Големина на текста:
Етика
Практическата философияима два дяла ЕТИКА иПРАВО,които са утвърдени от
Аристотел вНикомахова етикаот 4в.пр. н. Е.иПолитикаиКантКритика на чистия
разумиМетафизика на нравите+, Спиноза –„ЕтикаДж.МурПринципи на етиката
Думата ЕТОС о от гр.означава съжителство ,място за пребиваване .Човек е това което е
неговия т етос.От тук е производно панятието етика ЕТИКАТАкато наука за морала
има 3 въпроса :1.Как правя своя избор в морала 2.Как разъждавам за морала ?Как
аргументирам един или друг морален избор3. Какъв е езика на морала ?какви са
нюансите на доброто и злото ?кои са добродетелите и пороците
ПОД МОРАЛ се разбират 3 неща :1.моралът като наука за чов. Добродетели и пороци
2.моралът като добродетел ,добро деяие3. моралът като сфера която обхваща доброто и
злото
Думата ЦИНИК-произлиза от гр.дума кион,куче и от тук киник ,а после от латински
звучи като циник.Словесния цинизъм подлагат на съмнение и подигравка морала
.Действен цинизъм-съзнателен и несъзнателен
Нравът е моралния х-р на човека ,нравите са нашите морални навици
Доброто и злото са две основни и противоположни категории в етиката,разграничителни
линии между морално то и неморалното
Добродетелите са светлата проява на нашата душа.Кардинални добродетели са
основните добродетелиПлатон в съч. „Държавата говори за 4 типа добродетели
умереност,справедливост ,храброст,мъдрост
Свобода -
/ /
Добро зло
/ /
Добродетели Пороци-е недобро деяние,проявление на злото в нас
/ /
Справедливост Измама
Достойнство роболетие
Деликатност аругантност
Великодушие отмъстителност
Справедливостецарицата на добродетелитеУравнителната справедливостспоред
Аристотел е разпределението по равно ,еднакво за всички .Разделителната
справедливостотмерва пропорцията между заслуги ,достойнства ,постиженияи
съобразно стовоа определя дължимото пр.пазарното об.во.
СВОБОДАТА-е началото на етиката ,човек се ражда свободен.Волята се проявявав
способностите да се опълчи срещу желани въздействия,или като мобилизира всички
свой сили и възможности за пастигане на избраната цел.Свободата серазделя в 3 лана :
1.особождаване на човека от силите на природата2.освобождаване от зависимостта на
обществото /социална свобода/3. вътрешна свободавлечение/неосъзнати стремежи или
пориви на човека ,към задоволяване на своите потребности / ,навици
Ерих Фромхората сами могат да се откажат от свободата и без да севръщат към
робството
АПАТИЯот сторогр.-безстрастие ,тя е нулева степен на съпричастност и
ангажираносткъм собствените и към чуждите стремежи и дела
Леноност-пасивна позиция
Малодушие-недостатъчностна валята
Самомобладанието-еовладяване на свободатаза
СВЕСТ-1. Сократсъвестта е вътрешна опора на човека при вземане на някакво
морално решение .Тяе вродено морално състояние2.Емануил Кант-съвеста
катовътрешен съд за делата на човека
Откритост на душатае комплексот моралните категорииестествености
непринуденост,искреност,откровеност,честности честна дума
Нечиста съвест-човек се съмнява в направения от него избор,прикритието пред себе си
Лицемериеприкриването пред другите
Лъжа-съзнателна неистина ,измама-лъжа придружена с корист
ДОСТОЙНСТВО- неизмеримоста на човека дава неговото достойнствоДостойнството е
свобода за осъществяване на идей и желания..уверенастта в собственото достойнство
поражда гордостГордостта е чувство за възвисеностнад низките неща ,снея заявяваме че
притежаваме качества ,достойнства ,които са наша заслуга.Добродетел на човека и
неговото благородство .Благородния човек отстъпва при благородствотовинаги нещо се
жертва за дрегиге.
Аристократизъм-произхожда от старогррръцки и означава по-добър Аристократизъмт
есвързан повече с настоящето ,уверен е че есред първите .Ницше посочва
харастеристиките на аристократизъмт като морал
-/щедрост,великодушие,гордост,самообладание, самоувереност,щастие,аскетизъм/.
Доблест наричаме когато човек притежава достойнство ,сила и смелост.Доблестта е
откритост на характера
Възвишения т човек е морален оптимист унего има постоянен стремеж към
стойностните неща и не обръща внимание на низкото в живота .
Честност-наричаме признатото от другите достойнство.Честта преминава в
човеколюбие когато човек ревностно седи за призванието което получава и се домогва
до по висше признание .Честта е призвание.Когато човек е лешен от признание за
честта ,той е обречен на безчестие.В безсрамието човек не се изчервява заради онова
което е извършил.Роболепния човек сам се отказва от свободата и достойнството в
полза на някого , пред когото се кланя и лъскае.Лъскателството е словестно
лакейство .Цел на лъскателя е самолюбието на другия.
Парвеню е онзи ,който има претенция да беде издигнат от обществото,неговият
аргумент е богатството,а целта признание от другите..Той се е сдобил с материални
блага ,които с готовност иска да размени срущу достойнство и признание,обича да
посещава коктейли ,да показва познанство с известни хора и т.н..Суета та се изразява в
преследване на външен ефектв нашите постъпки ,среми се към съвършенство в
облеклото ,обноските ,думите.Лекомислието е надценяването на АЗАи неумението да се
прецени правилно съотношението между претенции,достойнство и специфика на
обстоятелствата.Мъдростта се явява като синтез на моралните качества .Мъдрецът е
човек с опит ,знания и правилна интуиция за нещата.
Благоразумието изисква точна преценка за обстоятелствата в които правим своя избор
ипостъпка така и за нашите собствени качества. Благоразумието се нарича още здрав
разум
Когато човек живее така сякаш другите несъществуват демонстрира
незаиннтерисованост.-този човек се нарича соможивец.Безразличието към добрите дела
на околните води до апатия Безразличието е първата крачка към недобронамерено.
Безразличието и необщителносттанародът бележи с думататемерут.Темерутът е
затворен в себе си и мълчалив човек.Скуката е градси феномен Скуката е поява на
морално късогледство и ленност.Скучаещия човек често реагира сдосада и отегчение.
Аристотел говори за 3 вида приятелство -1.видприятелство създадено заради радостта
от съвместните удоволствия 2вид-приятелсто при което приятелите се опитват да
извлекат полза един от друг3-видистинското приятелство , приятелството заради
самото приятелство.За Платон и Аристотел приятелството е едно от условията за
истинско щастие.Чувството на приятелството е чувството на щастието на радостта и
възторга .
Хегел-семейството е висша проява на дълг към бедещите поколения
Виктор Франкъл-създател на учението за логотерапията - логотерапия-ог логос
/смисъл/означава лекуване със смисъл
Основател на школата на хедонизма е Аристип.терминът хедонизъм произлиза от гр.
дума ,,hedone,,-което означава наслаждедение
Терминът аскетизъм поизхожда от стгр.,,aske,,упражнявам се ,в смисъл упражнение в
апатия Апатия от стгр. Означава безстрастие .Аскезата еапатия към желания и страсти .
Школата на стоиците в др. Гърция оформя 3 отделни школи -.Първата през ІІІ- ІІ в
пр.н.е.-основана от Зенон ,третата-ІІ-І в пр.н.е. с представители Сенека ,Епиктет,Марк
Аврелий.
Евдемонизмът е разбиране ,според което смисълът на на живота е в щастието Терминът
евдемонизъмот стгр.,,eudaimonia,,-щастие .Епикур тълкува хедонистичния принцип
като избор на щастието ,като върховно благо и смисъл на чов . тживот.Джерами Бентам
формулира етическия принцип,,Максимум щастие за максимален брой хора ,,
Ригоризмътдългът е нашата цел ,а щастието само възможна награда
ЕГОИЗЪМ-Егоистът се стреми съм собственото си щастие,обладан е от грижата за
собственото си ЕГО,той е префекционист.
Аутруистът е убеден ,че щом човек е социално същество то неговото щастие е
възможно само сред щастието на другите . Щастието на другите е и негово щастие.
ПРАВО
ПРАВОТО е начин на съгласуване и защита на чов. свобода ,доколкото тя е външно
реализираща се свобода .Всобствения смиъл пад думата право се разбират 4 неща :1-
действащия правен порядък ,наличното законодателство т.е. обективното право 2-
възможностите на лицето да прояви своята свобода т.е. субективното право 3-наука за
правния порядък и правните възможности на лицетот.е. юриспруденция 4-изучаването
на тези три неща в образованието .източници на правото са :обичаят и законите .Законът
е правило ,което носи в себе си авторитета на държавата.Законите биватосновни
/конституцията /и неосновни,общи/закон за собственоста / и специални /закон за
военната служба/
Системата на правото
ПРАВО
ЕСТЕСТВЕНОПОЗИТИВНО
писано обичайно
Позитивно право
частно публично
ЧАСТНОТОПРАВО
Гражданско право Трудово право търговско право

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 сеп 2020 в 10:24 в момента не учи на 26 години
31 май 2020 в 20:53 ученик на 22 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2017
29 май 2020 в 19:01 потребител
27 май 2020 в 20:20 в момента не учи на 25 години
25 май 2020 в 10:39 учител на 47 години от Пловдив - СОУ "Черноризец Храбър", випуск 2013
20 май 2020 в 10:24 ученичка на 38 години от Шумен - Девето ОУ "Панайот Волов", випуск 2016
08 май 2020 в 13:38 ученичка на 24 години от Стара Загора - ГПЧЕ "Ромен Ролан", випуск 2016
03 май 2020 в 23:56 ученик на 25 години от София - 52 ОУ "Цанко Церковски", випуск 2020
21 апр 2020 в 17:54 студент на 29 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление икономика, специалност - Корпоративна икономика, випуск 2019
06 апр 2020 в 15:43 студент на 19 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - ВУАРР, специалност - Стопанско управление, випуск 2024
 
Домашни по темата на материала
Повелята на правото гласи: бъди лице и уважавай другите като лица
добавена от mariqnanikolaeva 11.03.2018
0
10
Подобни материали
 

Добро и зло

22 окт 2008
·
1,056
·
16
·
4,502
·
987
·
7
·
1

Тъй като идейно – тематичния обхват на разглежданата тема е твърде широк и изисква по-детайлно разглеждане, то тук ще акцентирам върху общите принципи, които служат за основа на различните етически учения, опитващи се да определят и изяснят основните...
 

Етика на добродетелта – теория за средината

29 окт 2008
·
487
·
8
·
1,375
·
384
·
3
·
1

Курсова работа за Аристотел. Етика на добродетелта - теория за средината.
 

Етика - тест

24 апр 2009
·
136
·
8
·
1,033

Тест по Етика с отговори.
 

Проблеми на приложната етика

30 окт 2008
·
253
·
12
·
1,591
·
2

Терминът “етика” за първи път е използван от Аристотел от латинския етос, ма две значения. Първото се отнася до нравите, а второто засяга характера на човека и неговата предразположеност. Аристотел замисля етиката като философия...
 

Бизнесетика

05 апр 2007
·
876
·
15
·
2,924
·
271
·
1

Етиката е теоретичен модел за това, което е добро и правилно за хората в обществото или в определена негова сфера. Задачата на етиката е да постигне истината за морала като регулатор на обществения живот.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Етика
Етика и право
изпитен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът е предназначен за изходяща диагностика на учениците и обхваща целия учебен материал по етика и право. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
12
5
1
2 мин
18.08.2020
Тест по етика за 10-ти клас
изпитен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът обхваща учебния материал, изучаван по етика в средното училище. Състои се от 15 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
357
1
21.08.2013
» виж всички онлайн тестове по етика

Етика

Материал № 1291916, от 01 авг 2017
Свален: 58 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Етика, Философия
Тип: Общ материал
Брой страници: 11
Брой думи: 3,657
Брой символи: 23,529

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Етика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала