Големина на текста:
1. Съдебни експертизи. Правна същност и особености
Правна същност и особености на съдебните експертизи
- Съдебната експертиза се назначава, когато са нужни специални знания, с които
съдът не разполага (вариант на първото виждане).
- Съдебната експертиза е способ за събиране и проверка на доказателствата. Той
разкрива редица особености, които отсъстват при другите процесуални способи:
а) Субект не е само компетентният орган, който осъществява функциите по
ръководство и контрол, а и експертът (дава основание да се говори за процесуален и
познавателен субект на производството).
б) Друга особеност е свързана с това, че съдебната експертиза, макар и да се
подчинява на определени правила за организация, не се извършва по предварително
определена технология, а зависи от конкретната задача и състоянието на обекта на
изследване. При съдебната експертиза се съчетава комплекс от знания от различни научни
области - има интердисциплинарен характер. Конкретното извършване на съдебната
експертиза, макар и да е процесуално регламентирано, има интернационален характер
(знанията за отделен вид съдебна експертиза могат да се използват независимо от правната
система, защото се решават въпроси от общия граждански оборот).
Значение на съдебните експертизи:
1) На първо място съдебните експертизи позволяват изясняването на широк кръг
обстоятелства чрез използването на специални знания.
2) Те изясняват въпроси, които не биха могли да бъдат изяснени чрез използване на
друг процесуален способ (няма алтернатива).
3) Съдебната експертиза дава възможност да се открият скритите свойства на
предмети, процеси и явления, релевантни за конкретен правен спор.
4) Тя е средство за разширяване на познавателните способи при установяване на
обективната истина в конкретен правен спор.
3. Правни особености на съдебните експертизи
1) Съдебната експертиза е правно регламентирана дейност.
2) Тя е изследователска дейност, свързана с процеса на доказване.
3) Протича в условията на независимост на експерта.
4) Резултатите от експертното изследване и изводите в експертното заключение нямат
предварително определена доказателствена сила - те подлежат на проверка и оценка в
съвкупността от останалите доказателства, събрани в процеса.
Принципи. При науката съдебни експертизи съществуват няколко принципа, които са
свързани със справедливото решаване на процесуално и извънпроцесуално решаване на
спорове:
1) научност на експертното изследване - съдебната експертиза трябва да решава
поставените й задачи в съответствие с научното равнище на използваните знания от
различни частни науки и разработените за целта методи и средства
Независимост на експерта
1
1) процесуална независимост от страните по делото и отношението им към евентуалните
изводи на експерта;
2) професионална независимост от данните в материалите по делото;
3) независимост от депозираното от друг експерт заключение
4) обективност на изводите в експертното заключение - когато е възможно, се
използват два или повече самостоятелни метода, а изводите се формират след
изчерпателно установяване и характеристика на признаците на обекта
5/ изискване за законност - цялата дейност по експертизата трябва да почива на закона и да
не му противоречи.
Нормативна уредба. Общите положения на съдебните експертизи са уредени в:
Наказателно-процесуален кодекс
Гражданско-процесуален кодекс
Закон за съдебната власт
Наредба 1 от 16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на
вещите лица
Наредба 5 от 14.02.2008 г. за условията и реда за включване и изключване във / от
списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Наредба 1 за автотехническите експертизи
Наредба 10 за съдебните и арбитражните експертизи
Наредба 23 за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните
експертизи
Наредба 16 от 13.05.2005 г. за съдебнопсихиатричните експертизи за задължително
настаняване и лечение на лица с психични разтройства
Наредба 1461 за съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи
Методи.
Методите трябва да се разглеждат в два аспекта: 1) общонаучни; 2) методи на
непосредствено извършване на съдебната експертиза.
1) Общонаучни. Тук се включват методите на социологичните, на
сравнителноправните изследвания, на анализ, синтез, индукция, дедукция и сравнение.
2) Методи на непосредствено извършване на съдебната експертиза. Трябва да се
разглеждат диференцирано. Голяма част от тях са специфични само за отделен вид съдебна
експертиза, но с оглед системата на класификация те се разделят на количествени и
качествени (така се обобщават свойствата и признаците на обектите на съдебните
експертизи, които подлежат на изследване).
Методите:
1) зависят от състоянието на правното знание към определен исторически момент;
2) зависят от състоянието и тенденциите на развитие на специалното знание,
развивано от неправните науки;
3) зависят също, макар да не се намират в йерархична зависимост, и един от друг;
4) трябва да са насочени към решаване на задачи, релевантни към конкретен съдебен
спор.
2
Правила при използване на методите
1) Методите трябва да се прилагат независимо един от друг и в комплекс с оглед
постигането на по-висока степен на обективност на експертното изследване.
2) При съдебните експертизи трябва да се използват недеструктивни методи, ако е
възможно, а ако не - по изключение и да са по-надеждни от останалите (свързано е с
процесуално закрепената възможност за допълнително и повторно експертно изследване).
Връзка на съдебните експертизи с други науки:
1) С наказателнопроцесуалното и гражданскопроцесуалното право: изразява се във
взаимодействието между процесуално регламентираната дейност по назначаване и
познавателната дейност по извършване на съдебните експертизи (от една страна
процесуалният закон определя общите правила, на които следва да се подчини
организацията на съдебните експертизи; от друга страна съдебните експертизи са източник
на методически и тактически правила, които в някои случаи са закрепени процесуално).
2) С отделните специални науки: състоянието на съдебните експертизи зависи пряко
от специалното знание в отделни частни, природо-математически, технически и
хуманитарни науки.
2. Организация на съдебната експертиза в Р България
Принципи на организацията на съдебните експертизи
1) Принцип на специалните знания.
а) Понятиетоспециални знания”. По смисъла на чл. 117 НПК и чл. 157 ГПК
специални знания са тези, които нямат правен характер, и тези, които нямат
общотехнически и общокултурен характер
2) Принцип на еднородната съдебна експертиза (в НПК). При извършване на съдебната
експертиза следва да бъдат използвани един род знания от областта на една частна наука.
Само по изключение би следвало да се използва принципът на комплексна съдебна
експертиза, когато могат да се използват знания от две или повече частни науки; трябва да
се извършва в случай, когато не би съществувала възможност за повторно изследване
поради различни обстоятелства (деструктивност на метода на съдебната експертиза,
нестабилност на обекта).
3) Принцип на еднолична съдебна експертиза. Колективна съдебна експертиза е
целесъобразно да се прилага, когато се прилага и комплексно изследване (но това трябва да
бъде изключение).
4) Принцип на писмено експертно заключение. То трябва да бъде представено
задължително в писмена форма на всички участници в съдебния процес (компетентен орган
и страните). Принципът е важен, защото: 1) позволява да се осъществява по-добър контрол
върху извършената съдебна експертиза; 2) в съответствие е с изискването на двата
процесуални закона събирането и проверката на доказателствата като процесуално
действие да се фиксира по ред, определен от самия закон. Този принцип не е в
противоречие с устния характер на производството, а го допълва.
5) Принцип на независимост на експерта от компетентния орган и страните. Негов
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2020 в 10:10 ученик на 19 години от Добрич - ПМГ "Иван Вазов", випуск 2019
03 юни 2020 в 07:41 учител на 49 години от София
01 юни 2020 в 18:19 студент на 25 години от Русе - Ангел Кънчев, факулетет - Обществено здраве и здравни грижи, специалност - Право, випуск 2018
04 май 2020 в 16:44 потребител на 21 години
28 апр 2020 в 15:16 студент на 24 години
19 мар 2020 в 09:38 в момента не учи на 37 години
10 мар 2020 в 12:14 потребител
24 яну 2020 в 20:49 студент на 30 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по информатика, технически и природни науки, специалност - ЕСЕО, випуск 2019
24 яну 2020 в 12:01 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2021
17 яну 2020 в 16:17 ученик на 24 години от Ямбол - ПТГ "Иван Райнов", випуск 2015
 
Подобни материали
 

Сьдебни експертизи

01 дек 2008
·
241
·
55
·
21,722
·
131

Криминалистичната експертиза се различава от другите експертизи по два основни, един допълнителен и един спомагате лен белег...
 

Съдебни експертизи

27 мар 2008
·
497
·
27
·
11,661
·
206
·
2

СЕ имат важно значение за съдебния процес.Въпреки,че в двата закона - НПК и ГПК, изрично е записано, че съдът не е длъжен да приеме заключението на СЕ като оценява по съвкупност всички доказателства...
 

Съдебно счетоводни експертизи

08 сеп 2008
·
166
·
5
·
1,363
·
215

Съдебно-счетоводните експертизи се извършват от щатни или нещатни експерти при съответните окръжни служби за съдебно-счетоводни експертизи по искане на органите на предварителното производство, съда или държавния арбитраж...
 

Съдебни експертизи (пищов)

05 дек 2007
·
1,046
·
30
·
26,557
·
3

Съдебната експертиза заема важно място за разкриване на обективната истина в гражданския и наказателния процес. Предметът на съдебната експертиза може да се разглежда в два аспекта...
 

Изследване невротичността при деца от 3 – 6 годишна възраст

15 мар 2006
·
682
·
9
·
843
·
69

Изследване невротичността при деца от 3 – 6 годишна възраст - курсова работа.
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Съдебни експертизи
Тест по съдебно-счетоводни експертизи за 2-ри курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по съдебно счетоводни експертизи - студенти 2-ри курс, трудово право - даван в Икономически университет-Варна. Съдържа 12 въпроса като някои имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
23
1
2 мин
16.07.2013
Тест II по Съдебно-счетоводни експертизи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 5 курс
Контролен тест по съдебно-счетоводни експертизи, преминат в Свищов. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри.
(Труден)
10
16
1
4 мин
02.11.2016
» виж всички онлайн тестове по съдебни експертизи

Лекции по съдебни експертизи

Материал № 1293810, от 23 сеп 2017
Свален: 64 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Съдебни експертизи
Тип: Лекция
Брой страници: 78
Брой думи: 28,774
Брой символи: 187,671

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по съдебни експертизи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала