Големина на текста:
ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО “ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ”
С приемане на Търговския закон , през 1991 г. влязъл в сила
на 01.07.1991г. , се въведе понятието “ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ”.
Под “едноличен търговец” по смисъла на този нормативен акт се
разбира дееспособно физическо лице, което има местожителство в
страната – чл. 56 от ТЗ. Въвеждането на фигурата на едноличният
търговец, като субект на търговското право, се наложи с оглед
настъпилите социално - икономически промени в страната ,
съответстващи на пазарната икономика. Действащият до тогава Указ
№ 56 за стопанската дейност беше отменен, като регистрираните по
същият Еднолични фирми се приравняват по режим на Едноличните
търговци по ТЗ ,без изрична пререгистрация, с единственото
задължение към името на Едноличният търговец да се прибави
името на физическото лице – търговец, ако то липсва. Това
задължение е вмъкнато в текста на чл. 59 от ТЗ . Така от 01.07.1991г.
търговските отношения се регулират от Търговския закон , като
специален. Неговото приложно поле е едниствено по отношение на
търговците , били те физически или юридически лица.
Едноличният търговец е вид търговец . Като такъв той носи
родовите белези на търговец, фиксирани в чл.1 на ТЗ . Следва да се
отбележи, че търговецът е лице, което по занятие извършва някоя от
посочените в чл.1 ал.1 дейности. Наред с това дори дейността да не
е посочена в цитираният законов текст, ако лицето е образувало
предприятия, което по предмет и обем изисква делата му да се водят
по търговски начин, то ще бъде признато за търговец. Този извод се
налага от съдържанието на чл. 1 ал. 3 ТЗ.
Имайки предвид определението за едноличен търговец ,
очевидно става реч за дееспособно физическо лице, чието
местоживеене е в Република България. Признаването на
търговското качество на едно физическо лице разширява
неговата правоспособност. В качеството си на субект на
гражданското право, физическото лице може да придобива само
граждански права и задължения. С признаването му за търговец за
него се открива възможността да бъде страна и по
правоотношения в търговското право. Нов правен субект обаче
не възниква! Всички права и задължения във връзка с
търговската дейност се обединяват около личността на лицето,
признато за търговец.
= 2 =
Не му се признава правото да бъде страна по търговско правни
отношения в рамките на собствения му персоналитет- Едноличният
търговец е носител едновременно на търговски и на граждански
права и задължения. С едно и също имущество той ще отговаря за
задълженията , придобити в резултат на упражняване на търговската
дейност , както и по всякакви други имуществени отношения, в които
участва / влиза/ в частния си живот, т.е. като физическо лице,
неподлежащо на никаква съдебна или търговска регистрация. В най
груба форма ако се коментира статута на едноличният
търговец или по – скоро неговото имущество, то следва да се
отчете, че основно то е идентично с имуществото на
физическото лице, като отговорност, но същевременно има и
такова , обособено под формата на едноличен търговец, което е
определено за участие в търговски правоотношения. Формата
“еднолчен търговец” позната на нашето право по – скоро определя
отговорността на търговеца. В правния мир тя е неограничена ,тъй
като ясно и точно се приема ,че той отговаря за задълженията си
като Едноличен търговец с цялото си имущество и като едноличен
търговец и като физическо лице. Ако следваме този ред на мисли и
обсъждаме имуществото на едноличният търговец , не може да не
акцентираме и върху факта, че към настоящият момент имуществото
му е отделено от т. нар. Семейна имуществена общност , ако
съответното физическо лице, регистрирало едноличен търговец, се
намира в брачни отношения. Едноличният търговец не се счита като
част от СИО и не подлежи на делба при евентуално прекратяване на
брака. Това е определено най – новото тълкуване на тези
разпоредби, тъй като явно условията на живот и чуството за
справедливост са ги наложили.
Следващият основен белег на търговеца – физическо лице,
е местожителството му, което трябва задължително да е в
Република България. Местижителството е мястото ,където лицето
се е установило да живее постоянно или преимуществено и е
вписано в съответния регистър на населеното място. Следва да се
отбележи, че Търговския закон не се интересува от
гражданството на едноличиният търговец , което ясно сочи , че
едноличен търговец може да бъде и чужд гражданин, стига той
да се е установил да живее в България. Налице е едно различие,
когато едноличният търговец е чужд гражданин – за да се стигне до
регистрация като Едноличен търговец, съответният чужд гражданин
следва да има разрешено пребиваване в страната без срок, т.е
постоянно пребиваване. Чужденец , който има временно
= 3 =
пребиваване в страната - със срок, не може да се
регистрира като Едноличен търговец.
Последното изискване, което задлъжително стои пред
Едноличният търговец, визирано в чл. 56 от ТЗ , е да бъде
дееспособен. Така освен правоспособност физическото лице, което
може да бъде едноличен търговец, следва да е и дееспособно.
Дееспособността е признатата и уредена от закона способност на
физическото лице с лични действия да придобива права и да поема
задължения. По нашето право дееспособността се свързва с
гражданското пълнолетие и настъпва с навършване на 18 годишна
възраст. Разбира се и тук има , ограничение, което несъмнено следва
да бъде съобразено – дееспособността настъпва с навършване на
18 годишна възраст, освен ако лицето не е поставено под
запрещение. Няма да се разпростирам върху това какво
представлява точно поставянето под запрещение. Като процедура
това е съдебно производство от категорията на особените, което
е предвидено в ГПК, а по същество е ограничаване или напълно
лишаване дееспособността на едно физическо лице, на
основания, предвидени в закона. Това се налага тогава, когато
субекта – лицето, не е в състояние да се грижи за своите работи,
поради слабоумие или душевна болест. Факта на поставяне под
запрещение настъпва с влизане в сила на съдебното решение, с
което завършва производството за това. Изискването за
дееспособност е повече от задължително , тъй като именно на
дееспособните е призната способността със собствени действия да
придобиват права и задължения, а осъществяването на търговската
дейност предполага именно това.
Наред с положителни предпоставки, са налице и
отрицателни такива, т.е пречка за превръщането или
регистрирането на едно физическо лице като Едноличен
търговец . Така , според чл. 57 от ТЗ не може да бъде едноличен
търговец лице което: а/ е в производство по обявяване в
несъстоятелност, б/ е с невъзстановени права; и в/ е осъден за
банкрут. Ако следва да разискваме всяка от тях то първата е
налице ,щом съдът постанови решение за откриване на производство
по несъстоятелност спрямо лицето, което желае да стане едноличен
търговец. Не е задължително това производство да е приключило , а
е достатъчно да е открито.
Втората отрицателна предпоставка ,т.е. пречка е съдебно
решение за обявяване на лицето в несъстоятелност. Тя
съществува, докато съдът с решение не е допуснал възстановяване
правата на длъжника. Това е напълно възможна хипотеза,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Едноличен търговец

С приемане на Търговския закон , през 1991 г. влязъл в сила на 01.07.1991г. , се въведе понятието “ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ”. Под “едноличен търговец” по смисъла на този нормативен акт се разбира дееспособно физическо лице, което има местожителство в...
Изпратен от:
Йордан
на 2008-04-14
Добавен в:
Реферати
по Право
Статистика:
681 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Частно и публично право

16 апр 2009
·
152
·
1
·
288
·
127

Частно и публично право От гледна точка на разделеността на правото на дялове то е съставено от частно и публично, вътрешно и международно, материално и процесуално. Частното право е система от правни норми, които регламентират отношенията между...
 

Търговско право

18 дек 2007
·
501
·
3
·
1,380
·
190

1. Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правото – още Улпиан е...
 

Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли

29 май 2006
·
798
·
3
·
910
·
105
·
1

Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правот
 

Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност

31 май 2006
·
563
·
2
·
363
·
95

Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,042
·
1
·
153
·
434

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
4
1
17 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Едноличен търговец

Материал № 128904, от 14 апр 2008
Свален: 681 пъти
Прегледан: 400 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,001
Брой символи: 17,866

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Едноличен търговец"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения