Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Днес, . . . . . . . . . г., в гр. . . . . . . . . . . . . . . се
сключи настоящият договор между:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , със седалище и адрес на управление (адрес, ако е
физическо лице): . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕИК (ЕГН)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представлявано от . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , със седалище и адрес на управление (адрес, ако е
физическо лице): . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕИК (ЕГН)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., представлявано от . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричано
по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ
се сключи настоящия договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши на свой риск и срещу
възнаграждение от страна на Възложителя, следните строително- ремонтни работи . . . . . . . . . . . . . .
, описани подробно в приложение 1, неразделна част от договора.
(2) Количеството, обемът и видове ремонтни работи и влаганите материали следва да с изпълнят
съгласно уговореното в приложение 1 от договора. Строително-ремонтните работи ще се
осъществят със средства, материали и съответната квалифицирана работна ръка на Изпълнителя.
Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество.
ЦЕНА ПО ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Цената, която Възложителят ще заплати на Изпълнитея за строително- ремонтните
работи по чл. 1 от договора е както следва: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) Страните договарят плащането (плащанията) да бъде извършено както следва: . . . . . . . . . . .
(3) Страните договарят плащането (плащанията) да бъдат извършвани по следната банкова сметка
на Изпълнителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4) За всички извършени плащания, Изпълнителят се задължава да издава на Възложителя
съответния счетоводен документ (фактура).
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Сроковете за изпълнение на работата са както следва: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорените строително- ремонтни работи
качествено и в договорения срок при спазване на условията на Възложителя и действащата
нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни
норми.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по
отстраняване на допуснати от него грешки в извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, както и да осигури
квалифициран технически ръководител на обекта.
Чл. 6. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на
строително-ремонтните работи.
(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството, са
за сметка на Изпълнителя.
(3) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството, се заплащат от
Изпълнителя.
Чл. 7. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете, определени в
този договор, както и да оказва нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Възложителят се задължава да приеме извършените строително-ремонтни работи, в случай че
са извършени качествено и съгласно договореното.
ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 8. Приемането на строително-ремонтните работи се удостоверява с протокол, подписан от
двете страни, в който се описва извършената работа: количество СРР, качество, стойността на
извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за
изпълнение на настоящия договор.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и
появилите се впоследствие дефекти в следните гаранционни срокове . . . . . . . . . . . . . . . . . , които
текат от деня на предаване на обекта с приемо- предавателен протокол.
Чл. 10. Ако се появят дефекти при изпълнение на строително-ремонтните работи в гаранционния
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поканва писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол,
в който страните посочват срокове за отстраняване на дефектите.
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 11. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени
вреди, при условията на гражданското законодателство.
Чл. 12. (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по
настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на . . . . . . . . . . . . . за всеки
просрочен ден, но не повече от . . . . . . . . . . . .
(2) При забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи неустойка в размер
на . . . . . . . . . . . от стойността на фактурата за всеки просрочен ден, но не повече от. . . . . . .
Чл. 13. (1) При виновно некачествено извършване на ремонтните работи, освен задължението за
отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на . . . . . . . от стойността на некачествено
извършените ремонтни работи.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ
Чл. 14. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения по договора;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже
от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи, ведно с неустойка в
размер на . . . . . . . . . . . .
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, когато:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнение на строително-ремонтните работи, които са му
възложени в срок от . . . . дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за
обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 17. Ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с
повече от . . . . . . . . . . . . . . . . . . след уговорения срок или няма да извърши строително-монтажните
работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
Чл. 19. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза
или на договора като цяло.
Чл. 20. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни
споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако
между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен
съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.
Чл. 21. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 юни 2019 в 09:43 студентка на 34 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Промени в данъчното законодателство

27 мар 2006
·
220
·
12
·
1,124
·
1

Промени в данъчното законодателство - патенти, стипендии, преференции в застраховането и т.н.
 

Бизнес предприемачество

20 юни 2008
·
139
·
13
·
1,620

Работна заплата, реклама, ОУС, състочние на отрасала на "Б.К.К." ООД.
 

Видове сгради. Елементи на сградата. Конструктивни системи и схеми

12 юни 2008
·
1,191
·
2
·
4,361
·
1,607
·
1

Изискванията към сградите са следните: Функционални – помещенията трябва да са най-удобно сложени за експлоатацията на сградата (оптимално планово решение) Строително-технически – здравина и дълготрайност; трябва да има нужната токо-, хидро......
 

Длъжностна характеристика - необходимост

11 май 2008
·
653
·
12
·
1,700
·
384

Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовият договор на всеки служител в предприятие, фирма или организация. Съществуването и улеснява и двете страни, защото чрез нея те са наясно от една страна какво се очаква от тях и от друга...
 

Търговско представителство

30 апр 2008
·
169
·
4
·
602
·
44

Търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни и трайни правни и/или фактически действия срещу възнаграждение от едно лице-търговски представител, за друго лице-търговец...
 
Онлайн тестове по Строителство
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
14
30.05.2019
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
19
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Договор за извършване на строително ремонтни дейности

Материал № 1300749, от 01 дек 2017
Свален: 35 пъти
Прегледан: 28 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Договор
Брой страници: 4
Брой думи: 897
Брой символи: 5,584

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за извършване на строително ремонтни де ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Димитър Господинов
преподава по Строителство
в град Стара Загора
с опит от  3 години
113 35

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
185 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения