Големина на текста:
Конспект по Методика на музикалното възпитание в ДГ
1.Предмет на методиката на музикалното възпитание
2.Специфика на музиката като вид изкуство
3.Динамиката като музикално-изразно средство
4.Тембърът като музикалноизразно средство.Анализ на тембъра с деца от
предучилищна възраст.
5.Темпото като музикално-изразно средство.Анализ на темпото с деца от
предучилищна възраст.
6.Певческо - изпълнителска дейност.Значение и задачи на вокалното възпитание.
Предпоставки за художествено изпълнение на песен.
7.Заучаване на нова песен.Етапи на методическата последователност.
8.Изпълнение на музика.Свирене с детски музикални инструменти
9.Възприемане на музиказадачи. Специфика на репертоара за слушане.
10. Аналитични задачи при възприемане на инструментални пиеси.
Литература:
АтанасоваВукова ,Анастасия, Музикалното възпитание в детската градина,
1995
Бурдева , Т., Методика на музикалното възпитание в предучилищна възраст ,
2012
Ценов , А. , Детето и музиката, 2005
Тема 1. Предмет на метода на музикалното възпитание
Предмет на метода на музикалното възпитание са методите за развитие
на музикалния слух и методи за формиране на умение за участие на
децата в различните музикални дейности.
Музикалното възпитание е конкретна област в художественото
възпитание.
Художественото възпитание се осъществява чрез обучението по
изобразително изкуство, литература и музика.То съдейства за общото
естетическо възпитание на личността.
Цел на музикалното възпитание е:
-изграждане на естетически вкус и критерии спрямо заобикалящата
ни музикална среда
-Създаване на естетическо отношение към музикално-
художествените явления
Задачи на музикалното възпитание:
-откриване и развитие на музикалните способности на децата
-изграждане на умения за участие в музикалните дейности
(изпълнение и възприемане на музика)
-формиране на умения за дефиренцирано възприемане на елементите
на музикалния език. Това са музикално-изразните средства. Необходимо
е осъзнаване на смисловото значение на музикално -изразните средства.
-формиране на умения за емоционално преживяване на
произведенията на музикалното изкуство.
Тема 2. Специфика на музиката като вид изкуство.
Мелодията като музикално изразно средство.
1
Музиката отразява действителността в художествени образи. Тя има
интонационна природа, процесуален и изразителен характер.
Произведенията на музикалното изкуство протичат във времето.
Музиката и танцът се определят като времеви изкуства.
Пространствените изкуства са изобразителното изкуство и
архитектурата, защото техните изразни средства се разполагат в
двумерното и тримерното пространство. Техните произведения могат да
бъдат наблюдавани продължително време, докато музикалните
произведения имат мимолетен живот във времето. Поради тази
специфика слушателят трябва да следи разгръщането на музикалната
творба във времето със същото темпо, с което тя звучи т. е бързината на
нервно- психичните процеси при слушане на музика се диктува от
възприемания обект(музикалната творба). Това изисква една по-голяма
динамичност и подвижност на мисловните процеси при слушане на
музика.
Затова при преднамереното слушане на музика учителят винаги
поставя задачи за анализ т.е. децата трябва да слушат с ангажирано
внимание, за да чуят и определят темпото, динамиката, тембрите,
щрихите.
Музиката отразява и предава информация за емоционалното
отношение на човека към заобикалящия го свят. Тази информация е
изключително богата и разнообразна. Именно музиката е изкуството,
което може да пресъздава най-фините нюанси на чувствата и човешкото
преживяване, а също така и прехода от едно към друго настроение.
Художествените образи в музиката се пресъздават посредством
музикално-изразните средства (елементи на музикалната реч).
Музикално изразните средства са:
-мелодия,
-динамика,
-тембър,
-темпо,
-ритъм,
-метрум.
Още от първите срещи на децата с музиката, учителят поставя задачи за
определяне на емоционалното съдържание - радостно, тъжно,
танцувално, възторжено, маршово. Тъжното и веселото имат много
нюанси . Веселото може да е хумористично, весело и танцувално, може
да е весело ,без да е танцувално.
Спецификата на музиката изисква посредник, чрез който
творбата да достигне до слушателя, затова от изключително голямо
значение е интерпретацията на изпълнителя. Една и съща творба може да
бъде изпълнена с различна интерпретация от различни изпълнители.
Интерпретатор на песните, от репертоара е учителят, затова от неговото
изпълнение зависи дали децата ще разберат песента, дали ще заобичат и
запеят.
Интерпретацията е изходна основа за разбирането на
музикалната творба. Освен, че може да изразява различни чувства и
настроения, музиката има също звукоподражателни и
звукоизобразителни възможности.
В нея можем дачуемразлични звуци от околната среда - ромона на
поточето, дъждовните капки, вятъра, копитцата на еленчето.Музиката
рисува със звуци рзлични музикални герои и пресъздава звуци от
околната среда.
Мелодията като музикално изразно средство.
Мелодията е основно изразно средство поради следните причини:
-Тя изразява логична музикална мисъл. Различните по
височина тонове следват логично един след друг, а не случайно.
Неустойчивите тонове се разрешават в устойчиви. Мелодията е поредица
от осмислени в едно цяло тонове;
-Тя винаги е носител на някакво емоционално музикално
съдържание;
-Мелодията обединява всички останали изразни средства.Другите
изразни средства катотембър, динамика, темподопълват
2
изразителността на мелодията. Например една и съща мелодия изпълнена
с различно темпо и сила променя своето настроение. Мелодията има
много общи черти с говорната реч. Изразителността на говорната реч
също зависи от тембъра, силата на темпото. Тов, което съществено
различава мелодията от говорната реч, е че всеки звук в мелодията има
точно определена конкретна височина. Дори най-малката промяна в
точната височина на тоновете води до деформиране на мелодичната
линия.
Затова в обученията по музика се прилагат специални форми на работа,
които насочват вниманието към посоката на мелодическото движение.
Необходимо е да се формира умение за диференцирането на тоновите
височини.
Мелодическото движение може да бъде
-възходящо,
-низходящо и
-равно (повторение на един и същ тон). Възходящото и низходящото
движение могат да бъдат постепенни и скокообразни.
T ема 3 Динамиката като музикалноизразно средство.
Анализ на динамиката с деца от предучилищна възраст.
1.Динамиката в музиката се нарича степенуване на силата на
тоновете (силно, тихо). Динамиката се проявява по два начина:
-чрез внезапно съпоставяне на силно с тихо и обратното
-чрез постепенно усилване или постепенно утихване
Динамиката се отбелязва с динамични знаци
2.Основни динамични знаци (изписват се под петолинието):
Силно fФорте
Тихо p Пиано
Много силно ff Фортисимо
Много тихо pp Пианисимо
Колкото е възможно
силно(най-силно)
fff Форте- фортисимо
Колкото е възможно
тихо(най-тихо)
pppПиано- пианисимо
Постепенно усилване на звукакресчендо – crescendo
Постепенно утихване на зв. – декресчендо – decrescendo
Динамиката има много голямо значение за точното пресъздаване
на музикалнохудожествения образ. Чрез различната динамика се
очертават различни емоционални състояния. Също така динамиката има
звукоизобразителни възможности. Чрез постепенно усилване и утихване
се създава впечатление за постепенно приближаване и отдалечаване.
Необходимо е да се формира умениеу децата да сравняват и
разграничават найнапред силна и тиха динамика, а след това силна,
тиха и умерена.
Тема 4 Тембърът като музикално- изразно средство. Анализ
на тембъра с деца от предучилищна възраст.
1.Тембърът е специфичен начин на прозвучаване на различни
певчески гласове и музикални инструменти. Всеки звукоизточник има
уникален тембър. Дори инструментите от различен вид, имат различен
нюанс на тембъра. Различен тембър имат и различните оркестрови
състави. В детската градина, децата се запознават с тембрите на следните
инструменти:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методика на музикалното възпитание в ДГ

Материали по Методика на музиката за ДГ от ПУ "Паисий Хиляндарски"...
Изпратен от:
tina.slavcheva
на 2017-06-15
Добавен в:
Лекции
по Методика на обучението
Статистика:
302 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Методика на обучението несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Методика на обучението

19 фев 2010
·
347
·
31
·
1,391
·
600

Лекции по методика на обучението, испанска филология, 4 курс...
 

Пищови по методика на обучението

28 фев 2011
·
933
·
8
·
8,582
·
1,700

Научен статус на методика на обучението - обект, предмет, цел, задачи, връзка с другите науки. Цели и целеполагане в професионалното обучение - елементи на целите; образователни, възпитателни и развиващи цели...
 

Методика на обучението по човек, природа, общество

06 юни 2011
·
455
·
1
·
753
·
831

Тази методика изучава и предлага технологии за изучаване на природата чрез науките, които я изследват...
 

Методика на обучението по български език и литература

06 апр 2012
·
2,817
·
36
·
21,685
·
5,298

След началното ограмотяване, когато децата основно се запознават със звуковете и буквите и осъзнават механизмите на прехода от една звукова система (буквена) в друга (звукова) и обратно....
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
1
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Методика на музикалното възпитание в ДГ

Материал № 1289365, от 15 юни 2017
Свален: 302 пъти
Прегледан: 455 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,462
Брой символи: 22,002

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на музикалното възпитание в ДГ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  38 години
224 36

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
116 36

виж още преподаватели...
Последно видяха материала