Големина на текста:
КУРСОВ ПРОЕКТ
ДИМИТРИНКА КРЪСТЕВА АНАСТАСОВА Ф.№16226002
„СЪПОСТАВКА МЕЖДУ МСС-1 И НСС-1”
Стандарта е нормативен акт ,в който се определят изискванията ,свързани с текущото и
периодичното счетоводно отчитане в предприятието.Нормативен акт за представянето ,
организирането на периодично счетоводно отчитане и на информацията от него в
съставните части на ГФО.Чрез стандартите ,се цели да се премахнат различията в
отчитането на валутата,техниката и организацията в дейността на счетоводството.
В момента в България се прилагат три счетоводни бази за изготвяне и представяне на
финансовите отчети - международни счетоводни стандарти, национални стандарти за
финансови отчети на малки и средни предприятия, национален счетоводен стандарт за
изготвяне и представяне на отчети на предприятия прекратени с ликвидация или обявени в
несъстоятелност. Международните счетоводни стандарти (МСС) се прилагат задължително
от следните групи предприятия - предприятия, които са емитенти по смисъла на закона за
публично предлагане на ценни книжа, кредитни институции, застрахователни,
инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и
управляваните от тях фондове, т.нар. големи предприятия, предприятия, които не отговарят
на критериите за малки и средни на закона за счетоводството. МСС се прилагат от малки и
средни предприятия, които са ги избрали сами за своя база при съставянето на финансовите
си отчети.
През 1973 г. е създаден комитет по МСС със седалище в Лондон. Тази организация е
частна, неправителствена, международна, професионална и обхваща повече от 155 члена от
над 100 стани. МСС са абсолютно неутрални към прилаганите програмни продукти,
счетоводни техники, регистри и форми на счетоводство. Те регламентират принципите за
осъществяване на счетоводната отчетност така, че публикуваните финансови отчети
независимо къде и от кого да представят сравнима, разбираема, съпоставима и прозрачна
информация. Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
се прилага от малки и средни предприятия с изключение на онези от тях, които сами са
избрали да изготвят финансовите си отчети на база на МСС.
МСС 1 и НСС 1 предписват правилата за изготвяне и предоставяне на информацията във
финансовите отчети с общо предназначение. В МСС 1 са регламентирани процедурите по
разработване, съдържанието и структурата на консолидираните финансови отчети. Важна
особеност на финансовите отчети изготвяни според МСС е наличието на подробна
информация в пояснителни положения. По смисъла на МСС 1 понятието "оповестяване"
означава представянето на информацията както на лицевата страна на отделните
компоненти на финансовите отчети, така и в пояснителните приложения. МСС 1 изисква
всяка позиция на лицевата страна на който и да е от елементите да има препращата
референция към съответната информация предоставена в пояснителните приложения.
Такова изискване в НСС 1 няма.
Съгласно МСС 1 във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието
относно:активите; пасивите; собствения капитал; приходите и разходите, включително
печалби и загуби; вноските от и разпределенията към собствениците в качеството им на
такива; паричните потоци,
Съгласно НСС 1 във финансовите отчети се представя информация за: активи; пасиви;
собствен капитал; приходи; разходи; парични потоци.
Според МСС 1 пълният комплект на финансовите отчети включва :
а) отчет за финансовото състояние към края на периода;
б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
в) отчет за промените в собствения капитал за периода;
г) отчет за паричните потоци за периода;
д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните
счетоводни политики и друга пояснителна информация; и
е) отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен период, когато
предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със
задна дата на статии в своите финансови отчети, или когато прекласифицира статии в
своите финансови отчети,
докато според НСС1 съставни части на финансовия отчет са:
а) счетоводен баланс;
б) отчет за приходите и разходите;
в) отчет за собствения капитал;
г) отчет за паричните потоци;
д) приложение.
В МСС 1 е дадена свободата на предприятията да използват наименования на отчетите
различни от тези, използвани в стандарта. Може да се използва : "отчет за всеобхватния
доход" вместо "отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход", докато в НСС
1 липсва аналогична разпоредба.
Според МСС 1 съществени са: пропуските и неточното представяне на позиции, ако те биха
могли, по отделно или заедно, да повлияят на икономическите решения на ползвателите,
взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера или естеството
на пропуска или грешката, преценени с отчитане на конкретните обстоятелства. Размерът
или естеството на статията, или комбинация от двете, може да бъде определящият фактор,
докато според НСС 1 същественост е:
1. Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно.
2. Обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато:
а) сумите са несъществени, или
б) обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота, при
което сумите по обединените статии се оповестяват отделно в приложението.
3. Сумата по статия е съществена, ако нейното неоповестяване би довело до нарушаване на
изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние,
отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.
В МСС 1 се посочват общите съображения, които трябва да се спазват при представяне на
финансовите отчети (съдържание и структура на счетоводното представяне на ОПР). МСС 1
предписва само минимума от статиите в счетоводния баланс. Това означава, че
предприятието може да включи и допълнителни статии по своя преценка. За разлика от
МСС 1 в НСС 1 е представена подробна номенклатура на задължителните статии, групи и
раздели на счетоводния баланс като се изисква предприятията да не посочват в счетоводния
баланс статии, за които липсва счетоводна информация. Предписва се също активите,
пасивите и собствения капитал да се посочват по тяхната балансова стойност, следователно
баланса ще е нетен (не съдържа коректива). Това изискване липсва в МСС 1, следователно
счетоводния баланс е брутен. Специфична статия в счетоводния баланс на МСС 1 е
текущата част от дългосрочен заем в състава на текущите пасиви (липсва в СС на
балансовата схема). В МСС 1, което липсва в НСС 1, е изискването на лицевата страна на
счетоводния баланс да се посочат допълнително от една страна - сумата на активите
държани за продажба и на тези включени в групата за изваждане от употреба, които
съгласно МСФО 5 се класифицират като такива за продажба, и второ - пасивите включени в
групата на държани за продажба в счетоводството с разпоредбите на МСФО 5. Според МСС
1 предприятието може да класифицира и представи в счетоводния баланс активи и пасиви
въз основа на особеностите на своята дейност по един от двата начина, единият от които е
като текущи и нетекущи и вторият- като дълготрайни (дългосрочни) и краткотрайни
(краткосрочни), т.е. според степента на тяхната ликвидност. Активите и пасивите се
представят в счетоводния баланс като текущи и нетекущи в случаите, когато представянето
им според степента на тяхната ликвидност осигурява по- надеждна и по- значима
информация. МСС 1 представя възможност за използване на смесен подход при
представянето на активите и пасивите в счетоводния баланс. Това означава, че то може да
представи някои активи и пасиви класифицирани на текущи и нетекущи, а други според
степентта на тяхната ликвидност. Допускането на смесен подход се свързва с предприятия,
които имат разнородна дейност (производство, строителство, селскостопанска дейност).
Според НСС 1 счетоводния баланс съдържа и задбалансови раздели за деловите активи и
пасиви. МСС 1 не допуска счетоводния баланс да има задбалансова част. Според МСС 1,
когато се използват различни оценъчни бази на отделни активи всеки един от тях трябва
задължително да се представят с отделна балансова статия. В Българския стандарт липсва
такова изискване за отделно представяне на активи и пасиви, свързано с конкретните
указания за състава на отделните статии в счетоводния баланс. При сравняване на МСС 1 и
НСС 1 възниква въпросът за разходите за бъдещи периоди. В примерната схема на
счетоводния баланс приложена към МСС 1 липсва статия за разходите за бъдещите
периоди. Обяснението е, че трябва да се изясни какъв е съставът на разходите за бъдещи
периоди, и второ само тези от тях, които имат характер на предплатени разходи и отговарят
на критериите за актив съгласно общите положения. Те следва да бъдат отразени в
счетоводния баланс на МСС 1, но към статията други текущи активи или към търговските
вземания. Финансовите разходи за бъдещи периоди (разсрочени разходи за лихви)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съпоставка между МСС-1 и НСС-1

Сравнение на международни и национални счетоводни стандарти - НСС 1 и МСС 1...
Изпратен от:
dida_anastasova83
на 2017-08-20
Добавен в:
Проекти
по Счетоводство
Статистика:
47 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Счетоводен баланс. Активи. Собствен капитал. Приходи и разходи. Пасиви.

29 апр 2007
·
3,195
·
3
·
702
·
936
·
3
·

Понятието баланс е с латински произход. То означава равенство, като понятие е средство за счетоводно отразяване. Счетоводният баланс е техническо средство за отчитане...
 

Приходи и разходи

09 май 2011
·
75
·
2
·
386
·
184

Отчитане на финансовите и извънредни приходи и разходи...
 

Задачи по финансов контрол

26 фев 2008
·
533
·
6
·
1,002
·
365
·
3

В предприятие “ Х” е извършена данъчна ревизия от инспектори на ТД на НАП гр. Х. Проверерени са следните източници на информация свързани с отчетната година. •Баланс на предприятие Х - финансов резултат - печалба 152 700 лв... •Отчет за приходите
 

Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите

13 дек 2009
·
591
·
16
·
2,654
·
1,107

Балансът е финансово-счетоводен отчет, представящ в обобщен вид и в парично изражение (в левове) имущественото и финансовото състояние на фирмата. Предимство на баланса пред другите отчети е двуаспектното разглеждане на капитала....
 

Счетоводни стандарти

03 авг 2011
·
282
·
5
·
6,739
·
497

Разработки по счетоводни стандарти, форматирани за пищови...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Труден)
10
14
1
4 мин
26.06.2019
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
30
2
2 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Съпоставка между МСС-1 и НСС-1

Материал № 1292511, от 20 авг 2017
Свален: 47 пъти
Прегледан: 79 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Проект
Брой страници: 6
Брой думи: 2,124
Брой символи: 13,573

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съпоставка между МСС-1 и НСС-1"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
34

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения