Големина на текста:
Лекция 1 (4.02.2014г)
Публичен сектор, публична дейност, публична администрация
и публичен мениджмънт
Стратегическото управление е важен и необходим фактор за просперитета на
обществото. Той представлява публичен процес, целенасочеността и успешното
реализиране, на които пряко зависи от доброто познаване и отчитане
спецификата на неговите основни елементи. А те именно са:
- публичен сектор
- публична дейност
- публична администрация
- публичен мениджмънт
Успешното изучаване изисква да бъдат направени няколко изходни предложения,
разграничения на понятия и постановки.
При своето развитие, човечеството е сформирало своя обществена среда, в
която живее, съществува, изявява се и преосперира. Тази среда създава свои
органи и институции за управление, свой порядък от норми, изисквания и
правила, с които всеки член на това общество следва да се съобразява, спазва и
изпълнява.
Това е феноменална обществена (публична) среда. Тази среда има три основни
особености:
- обществената среда и обкръжението около нея
- условията, в които се реализира тази среда
- държавните и публичните интереси
В нея се изграждат връзки във взаимоотношенията на публичните и частните
обекти и субекти на изпълнението. В по-широк смисъл тя обхваща
демографските, природните и други условия, а в тесен смисъл тя обхваща
основните обществени взаимоотношения, като напримерполитически,
социални, икономически и т.н. Основните компоненти на обществената среда са:
политическа среда, икономическа среда (бизнес средата), социалната среда,
административната среда, гражданската среда, технологичната среда и други.
Основни характеристики на обществената среда.
1. Сложност на средатахарактеризира се, чрез броя и взаимовръзките на
факторите, на които арганизацията задължително реагира, чрез управление.
2. Подвижност на средатахаракетризира се, чрез скоростта, с която възникват
и се развиват промените. Тази характеристика изискава от организацията
готовност за иновации в процеса на адаптация към настъпващите промени.
3. Неопределеност на средатахарактеризира се, чрез количеството и
качеството на информацията необходима на организацията за нейното успешно
управление.
В обществената среда постоянно възникват някакви проблемни ситуации. Те
представляват органичните съвкупности от променливите фактори на средата,
която организацията трябва да определи целите, приоритетие и стратегиите за
1
решаване на проблема. Една и съща проблемна ситуация в организацията, почти
никога не се повтаря.
Средата може да бъде традиционна (статична) и данамична (стратегическа), като
всяка от тях има свои специфични характеристики.
Средата може да бъде вътершна или външна. Вътрешната се регулира от органите
на публичния сектор. Те от своя страна биват: човешки, финансови,
информационни, мениджърски, материални и технологични. Външната среда пък
от своя страна представлява влиянието върху самата организация.
Макровлиянията са еднакви за всички от публичния секторзаконова и
нормативна база, политическа и икономическа система, социално-културни
фактори, научно-техническото и технологичното развитие, както и
международните фактори. Държавните фактори се делят на местни, регионални,
европейски и световни фактори.
Макроявланията са различни за всяка една организация на публичния сектор.
Публичният сектор обхваща система от държавни учреждения, които се занимват
с публични активи, данъци, облагане, но също така и с предлагане на публични
блага, от които обществото може да се ползва. Публичният сектор има
производен характер в пазарното стопанство и черпи ресурси от данъкоплатците
и частния сектор.
Публичният сектор обхваща следните групи организации, които са и обекти на
стратегическото управление. Организациите подпомагат функционирането на
държавата, като например такива организации са: министерства, агенции,
ведомства,. Организациите подпомагат функционирането на определени
територии, региони, област и и общини.
Организациите извършват дейности по осигуряване и поддръжка на реда,
сигурността и спокйствието на гражданите (армия, полиция, противопожарна
служба, гражданска защита), предприятия, които осигуряват и разнородни услуги
на населението (транспорт, водоснабдяване), организации извършващи публични
медицински услуги за населението (болници, санаториуми), организации за
социални грижи и социален патронаж, организации свързани с публичното
възпатине и образование (детски градини, училища, висши учебни заведения),
организации свързани с осигуряването на развлекателни спротни събития,
неправителствени организации с публични нестопански цели (фондации,
сдружения, клубове, съюзи за гаждански права, организации за опазване на
природата, организации за защита правата на потребителите.
Водещо място в обществената среда има политическия елит. Това е една
неголяма социална група, която концентрира в себи си властови потенциал,
отразява интересите, субординацията и отразява интересите, най-напред на
държавата, а след това на одлените слоеве, социални групи и социални индивиди,
чрез разработване на стратегии и политики за постигане на целите, заложени в
съответните политически платформи и програми.
Гражданския елиттова е елита на гражданското общество, което е
индикатор, създател и ръководител на различните граждански структори, в
защита на публичния интерес.
Публичните лидеритова са водещи авторитетни, популарни публични
личности, съответно политически и граждански водачи, които със своя талант,
интуиция, знания и организационни способности влияят върху общественото
развитие и често са инициатори на актуални стратегически инициативи, в полза
2
на държавния и публичен интерес.
Още от древността се приема, че публичност означаваот народа за
народа”. Разграничението се използва за разграничаване на частната от
публичната собственост, която включва всичко в държавата, като разбира се е на
разположенито на гражданите, без каквито и да е било ограничения на правото на
равнопоставен достъп от всички.
Публичният мениджмънт обхваща система от държавни учреждения,
които се занимават с управлението на публични активи, с данъчно облагане и
преразпределение на публични блага за използването им в обществото.
Държавата приема закони, създава институции, които се грижат за тяхното
изпълнение, концентрира ресурси, за да може да изпълни своите ангажименти.
В частния сектор всеки само определя какво да произведе и как да
потребява или предлага на пазара. Благата биват: публични, частни и смесени.
Процеса на потребление на честните блага се основва на два основни принципа:
- принцип на изслючването
- принцип на конкурентността
При принципа на конкурентността производствта се конкурират в предлагането
на конкретно благо на изгодна пазарна цена. Потребителите придобиват правото
на потребление на възможно най-ниска пазарна цена.
Публичните блага се отличават с това, че те не са конкурентни в процеса на
потребление и принципът на изключването е неприложим, т.е. при
разпределението на публичните блага се използват неутрални механизми.
Основните публична блага са: външна сигуриност (отбрана), вътрешен ред
и сигурност, финансиране от държавата, образование, здравеопазване и други.
Публичните блага биват също и достойни (тези, които носят благодентствие на
обществото), недостойни (тези, за които обществото се налага да плаща и
финансира).
Смесените блага комбинират в себе си двата принципа на изключване и
конкурентност.
Публичният избор е система за отчитане предпочитанията на отделния
гражданин или гражданската структора към потреблението на определени
публични блага. Този избор се осъществява чрез директно гласуване, с избраните
от народа органи на публичната власт.
За меродавен в публичната сфера се счита т.нар. „среден избирател”, т.е. този,
който има най-голяма тежест в публичното пространство. Това се установява
чрез социологически, статистически и други изследвания.
Публичната власт на тази база и нейната администрация определят вида и
количеството на публичните блага, които се предлагат на обществото.
Публичните разходи са тези, които се извършва държавата, за да осигури
определен вид количество и качество услуги. Средствата се осигуряват от т.нар.
публични вземания на държавата.
Публичните услуги са услугите, които предоставя държавата, или упълномощена
от нея организация предназначени за отделния гражданин или обществото като
цяло.
В публичния сектор действа органзацията и контрола, действието на
провежданата политика, и решенията необходими за тази политика, както и
властващата политика на публичната администрация.
Основоположник на съвременната ПА е Леонард Уайт1926 г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 мар 2020 в 20:35 студент на 31 години от София - nbu, факулетет - TCMB, специалност - Телекомуникации, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Същност на организацията

25 апр 2007
·
942
·
5
·
1,021
·
226

Същност на организацията. Формални и неформални огранизации. Общи характеристики на сложните организации...
 

Организационни структури в мениджмънта

09 апр 2008
·
639
·
8
·
1,307
·
109
·
1

Подходът към организациите като системи изисква познаване на тази тяхна характеристика, която осигурява устойчивостта и целостта им.
 

Организация. Формални и неформални организации.Вертикално и хоризонтално делене на труда

17 юни 2008
·
514
·
11
·
1,437
·
357
·
1

Тази курсова работа ми беше възложена за изготвяне по дисциплината "Теория на управлението" специалност Публична администрация.
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
30
1
4 мин
14.10.2016
Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
7
1
1 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Публичен мениджмънт

Материал № 1286788, от 25 май 2017
Свален: 46 пъти
Прегледан: 58 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 31
Брой думи: 9,029
Брой символи: 63,160

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публичен мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
39

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения