Големина на текста:
1. Увод
Успешното фукциониране на един бизнес в голяма степен зависи от това
до колко фирмите са възстановили извършените разходи и величината на
реализираната печалба. Докато приходите зависят предимно от външни
фактори, то многобройните разходи на фирмата зависят от ефективността на
взетите управленски решения. Разпределението на разходите от разходните
центрове, оказващи услуги на основните производствени звена е от съществено
значение, както за управлението на предприятието, така и за представянето на
информацията за него. Главната цел на анализа на разходите е да се изследват
възможностите на предприятията за най-рационално използване на
елементите на производствения процес, за да може да се произвежда
максимално количество продукция при минимизиран обем на
производствените ресурси.
2. Теоретична част
Основната цел на всеки икономически субект при пазарна икономика е
да черпи изгода от дейността си. Тази изгода обаче не може да бъде постигната,
ако не се влагат активи и не се трупат пасиви. При извършване на дейността си,
за да получи приходи, предприятието трябва да извърши и определени
разходи. Всяка дейност е свързана с извършване на разходи. Именно поради
това разходите са и един от основните отчетни обекти във всяко предприятие.
1
Третирането на разходите като преки и непреки има отношение
предимно към калкулиране фактическата себестойност на продукцията. Преки
разходи са тези, които в момента на извършването им могат да се посочат точно
за конкретния вид произвеждана продукция или за производството, за което се
отнасят. Основните производствени разходи са свързани непосредствено с
осъществяването на производствения процес. Без да се извърши такъв вид
разходи, произвеждането на продукция не е възможно. Според вида им
производствените разходи са твърде различни: за материали, за външни
услуги, за амортизации, за заплати, за осигуровки и други разходи.
Стойностният им размер е най-голям в себестойността на продукцията.
Непреки са разходите, които са свързани с производството като цяло.
2
Това са
такива основни производствени разходи, които не могат още при извършването
им да се отнесат към конкретен продукт, услуга или дейност. Необходимо е
тяхното разпределение върху определена база.
Непреките разходи се разпределят задължително в края на отчетния
период с цел годишното счетоводно приключване и попълване на годишния
финансов отчет. В някои предприятия се прави такова разпределение и на по-
кратки периоди. Може да се каже, че разпределение на непреките разходи при
традиционния подход на калкулиране се извършва в следната
последователност:
I Етап – Разпределение на разходите за обща организация на
производството между основните и спомагателните производствени
звена: Разпределение на разходите, отчитани по сметка Административни
разходи се прехвърлят по съответните сметки от група 61 Разходи за дейността
(основна и спомагателна) и сметка Административни разходи остава без салдо.
Като база за разпределение се използват фактори, от които в най-голяма степен
зависи размерът на конкретните производствени разходи.
3
II Етап Разпределението на разходите, отчетени по
спомагателните звена между основните производствени звена: Тук е
1
важно да се отчете дали взаимните услуги, които си оказват спомагателните
звена, са значителни и трябва да се отчетат при разпределението, или са
незначителни и може да се игнорират.
4
III Етап – Разпределение на разходите, отчетени от основните
производствени звена между обектите за калкулиране: Обект на
калкулиране е отделният продукт или услуга.
3
Изключително важно при разпределяне на непреките разходи е да се
избере подходяща база за разпределение. Добре е базата да бъде свързана
логически с разпределяния разход. Например при разпределянето на разходите
от спомагателните към основните звена е подходящо като база за
разпределение да се използват извършените услуги, изразени в обем дейност
или количество, измерени в човекочасове, машиночасове, киловатчаса и др.
Като бази за разпределение на разходите от основните звена към обектите на
калкулиране могат да се използват – преки материални разходи като стойност,
преки трудови разходи като количество или стойност, обща сума на преките
разходи, отработени машиночасове и др.
4
Себестойността е съвкупност от разходите в парично изражение за
производство и реализация на определено количество продукция за определен
период от време. Себестойността показва в обобщен вид колко струва на
предприятието произвежданата от него продукция. Себестойността се
представлява от два показателя (величини):
а) сумарни разходи за производство на общия обем продукция за
определен период от време
б) специфични разходи за производство на единица продукция, нарича
се единица себестойност.
Изчисляването на събестойността се нарича калкулиране, а формата по
която се изчислява е калкулация (това се прави с цел уеднаквяване подхода при
изчисляване на себестойността към отделните предприятия). Прието е отделен
вид разход включен в калкулацията, да се нарича разходно перо.
Себестойността като интегрален показател на разходите се използва за
количествено определяне на паричните разходи за създаването и реализацията
на продукцията. На второ място се използва за оценка на ефективността на
управлението на предприятието. Използва се и за оценка на икономическата
ефективност на инвестициите и за определяне на печалбата на предприятието.
Печалбата е разликата между приходите от продажбите и разходите.
Себестойността е база за определяне на цените, по които се продават
продуктите.
За изчисляване на себестойността в края на годината в закона за
счетоводство е утвърдена задължителната форма за изчисляване на разходите
на всички предприятия. Препоръчва се себестойността да се изчислява по
следната схема:
- основни разходи - разходи за материали, горива, енергия, амортизация,
външни услуги, работна заплата и начисления върху нея, надбавки и
осигуровки за работниците, цехови разходи
- управленски и други разходи в рамките на предприятието
- разходи свързани с реализацията на продукцията.
5
Крайната цел на настоящата разработка е да бъде определена
себестойността на четирите продукта на „Хиперион груп” ООД, описани в
Таблица 1 като се вземат предвид и непреките разходи за съответния период, а
именно първо тримесечие на 2014 г.
2
3. Практико-приложна част
„Хиперион груп” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в
регистъра на търговските дружества. Предприятието е със седалище и адрес на
управление гр. Варна, ул. „ Габрово” 4.
Основната дейност на дружеството е проектиране, производство и
монтаж на корпусна мебел от ЛПДЧ, обзавеждане за офиси, кухни, спални,
магазини, хотелско обзавеждане, търговия с кухненски аспиратори „ Фабер” и
уреди за вграждане „Нарди”; проектиране, строителство и ремонти
(дружеството поема комплексен ангажимент за цялостно изпълнение на даден
обект).
Таблица 1 Преки разходи и обем на производството за първо тримесечие на
2014 г.
Показатели
Продукт
А
Продукт
В
Продукт
С
Продукт
D
Обем на производството (брой)2 5004 0551 7551 600
Преки разходи влагани в машинен
цех (лв.)
39 60045 30044 90030 000
Преки трудови
разходи (лв.) в
това число:
В машинен цех22 30027 0009 80016 000
В монтажен цех38 000 25 857 25 000 21 300
Машиночасове за единица продукт 12 5 4 10
Таблица 2 Непреки разходи и допълнителни данни за същия период.
Показател
Машинен
цех
Монтажен
цех
Енергетично
звено
Ремонтно
звено
Всичко
Спомагателни
разходи
17 80015 2009 80021 30064 100
Амортизация9 3006 5907 10010 00032 990
Ел. енергия
осветление
-- - - 20 000
Застраховка
на оборудване
-- - - 84 000
Балансова
стойност на
оборудване
1 250 000 850 000 250 000 450 000
2 800
000
Трудови
разходи за
спомагателни
работници
-- - -50 700
Брой
спомагателни
работници
13116939
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Курсова работа по управленско счетоводство

Успешното фукциониране на един бизнес в голяма степен зависи от това до колко фирмите са възстановили извършените разходи и величината на реализираната печалба. Докато приходите зависят предимно от външни фактори, то многобройните разходи на фирмата...
Изпратен от:
Elena Filipova
на 2017-11-01
Добавен в:
Курсови работи
по Счетоводство
Статистика:
48 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Курсови работи по Счетоводство несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието

10 мар 2008
·
3,164
·
64
·
7,199
·
1,943
·
2
·
2

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността и калкулирането на...
 

Управленско счетоводство 2

25 окт 2006
·
1,992
·
23
·
4,357
·
1,008

Особеностите на калкулирането на себестойността по метода на основните производствени разходи; Спецификата на калкулирането на себестойността по променливи разходи с изготвяне на вътрешнофирмения отчет за приходи и разходи по този модел...
 

Същност и класификация на разходите като отчетноикономическа категория

29 мар 2007
·
1,539
·
3
·
664
·
247

Лекция по дисциплината управленско счетоводство..............
 

Учебно ръководство по финансово счетоводство

09 яну 2008
·
1,655
·
102
·
13,308
·
1,003

Учебно ръководство по финансово счетоводство. Финансовото счетоводство в икономиката. Счетоводна политика.
 

Разходи за дейността, калкулация, финансови и извънредни разходи

16 мар 2009
·
417
·
11
·
3,099
·
311

Определено значение за организацията на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите за дейността и специално на основните производствени разходи има групирането на дейноститие от гледище на връзката им с осъществяването...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
19
1
2 мин
03.08.2018
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
120
2
1 мин
15.11.2016
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Курсова работа по управленско счетоводство

Материал № 1296858, от 01 ное 2017
Свален: 48 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,863
Брой символи: 11,039

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова работа по управленско счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 263 64

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
248 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения