Големина на текста:
Тема: Самоходни стрелови кранове автомобилен тип, с едномоторно ( механично)
задвижване
1.Обяснява:
1.1. Предназначението на самоходни стрелови кранове автомобилен тип и техните съставни
части
Самоходни стрелови кранове, автомобилен тип се използват за товаро-разтоварни и
строително-монтажни работи. Ходовата част служи за транспорт. Рамата поема
натоварването от елементите и възлите на крана и го предава на ходовата част.
Задвижването предава въртящият момент от основния ДВГ към ходовата част или към
междинен конусен редуктор. Силовото предаване предава въртящ момент от реверсивно-
разпределителния механизъм към крановите механизми,които служат за подем на товара,
подем на стрелата и въртене на платформата. Чрез стабилизаторите се изключват
ресьорите за да се подобри устойчивостта на крана. С тази цел се изнасят и опорите.
1.2. Класификация, основни параметри и означения на самоходни стрелови кранове,
автомобилен тип:
В зависимост от задвижването биват: с механично, електро или хидрозадвижване.
В зависимост от начина на окачване на стрелата : гъвкаво и твърдо.
В зависимост от вида на стрелата: прътова конструкция или кухо кутиеобразно сечение.
В зависимост от товароподемността : до 16 тона и над 16 тона.
Основни параметри: товароподемност; обсег; товарен момент; височина на подем;
дълбочина на спускане на товара; ъгъл на въртене на платформата.
Означаване: всяка фирма-производител има инициали за означаване на кранове.
Автокранове , произведенив страните от бившия СССР се означават: КС+ четири цифри :
първата цифра показва товароподемността на крана по таблица. Втората цифра показва
вида на шасито. Третата показва вида на окачването на стрелата и четвъртатапоредната
модификация.
2.Обяснява:
2.1. Общо устройство на самоходни стрелови кранове, автомобилен тип с механично
задвижване
Ходова част; ходова рама; въртяща рама( платформа) ; стрела и стрелово оборудване;
опори; стойки ; механизъм за изключване на ресьорите; механизъм за подем на товара;
механизъм за подем на стрелата; механизъм за въртене на платформата ; системи за
управление; командна апаратура ; полиспасти ; товарозахватни приспособления ( куки,
грайфер, електромагнит, клещи, траверси и др) ; уреди за БЕПС; указатели ; ограничители ;
сигнализатори ; кабини; силово предаване; съединители и спирачки ; редуктори; реверсивно
разпределителен механизъм.
2.2. Общо устройство и конструктивни особености на техните съставни части:
Ходова част : шаси на товарен автомобил, с направени следните изменения : монтиране на
силоотводна кутия, изнасящи опори, механизъм за изключване на ресьорите и опорни
стойки.
Задвижване и силово предаване: основен ДВГ; предавателна кутия, силоотводна кутия,
междинен конусен редуктор, реверсивен механизъм, разпределителен механизъм, от
силоотводната кутия се задвижва ходовата част или крановите механизми.
Изнасящи опори- механични, върху неподвижна рама са монтирани четири конзоли, в
долната част на които са разположени правоъгълни легла. В тях са поставени правоъгълни
греди, които при работа на крана се изтеглят навън ръчно чрез винтови механизми.
Механизъм за стабилизиране- състои се от: два изключвателя на ресьорите, свързани с
напречен вал, който се управлява едновременно чрез винтови механизми и лостова система.
Платформите са стоманени заварени конструкции от профили и листова стомана.
Неподвижната платформа е закрепена към шасито на автомобила . Върху подвижната
платформа са разположени всички кранови механизми и кабината на краниста. Между
1
двете платформи е монтирано опорно-въртящото устройство ,което се състои от вътрешен
и външен пръстен и търкалящи тела ( сачми, ролки).
Стрели и стрелови устройства- стрелата е пространствена конструкция, която е окачена
гъвкаво . Повдигането и спускането се извършва чрез въжен полиспаст. Той се състои от
основна част ( основа и връх) и междинни елементи ( удължители) . Опорните стойки са
метални конструкции, върху които са монтирани стрелата на крана в транспортно
положение и барабаните на лебедките.
Противотежестимонтирани в задната част на крана.
Кабина- тя е метална конструкция, разположена върху въртящата платформа . В нея са
поместени органите за управление на крановите механизми.
Работни механизми на крана :
-механизъм за подем на товара ;
-механизъм за подем на стрелата;
-механизъм за въртене на платформата.
2.3. Кинематични схеми на самоходни стрелови кранове автомобилен тип, с механично
задвижване и техните съставни части :
Задвижване и силово предаване-основен ДВГ; предавателна кутия; силоотводна кутия;
междуконусен редуктор; реверсивен механизъм; разпределителен механизъм; кранови
механизми; от силоотводната кутия се задвижва ходовата част.
Работни механизми на крана:
-механизъм за подем на товара: редуктор, барабан, спирачка, съединител;
-механизъм за подем на стрелата: подобен на механизма за подем на товара;
-механизъм за въртене на платформата: редуктор, открита зъбна предавка, зъбен венец,
съединител и спирачка.
3. Описва
3.1. Принципа на действие на самоходни стрелови кранове, автомобилен тип с механично
задвижване:
Автокрановете се отнасят към товароподемните механизми д циклично действие. След
установяване на крана от транспортно в работно положение се изнасят опорите, чрез които
се осигурява хоризонтално положение на платформата. С цел сигурността на крана се
изключват и ресорите на автомобила чрез механизъм за стабилизиране. Кабината на
автомобила е силоотводна кутия, при която въртящият момент от основния двигател се
предава не към ходовата част ,а към междинен редуктор, чрез който се задвижват
крановите механизми за подем на товара и стрелата и за въртене на платформата . тяхното
управление са извършва от кабината на краниста.
Принцип на действие на техните съставни части :
Действието на на ходовата част на автокрана е същото като на автомобила; изнасящите
опори са механични и се управляват ръчно чрез винтов механизъм. Действието на
изнасящите опори със изтеглящи греди е следното : при работа на крана правоъгълните
греди, разположени в правоъгълните легла се изнасят встрани,двете положения се
фиксират с палци. В края на гредите има вертикални отвори с квадратна резба. В тях се
навиват винтове чрез ръчки.
Действие на крановите механизми :
Действието от основния двигател се предава чрез предавателна кутия ,силоотводна кутия
към междинен редуктор, реверсивно-разпределителен механизъм към редукторите на
крановите мехнизми ( товароподемност, стрелоподемна лебедка, механизъм за въртене на
платформата ). Спирачките на механизмите са постоянно затворени, лентови с пневматично
управление.
3.3. Същността, видовете и коефициентите на устойчивост на самоходни стрелови кранове
автомобилен тип:
Под устойчивост на автокран се разбира способността му да запазва равновесие. В покой и
при вдигане и спускане на товара автокрана е устойчив когато е във вертикална линия,
прекарана през центъра на тежестта му, не излиза извън опорния контур,заграден от
2
опорните точки. Опорния контур се образува от точките на допиране на предните и задните
колела на автомобила. Той обаче не е достатъчен за запазване на устойчивостта, тъй като
товарът се стреми да обърне крана. С цел да се увеличи опорния контур и да се подобри
устойчивостта се поставят допълнителни спирачни опори, които при транспортиране се
вдигат ,но има противотежест, монтирана в положение противоположно на стрелата.
Собствена устойчивост ( в неработно положение на крана): за да осигури собствена
устойчивост на крана, трябва да се установи крана ,така че ъгъла на наклона на неговата
вътрешна част спрямо хоризонталата е < 2?
Товарна устойчивост ( по време на работа)- за да осигури товарна устойчивост на крана
краниста е длъжен:
-да включва и изключва плавно механизмите на крана;
-да установи крана така че ъгълът на наклона на неговата въртяща част спряма
хоризонталата да е 2 ? ;
-да спазва инструкциите за експлоатация ня съответният кран.
4. Обяснява
4.1. Диагностиката на самоходните стрелови кранове автомобилен тип с механично
задвижване и техните съставни части:
Диагностицирането е процес на определяне на техническото състояние на ПТТ чрез
диагностични признаци и преценка на необходимостта от техническо обслужване или
ремонт. Тези признаци се проявяват в следствие неизправности. Диагностиката на
механизмите на ДВГ :извършва се по херметичността над буталното пространство в
цилиндрите на ДВГ( сгъстяване, пропускане на газове към картера на двигателя ,изгаряне
на маслото, разреждане при всмукване и вибрации,параметри на маслото в картера на
двигателя.
Диагностика на системите на ДВГ: извършва се по елементна диагностика на горивната
система. Прави се проверка на : херметичност, степен на филтриране, износване на
пружини; диагностичните признаци на горивната система са : разход на гориво при
натоварване; лекота на спускане на двигателя; изменение мощността на двигателя;
топлинно състояние на ДВГ; състав на отработените газове.
Диагностиката на запалителната система се извършва на специално контролно-
диагностични стендове за проверка на цялостната й работа.
Диагностични признаци на съединители : буксува; не изключва напълно; неравномерно
включване, съпроводено с удари и повишен шум .
Техническо състояние на предавателната кутия :самоизключване на предавките при
движение, интензивност на износване на лагерите . Неизправностите на мостовете и
ходовата част се установяват чрез: температура на главините; интензивността на износване
на лагери и гуми; ненормално въртене ( биене ) на колелата. Диагностични признаци на
крановите механизми: при включване на механизмите те не се задвижват; след изключване
механизмите продължават да работят ( спирачката не задържа), повишен шум и повишена
температура на редукторите.
-диагностични признаци на куката: трудно въртене, бързо износване в опасните сечения.
Техническото състояние на металната конструкция ( платформи, стрели, изнасящи опори,
работни съоръжения) се установява чрез външен оглед.
4.2. Техническо обслужване на самоходни стрелови кранове и техните съставни части:
Ежесменно обслужване- извършва се от машиниста на крана преди започване на смяна, след
приключване на смяна, преди започване на нов обект.
Основни дейности- почистване, смазване, външен оглед, контрол на техническото
състояние на важни скрепителни елементи, регулировки ( при необходимост), зареждане с
гориво,смазочни материали, работна и охладителна течност. Продължителност-до 2 часа.
Периодично техническо обслужване- извършва се планово през определен период от време
съгласно инструкциите за експлоатация от завода производител. Операцията се извършва
от специалист с помощта на краниста. Продължителност до 8 часа.
Основни дейности:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Самоходни стрелови кранове автомобилен тип, с едномоторно (механично) задвижване

Самоходни стрелови кранове, автомобилен тип се използват за товаро-разтоварни и строително-монтажни работи. Ходовата част служи за транспорт. Рамата поема натоварването от елементите и възлите на крана и го предава на ходовата част...
Изпратен от:
gala_tsoneva
на 2017-05-15
Добавен в:
Теми
по Транспорт
Статистика:
77 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Транспорт за Ученици несваляни с 6 страници Други
 
Подобни материали
 

Управляемост и устойчивост на автомобила

10 фев 2011
·
311
·
28
·
8,356
·
487

Криволинейно движение. Геометрия на завоя. Управляемост и устойчивост при странично увличане. Управляемост и устойчивост при странично плъзгане и преобръщане. Стабилизация на управляемите колела...
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Самоходни стрелови кранове автомобилен тип, с едномоторно (механично) задвижване

Материал № 1285534, от 15 май 2017
Свален: 77 пъти
Прегледан: 100 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 2,396
Брой символи: 15,716

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Самоходни стрелови кранове автомобилен тип, с е ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала