не е повишена - 15-30 мин
Фаза на високата температура: 40-41
о
С, главоболие, мускулни болки, жажда, зачервена кожа, ниско
кръвно налягане, обърканост – 4-6 часа; Фаза на изпотяване: обилно изпотяване, спад на температурата
– 30 минути МЕЖДУПРИСТЪПЕН ПЕРИОД-без клинични оплаквания 2. Хепатоспленомегалия 3.
Анемия M.tropica-тропическа малария - Най-тежката форма: причина за 98% от смъртните случаи.
Температурните пристъпи може да са на 48 часа, но често са на по – кратъки интервали (24 часа) или се
застъпват. Анемията е масивна, с хемолитичен характер и иктер. Може да се засегне ЦНС с развитие
на:психични промени –обърканост, агресия, халюцинации; церебрална малария – мозъчен ,оток => кома
=> смърт (25%) при децата – гърчове; засягат се бъбреците остра бъбречна недостатъчност може да се
наблюдават проблеми в кръвосъсирването или полиорганна недостатъчност Диференциална диагноза-
грип и ОРЗ; висцерална лайшманиоза; сепсис; жълта треска и др. тропически заболявания; болест на
Хочкин и др. лимфоми Методи за диагностика Материал за изследване:периферна кръв -независимо от
клиничното състояние и температурата на пациента. Методи и находки:Микроскопско изследване на
препарати тип дебела капка и кръвна натривка, цветени по Романовски–Гимза.От всеки вид се правят
по 2-3 препарата и изследването се повтаря през 4 часа до 48 час.Откриват се различните фази от
еритроцитния цикъл на паразита и по техните специфични особености се определя вида на маларийния
плазмодий. Лечение: Незабавно, според вида на паразита след поставяне на точна етиологична
диагноза и известната ни резистентност в зависимост от географският район.Лична профилактика:
Срещу комарите-репеленти за тяло и помещения; замрежаване на Прозорците; инсектицидни мрежи за
легло. Химиопрофилактика: срок: седмица преди заминаване, по време на престоя и 4 седмици след
завръщане. С различни противомаларийни препарати , в зависимост от района в който ще пътува
пациента и известната ни резистентност препаратите се изписват в по-лека схема отколкото при
лечение. Не предпазва бсолютно, но при заболяване протича по – леко, без усложнения и смърт.
Бременни и деца-ако е възможно да не пътуват в тропиците.
Тъканни протозойни заболявания
ЛАЙШМАНИОЗИ – клас Камшичести род Leishmaniа- Определение: група заболявания на кожата
или вътрешните органи причинени от протозойни камшичести организми и увреждащи Моноцито
макрофагиалната система. Висцерална лайшманиоза(ВЛ) - Определение: трансмисивна протозойна
инвазия, характеризираща се с прогресивно хронично протичане и увреда на вътрешните органи и
кръвотворната система. Причинители - различни подвидове на L. Donovani. Епидемиология Източник:
хора,животни (кучета, чакали,лисици, гризачи) Механизъм: трансмисивен, трансплацентарен,
хемотрансфузия и трансплантация. Вектор: Кръвосмучещи: мухи от род Phlebotomus„пясъчни мухи“
Географско разпространение-350 милионанаселение в ендемични райони. В България има
2
Средиземноморско-средноазиатска детска висцерална лайшманиоза предимно в южните райони
(Петрич, Ямбол, Пловдив, Стара Загора), но се срещат и случаи във северна България в.т.ч. и във Варна.
Клинична картина много дълъг период от ухапването до появата на симптомите(инкубационен период)
-от 3 седмици до 18 месеца Започва с начален стадий с малък първичен афект–на мястото на ухапването
придружен със симтоми на обща отпадналост и неправилна температура. Следва 2 седмичен период без
температура и оплаквания. Бавно и прогресивно преминава в разгърнат стадий: Висока температура,
може да има цикличен характер както при маларият и/или няколко пика в денонощието. Слезката се
увеличава се постепенно, достига до пъпна хоризонтала и малък таз (най-голямата слезка)Черният дроб
се увеличава също, но по -малко Увеличение на лимфните възли Кожа– с промяна в цвета - землист
цвят -по ходила, ръце и корем. Потискане на костномозъчната функция и синтеза на кръвни
клетки:Анемия – отпадналост, бледа кожа и лигавици. Тромбоцитопения–спонтанни кръвонасядания и
кръвоизливи. Гранулоцитопения – вторични бактериални и др.инфекции понякога с опортюнистини
причинители Без адекватно лечение състоянието преминава в кахектичен стадий с отслабване на
тегло, тежко увредено общо състояние, симптоми на тежка анемия и тежка тромбоцитопения. Дори
и при адекватно лечение в този стадий изходът е летален Заболяването протича много по –бурно и
тежко, при пациенти с предварително потисната Имунна система и само по себе си същоводи до
нейното увреждане!Средиземноморск –средноазиатска детска ВЛ – в България. Рискови групи -деца (2-
5 год),възрастни с намален имунитет (СПИН) Водещ анемичен синдром (кожа като стар восък).
Крайниците отслабват на фона на много силно увеличения корем (асцит). Изразена периферна
Лимфаденомегалия.Индийска (kala-azar)-засяга всички възрасти. Остро, подобни на малария протичане ,
но Температурните пристъпи са с 2 пика (Роджерсови свещи). Кожни промени-бледа кожа и Лигавици с
постепенно развитие на дифузно потъмняване на кожата(kalaazar= черна болест) и Други увреждания.
Африканска ВЛ - с подобна клиника. Методи за диагностика:Лабораторни изследвания , потвърждаващи
косномозъчната увреда-данни за анемия, намаление на тромбоцитите, Гранулоцитите Паразитологични
изследвания:материал: биопсия на костен мозък , ЛВ, ЧД, слезка. Изготвят се трайно оцветени по
Романовски –Гимза препарати, в които се откриват безкамшичестите форми на лайшманията Култивира
се в NNN-агар, за камшичестите форми. Серологични (ЕLISA, DA ) или молекулярни изследвания
(PCR) Лечение: Задължително в болничнo заведение с продължителни курсове с химиотерапеватици, с
много тежки странични ефекти, понякога лайшманиите развиват резистентност към лечението и се
налага смяна на терапията.
Токсоплазмоза
Причинител:Toxoplasma gondii. Определение:Космополитна протозойна инвазия, често протичаща
латентно, с изявена клиника при имуносупресирани или като вродена форма. Епидемиология-Източник:
крайни гостоприемници –котки / междинни гостоприемници - различни бозайници (овце, кози, свине и
др.) и птици. Механизъм и фактори на предаване:Поглъщане на ооцисти от околната среда – замърсени
ръце, контаминирана храна, вода и Предмети замърсени с почва или котешки фекалии.Консумиране на
не добре термично Обработено месо съдържащо цисти. Трансплацентарно. При хемотрансфузия,
органна трансплантация, лабораторно. Географско разпространение: космополитна инвазия.Едно от
най-честите в света заболявания. У нас заразяемостта е средно 30-50 % от цялото население.Клинична
характеристика: Клиничната форма и тежестта на протичане на токсоплазмозата Са в пряка зависимост
от имунният статус на организма и начинът на заразяване.
1. Придобита токсоплазмоза. При повечето имунокомпетентни лица протича асимптомно. В 15-20% от
пациентите се проявява клинична картина на грипоподобно състояние с няколкодневен субфебрилитет,
отпадналост, адинамия и др. Могат да се засегнат и лимфните възли (лимфожлезна форма), най-често
шийните. Процесът бързо се самоограничава и симптомите затихват за няколко месеца. 2.
Токсоплазмоза при имуносупресирани Може да протече като огнищни(абсцеси) или дифузни
(енцефалит) промени на ЦНС, интерстициална пневмония, миокардит, хепатит генерализирани форми.
3. Очна токсоплазмоза – възпаление на ретината (хореоретинит), кръвоизливи по очните дъна и др.
Води до дефицити и отслабване на зрението. 4. Вродена токсоплазмоза Резултат на
трансплацентарно заразяване на плода от майката. Опасност съществува само припървично
заразяване на бременната (остра инфекция) Когато жената в следствие на по-ранно опаразитяване
ма напрегнат имунитет и по време на бременността се зарази отново, плодът остава защитен и
незасегнат. Клиничната картина зависи от времето на заразяване. В първия триместър заразяването
може да доведе до спонтанен аборт, мъртво раждане или раждане на дете с тежка вродена
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Материали по Паразитология

Материали за подготовка и упражнение по предмет "Паразитология", предназначени за медицински сестри, първи курс...
Изпратен от:
Ваня Тодорова
на 2017-12-02
Добавен в:
Лекции
по Паразитология и хелминтология
Статистика:
34 сваляния
виж още
 
 

Материали по Паразитология

Материал № 1300898, от 02 дек 2017
Свален: 34 пъти
Прегледан: 44 пъти
Предмет: Паразитология и хелминтология, Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 31
Брой думи: 24,077
Брой символи: 166,061

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Материали по Паразитология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала