Големина на текста:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ
Глобална тенденция на заболеваемостта през последните десетилетия е нейното
хронифициране.Процентът на хората с хронични заболявания е нараснал
значително.Фактори на хронифицирането:1.Терапевтични успехи на
медицината,удължаващи живота на остро и хронично болните.2.Диагностични и
терапевтични пропуски при болни с остри заболявания.3.Демографско стареене на
населението.Преобладаващите хронични болести са новообразуванията,болестите на
сърдечно-съдовата система,на нервната,дихателната и храносмилателната
система.Хронифицирането на заболеваемостта променя задачите и приоритетите на
здравното обслужване.Терапевтичните подходи при хронично заболяване имат други
измерения.Моделът за медицинска помощ при остро заболяване не действа при
постоянната,непрекъсната грижа за хронично болния.В социално-медицински аспект
здравното обслужване на хронично болните има следните особености:1.Съхранение
на болния като личност.2.Адаптиране и реорганизиране на личния и семейния
живот.3.Мениджмънт на болестта.4.Повишена роля на взаимоотношенията „лекар-
пациент” и „медицинска сестра-пациент”.1.Съхранение на болния като личност.
Целта е да бъде улеснен процесът на превъзмогване на болестта и да се създаде
възможност да се живее пълноценно с хроничното страдание.Проблемите,които стоят
за решаване са със социално- психологичен и етичен характер. При хроничното
заболяване се трансформира представата на болния за самия него,както и за смисъла
на живота.В естествения ход на редица хронични заболявания настъпва процес на
деградация на личността на болния.Забавянето или предпазването от възникване на
такъв процес би могло да повлияе позитивно върху развитието на основното
заболяване.2.Адаптиране и реорганизиране на личния и семейния живот.Болестта
принуждава личността да реорганизира себе си и ежедневието си.Тази реорганизация
има адаптационен характер.Промените в редица стереотипи и навици имат за цел да
оптимизират като цяло живота на личността с хронично заболяване.На хронично
болните често им се налага да изтърпяват периоди на ограничена активност,и
мобилизация и нежелана зависимост от други хора.Това е свързано с интензивна
борба за поддържане на достойнството и себеуважението.Не рядко се загубват
приятелства,болният се отдръпва от живота в мъчителна изолация.3. Приоритетна
задача е не толкова лечението,а мениджмънтa на болестта. В този случай
мениджмънт означава продължителна психологична подкрепа и емпатия към човека,
който по един или друг начин трябва да се приспособи към реалността на болестта.
Личността трябва да бъде подкрепена в усилията и за ресоциализация. В едно
застарявашо общество,където хроничните заболявания са най-честа причина за болка,
страдания и смърт – където, с други думи заболяването продължава във времето
независимо то усилията на медицината, грижите за пациентите доминират пред
използването на високотехнологична медицинска апаратура и медикаменти. Към 60-
тата си година повечето хора имат поне недно хронично заболяване, а към 80-те три и
повече. Поне половината от хората над 85 годишна възраст се нуждаят помощ при
осъществяване на обикновени дейности от ежедневието. Възрастните хора със
хронични заболявания могат да живеят ( понякога добре, а друг път по- зле ) и със
заболявания, които биха завършили летално едно – две поколения назад. Тези
пациенти имат нужда не само от повече лечебна медицина, но със сигурност от повече
грижи в медицината. Голямо предизвикателство за всяка една здравеопазна и
социална система е необходимостта от продължителна и непрекъсната здравна грижа
за лица с хронични заболявания. Традиционните методи за рехабилитация в болнични
условия не водят до удовлетворителни резултати. Опитът показва че ефективността на
извънболничните, общественоориентирани рехабилитационни програми е по – висока
и перспективна.4. Повишена роля на взаимоотношенията „ лекар – пациент ” и
„ медицинска сестра – пациент ”Обикновено пациентите търсят нещо повече от едно
лечение. Те търсят съчувствие и разбиране. Особен проблем при хората с хронични
заболявания се явява синдромът институционализма, който се развива у болния
вследствие на продължителното му пребивание в болнична среда по механизма на
нарастващата зависимост от протекция.Често при хронично болните се наблюдава и
синдромът на социалния срив, който се проявява в трудно житейски ситуации и в
усилията за справяне с тях.Рехабилитацията е важен и с нарастващо значение дял на
съвременната медицинска практика. Според С30 рехабилитацията е комплексно и
целенасочено използване на медицински социални, образователни и трудови мерки с
цел да се подпомогнат болните да достигнат оптимално за тях равнище на активност.
Стратегии за справяне с психосоциални проблеми.Широкообхватни изследвания
през последните десетилетия в различни страни върху психосоциалните и поведенчески
рискови за здравето фактори позволиха да се разработят ефективни стратегии за
справяне с рисковите фактори на основата на принципа за само-помощ и принципа за
социална подкрепа. По своята същност стратегиите за справяне са образователни.
Те осигуряват:Информация за здравето и за психосоциалните фактори на
здравето;Обучение за формиране на умения за справяне:със стресови житейски
ситуации;с хроничната болест и свързаната с нея несигурност;с малоценностови и
други психотравмиращи преживявания;Обучение за формиране на умения за
идентифициране на личните ограничения;Обучение за формиране на умения, които
подкрепят промяната на рисковото за здравето поведение.Стратегиите имат за цел да
изградят:качества и способности на личността, които й позволяват да управлява себе
си и да поема лична отговорност за здравето;култура на отношение и на поведение към
здравето, болестта и живота;личностни регулатори на взаимодействие с бързо
променящия се съвременен свят;стил на справяне с рискове за здравето, с болестта и
нейните последици.Социална подкрепаСоциалната подкрепа e важна за личността,за
да може да се пребори със стресовите въздействия на околната среда. Особеното
значение на социалната подкрепа се определя от очакванията и вярата на човека да
получи конкретна помощ от другите около него, когато се нуждае от нея. Голямото значение
на социалната подкрепа се определя и от нуждата да се компенсира неизбежната
редукция на способностите на човека за вземане на решения, породена от повишената
му емоционалност в стресова ситуация и при хронична болест.Социалната
подкрепа :повишава знанията на човека за здравето и рисковите фактори;подпомага
оценката на самата ситуация;съдейства за изработване на план за действие и
справяне с последиците;създава увереност, че усилията ще се увенчаят с успех;насочва
вниманието на човека към неговите позитивни преживявания.Трябва да се подчертае и
важната роля на социалната подкрепа при хронична болест. Сериозни ресурси за
социална подкрепа имат: семейството, роднините, приятелите, колегите, съседите и др.
Обичайно тяхната подкрепа се разглежда като емоционална подкрепа. Но значението им
е не по-малко в следните три насоки:За получаване на информация, свързана с
болестта и страданията. Хронично болните се нуждаят от нови източници на
информация. На практика хората, които се нуждаят най-много от информация са
затворените в себе си и мълчаливите. А хроничната болест предразполага към такова
състояние на пациентите.За намаляване на несигурността. При хронична болест
съществува несигурност за това кой и как ще осъществи лечението, както и какво ще
донесе бъдещето на пациента.За създаването на чувство за сигурност. Хронично
болният се нуждае от разбиране, съпричастност и специални грижи.Най-важният
критерий за ефективност на социалната подкрепа при хронична болест е дали
пациентът я оценява като подходяща и е удовлетворен от нея.Особено ефективни за
оказване на социална подкрепа са групите за самопомощ. Те са средство за взаимна
подкрепа, за взаимопомощ на хората в хода на преодоляването на сходни страдания.
Основна тяхна отлика е принципът на оказване на помощта: оказвайки лтомощ на
другите, принасяш полза на себе си. Групите за самопомощ се формират на основата на
общия опит на участниците в тях. Обмяната на информация спомага обективно да се
оценят стоящите проблеми. И като резултат се реализират конструктивни действия с
вяра в очакваната промяна. Ефективността им се изразява в това, че те:Препятстват
прехода в хронично състояние при определени разстройства, например проблемното
пиене.Способстват повишаването на функционалните способности на хората с
различни дефицити, например при пациенти страдащи от епилепсия.Разясняват на
населението същността на възникване на различните заболявания и пропагандират
ролята на групите за самопомощ .Изследователите на справящото се поведение на
личността изграждат модели за справяне, които са особено полезни за мениджмънт: а)
на житейски стресови ситуации; б) на хроничната болест и в) на различни медицински
кризи. Тези модели се изграждат на принципа: по-успешен е човекът, който активно
отговаря на повишените изисквания на стресовите житейски ситуации. Справянето се
състои от поведенчески специфични отговори и от различни психологични реакции,
които се оформят, за да може човек да преодолее, да намали влиянието или да издържи
на тези повишени изисквания.Общият модел за справящо се поведение съдържа
следните елементи:1. Отхвърляне, отричане от личността на сериозността на
ситуацията. Понякога се нарича защитен механизъм на личността. Например, пациентът
може да отказва да съблюдава лечебния режим, може да отказва да приеме диагнозата
на сериозно заболяване, каквото е ракът, може да не приеме реалността на
инвалидността и др.Стремеж да се регулира чувството на страх, тревожност и други
психотравмиращи преживявания, тяхната продължителност и степен на изразеност.Опит
на личността да обхване едновременно всички действащи стресори от околната среда -
вредни, заплашващи, предизвикващи.Търси се информация от различни източници,
която да подпомогне личността в отговора и да получи чувство за контрол.Личността
предприема стъпки с ограничен характер, такива, които е в състояние да идентифицира
и които счита за най-достижими.Опитват се модели на поведение за разрешаване на
ситуацията, които не са повече от умерен риск. Чрез обратната връзка се преценява
тяхната адекватност и личното удовлетворение.Ако в търсенето на най-подходящото
поведение личността постигне удовлетворителни резултати, то тя прилага това
поведение енергично и упорито.Личността изгражда буфери срещу разочарования и
планира своите отговори при евентуални бъдещи срещи с предизвикателства на
живота.Стратегии за справяне на личността с различни рискове за
здравето:Вземащият решение пренебрегва информацията за здравния риск и
продължава същото си поведение.Вземащият решение променя поведението си и
започва да се придържа към строго препоръчаното поведение от здравния
специалист.Вземащият решение избягва конфликта, като отлага, прехвърля отговорността
на някой друг или като създава някои рационални промени, които подкрепят една от
възможностите за избор с пренебрегване на останалите.Вземащият решение упорито
търси начин да излезе от диле мите си и предприема поведение, което обещава
незабавно облекчение, като при това обаче последиците не се вземат на сериозно.
Вземащият решение търси подходяща информация и прецизно оценява възможностите,
преди да направи самия избор.Най-ефективен е петият модел на поведение, но може
да се окаже неудачен при среща на личността с близка заплаха и недостиг на
време.Стратегията за справяне на личността се определя от наличието или отсъствието
на следните условия: а) усещането за съществен риск, независимо от избраната
алтернатива; б) надеждата да се намери по-добра алтернатива; в) вярата, че е налице
необходимото време за търсене и обмисляне преди да се вземе решението.Модел за
справяне с хронична болестПодходите, които хората използват по отношение на
болестта, се оформят от миналия опит, знания и културата среда. Съвременните хора
по различен начин интерпретират болестта и прилагат различни варианти на поведение
в болестта. Изследователите обособяват следните интерпретации - болестта е:
предизвикателство; враг; наказание; слабост; облекчение; загуба или вреда; стратегия;
ценност.Пациенти, които виждат в болестта своеобразно предизвикателство, с
подчертана готовност реагират на нея, търсят съвети навреме, активно търсят
специфични за заболяването допълнителни факти. Колкото до пациенти, които схващат
болестта като слабост, то първоначално тяхната стратегия е отхвърляне или скриване на
симптомите на болестта. В зависимост от схващанията на пациента за болестта се
определя и неговия подход.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предизвикателствата на хроничната болест

Глобална тенденция на заболеваемостта през последните десетилетия е нейното хронифициране. Процентът на хората с хронични заболявания е нараснал значително...
Изпратен от:
kotety66
на 2017-05-28
Добавен в:
Есета
по Медицина
Статистика:
5 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Есета по Медицина за Ученици несваляни с 6 страници Други
 
Подобни материали
 

Наркотици

21 фев 2006
·
2,583
·
7
·
3,055
·
358
·
19

Наркотиците - обширен доклад за видовете наркотици. Получаване, следствия от използването им - физични, психични и т.н. Промените в поведението на зависимите.
 

Индивидуално развитие при животните и човека

18 фев 2008
·
501
·
7
·
2,306
·
799
·
1
·
2

Половото размножаване се е появило по-късно в процеса на еволюцията. То е предпочетено от естествения отбор поради осигуряване на обогатена наследственост на организмите. При оплождането се обединяват хромозомите, а следователно и наследствените заложби..
 

Ендопаразити при човека

26 мар 2008
·
153
·
7
·
1,168
·
219

Детският глист, широко разпространен паразит у човека, живее в тънките черва и е кръгъл червей. Паразитозата засяга всички възрасти, но особено масово се среща у децата...
 

Моята река

12 май 2008
·
48
·
2
·
304
·
61

Може да се каже, че водата е най-скъпоценният природен ресурс, защото тя заема много голяма част от земната повърхност. Без нея човешкия живот е немислим.
 

Принципи и методи на обучение

27 май 2008
·
249
·
6
·
1,468

Това са 7 пищова по принципи и методи на обучение. ...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест по клинична патоанатомия
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Тема болести на кръвта и лимфната система. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
84
1
25.02.2013
Тест медицина - полови системи II част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е втора част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина.
(Лесен)
30
59
1
1 мин
09.08.2011
» виж всички онлайн тестове по медицина

Предизвикателствата на хроничната болест

Материал № 1287072, от 28 май 2017
Свален: 5 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Медицина
Тип: Есе
Брой страници: 6
Брой думи: 3,142
Брой символи: 20,111

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предизвикателствата на хроничната болест "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения