Големина на текста:
1 КОНСТИТУЦИИТЕ ОТ 1879, 1947 И 1971г. ОСНОВНИ НАЧАЛА НА КРБ ОТ
1991г
Конституционното развитие преминава през 4 етапа, които съвпадат с действието на
четирите български конституции. Всички български конституции са конституции на
прехода. Има силното влияние на международните среди отколкото на вътрешните
потребности на обществото.България се приобщава към европейски
конституционализъм и черпи идеите си от от европейската конституционна мисъл.
За българския модел е характерно и честото разминаване между фактическата и
юридическата конституция.
1) Търновкса конституция
Развитието на българския конституционализъм започва с приемането на Търновкската
конституция през 1879 г.
Българският модел възниква като еднокамарна асамблея на представители,
избирани пряко. Има либерално и консервативно крило.
Формата на държавно управление е монархия (по силата на Берлинския конгрес).
Парламентарната монархия има няколко характеристики:
- изключва се монархът от законодателната власт (неин носител е парламентът)
- изпълнителната властправителството, представляващо кабинета на министрите
зависи от политическите сили в парламента; излъчва се от политическата партия, която
има мнозинство. Участието на монарха във кабинета е формално.
- съществува възможност на парламента да бламира правителството.
- различни форми на парламентарен контрол по отношение на правителството
Нормативни разрешения в Търновската конституция
Тя не провежда стриктно принципа за разделение на властите. Формално са
обособени законодателна, изпълнителна и съдебна власт, но при определение на
техните титуляри се стига до смесване.
?Законодателната власт се поделя между княза и праламента.
- Князът има право да свиква парламента на сесии, те се откриват с тронно слово.
Чрез него монархът упражнява правото си на законодателна инициатива.
- Той приподписва законите, приети от парламента (промулгация). Без неговата
санкция законът не може да влезе в сила.
- Князът може да разпуска парламента и да насрочва нови избори по свое
усмотрение, без това да е свързано с установени предпоставки.
При ?изпълнителната власт също съществува дуализъм: титуляри са княза и
правителството (последното се назначава от монарха).
- Чрез указ той натоварва министър-председателя да формира правителство, по
чието предложение се назначават министрите. Князът не е длъжен да посочи
министър председател от партията, която е спечелила изборите.
- Правителството е отговорно пред монарха. Той може да поиска оставката на
министър-председателя.
- Народните представители могат да отправят интерпелации и интеррогации до
министрите.
?Съдебната власт
1
- всички съдии се назначават от монарха
- той има право на помилване.
ТК установява модел на управление, който е отдалечен от паламентарния.
Конституционната еволюция на държавите, послужили за пример на ТК, е отивала към
парламентаризъм, а България се движи в обратната посоказасилване функциите на
монарха с конституционни средства и чрез конституционната практика. Властта на
монарха и възможността да арбитрира политическия процес се утвърждават от липсата
на развита партийна система. В България се наблюдава процес на бързо роене на
политическите партии, формират се множество по-слаби партии без подкрепа от
избирателите. За това допринася и възприетото пропорционално представителство.
Формирането на парламентарно мнозинство става невъзможно. У нас се полага един
негативен модел на парламентарно представителство, при който монархът назначава
правителството, разпуска парламента и предизвиква предсрочни избори.
Все пак ТК се превръща в един от най-демократичните образци в Европа от онова
време. Тя съдържа широк каталог от права и свободи (лични и политически).
Принципът на равноправието е проведен по категоричен начин. ТК допринася за
бурния стопански прогрес, въстановяване на държавата след войните.
За съжаление заложената възможност в ТК за извеждане на центъра на законодателната
власт от парламента е често използвана. Наблюдава се сливане на законодателната и
изпълнителната власт, следствие от делегираното законодателство. Тази практика
продължава и след 09.09.1944. През 1946 се премахва монархията след референдум, а
ТК остава да действа формално до отмяната й през 1947.
2) Конституцията от 1947г.
Конституцията на НРБ 1947 е приета от ВНС и е типичен представител на основните
закони нанародните демокрации”, които с различни модификации възпроизвеждат
модела на управление, установен в конституцията на СССР от 1936.
Характерни черти:
а) Преустройство на системата на конституционните принципипринципът за
разделение на властите е заменен с този на единство на държавната власт; отпада
и принципа на политическия плурализъм; принципът на народния суверенитет е
изведен в абсолют.
б) Парламентът е обявен за върховен орган в държавататой формира останалите
органи в държавата. Той избира Президиум на НС, състоящ се само от народни
представители, който:
- ръководи дейността на парламента
- играе ролята на държавен глава
- между сесиите на парламента осъществява законодателна дейност (чрез укази)
Парламентът не е постоянно действащ орган, а осъществява функциите си в рамките
на парламентарни сесии 3-4 пъти годишно, през останалото време в неговите функции
встъпва Президиума.
в) МС е орган с изпълнително-разпоредителни функции, избира се от парламента.
г) Съдебната власт не е единна система от органи. Отделна е системата на
съдилищата, успоредно с която фунцкионира тази на прокуратурата.
Конституцията от 1947 не е идеологизирана конституция, но съдържа своеобразна
2
програма за трансформиране на политическата и икономичеката система на обществото
и за изграждане на социалистическа държава от съветски тип. Формално се
прогласява плурализъм на формите на собственост, но в същото време се предвижда и
възможността за национализация на чaстната собственост, за въвеждане на
монополи. В селското стопанство върви кооперирането на поземлената собственост
процес, който приключва в средата на 60-те.
Гл. II урежда основите на плановата икономика на държавния социализъм. Въведен е
кръг от обекти на изключителна държавна собственост, а външната и вътрешната
търговия са под държавен контрол. Прекомерната етатизация на икономиката
намира израз в държавното ръководство на стопанството чрез държавния
народостопански план. Засилените регулативни функции на държавата,
ограничаването на стопанската инциатива и прякото администриране на
икономиката впоследствие довеждат до поглъщане на гражданското общество от
държавата.
В политическата сфера се извършва редуциране на партиите на 2 основни партии
БКП и БЗНС. Не е установена двупартийна система, защото БЗНС имат сходни
възгледи и участват в О. Фронт и в изборите за НС и местни органи с общи
кандидатури.
Конституцията от 1947 изиграва ролята си за трансформирането на българското
общество и държава съобразно постулатите на една идеологическа рамка. Тя е продукт
на Ст. Война и Желязната завеса; действа в периода на най-силно противопоставяне на
Изтока и Запада.
3) Конституцията от 1971
Тази Конституция е идеологизирана. Една идеология се превръща в рамка на
държавната политика, от която държавните органи не могат да се отклоняват. Тя
скъсва с политическия плурализъм. Чл. 1 отрежда ръководна роля на БКП и
БЗНС.
В икономическата област конституцията констатира случилото се в предходния период
превръщането на държавата в абсолютен собственик. Закрепва се държавния
монопол върху основните стопански сфери. Юридически частната инициатива е
недопустима. Кооперативната собственост е централизирана чрез създаването на
кооперативни обединения в национален мащаб. Конституцията не признава и
частната собственост, заменяйки я с терминалична собственост”, за която
съществува широк кръг от възможности да бъде отчуждена.
В областта на системата на държавните органи се наблюдава тенденция към
централизация на държавните органисвиделство за окончателното утвърждаване
на политическия тоталитаризъм в държавата. Държавните решения се взимат от най-
висшите етажи на системата. Налице е уния между партийното и държавното
ръководство, а в партийните ръководства не се наблюдава дълго време персонално
обновяване.
Народният суверенитет се превръща в суверенитет на парламента т.е. всички
държавни органи се формират от него. Премахнат е Президума на НС, като се
създава нова институцияДържавния съвет. ДС се състои само от народни
представители, отделен е от НС (макар и да се избира от него) и играе ролята на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Публичноправни науки - разработки

Публичноправни науки - разработки за държавен изпит СУ...
Изпратен от:
marin.auto
на 2017-05-29
Добавен в:
Общи материали
по Право
Статистика:
54 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Право от София за Студенти в Софийски университет от факултет Юридически специалност Право магистър несваляни с над 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Конституцията като основен нормативен акт

03 апр 2007
·
794
·
4
·
894

Конституцията като нормативен акт стои в основата на цялата правна система. Нейното първостепенно значение се предопределя от обстоятелството, че урежда първостепенни по значение за обществото въпроси...
 

Правно положение на кметството. Условия и ред на създаване

20 дек 2007
·
234
·
4
·
463

“Влстта и дейността на кметът, са фундаментът, върху който е построена сградата, на държавната управа, опората на държавната власт.”...
 

Принцип на разделение на властите

24 дек 2007
·
696
·
3
·
495
·
439

Разделението на властта е разпределяне на функциите на държавната власт в законодателна, изпълнителна и съдебна власт с изискването, че упражняването на тези функции не може да бъде концентрирано на едно място...
 

Изпълнителна власт

11 мар 2007
·
1,004
·
6
·
1,192
·
2

Изпълнителна власт - органи, правомощия и т.н...............
 

Понятие за Изпълнителна власт

17 яну 2008
·
315
·
3
·
452
·
27

Чл.8 на Конституцията посочва, че държавната власт има 3 форми: законодателна, изпълнителна и съдебна.Тези форми на държавна власт носят характерни черти на държавна власт и те имат характерни белези, които ги отличават една от друга...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
12
1
1 мин
29.05.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Публичноправни науки - разработки

Материал № 1287238, от 29 май 2017
Свален: 54 пъти
Прегледан: 52 пъти
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 114
Брой думи: 43,264
Брой символи: 274,704

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публичноправни науки - разработки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения