Големина на текста:
Димитър С. Иванов
Казус по Международен бизнес
Американския експорт на тютюн-история и значение
Преди да премина към разглеждане на конкретните въпроси от разисквания по-долу
казус, бих си позволил да отделя няколко реда за историята и същността на самия
продукт, наречен “тютюн” Мисля, че си струва, след като отглеждането му и
производството на производните нему продукти са се превърнали в една чудовищна по
размерите си индустрия. Исторически е известно че откривателя на тютюна е
Христофор Колумб през 1492 г по местата на днешна Куба и е взел мостри със себе си
в Европа. Първата ни известна култивация на тютюневи листа от европейските
заселници е на територията н днешната Доминиканска република през 1531 г.а първото
му отглеждане с комерсиална цел е в Америка през 1612 г.Първата машина за
производство на цигари е открита пак в Америка през 1881 г., а раждането на първата
“модерна цигара” е през 1913 г., когато Р.Дж.Рейнълдс дава начало на популярната
днес марка “Кемъл”, а името “никотин” идва от френския учен Жак Нико
Глобалната консумация на тютюневи продукти се увеличава със стабилни темпове
откакто е започнало фабричното производство на цигари в началото на 20 век.В някои
страни има тенденции на намаляване процентно на пушачите, но в световен мащаб то
ще се увеличава поради растежа на самата популация.До 2030 г се очаква населението
на Земята да се увеличи с още 2 милиарда души. Около15 милиарда цигари са
изпушвани всеки ден в света. Според “Тhe tobacco atlas”по 1000 цигари годишно се
падат произведени на всяко живо същество на планетата. Ето това представлява днес
тютюневата промишленост.
Съединените Американски щати имат уникално място в тази промишленост не само
в исторически план, а и с това, че днес те са голям както производител, така и
консуматор.През 2002 г, стойността на насажденията в Щатите възлезе на 1.5
милиарда долара.Днес цялото население на Земята е наясно с вредата от тютюневата
промишленост. Трябва ли американският износ на тютюневи продукти да бъде
разрешен, при наличието на национална кампания против тютюнопушенето?
При това множество кампании в повечето страни! Погледнато чисто икономически
да, защото живеем в свят на свободно движение на финансови, стокови,
информационни и човешки ресурси От чисто морална и медицинска гледна точка-не
поради вредите-много от тях нелечими, които тютюнопушенето носи на
консуматорите.Според мен проблемът е в мащабите.-на консумацията и водещото с
нея генериране на невероятно количество…да си го кажем направо-пари За да се
спре износът на американски тютюневи продукти, трябва да се спре самото
производство и отглеждане.В противен случай, липсва законно основание за забрана
за свободно търгуване на продукт, който не е извън закона, както хероинът и
кокаинът например.Американското правителство знае, че конкуренцията на по-евтин
тютюн така или иначе ги измества от водещата роля на световен пазар,.така че и най
малкото отстъпление би донесло просто загуба на средства в хазната. Не би намалило
консумирането на цигари в световен мащаб. Много други правителства биха се
възползвали н драго сърце от това, като Бразилия например.Твърдо заслужава да се
отбележи и важността на приходите, които влизат в хазната под формата на акцизи,
федерални и местни данъци.нека само споменем за Общото обезщетително
споразумение (Master Settlement Agreement) от 16 Ноември 1998 г, подписано от
областните прокурори на 46 щата и основните производители на тютюневи продукти
в САЩ на стойност над 206 милиарда долара, платими в период от 25 години.
Въведени бяха и някои ограничения,касаещи най вече промотирането на цигарени
продукти .И още един пример-щатът Мериленд въведе така наречения byout- обратно
изкупуване на тютюневите засаждения от производителите на преференциални цени
за тези фермери, които се съгласят да не произвеждат повече тютюн.Стриктно се
съблюдава за използване на забранени химични вещества в производството на
тютюневи продукти.Тези мерки не биха довели до забрана на производството и
Американския износ , но все пак са някакви положителни мерки.
Влиянието на свободната търговия на тютюн върху здравето на хората в световен
мащаб започна осезателно да се акцентира през 80-е на миналия век, когато
американското правителство започна да притиска някои страни от Азия за отварянето
на техните пазари за американски те цигари.Повечето страни без Тайланд се поддадоха
на натискът и резултатът за общественото здраве бе катастрофателен.Америка се
уповаваше на споразуменията от ГАТТ(General Agreement on Tariffs and Trade ).
Следващото ключово споразумение бе с Китай от Ноември 1999 г, с което най
голямата страна в свeта пое ангажимент да свали митническите си тарифи за
американски цигари в период от 5 години от 65% до 25%.В резултат на тази агресивна
политика на Американското правителство показателите за износ примерно на
необработен тютюн в края на 2004 г са следните по данни на Американския аграрен
департамент, където Flu cured и Burley са едни от основните сортове тютюн отглеждани
в САЩ Стойностите са в хиляди долари.
UNMANUFACTURED TOBACCO: U.S. MONTHLY EXPORTS BY TYPE CALENDAR YEARS 2003, 2004, AND 2005
(THOUSAND DOLLARS)
Month
Flue-
Cured
Burley Total Unmanufactured
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
January 86,120 61,658 58,779 19,470 38,396 49,964 124,909 119,874 124,374
February 61,991 61,678 31,123 45,491 53,358 72,592 125,422 130,953 114,065
March 23,150 26,095 13,931 36,653 53,943 66,172 74,914 95,456 93,277
April 24,795 13,041 10,444 51,898 54,026 46,771 83,464 81,991 71,295
May 19,012 20,865 14,125 39,711 25,698 58,821 69,301 59,729 86,980
June 18,667 20,526 15,732 64,206 21,788 18,180 91,362 53,856 46,045
July 10,799 12,368 11,100 50,808 10,951 11,657 68,234 28,737 30,925
August 24,621 37,526 0 6,611 25,347 0 41,725 80,091 0
September 19,113 43,854 0 5,523 22,323 0 36,236 76,406 0
October 49,729 79,897 0 1,970 18,336 0 73,949 124,148 0
November 99,113 70,696 0 4,641 18,789 0 122,412 108,940 0
December 86,994 39,181 0 17,208 25,709 0 126,145 84,260 0
SUB-TOTAL 244,533 216,230 155,234 308,238 258,160 324,157 637,606 570,595
566,96
2
YEAR TOTAL 524,103 487,383 -344,191 368,664 -1,038,073 1,044,440 –
Неоспорими са финансовите изгоди от производството и търговия на тютюн, но още
по-неоспорими са и вредите на неговите производни, предназначени за консумация.
Всеки ден 1500 американски деца се превръщат в редови пушачи.Страх ни е да си
помислим в световен мащаб.Около 4000 вида химични вещества се намират в една
единствена цигара, като 69 от тях причиняват рак.Лично мое мнение е че износът на
американски тютюн не бива да бъде насърчаван базирайки се на всички известни данни
за вредата от тютюнопушенето но и не можем да съдим правителството което
съдейства за свободния му експорт при наличие на пазарно търсене на все пак законен
продукт.Да не забравяме средствата и работни места които индустрията
генерира.Голяма част от тези средства отиват за лечение, и много други социални
нужди. Мисля, че обществата сами трябва да се преборят за намаляне на търсенето на
тютюневите продукти с възпитателни и социални методи, подобно на самата Америка,
където броя на пушачите е намалял до 3 пъти през последните десетилетия. Цигари не
се продават на лица до 21 години. В един Брюксел обаче тази граница е само 16г.Ако
намалее търсенето,пазарните механизми ще съкратят и производството и търговията.
Това е пътя поред мен, заедно с високите такси и акцизи.Мисля че светът ще се
пребори с тази “ епидемия”, макар че на този етап тя се разраства. В бюлетин на
Световната търговска банка от 2000 г, публикуван в електронното издание TWN(thirld
world network) се препоръчва, че увеличение на цената на цигарите с 10% води до
намалена консумация в развитите страни с 4% и у развиващите с 8%.равняващо се на
10 милиона спасени живота, по статистически данни за броя на пушачите в глобален
мащаб от 1995 г Отбелязано е също и очакването тютюнопушенето да убие в буквалния
смисъл близо един милиард души през 21-и век.Така че това е един колкото
икономически, толкова и социален проблем.Без да бъде забраняван и същевременно
поощрява, износът и в частност Американския експорт трябва да бъде ограничен
посредством пазарни механизми и обществено противопоставяне докато тютюнът е
законно отглеждан и търгуван продукт.Колкото до личното предпочитание за
американски президент и неговото влияние върху американската търговска
политика, без да съм запознат в детайли с правомощията дадени от конституцията на
САЩ, бих отбелязал, че след позоваването на акт 301 от търговския закон на САЩ (от
1974 г) в началото на 80-те, приложен от администрациите на Рейгън и Буш старши и
свързаното с това отваряне на азиатските пазари за американски цигари, през 90-те
администрацията на Клинтън значително се отдръпна от държавното съдействие за
тютюневия износ.Според мен личните президентски предпочитания не трябва да
влияят на външната търговия на която и да е страна но уви…Политиката и бизнесът
вървят ръка за ръка откакто свят светува.През 1998 г бе доказана връзката на “Филип
Морис” в Чехия с партията Гражданско демократично обединение- най голямата
политическа сила по онова време и финансирането му. Министърът на околната среда
бе принуден да подаде оставка , когато избухна скандала. Относно до каква степен
етиката трябва да влияе върху правителствената политика или корпоративното
вземане на решения в случая с износа на тютюн , твърдо съм за всяка проява на
гражданско поведение и съзнание показано от всеки един политик при вземане на
важни политически и икономически решения.И как иначе би постъпил всеки разумен
политик при следните факти-само в периода на една година след отварянето на пазара
на Южна Корея за американски цигари , процентът на тийнейджърите пушачи се
увеличи от 18% до 29%.Американската не правителствена организация “Какво
пушите”отбелязва- “Бихте ли доброволно вдишали carbon monoxide? Или polonium-
210? Или глътнали hydrogen cyanide? Бихте ли препоръчали тези смъртоносни
продукти на вашите деца? Цигарите са много повече от просто тютюн увит в
хартия!”Специално при вземане на важни корпоративни решения, както и на
правителствено равнище, касаещи точно този продукт, наречен тютюн и цигарени
изделия , етиката би трябвало наистина да играе важна роля.Но ето и някои обратни
примери-в няколко случая, големите цигарени компании са се позовавали на
споразуменията за свободна търговия, касаещи интелектуалната собствеността, като
дизайна на опаковките на цигари например.През 1994 г Канада се опита да приложи
искане, касаещо опаковките на цигари продавани на тамошния пазар като например
надписът предупреждаващ за смъртоносните последици от тютюнопушенето да бъде
окоо 50% от кутията , а не както и досега около 25% “R.J. Reynolds” и “Philip
Morris”наеха услугите на Карла Хилс-бивша сенаторка, член на Търговката комисия в
Конгреса, да изрази своето становище пред международните инстанции. Нейното
заключение бе следното-.канадското правителство значително ще накърни правата
върху търговските марки на чуждестранните инвеститори в Канада.Тя се позова на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Американския експорт на тютюн

Кратки исторически данни за тютюна като продукт, знaчение на американския износ за сдравната система в развиващите се страни. Роля на световната търговска централа за отварянето на азиатските пазари за американската вънщна търговия на цигари...
Изпратен от:
dimi_iv2003
на 2008-04-14
Добавен в:
Казуси
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
69 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Казус по международен бизнес


Субконтракторство с Турция, АВС - анализ и Проучване за износа на царевица в ЕС...
 

Североамериканска зона за свободна търговия


Описание на създаването на Свободната зона за търговия, основни положения в договора и преспективи.
 

Международен бизнес


Глобалното падане на държавите в световна криза, икономическото ”обезкръвяване” на повечето от страните и многократно намалената покупателна способност на населението налага все по-честото и прибягване към лизинговия пазар от...
 

Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа


Международната система се променя. Потенциалът на българската външна политика е такъв, че тя не може да оказва решаващо въздействие върху процесите в света. Подхождайки реалистично, за нея остава възможността да се приспособява към новите тенден­ции...
 

Анализ на международната търговия


В този анализ на външната търговия, не би било лошо да се разгледат и общите сведения за двете страни: Литва и Латвия. С тяхна помощ /на общите сведения/ ще бъде подпомогнат анализа в много от неговите точки:
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест по международни икономически отношения. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
27
26
2
2 мин
01.10.2013
Тест за държавен изпит по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Тест за държавния изпит за придобиване бакалавърска степен по международни икономически отношения от учебната 2011/2012 г. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
59
215
2
25.07.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Американския експорт на тютюн

Материал № 129068, от 14 апр 2008
Свален: 69 пъти
Прегледан: 32 пъти
Качен от:
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Автор: Димитър Димов
Тип: Казус
Брой страници: 5
Брой думи: 1,170
Брой символи: 9,992

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Американския експорт на тютюн"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения