Нели Пенчева
преподава по Етика
в град Стара Загора
Големина на текста:
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 2014
1. Професионалната етика изучава: моралните норми и ценности в дадена професионална област,
където човек може да се прояви като специалист и личност.
2. Основните функции на професионалната етика са: интегрира проф.общност, регулира
отношенията в общността и нейните с обществото; поддържа общуването
3. Какво е характерно за.......... подход в професионалната етика:
психологическия - фокус ф/у личните и морални качества и лични добродетели
прагматичния- фокус в/у правила на работа в екип, резултат от проявените лични качества
философския-няма разлика м/у проф.морал и морал, м/у проф.етика и етика, ако ги имаш, можеш
да ги употребяваш на всякъде.
4. Мисията на МВР като държавна институция е да бъде гарант на сигурността и
законосъобразността в страната. Кое е основното средство за нейното изпълнение?- Изградена
мрежа от институции и граждани на местно и национално равнище, където те са равноправен
партньор , а не просто силова институция.
5. Специфични професионални принципи в полицейската етика са: Законосъобразност; зачитане и
гарантиране правата и свободите на гражданите; централизъм в управлението; публичност;
конспиративност; сътрудничество с гражданите.
6. Кои са съществените особености на етичния кодекс? съвкупност от ценности, норми,правила,
стандарти за поведение, споделени в общността с цел постигане на доверие към професията.
7. На какви изисквания трябва да отговаря етичният професионален кодекс? реалистичен и
приложим; да фиксира правила за професионалната общност, балансира между моралните и
комерсиалните цели в професията; съдържа принципи и правила не инструкции за поведение;
оставя избор в ситуация на дилема; стимулира оценка за професионализма.
8. Посочете изказване, което подчертава етичен аспект на професионализма:
9. Етичните стандарти - разграничаване м/у правилно и неправилно от морална гледан точка
норми-изискват, забраняват, поощряват определен тип поведение
ценности-формират идеалния свят в съзнанието и културата на човек.
10. Кой въвежда понятието “етика” и разполага тази наука между психологията и политиката?
Аристотел
11. Основният отличителен белег и казус в професионалната етика при опазване на обществения
ред и противодействие на престъпността е: спазването човешките права
12. Посочете отличителната характеристика на
хуманизма - другите са по важни от теб
стоицизма отстояване на собствените си морални ценности
аскетизма - не се интересуват от чуждите ценности
13. Идеята за толерантност се свързва с:
А. ПренебрежениеБ. Апатия В. Т ърпимост Г. Високомерие
14. Кое от следните твърдения е истинно?
А. Етиката предписва задължителни стандарти на нравствено поведение.
Б. Етиката е външна гаранция и реализация на свободата.
В. Етиката изследва същността на морала като единствена регулация на човешките отношения.
Г. Етиката изследва морала като вътрешна гаранция и реализация на свободата.
15. Посочете вярното твърдение за правото:
А. Проява на законно насилие, доколкото кара хората да се съобразяват с общоприетия ред.
Б. Съобразява се с личността и често е твърде субективно.
В. Свободата се основава на вътрешни, доброволно приети правила.
Г. Колкото по-силни закони, толкова повече свобода.
16. Фактори които оказват най-съществено влияние върху етичното поведение са:
Личностните Силата на АЗ-а; Локализация на контрола; Макеавелизъм ( маниполативност
социализиращите - разделение по пол, религия, националност, проф.опит,образование
организационните- мениджърски способности и поведение
външните фактори-соц.среда, икономическа среда, натиск на конкуренцията, корупция, правна
култура.
17. „Ще направя това, защото и ти можеш да направиш нещо за мен” е морално съждение, типично
за човек, който се намира на ......предусловен.. равнище на морално развитие, според теорията на
Колбърг.
18. Според теорията на Колбърг, водещ мотив за
предусловния- мотиви са страхът и изгодата (личен интерес )
условния - одобрение от околните, спазват се общоприети морални норми
следусловния морал е - следва универсалните ценности според съвестта
19. Определете водещия морален мотив, посоката на морална регулация, равнището на морално
развитие в посочената ситуация:
Охранител предоставя на шефа си лична информация за своя колега, за да остане на
работа”. ......................................................................................................................
Иван споделя с колегите си, че в предстоящо гласуване ще подкрепи по-добрия кандидат
срещу протежето на шефа”
....................................................................................................................................................................
20. Прочетете посочените по-долу твърдения. Отбележете неистинното твърдение и обяснете
допуснатата грешка.
А. Метаетиката изследва причините и основанията за различията между моралните норми.
Б. Универсализмът не е етичен принцип за максимални универсални ползи от нечие поведение.
В. Да мислиш за печалбата от риска е елемент от стереотипа за „женско” делово поведение.
Г. Утилитаризмът е етичен принцип, съгласно който дадено действие е правилно от етична гледна точка,
ако води до най-голяма щастие за възможно най-голям брой хора.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
А. Моралът е система от норми и забрани, ежедневно регулиращи човешкото поведение.
Б. Моралът е етическа теория , която се занимава с понятията „добро” и „зло”.
В. Моралните ценности са стратегически ценностни ориентири, които са в основата на една или друга
култура.
Г. Според Ницше морално е да надмогнеш ценностите на тълпата.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Аналитичната- (метаетика ) изследва различията м/у отделните норми
нормативна - изучава природата на моралните норми и стандарти
дескриптивната етика - ( описателна ) - описва действителната практика на поведението
22. Ползата е основен критерий за нравствеността в:
А. Аскетизма. Б. Деонтологията
В. У тилитаризма. Г. Екзистенциализма
23. Принципът на справедливостта се свързва с: уталитаризма и съчетанието м/у различните
интереси и човешките права
24. Утилитаризъм е: етичен принцип, съгласно който дадено действие е правилно от етична гледна
точка, ако води до най-голяма щастие за възможно най-голям брой хора.
25. Универсализъм е: етичен принцип за максимални универсални ползи от нечие поведение
26. За деловите качества и личностни особености на универсалиста/утилитариста е характерно:
Утилитарист Универсалист
иновации, промянастабилност, традиционализъм
поетапно решаване на проблема цялостно решение
прецизност в детайлитезавършеност на резултата
компромиссъгласие
диференциран подход простота на решението
въвеждане на правила “в движение” принципност
27. С кои от следните етични принципи се свързва “предявяването на претенции”: универсализма
28. Отбранителната/проактивната/минимизиращата стратегия за справяне с въпросите на
социалната отговорност е:
29 стилове за справяне с конфликти:.
Услужливият - пренебрегване на собствената позиция в услуга на чуждия интерес
компромисният-умерени претенции и равни властови позиции.
игнориращият - избягване на решението
доминиращият - пренебрегване на интересите на другата страна.
интегриращият - взаимен интерес към сътрудничество
30. Посочете двете основни страни на лоялността като белег на организационен живот:
А. Осигурява определена степен на коопериране между членовете на организацията.
Б. Осигурява определена степен на идентификация с групата.
В. Осигурява разграничаването от собствения интерес.
Г. Развива мрежа от споделяни ценности, свързани с желания начин на организационен живот.
Д. Гарантира отчасти разрешаването на моралните конфликти в организацията.
31.Кои са главните политически следствия на идеята за естествените права на човека?
съгласие/защита/протест
32. Като преминете през необходимите етапи анализирайте следната етична дилема:
Дознател намира доказателства за участие на сина му в групово изнасилване на малолетно
момиче. Колегите му са готови да премълчат.”
ценностен конфликт .............................................. ...........................................................
алтернативи ........................................................... ...........................................................
съответни мотиви .............................................................................................................
последици .......................................................................................................................
избор/дължим .......................................................избор/личен ......................................
„Гранични полицаи научават, че техен колега след употреба на алкохол блъска количка и убива 11-
месечното бебе в нея. Как да помогнат на своя колега? ”
ценностен конфликт .............................................. ...........................................................
алтернативи ........................................................... ...........................................................
съответни мотиви .............................................................................................................
последици .............................................................…………………....................................
избор/дължим .......................................................избор/личен .......................................

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 мар 2023 в 19:37 потребител
 
Подобни материали
 

Професионална етика

28 яну 2009
·
297
·
10
·
1,971
·
521

В човека има активно, творческо начало, с което е свързано познанието. Това активно начало е духовното начало. Познанието съдържа теургичен елемент...
 

Основни етични проблеми на XX век. Насоки и тенденции на развитие

04 яну 2008
·
445
·
6
·
1,148
·
345
·
1

Понятието “етика” произхожда от гръцки и означава обичай, нрав, характер.При древните етиката е била едно цяло с общата философия и правото.Представлявала е практически нравоучения, преподаващи телесна и психическа хигиена.
 

Проблеми на приложната етика

30 окт 2008
·
269
·
12
·
1,591
·
265

Терминът “етика” за първи път е използван от Аристотел от латинския етос, ма две значения. Първото се отнася до нравите, а второто засяга характера на човека и неговата предразположеност. Аристотел замисля етиката като философия...
 

Добро и зло

22 окт 2008
·
1,127
·
16
·
4,502
·
1,145
·
1
·
1

Тъй като идейно – тематичния обхват на разглежданата тема е твърде широк и изисква по-детайлно разглеждане, то тук ще акцентирам върху общите принципи, които служат за основа на различните етически учения, опитващи се да определят и изяснят основните...
 

Морал - възникване и развитие

02 яну 2008
·
723
·
6
·
1,049
·
398

Някои учени определят професионалната етика като “съвкупност от нравствени норми, понятия, съждения, оценки за начините на поведение, характерни за представителите на определени групи от обществото...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Етика
Етика и право
изпитен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът е предназначен за изходяща диагностика на учениците и обхваща целия учебен материал по етика и право. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
12
5
1
9 мин
18.08.2020
Тест по етика за 10. клас
междинен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.
(Труден)
51
570
1
1 мин
30.09.2011
» виж всички онлайн тестове по етика

Въпроси и отговори по професионална етика

Материал № 1300750, от 01 дек 2017
Свален: 127 пъти
Прегледан: 275 пъти
Предмет: Етика, Философия
Тип: Упражнение
Брой страници: 3
Брой думи: 954
Брой символи: 6,542

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по професионална етика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нели Пенчева
преподава по Етика
в град Стара Загора
с опит от  15 години
1 566 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала