Големина на текста:
1
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И
ИКОНОМИКА
ГР. ПЛОВДИВ
ЛЕКЦИ ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
И ОТБРАНА
ИЗГОТВИЛ: ДОЦЕНТ Д-Р ПЕТЪР
НЕНКОВ
ВЪПРОСНИК И ТЕМИ ЗА ИЗПИТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
И ОТБРАНА
1. Същност на понятието „сигурност и видове сигурност
2. Международни организации за управление на глобалната икономика и сигурност
3. Неформални структури за управление на глобалната икономика и сигурност
4.Регионална сигурност
5.Национална сигурност
6.Военни аспекти на националната сигурност
7.Политически аспекти на националната сигурност
8.Икономически аспекти на националната сигурност
9.Духовни и културни аспекти на националната сигурност
10.Демографски аспекти на националната сигурност
11.Външна среда на сигурност, рискове и заплахи
12. Вътрешна среда за сигурност , рискове и заплахи
13.Стратегия за национална сигурност на Република България
2
14.Структурите на МВР- основен компонент в системата за национална сигурност
15.Държавна агенция„Разузнаване” -ДАР
16.Държавна агенция "Национална сигурност"- ДАНС
17.Държавна агенция „Технически операции"
18.Национална служба за охрана
19.Българска отбранителна индустрия
20.Държавна администрация на сектора за сигурност и отбрана
21.Парламентарен контрол и демократични ценности в сектора за сигурност
22.Структура и задачи на Въоръжените сили на Република България
23.Създаване,развитие, състав и задачи на Българската армия
24.Предназначение и задачи на Служба "Военна информация”
25.Предназначение, същност и задачи на Служба „Военна полиция”
26.Национална отбранителна стратегия на Република България
27.Доктрина на Въоръжените сили на Република България
Изготвил : доц. д-р Петър Ненков
Въпрос 1. Същност на понятието „сигурност и видове сигурност
1. Същност на понятието „сигурност”
Сигурността е основна и неотменна човешка ценност. За австралийския конфликтолог
Джон Бъртън сигурността е сред базисните индивидуални и групови потребности и то
такива, които се отстояват независимо от цената. Тя е първостепенно условие за мирно
и свободно развитие на държавата и на нейните граждани. Демократичната държава,
която защитава суверенитета, териториалната цялост на страната, правата, честта,
достойнството, живота, здравето и икономическата стабилност на своите граждани
носи отговорност за гарантиране на сигурността. Проблемите на сигурността винаги са
били в центъра на общественото внимание. Те засягат, както интересите на отделната
личност, така и интересите на обществото.
Интересна е историята на възникването на понятието "сигурност". Някои автори я
определят, като комплексно понятие, съдържащо"отсъствие на опасност", увереност на
индивида, обществото и държавата, че са защитени от възможни опасности. Други
автори я свързват с общност на политически цели, стратегии и методи, които служат за
предотвратяването на война при запазване способността за политическо
самоопределение. Повечето от изследователите на проблемите на сигурността са на
мнение, че за нея е трудно да се даде единна дефиниция.На основата на анализа на
многобройните определения може да се обобщи, че Сигурността на държавата е
състояние на нейното стабилно и предсказуемо функциониране. Тя е основна
необходимост и цел в дейността на държавата. Също така Сигурността е състояние на
отсъствие на заплаха за държавата и възможност на дадена нация да защитава своите
ценности от заплахи.
В различните исторически периоди съдържанието на сигурността е било различно. В
зависимост от господстващите в една социална система обществени отношения,
сигурността е имала различен смисъл за различните слоеве на обществото.
Обикновено през годините нейно мерило е било отношението между властта и
сигурността и по-точно отношението Държава-Сигурност. Главна причина за
възникването на държавата е била потребността да се гарантира сигурността
3
(отбраната, вътрешния ред) на обществото. Самата държава е функция на стремежа на
обществото към повече сигурност. Дълго време се е смятало, че повече държава
означава повече сигурност. От един момент нататък обаче, повече държава престава да
значи повече сигурност. Защото освен сигурност в обществото се появяват и други
ценности и блага - например свободата и човешките права, като основа на
демокрацията. С развитието на последната, сигурността престава да бъде абсолютна
ценност, макар да продължава да бъде основно обществено благо. Демокрацията най-
добре изразява интересите на обществото, защото произтича от него и се създава от
него. При криза на обществените отношения, обществото обаче е готово да размени
своите права и свободи срещу повече сигурност.Най-важният въпрос в тази връзка е
колко сигурност е нужна на обществото, за да се съхрани то, като демократично и колко
демокрация е нужна, за да не се разпадне неговата сигурност.
За отношението Държава-Сигурност има различни възгледи, но два от тях са
полярни. Според единия държавата трябва да съхрани максимално монопола си върху
осигуряването на сигурността. Според втория държавата трябва да се изтегли
максимално от тази си функция. Истината може би е по средата и зависи от
спецификите на конкретното общество. Вероятно обаче последното нещо, от което
Държавата ще се оттегли, ще бъдат задълженията и, свързани с осигуряването на
сигурността. Защото нейното пълно оттегляне от отговорностите, свързани със
защитата на сигурността, ще означава край и на самата държава. Анализът на
понятието “сигурност” не би бил пълен, ако не бъде разкрита връзката на сигурността
с две други понятия - “мир” и “отбрана”.
В отделни исторически моменти Мирът и Сигурността са били синоними. Така е
било особено в периоди след унищожителни войни. Има ли Сигурност, има и Мир, но
обратното невинаги е вярно.
Отбраната и Сигурността са понятия, които са различни по смисъл и съдържание. В
защитата на държавата Сигурността доскоро се приемаше преди всичко като приоритет
на политиците, а Отбраната - на военните. През последните години обаче се забелязва
решителна промяна в тези схващания.
Сигурността се възприема, като желаното състояние на държавата и обществото,
което се постига с цялостна политика за сигурност. Отбраната се определя, като
комплекс от различни по характер дейности, с които държавата се стреми да укрепва
сигурността, а когато се налага и да я защитава, включително с военни средства.
2. Видове сигурност
Първата класификация дава основните компоненти на сигурността. Тя е свързана с
вида на рисковете и заплахите за нея и в зависимост от тях сигурността се определя
като политическа, икономическа, военна, социална, етническа, духовна, екологична,
информационна и други.
Втората класификация слага акцента върху способа, по който може да се “атакува”
сигурността - дали чрез твърди, агресивни въздействия, или чрез идеи, манипулация,
дезинформация. Докато в първия случай заплахата е по-пряка, по-откровена и по-груба,
то при втория тя е по-индиректна, по-префинена и по-коварна.
Третата класификация се основава на посоката, от която идват заплахите и
предизвикателствата към сигурността.
Ако тези източници на опасност, са извън системата, говорим за гарантиране на
нейната външна сигурност.
Ако тези опасности съществуват в самата система, тогава говорим за гарантиране на
нейната вътрешна сигурност. Обикновено с външната сигурност се свързва военното

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 май 2019 в 10:23 родител на 41 години
24 май 2019 в 18:00 ученик на 19 години от Враца - СОУ "Христо Ботев", випуск 2018
18 май 2019 в 12:28 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Факултет Международна икономика и политика, специалност - Политология, випуск 2017
17 май 2019 в 16:04 в момента не учи на 24 години
13 май 2019 в 10:55 студент на 48 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Информационни системи, випуск 2015
11 май 2019 в 10:44 студент на 28 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Национална и регионална сигурност (гражданска специалност), випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Функции на Консултативния съвет по национална сигурност.
добавена от starscream7442 16.12.2018
1
7
Подобни материали
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 2


Теоретичният модел на стратегия за националната сигурност е разработен на основата на съществуващия опит в страната, както и на базата назадълбочен сравнителен анализ на опита на САЩ, Канада, Румъния, Чешката република, Унгария...
 

Източници и потребители на информацията в сферата на сигурността


Българското общество изживява болезнено труден период на преосмисляне на масовите представи за сигурност.
 

Икономически аспекти на националната сигурност и отбрана


В света намаля заплахата от глобален ядрен конфликт, причинен от идеологическо противопоставяне. Има тенденция за укрепване ролята на правото при регулиране на спорни междудържавни проблеми.
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Лекции по национална сигурност и отбрана

Материал № 1296872, от 02 ное 2017
Свален: 109 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 118
Брой думи: 39,782
Брой символи: 272,870

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по национална сигурност и отбрана"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения