Големина на текста:
Мотивационна оценка на личностния потенциал
Вашите резултати от MAPP се основават на отговорите ви в Оценката МАРР™ и са напълно уникални.
Обработихме ги и ги разтълкувахме, за да разкрием истинските ви мотивации, първите ви професионални
области, вашите стилове на обучение и предпочитанията ви за работа. Този документ е инструмент за
самоопознаване, който се използва при планирането на кариера и обучение. Това не е психологическа оценка.
ИНТЕРЕС КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАБОТАТА
Секцията Интерес идентифицира идеалното за вас съдържание на работата, като определя вашите мотиви и
предпочитания, наречени Професионално значими качества на работника. Тези личностови особености са
подредени по приоритети. Обикновено, това, което някой иска да прави, е каквото той/тя най-вероятно прави и го
прави достатъчно често (включително подготовката за него), за да се превърне суровият интерес в умения и
след това в професия. Секция Интерес във вашето изложение на МАРР изтъква вашите предпочитания към
работа с хора, креативност, социални дейности, рутина, инструменти, оборудване и т.н. Секция Интерес е
първият поглед върху вашите най-силни мотиви. Оттук нататък всяка секция ще е във взаимодействие с тях и
вие ще започнете да виждате темите на типовете задачи и работа, които предпочитате.
asq е мотивиран(а) настоятелно или агресивно да печели лично признание, положение, престиж и стойност в
процеса на социално, организационно и/или професионално взаимодействие с другите. asq търси възможности,
предизвикателство и риск дори и когато обстоятелствата са много благоприятни. Но asq не предпочита
предизвикателство или риск, ако те могат да доведат до загуба на положение, роля или собственост. В много
професионални дейности признанието е основен мотивиращ фактор и, следователно, важно качество. Вероятно
asq разбира какво е имал предвид Марк Твен, когато е казал: “Мога да пиша две седмици за един комплимент.”
asq предпочита да се свързва с останалите в социално, организационно и развлекателно отношение. Освен да
свързва компанията с останалите, общуването е важно поле и среда за взаимодействие на хората по различни
начини: лидерство, управление, контрол, комуникация, обслужване, наблюдение и т.н. Другите характерни черти
трябва да се смятат за определящи как и защо asq е мотивиран(а) да общува и взаимодейства с останалите.
asq е мотивиран(а) да управлява хора и техните дейности. Подобно управление може да бъде упражнено с
различни таланти, които asq може да притежава, и поради редица други причини. Най-важните причини могат да
бъдат: 1) да упражнява ръководни, управленски или контролиращи отговорности и власт., 2) да има управленска
длъжност, роля или признание, 3) да не бъде в подчинена, управлявана позиция или роля. Тъй като се набляга
на управлението на хора, asq смята, че играе роля на служител, в която управлението е в интерес на
управляваните. Дали asq е мотивиран(а) и подготвен(а) да управлява катопоема отговорностилиму/й се
възлага отговорност” (разликата е важна), може да се определи от силата на мотивацията и влиянието на
другите съпътстващи характеристики.
asq съзнава съществуването, значението, целта, потенциала и съдбата на човечеството, хората и
самия(самата) себе си. asq е мотивиран(а) от собственото си усещане, собственото си възприятие за причините за
доброто, растежа и печалбата в живота на другите. Значителният обмен на идеи е първият начин за постигане
на тези цели. Възприятието и мисленето са по-скоро схоластични и концептуални; като при разглеждане на
картината в цялост. Важно е да се види кои от другите личностови особености и характеристики си
взаимодействат с тази черта, защото може да има множество интересни комбинации. Това е основна характерна
черта за културните, интелектуални, академични и креативни дейности. Тя включва идеи, концепции, теория,
етика и стойности.
Наред с другите умствени възможности, asq е наясно с абстрактните идеи и концепции. Идеите за нови или
различни начини да се правят нещата често са наричани новаторски или изобретателни. За да продължи или
разшири това, което вече съществува, asq предпочита да използва абстрактни, новаторски и/или творчески набор
от средства, отколкото да създава нещо по начини, несвързани с настояща или минала дейност.
Като цяло asq не се интересува или не е мотивиран(а) от научно изследване на техническата страна или
технически системи, оборудване, програми или дейности. Това силно ни подсказва, че комбинациите от
личностови черти и/или характеристиките на мотивацията за научни и/или технически дейности вероятно не са
важни в професионално отношение.
Крайните срокове не мотивират asq, понеже те само увеличават напрежението. “Краен сроке думата, която
му(й) идва наум, когато asq чуе за планове, графици, предаване, обекти и/или цели. asq се нуждае и цени
свободното време, гъвкавостта и възможността да си поставя и да се движи по собствен график (понякога
настоява на правото си). Ако другите се опитват да го(я) предизвикат към по-бързо действие, това може да
доведе до още по-голямо забавяне на развитието.
asq предпочита да бъде сред хора и, най-вероятно, ще избягва дейности, които се осъществяват отделно от
другите. asq смята, че чувството да бъдешедин от другитее основна среда за личните, служебни и/или
развлекателни дейности.
asq предпочита и може дори да изисква промяна и разнообразие. Еднообразието и рутината причиняват загуба
на интерес, предприемчивост и енергия. asq вероятно съзира истината в твърдението, че: “промяната е толкова
добра, колкото почивката”. Тази личност харесва призванието, развлечението и/или ваканциите, които съдържат
много промени и разнообразие, нови предизвикателства и преживявания, както и нови контакти и запознанства.
asq е съвсем малко мотивиран(а) от физическата работа с предмети и вещи като първостепенна или важна част
от работата или развлеченията. По-висок приоритет имат други дейности. Сетивните/физическите особености
вероятно не са били добре развивани, за да се сметнат за мотивираща черта на работата.
ТЕМПЕРАМЕНТ ЗА РАБОТАТА
asq предпочита и се нуждае от промяна и разнообразие. Промяната е мотивираща, стимулираща и изпълваща с
енергия. asq търси нови възможности, предизвикателства, задания, познанства, връзки и дори нови кариери на
нови места. asq се уморява от еднообразието, повторението и рутината, дори при дейности, които са му(й)
интересни в началото. Когато работата се превърне в рутина за asq, това става мотив да се насочи към по-
интересни неща.
asq е силно мотивиран(а) да бъде организационно активен(а) с останалите. asq чувства и приема определена
степен на самоналожена отговорност за доброто, растежа и ползата на останалите.
Най-вероятно asq е доброжелателен(а), доброволно се раздава, за да помага на другите, особено що се отнася
до съществуващи болки, страдания, стрес, нужди и проблеми. Това означава съпричастност, симпатия, осъзната
лична обвързаност с личния живот на останалите, за да помага, жертвоготовно, ако се наложи и да получава
лично удовлетворение от това, че е направил(а) лична услуга. (Забележка: набляга се на думаталична”. Това е
същинската характеристика и е напълно мотивирана от личността и доброволна. Това е една от най-силно
мотивираните характеристики при определянето на отдадеността на професията. Думатадругитее важна в
контекста на доброжелателността). asq вероятно е по-доброжелателен(а) към хора, с които не е интимно,
формално или организационно свързан(а). (Забележка: Доброжелателността предполага тези, които са в близка
връзка с него/нея да се включат в даването, а не да бъдат основен получател.)
Въпреки това, asq вероятно проявява доброжелателност към всички хора. Но доброжелателността му/и има
приоритети при избора на хора, на които да се помага.
asq е силно мотивиран(а) за: 1) пряк достъп до слушателя, 2) съзнателна, настоятелна (може би агресивна),
устна комуникация със слушателя, 3) да кара слушателя да слуша и разбира какво му се казва, 4) да кара
слушателя с готовност или по друг начин да приеме това, което му се казва и 5) да кара слушателя да действа
според това, което му се каже, ако това е целта. Убеждаването предполага конфронтация на волите и може да
включва принудаумишлена или не, явна или прикрита. Важно е да се разгледат другите характеристики и
личностови особености, за да се определи мотивацията, целта, стила и целта на тази характеристика на
убеждаването.
asq ще убеждава; единствените въпроси са: кога, как и с каква цел.
asq приема и упражнява отговорността за организационното управление, но не се стреми непременно към тази
роля. Набляга се на управлението на хората, но то е
пряко свързано с проявата на съществуващите, налични умения и способности. Акцентира се на изпълнението и
резултатите. Трябва да се изучат другите личностови особености, за да се определи дали asq се справя най-
добре когато поема или когато му/и се възлага отговорността, което има много общо с това доколко този стил на
управление ще бъде личен или безличен, основан на изпълнението или на обслужването.
asq с желание поема отговорност за наличните мотивирани таланти. Това може да включва лидерство и/или
управление на таланти и следователно да включва отговорност за останалите. Това е важен, обхватен,
задълбочен фактор, който включва социални, лидерски, управленски и умствени отговорности за другите.
Възприятието и мисленето включват виждане на цялостната картина и справяне с отговорностите в този
контекст.
Предпочитанията на asq са ориентирани главно към реалното, фактическото и функционалното, където
логиката се основава на ползата. Мотивацията идва от разглеждането на въпроси, като: Какво е това? Как се
използва? Какво мога да правя с него? Логиката се използва, за да се преценяват нещата, често чрез пробата и
грешката в истинската практика. Знанието вероятно се постига най-добре чрез чиракуване. Относно
разрешаването на проблемите, asq най-вероятно разчита силно на миналия опит.
Възприятието, мисленето, логиката, решенията и действията на asq са основани по-скоро на фактите, които са
резултат от личния опит. Опит е процесът на научаване, развитие, превръщането на природните таланти,
предпочитания или мотивации в полезни умения, които да функционират в професионалните дейности.
Предпочитанията на asq не са основно ориентирани към фантазията, абстрактните идеи, креативността,
теорията, хипотезите, изследването или експериментирането.
asq не предпочита и не се нуждае от това да бъде управляван(а) от другите. Във връзка с това е важно е да се
изучат Професионално значимите качества на работника, за да се определи дали asq е мотивиран(а) да
управлява, въздейства, убеждава или да работи самостоятелно. Хора, които не обичат да бъдат управлявани,
понякога не работят и не се адаптират добре, ако са наблюдавани отблизо или контролирани. Обидно им е да
бъдат командвани, управлявани или контролирани от другите.
asq силно предпочита дадената, позната, управлявана и подкрепяна организационна длъжност и роля, в която
и от която функционално да служи на интересите на организацията. Това е зависима обслужваща роля.
asq като цяло не вижда, не запомня и/или не си припомня дословно детайлите, а вместо това демонстрира
познаване на понятията, моделите, основните идеи и т.н. asq “улавя смисълана това, което вижда, чете или
чува. Припомня си общите неща и свързаното с тях, а не подробностите. Понякога размества цифрите.
asq не предпочита да бъде свързан(а) или обвързан(а) с времето и с повтарящи се сетивни/ физически
дейности. Подобна работа бързо го(я) отегчава, разочарова и стресира. На такава работа asq търси и се нуждае
от чести почивки и друга промяна и/или разнообразие. Изпълнението и качеството на работата се влошават,
колкото повече продължава повторението на работата.
Думите се четат като форма или модел, а не като специфични букви. Въпреки че тази концепция е изградена
върху способност, в случая се има предвид как тези способности като цяло влияят на съществуващите
предпочитания и специфични мотивации спрямо ситуацията.
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИГОДНОСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Тази секция е силно обобщаваща, описанието се съсредоточава върху комбинациите от мотивации и
предпочитания, доколкото те се отнасят до личностните таланти или умения. Тя позволява на индивида да
погледне в професионалното огледало, да съзре своите таланти и тогава да реши за себе си къде биха били най-
подходящи и функционални от гледна точка на мотивацията и предпочитанията. Това е друг контекст, в който да
се види дали приоритетите са умствени, сетивни или физически: “За истината за теб самия”.
Предпочитанията и мотивациите на asq са извлечени от разбирането на по-дълбокото илиистинскозначение
на идеите и думите и се използват ефикасно в писменото и устно общуване. При този фактор литературно
означава умишлено търсене на идеи, изразени чрез умовете на другите за своя собствена полза, асимилация,
заучаване и т.н. Източник могат да бъдат книги, други публикации, исторически документи, изследвания, драми,
филми, телевизия, “информационната магистралаили интернет и т.н. Набляга се на комуникацията: набиране на
информация от умовете на другите или комуникация, насочена спрямо умовете на другите. Основни дейности са
журналистиката и писането. Литературната дейност не е изключително интелектуална, академична или културна.
Тя може да съществува и сама за себе си, както например при книжните плъхове.
Литературната дейност не винаги е съпровождана от писмена или устна комуникативна дейност. От друга
страна, не е задължително комуникативната дейност да бъде литературна в класическия смисъл. И не е
необходимо някой да бъде убедителен, за да бъде комуникативен, но това помага. Когато личностовата черта е
силно мотивирана, както тук, това предполага литературни и комуникативни способности, които са или могат да
станат полезно качество или да се развият в талант. Но засега можете да видите, че само прегледът на всички
характеристики може ясно да покаже специфичното съдържание на литературните и/или комуникативни
предпочитания и мотивации на asq.
Предпочитанията на asq не се разграничават от виждането на цялостната картина и се справят с нещата в по-
голям контекст. Това свързва вчерашния и утрешния ден с днешния, свързва възможности за представяне на
факта и оставя отворени варианти, а не затворени системи. Ако asq е свързан(а) с анализ, планиране, стратегия,
оценяване или избор на възможности, това са полезни комбинации от предпочитания и способности
Предпочитанията на asq са повлияни, но не и доминирани от категории като красота, цвят и пространствени
мерки - размер, форма, перспектива и измерение. Дали и как ще се приложи тази артистичност, зависи от
наличието, мотивацията и влиянието на свързаните с това личностови черти и до каква степен съществуват
таланти и/или способности. (Забележка: изкуство, фотография, рисуване с маслени бои, скициране, абстрактно
изкуство, механично рисуване, ландшафтна архитектура, оформление на вестникарски реклами, компютърни
публикации

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Личностна характеристика

Вашите резултати се основават на отговорите и са напълно уникални. Обработихме ги и ги разтълкувахме, за да разкрием истинските ви мотивации, първите ви професионални области, вашите стилове на обучение и предпочитанията ви за работа...
Изпратен от:
zarodishche
на 2017-11-12
Добавен в:
Теми
по Свят и личност
Статистика:
12 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Свят и личност за Неучащи несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Човекът (реферат)

04 мар 2009
·
568
·
15
·
4,158
·
972
·
1

Човекът и обществото. Комуналният човек. Човекът-индивидуалист. Индивид и общество. Проблемът за идентичността. Комуналният човек. Манастирската общност - равенството пред Бога. Казармата - уеднаквяващата дисциплина...
 
Онлайн тестове по Свят и личност
Свят и личност, 12 клас
изходен тест по Свят и личност за Ученици от 12 клас
Тестът обхваща материала по свят и личност и е предназначен за изходяща диагностика на учениците. Въпросите са от затворен тип - има само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
3 мин
07.08.2020
Природа и общество
междинен тест по Свят и личност за Ученици от 12 клас
Междинен тест след завършване на раздела "Природа и общество"
(Труден)
9
314
1
26.10.2011
» виж всички онлайн тестове по свят и личност

Личностна характеристика

Материал № 1298011, от 12 ное 2017
Свален: 12 пъти
Прегледан: 29 пъти
Предмет: Свят и личност, Философия
Тип: Тема
Брой страници: 14
Брой думи: 6,371
Брой символи: 41,032

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Личностна характеристика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала