Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
Големина на текста:
О УВ А С И Л Л Е В С К Иуч.2017/ 2018 г.
Вх.115/02.10.17г.
АНАЛИЗ
на резултатите от проведената входяща диагностика
на учениците от IIв клас
Входящата диагностика на учениците от IIв клас бе проведена за един учебен час с времетраене 35
минути с писмено изпитване/тестова форма/по изготвен предварително график по дати за съответните
учебни предмети:
?Български език и литература – 27.09.17г.
?Математика – 28.09.17г.
?Околен свят – 26.09.17г.
За предметите музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт и технологии и
предприемачество, диагностиката се проведе устно или с практическа насоченост по преценка на
преподаващия учител.
Входящата диагностика бе проведена с 20 ученици.
Целта на входящата диагностика по Български език и литература е да се установи в каква степен
учениците са овладели знания и умения за:
?звуков и буквен модел на думата;
?гласни и съгласни звукове;
?разделяне на думите на срички;
?правописна проверка;
?създаване на изречения;
?допълване на изречения според контекста;
?ръкописно писане на печатен текст
?писане под диктовка.
Основните критерии и показатели при определяне постиженията на учениците по отделните задачи
са:
зад.1 - разпознава буквени модели на думи;
зад.2 – разграничава гласни и съгласни звукове и ги открива в дума;
зад.3 – определя сричките в думите;
зад.4 – показва умения за разделяне на думите на части за пренасяне;
зад.5 – допълва пропуснати букви в думата, като прилага техники за правописна проверка на
неударени гласни звукове;
зад.6 – в задача с избираем отговор актуализира знанията си за употребата на йо и ьо в думи.
зад.7 – допълва смислово изречение, като разпознава контекста и се съобразява с него;
зад.8 – разпознава особености при писането на изречение, като открива главна буква в началото и
подходящ препинателен знак в края;
зад.9 – открива неточности в правописа на думи с и,й;
Анализът показва, че най- лесно се справят учениците със задачите 1 и 2/ разпознава буквени
модели на думи и определя сричките в думите/. Найтрудни се оказват задачи 5,6,9/ техники за
О УВ А С И Л Л Е В С К Иуч.2017/ 2018 г.
правописна проверка на неударени гласни звукове; употребата на йо и ьо в думи; правописа на думи с
и,й/.
Изводите от входящата диагностика са следните:
? Много от учениците не са усвоили добре буквите и техните звукове, не умеят да четат и пишат
под диктовка. Не могат да разпознават печатни букви и/или да ги съотнасят към техния
ръкописен вид.
? При някои от децата все още фината моторика не е развита в необходимата степен.
? Второкласниците срещат трудности при правилното писане на думи, при които има разлика
между изговор и правопис. Слаби са уменията на децата да им правят проверка. Това са думи,
съдържащи ЬО и ЙО, думи със съмнителна гласна и думи, при които звучния съгласен се
обеззвучава.Слаби са уменията за определяне и разграничаване на гласен звук, съгласни и
разграничаването им на звучни и беззвучни.
? Учениците са се научили да записват изреченията с главна буква и да оформят пунктуационно
края им.
? Трудно подреждат думи в изречение и изречения в текст.
? При немалко деца не са усъвършенствани уменията за извършване на звуков анализ. Най-високи
резултати са постигнати по отношение на правописно-пунктуационното оформяне на
изречението и при определяне броя на сричките.
? Само двама ученици умеят да работят самостоятелно при зададена задача, на останалите им са
нужни насоки и разяснение от учител, а петима дори и тогава не се справят.
Препоръките за бъдещата работа са следните:
?Подборът на задачите да дава възможност за по-точното, обективно и обхватно измерване на
знанията и уменията на учениците. Например, за разпознаването на графичните знаци на по-голям
брой печатни букви могат да се предложат повече предметни картинки, които децата да съотнесат
към написани букви, без това да ги обвързва с прочит на цяла дума. Също така могат да се предложат
изработени цветни и добре онагледени книгоразделители с азбуката с изписани печатни и ръкописни
букви.
?Да се използват забавни игри и тренажори за четене. На децата може да се предложи да
свържат
картинки със съответните за прочит написани с букви думи, за да се установи доколко вече са
овладели начални четивни умения.
?Да се упражнява съставянето на звукови и сричкови модели на думи, като така се развиват
уменията на децата да моделират отделните речеви единици.
?Да се акцентира върху работата със звучни съгласни звукове.
?Да се правят повече диктовки.
?Да се упражнява звуко - буквен анализ на думи, които съдържат Ю, Я, Щ, ЙО, ЬО, ДЖ, ДЗ
? На децата да се дават по-често задачи, в които се изисква да се подреждат думи в изречение
и
изречения в текст.
? При диктовката да се дозират думите с правописна особеност.
?Необходимо е да се уеднакви формата на рецензиране на писмените работи.
?Необходимо е да се работи индивидуално с всички ученици.
О УВ А С И Л Л Е В С К Иуч.2017/ 2018 г.
Целта на входящата диагностика по Математика е да се измерят и оценят постиженията на
учениците в следните области на компетентност:
?Числасъстав, сравняване, събиране и изваждане на числата до 20, събиране и изваждане на
кръгли числа до 100.
?Геометрични фигури и теларазпознаване на геометрични фигури, чертане на отсечка по
дадена дължина в сантиметри.
?Моделиранена числов израз по ситуация, с отношениес повече”, „с по-малкои сравняване
на разлики.
Критериите и показателите при определяне постиженията на учениците по отделните задачи са:
зад.1 –умее да чете и записва числата;
зад.2 – умее да определя състава на числата;
зад.3 – умее да сравняване числата до 100 по големина и правилно определя мястото им в числовата
редица;
зад.4 – правилно събира и изважда до 20 и до 100, знае компонентите на действията събиране и
изваждане;
зад.5 – разпознава геометрични фигури;
зад.6 – умее да чертае на отсечка по дадена дължина в сантиметри и определяне дължина на друга
отсечка с няколко см по-дълга или по- къса от дадената. Умее да моделира с числов израз;
Анализът показва, че най- лесно се справят учениците със задачите за за четене и писане на числата,
за сравняване на числата до 100 по големина и правилното им записване в числовата редица. Най
трудни се оказват задачи 2, 4 и 6/ определяне състава на числатадесетици и единици; правилно
събиране и изваждане до 20 и до 100 и моделиране с числов израз/.
Изводите от входящата диагностика са следните:
Немалък брой от второкласниците продължават да грешат при събиране и изваждане в кръга на 20,
при определяне състава на числатаединици и десетици, и при използване на математическата
терминология.
Препоръките за бъдещата работа са следните:
В учебните часове да се намира време, за да се акцентира върху пропуските, за да се автоматизират
действията събиране и изваждане. Да се провеждат допълнителни занимания с онези, деца, които
срещат по-сериозни затруднения в овладяването на учебния материал по математика.
Целта на входящата диагностика по Околен свят е да се установи в каква степен учениците са
овладели знания и умения за:
?Подходящо поведение в училище, отговорности и задълженията в училище, име на училището,
клас, правила на класа и взаимоотношения.
?Труд и професии на хората;
?Национални символи на България, родина, роден град.
?Животни - диви и домашни.
?Растителен свят
?Род, роднини, семейство и членове на семейството.
Основните критерии и показатели при определяне постиженията на учениците по отделните задачи
са:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 авг 2020 в 14:51 ученичка на 13 години от София - 133 СОУ "А. С. Пушкин" с преподаване на руски и западни езици, випуск 2026
22 юли 2020 в 15:27 учител
29 май 2020 в 16:11 студентка на 37 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогика, специалност - БЕИ, випуск 2015
28 май 2020 в 15:24 в момента не учи на 37 години от София
02 мар 2020 в 20:52 в момента не учи на 33 години от София
26 яну 2020 в 10:18 студент на 23 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Природни науки и образование, специалност - Предучилищна, начална и училищна педагогика, випуск 2020
09 ное 2019 в 21:53 студентка на 32 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2012
22 окт 2019 в 13:37 студент на 31 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2021
21 окт 2019 в 16:01 студентка на 30 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Стопанско управление, специалност - Туризъм, випуск 2012
19 окт 2019 в 14:39 студент на 27 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - педагогика, специалност - НУПЧЕ, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
130
1
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
106
1
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Анализ на входяща диагностика за 2-ри клас

Материал № 1297275, от 06 ное 2017
Свален: 31 пъти
Прегледан: 78 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 1,237
Брой символи: 7,375

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на входяща диагностика за 2-ри клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  36 години
147 29

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
47 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала